Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 6.panta otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) banka, ja tai Latvijas Republikā ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;".

3. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs

(1) Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanu, ieskaitot jaunos noguldījumus un no tiem saņemtos ienākumus, drīkst veikt tikai šādas uzņēmējsabiedrības:

1) banka, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir izsniegusi licenci banku operāciju veikšanai un starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū un kurai ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir izsniegusi licenci dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai;

3) brokeru sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir izsniegusi licenci starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū;

4) ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.

(2) Katrs pensiju fonds brīvi izvēlas pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāju saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

(3) Naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi tiek paredzēti līgumā, ko pensiju fonda valde slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu pieņem pensiju fonda valde. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktajā kārtībā.

(4) Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fonda aktīviem atbilstoši likuma prasībām un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas licencētiem pensiju plāniem.

(5) Slēgtos pensiju fondos līdzekļu pārvaldītājs un pensiju fonda dibinātājs (akcionārs) nedrīkst būt saistīti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

(6) Līdzekļu pārvaldītājam Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Latvijas Banku, ir jānogulda drošības nauda - ne mazāk kā 50000 latu, kas pēc tiesas sprieduma izlietojama zaudējumu atlīdzināšanai pensiju fondam un pensiju plānu dalībniekiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktajā kārtībā vienmēr jātur pašu aktīvi, kas nepieder pensiju fondam, un ekvivalenti vismaz viena procenta apmērā no visu to pensiju fondu aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs. Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

(8) Līdzekļu pārvaldītājs ir atbildīgs par to, lai darījumi ar pensiju fondā uzkrāto papildpensiju kapitālu atbilstu likuma prasībām un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas licencētā pensiju plāna noteikumiem."

4. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi bankas – kredītiestādes, kuru darbību regulē Kredītiestāžu likums un kuras ir saņēmušas atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus."

5. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju foniem""

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" ir izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jaunizveidotā institūcija būs esošo uzraudzības institūciju tiesību un saistību pārņēmēja, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas likumā "Par privātajiem pensiju fondiem", kas paredz, ka privāto pensiju fondu darbības uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Saskaņā ar likumu privāto pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs var būt bankas, ieguldījumu sabiedrības un brokeru sabiedrības, kuru uzraudzību veic atbilstoši Latvijas Banka un Vērtspapīru tirgus komisija.

Likumprojekts paredz, ka iepriekšminēto tirgus dalībniekus uzraudzīs viena institūcija – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

Likums pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, optimizējot finansu un kapitāla tirgus uzraudzību un pilnvērtīgāk nodrošinot ieguldītāju interešu aizsardzību, ņemot vērā, ka privāto pensiju fondu un to līdzekļu pārvaldītāju darbības uzraudzību pilnībā veiks viena uzraudzības institūcija.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš