Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (reģ.nr. 424) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus

     

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 1.pantu ar 38.punktu:

“38) maksāšanas līdzeklis - līdzeklis (atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli), kas ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu, un kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus, maksājumu kartes (kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma dokumentus, elektronisko naudu, attālinātu elektronisko banku operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likuma 1.pantu ar 38. un 39.punktu:

“38) maksāšanas līdzeklis - līdzeklis (atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli), kas ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu, un kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus, maksājumu kartes (kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma dokumentus, elektronisko naudu, attālinātu elektronisko banku operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus.

 

   

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 1.pantu ar 39.punktu:

“39) elektroniskā nauda – elektroniskās ierīcēs (viedkartē* vai datora atmiņā) reģistrēti naudas līdzekļi, kas nodoti lietotājam kā skaidras naudas aizstājējs un kurus var izmantot elektroniskās naudas pārvedumiem.”

Atbalstīt

39) elektroniskā nauda – elektroniskās ierīcēs (viedkartē vai datora atmiņā) reģistrēti naudas līdzekļi, kas nodoti lietotājam kā skaidras naudas aizstājējs un kurus var izmantot elektroniskās naudas pārvedumiem.”

 

1. Aizstāt likuma 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 27., 29., 31., 32., 33., 37., 50., 50.1, 55., 56. un 57.pantā, 61.panta ceturtajā daļā, 75., 76., 79., 85., 88., 89., 90., 92., 95., 98., 100., 101., 102., 104., 105., 107., 109., 113., 114., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 128., 129., 132., 133., 136., 145., 146., 147., 154., 157. un 158.pantā, 166.panta trešajā un ceturtajā daļā, 168., 169., 177., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 196., 197. un 201.pantā vārdus “Latvijas Banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

3

 

 

4

 

 

5

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1.pantā izslēgt skaitli “197”.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1.pantā izslēgt vārdu un skaitli “un 201.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 1.pantā skaitļus "197."un "201."

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

2. Aizstāt likuma 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 27., 29., 31., 32., 33., 37., 50., 50.1, 55., 56. un 57.pantā, 61.panta ceturtajā daļā, 75., 76., 79., 85., 88., 89., 90., 92., 95., 98., 100., 101., 102., 104., 105., 107., 109., 113., 114., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 128., 129., 132., 133., 136., 145., 146., 147., 154., 157. un 158.pantā, 166.panta trešajā un ceturtajā daļā, 168., 169., 177., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 196.pantā vārdus “Latvijas Banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

* - čipkarte

7.pants. Kredītiestādēm ir saistoši Latvijas Bankas padomes saskaņā ar šo likumu izdotie normatīvie norādījumi un noteikumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt Latvijas Bankai visu tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju veikšanai.

2. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi un rīkojumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un likumu “Par Latvijas Banku” apstiprinātie Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi, kas izdoti, lai nodrošinātu šajā likumā un likumā “Par Latvijas Banku” noteikto Latvijas Bankas funkciju un uzdevumu izpildi.

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tām visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas funkciju pildīšanai.”

6

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā (likuma 7.panta pirmajā daļā) papildināt pēc vārda “komisijas” ar vārdu “normatīvie”.

Atbalstīt

3. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un likumu “Par Latvijas Banku” apstiprinātie Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi, kas izdoti, lai nodrošinātu šajā likumā un likumā “Par Latvijas Banku” noteikto Latvijas Bankas funkciju un uzdevumu izpildi.

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tām visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas funkciju pildīšanai.”

38.pants. Kredītiestādes rezerves tās kontā Latvijas Bankā un skaidrā naudā kredītiestādes kasē nedrīkst būt mazākas par Latvijas Bankas padomes apstiprināto normu.

 

7

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 3.pantu, attiecīgi mainot nākamo pantu numerāciju, šādā redakcijā:

"3. Izslēgt 38. pantu."

Atbalstīt

4. Izslēgt 38. pantu.

64.pants. (1) Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt attiecīgo informāciju, ziņas par kredītiestādes klientu kontiem vai klientiem sniegtajiem finansu pakalpojumiem, ja viņam šīs ziņas uzticētas vai kļuvušas zināmas kā kredītiestādes akciju vai daļu īpašniekam, padomes, valdes, revīzijas komisijas priekšsēdētājam vai loceklim vai uzticības personai, kā kredītiestādes darbiniekam, kā Latvijas Bankas vai valsts institūcijas darbiniekam, kā auditoru pārstāvim, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Personas, kas izdarījušas šajā pantā minētos pārkāpumus, sodāmas arī tad, ja tie izdarīti pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētās personas pārtraukušas pienākumu pildīšanu vai darba attiecības kredītiestādē, Latvijas Bankā, valsts institūcijās vai kā auditoru pārstāvji.

3. Papildināt 64.pantu pēc vārdiem “Latvijas Banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

     

5. Papildināt 64.pantu pēc vārdiem “Latvijas Banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

99.pants. Lai nodrošinātu Latvijas banku sistēmas drošumu, stabilitāti un attīstību, Latvijas Banka veic kredītiestāžu uzraudzību.

4. Izslēgt 99.pantu.

     

6. Izslēgt 99.pantu.

103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Latvijas Banka ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) apturēt Latvijas Bankas kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) pārtraukt valūtas operāciju pakalpojumu sniegšanu kredītiestādei;

4) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

5) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai kredītiestādei aizliegt pieņemt noguldījumus;

6) ierobežot kredītu izsniegšanu vai kredītiestādei aizliegt izsniegt kredītus;

7) apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu.

5. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

“103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) lūgt Latvijas Banku pārtraukt tās kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

4) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai aizliegt kredītiestādei pieņemt noguldījumus;

5) ierobežot kredītu izsniegšanu vai aizliegt kredītiestādei izsniegt kredītus;

6) lūgt Latvijas Banku apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti Latvijas Bankā;

7) aizliegt kredītiestādei veikt norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti citās kredītiestādēs un finansu iestādēs;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu.”

     

7. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

“103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) lūgt Latvijas Banku pārtraukt tās kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

4) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai aizliegt kredītiestādei pieņemt noguldījumus;

5) ierobežot kredītu izsniegšanu vai aizliegt kredītiestādei izsniegt kredītus;

6) lūgt Latvijas Banku apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti Latvijas Bankā;

7) aizliegt kredītiestādei veikt norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti citās kredītiestādēs un finansu iestādēs;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu.”

 

106.pants. (1) Latvijas Bankas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Latvijas Bankas normatīvajiem norādījumiem un noteikumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par kredītiestādes parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības;

2) Latvijas Bankai ir tiesības Latvijas Bankas normatīvajos norādījumos un noteikumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta trešās daļas 1. punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības.

6. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

“106.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no tās atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt tās apstiprināto normatīvo norādījumu un noteikumu izpildi kredītiestādē, kā arī iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no tās atbildīgajām personām pārbaudes veikšanai nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

“106.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no tās atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt tās apstiprināto normatīvo norādījumu un noteikumu izpildi kredītiestādē, kā arī iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no tās atbildīgajām personām pārbaudes veikšanai nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

 

 

(4) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem sniedz tai ziņas par kredītiestādes parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības tās izdotajos noteikumos un rīkojumos paredzētajā kārtībā sniegt šīs daļas 1.punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības.”

8

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

106. pantā izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par kredītiestādes parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu."

Atbalstīt

(4) Kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par kredītiestādes parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

   

9

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

106. pantu papildināt ar jaunu piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Bankai ir tiesības Latvijas Bankas apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta ceturtajā daļā minētās ziņas kredītiestādēm.

(6) Kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības.""

Atbalstīt

(5) Latvijas Bankai ir tiesības Latvijas Bankas apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta ceturtajā daļā minētās ziņas kredītiestādēm.

(6) Kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības. "

108.pants. (1) Par pārbaudes rezultātiem kredītiestādes vadībai iesniedzams rakstveida ziņojums, kurā minēti pārkāpumi un sniegti norādījumi par nepieciešamajiem grozījumiem kredītiestādes turpmākajā darbībā un kredītpolitikā.

(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt pārbaudes atzinumam, tā var iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

7. 108.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.”;

10

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

7. pantā izteikt 108. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā, vai arī noraidīt sūdzību."`;

 

 

Atbalstīt

9. 108.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā, vai arī noraidīt sūdzību.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.”;

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(5) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.”

11

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

7. pantā izteikt 108. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā, vai arī noraidīt sūdzību".

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā, vai arī noraidīt sūdzību.

(5) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.”

110.pants. Latvijas Banka un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu.

8. Izslēgt 110.pantu.

     

10. Izslēgt 110.pantu.

 

111.pants. (1) Latvijas Bankas darbinieki, pilnvarnieki, auditori, pilnvarotas vai citas personas, kuras darbojušās Latvijas Bankas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Latvijas Bankas darbinieki sniedz šā likuma 61., 107. un 110. pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ziņas par kredītiestādi drīkst sniegt tiesai un prokuratūrai krimināllietā, kā arī izpaust tiesā, ja ierosināta kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas lieta.

(4) Ja Latvijas Banka kredītiestādes darbībā konstatē likumu pārkāpumus, tā par šiem pārkāpumiem ir tiesīga informēt Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru, Valsts policiju un citas valsts institūcijas, kurām ir tiesības veikt izziņu un pirmstiesas izmeklēšanu.

 

12

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 9. pantu, attiecīgi mainot nākamo pantu numerāciju, šādā redakcijā:

"9. Izteikt 111. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Bankas, Finansu ministrijas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieki, auditori, Latvijas Bankas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotas personas vai citas personas, kuras darbojušās Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Latvijas Bankas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki sniedz šā likuma 61. un 107. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī citos likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā."

Atbalstīt

11. Izteikt 111. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Bankas, Finansu ministrijas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieki, auditori, Latvijas Bankas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotas personas vai citas personas, kuras darbojušās Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Latvijas Bankas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki sniedz šā likuma 61. un 107. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī citos likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā."

112.pants. Kredītiestāde nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, lai nodrošinātu bankas risku pārvaldīšanu un bankas aktīvu aizsardzību, vadībai sniegtās informācijas patiesumu un savlaicīgumu, likumu, Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu, kredītiestādes politikas un procedūru ievērošanu.

9. Papildināt 112.pantu pēc vārdiem “Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un rīkojumu”.

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 9.pantu šādā redakcijā:

“9.Papildināt 112.pantu pēc vārdiem “Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.”

Atbalstīt

12. Papildināt 112.pantu pēc vārdiem “Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.

129.pants. (1) Latvijas Banka, ja tā saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.- 4.punkta noteikumiem atsauc kredītiestādei izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, piemēro pastiprinātās uzraudzības kārtību, ieceļ pilnvarnieku un iesniedz tiesā pieteikumu par šīs kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu, vienlaikus izvirzot likvidatora kandidatūru.

(2) Pēc licences atsaukšanas kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulce nav tiesīga lemt par pašlikvidācijas uzsākšanu un likvidatora iecelšanu.

10. Papildināt 129.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja tiek atsaukta kredītiestādei izsniegtā licence kredītiestādes darbībai, Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā par to informē Latvijas Banku.”

     

13. Papildināt 129.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja tiek atsaukta kredītiestādei izsniegtā licence kred ītiestādes darbībai, Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā par to informē Latvijas Banku.”

137.pants. (1) Ja likvidators konstatē, ka kredītiestādes akcionāri (biedri), padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, rīkotājdirektori, revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai locekļi, revidenti vai auditori ir pārkāpuši savas pilnvaras vai nav ievērojuši likumu, Ministru kabineta noteikumu, Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu prasības, kredītiestādes statūtu noteikumus vai kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulces lēmumus, vai arī darbojušies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, likvidatora pienākums ir ziņot par to tiesībaizsardzības institūcijām pēc piekritības.

11. Papildināt 137.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un rīkojumu”.

14

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:

“11. Aizstāt 137.panta pirmajā daļā vārdus “norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “normatīvo norādījumu un noteikumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.”

Atbalstīt

14. Aizstāt 137.panta pirmajā daļā vārdus “norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “normatīvo norādījumu un noteikumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.

146.pants. (1) Kredītiestādei, kredītiestādes likvidatoram, kreditoram vai kreditoru grupai, administratoram citā maksātnespējas procesā maksātnespējas pieteikums vispirms jāiesniedz Latvijas Bankā.

(2) Latvijas Banka piecu dienu laikā no maksātnespējas pieteikuma saņemšanas dienas izskata šo pieteikumu un tādā gadījumā, ja konstatē faktisko maksātnespēju vai tās iestāšanās iespējamību, lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Banka maksātnespējas pieteikumu iesniedz tiesā triju dienu laikā pēc tam, kad pieņēmusi lēmumu par pieteikuma iesniegšanu tiesā.

(3) Latvijas Banka var lemt par pieteikuma apturēšanu uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par mēnesi, ja tās rīcībā ir pierādījumi, ka kredītiestādes faktiskā maksātnespēja ir īslaicīga un saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām. Ja noteiktā pieteikuma atlikšanas termiņa beigās kredītiestādes maksātspēja nav atjaunojusies, Latvijas Banka maksātnespējas pieteikumu iesniedz tiesā likumā noteiktajā kārtībā triju dienu laikā pēc atliktā termiņa izbeigšanās.

(4) Latvijas Banka tādā gadījumā, ja tā nav konstatējusi kredītiestādes faktisko maksātnespēju vai tās iestāšanās iespējamību, pieņem motivētu lēmumu par pieteikuma noraidīšanu un to triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējam, norādot lēmuma motīvus. Maksātnespējas pieteikuma noraidīšana Latvijas Bankā nav šķērslis tā iesniegšanai tiesā. Tomēr šajā gadījumā kreditoru prasību nodrošināšanai nav piemērojami prasības nodrošinājuma līdzekļi, kas traucē bankai sniegt finansu pakalpojumus.

12. Papildināt 146.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Banku par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesai.”

     

15. Papildināt 146.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Banku par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesai.”

147.pants. (1) Saņēmusi maksātnespējas pieteikumu, Latvijas Banka lemj par pastiprinātās uzraudzības kārtības noteikšanu kredītiestādei un pilnvarnieka iecelšanu. Ja Latvijas Banka pati pieņem lēmumu par kredītiestādes maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā piemēro pastiprinātās uzraudzības kārtību un ieceļ pilnvarnieku.

(2) Ja pilnvarnieks ir iecelts šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, jebkuras darbības ar kredītiestādes mantu, kā arī trešo personu mantu, kas atrodas kredītiestādes valdījumā vai turējumā, kredītiestādes pārvaldes institūcijas var veikt vienīgi ar pilnvarnieka rakstveida atļauju. Ja šādas darbības tiek veiktas bez pilnvarnieka rakstveida atļaujas un ja šādu darbību rezultātā nodarīts būtisks kaitējums, vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības.

(3) Ja kredītiestādei jebkuru citu iemeslu dēļ pilnvarnieks jau ir iecelts, no maksātnespējas pieteikuma saņemšanas dienas vai no dienas, kad pieņemts Latvijas Bankas lēmums par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, pilnvarnieka tiesības paplašinās saskaņā ar šā panta otrās daļas noteikumiem.

(4) Latvijas Bankas ieceltais pilnvarnieks darbojas līdz dienai, kad tiesa pieņem nolēmumu par maksātnespējas pieteikuma noraidīšanu vai kredītiestādes atzīšanu par maksātnespējīgu.

13. Papildināt 147.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Banku par pilnvarnieka iecelšanu, ja tas izdarīts saskaņā ar šā panta noteikumiem.”

     

16. Papildināt 147.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Banku par pilnvarnieka iecelšanu, ja tas izdarīts saskaņā ar šā panta noteikumiem.”

150.pants. (1) Nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu pieņem tiesa.

(2) Administrators var iesniegt tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, pievienojot rakstveida pierādījumus, ja iestājies kāds no šādiem nosacījumiem:

1) kredītiestāde nokārtojusi visas savas parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas tās aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu, kā arī ir ievērotas šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi;

2) pabeigta bankrota procedūra.

14. Aizstāt 150.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi” ar vārdiem “šā likuma prasības, Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi un Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi un rīkojumi”.

15

Juridiskais birojs

Likumprojekta 14.pantā papildināt pēc vārdiem “tirgus komisijas” ar vārdu “normatīvie”.

Atbalstīt

17. Aizstāt 150.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi” ar vārdiem “šā likuma prasības, Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi”.

159.pants. (1) Triju dienu laikā pēc kredītiestādes pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators nosūta paziņojumu un tiesas sprieduma norakstu Uzņēmumu reģistram un zemesgrāmatu nodaļai pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, pavadrakstā norādot savu vārdu, uzvārdu (nosaukumu un pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu, ja administrators ir juridiskā persona), darbības vietu un tālruņa numuru.

15. Papildināt 159.panta pirmo daļu pēc vārdiem “tiesas sprieduma norakstu” ar vārdiem “Latvijas Bankai”.

     

18. Papildināt 159.panta pirmo daļu pēc vārdiem “tiesas sprieduma norakstu” ar vārdiem “Latvijas Bankai”.

161.pants. (1) Pēc kredītiestādes pasludināšanas par maksātnespējīgu administratoram ir visi likumos un kredītiestādes statūtos paredzētie ārvaldes institūciju un to vadītāju pienākumi, tiesības un pilnvaras.

(2) Administratora pienākumi ir šādi:

9) sniegt Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un tās noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tai nepieciešama savu funkciju veikšanai;

16. 161.pantā:

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) sniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un to noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tām nepieciešama savu funkciju pildīšanai;”;

     

19. 161.pantā:

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) sniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un to noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tām nepieciešama savu funkciju pildīšanai;”;

14) ziņot tiesībaizsardzības institūcijām pēc piekritības, ja administrators konstatē, ka kredītiestādes akcionāri (biedri), padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, rīkotājdirektori, revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai locekļi, revidenti vai auditori pārkāpuši savas pilnvaras vai nav ievērojuši likumu, Ministru kabineta noteikumu, Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu prasības, kredītiestādes statūtu noteikumus vai kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulču lēmumus, vai arī darbojušies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, kā arī celt prasību tiesā pret vainīgajām personām par zaudējumu atlīdzināšanu, ja šo personu rīcības rezultātā nodarīts zaudējums kreditoriem vai akcionāriem (biedriem).

papildināt otrās daļas 14.punktu pēc vārdiem “Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un rīkojumu”.

16

Juridiskais birojs

Likumprojekta 16.pantā (likuma 161.pantā) izteikt grozījumu otrās daļas 14.punktā šādā redakcijā:

“aizstāt otrās daļas 14.punktā vārdus “norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “normatīvo norādījumu un noteikumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.”

Atbalstīt

aizstāt otrās daļas 14.punktā vārdus “norādījumu un noteikumu” ar vārdiem “normatīvo norādījumu un noteikumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu”.

192.pants. Pēc maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti kreditoru prasījumu pamatsummu (bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) izmaksas līdz 500 (ieskaitot) latiem noguldītājiem - fiziskajām personām. Noguldītājiem - fiziskajām personām, uz kurām attiecas Fizisko personu noguldījumu garantiju likums, izmaksas tiek noteiktas minētajā likumā paredzētās garantētās atlīdzības apmērā. Ja fiziskajai personai kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tiek uzskatīts, ka personai ir viens noguldījums visu noguldījumu summas apmērā. Ja noguldītājs - fiziskā persona - ir saņēmis garantēto atlīdzību, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un noguldījumu garantiju fonda prasījumi pret kredītiestādi tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem;

2) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas vai tiesas nolēmuma par likvidāciju pieņemšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

3) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī tie tranzītkredīti un procentu maksājumi par šo kredītu izmantošanu, kuri līdz maksātnespējas pasludināšanas dienai vai dienai, kad tiesa pieņem nolēmumu par kredītiestādes likvidāciju, ir atmaksāti kredītiestādei;

4) tie parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos;

5) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.

 

17

LSDSP frakcija

Izteikt 192.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izmaksas līdz 500 (ieskaitot) latiem noguldītājiem - fiziskām personām. Noguldītājiem - fiziskā personām, uz kurām attiecas Fizisko personu noguldījumu garantiju likums, izmaksas tiek noteiktas minētajā likumā paredzētās garantētās atlīdzības apmērā. Ja fiziskai personai kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tiek uzskatīts, ka personai ir viens noguldījums - visu noguldījumu summas apmērā. Ja noguldītājs - fiziska persona - ir saņēmis garantēto atlīdzību, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un noguldījumu garantiju fonda prasījumi pret kredītiestādi tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem. Šajā grupā ietilpst arī prasījumi par ziedoto summu atgūšanu, ja ziedojumi izdarīti Latvijas valstij un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu apmaksai.”

Neatbalstīt

 

195.pants. Naudas līdzekļi, kuri paliek pāri pēc šā likuma 192. un 193.pantā minēto prasījumu apmierināšanas, tiek sadalīti kredītiestādes akcionāriem (biedriem) proporcionāli katra ieguldījuma lielumam.

 

18

LSDSP frakcija

Papildināt 195.pantu ar jaunu sekojošu pantu 195.1 šādā redakcijā:

“195.1pants. Garantijas personām, izdarot iemaksas valsts un pašvaldību budžetā.

Personas, kuras ar kredītiestādes starpniecību veikušas nodokļu vai cita veida maksājumus valsts vai pašvaldības budžetos, ja naudas iemaksa veikta vai maksājuma uzdevums dots līdz dienai, kad iesniegts pieteikums par kredītiestādes atzīšanu par maksātnespējīgu vai par tās likvidāciju, ir atzīstamas par personām, kuras savas saistības pret valsti vai pašvaldībām attiecīgajā maksājuma daļā ir izpildījušas.

Ja attiecīgās summas valsts vai pašvaldību budžetos nav ieskaitītas, kredītiestādes likvidācijas gadījumā par kreditoriem atzīstama valsts vai attiecīgā pašvaldība.”

Neatbalstīt

 

197.pants. Pie administratīvās atbildības vai pie kriminālatbildības tiek saukta persona, kura:

1) sniegusi apzināti nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav darījusi zināmu saskaņā ar šo likumu prasīto informāciju;

2) traucējusi Latvijas Bankas pilnvarotu personu veikt pārbaudes, nav sniegusi noteiktajā termiņā vai sniegusi neprecīzu vai nepatiesu informāciju, dokumentus vai paskaidrojumus.

 

19

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 18.pantu, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju, šādā redakcijā:

“18. Papildināt 197.panta otrajā punktā pēc vārdiem “Latvijas Bankas” ar vārdiem “un Finansu un kapitāla tirgus komisijas”.

Atbalstīt

20. Papildināt 197.panta otrajā punktā pēc vārdiem “Latvijas Bankas” ar vārdiem “un Finansu un kapitāla tirgus komisijas”.

198.pants. Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8., 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1 000 latu.

17. Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

“198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka ir tiesīgas uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.”

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

Juridiskā komisija

Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

“198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8., 32., 90., 91., 95., 96. un 106.pantu prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka sastāda par to protokolu un nosūta to Finansu ministrijai.

(2) Finansu ministra pilnvarotā persona ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1 000 latu.”

Juridiskais birojs

Likumprojekta 17.pantā (likuma 198.panta otrajā daļā) ierosinām atsauci uz likuma 106.panta trešo daļu aizstāt ar atsauci uz panta ceturto daļu.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 17.pantu (likuma 198.pantu) šādā redakcijā:

“198.pants.(1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta noteikumus, Finansu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka sastāda protokolu par pārkāpumu un iesniedz to Finansu ministrijai.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96., vai 106.panta ceturtās daļas noteikumus, Finansu un kapitāla tirgus komisija sastāda protokolu par pārkāpumu un iesniedz to Finansu ministrijai.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem finansu ministra pilnvarota persona ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

21. Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

“198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka ir tiesīgas uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta ceturtās daļas prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.”

199.pants. Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai no tā izrietošo normatīvo aktu prasības:

1) juridiskajai personai Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5 000 latu;

2) fiziskā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības vai pie kriminālatbildības.

18. Izteikt 199.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) juridiskajai personai Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5000 latiem;”.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Juridiskā komisija

Izteikt 199.pantu šādā redakcijā:

“Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai no tā izrietošo normatīvo aktu prasības:

1) Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka sastāda pārkāpuma protokolu un nosūta to Finansu ministrijai;

2) juridiskai personai Finansu ministra pilnvarotā persona ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 5 000 latu;

3) fiziskā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības vai pie kriminālatbildības.”

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 18.pantu šādā redakcijā:

“18. 199.pantā:

papildināt ar jaunu 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Finansu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka sastāda pārkāpuma protokolu un iesniedz to Finansu ministrijai”;

izteikt 2.un 3. punktu šādā redakcijā:

“2) juridiskajai personai Finansu ministra pilnvarotā persona ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 5000 latiem;

3) fiziskā persona tiek saukta pie administratīvās vai pie kriminālatbildības.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

22. Izteikt 199.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) juridiskajai personai Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5000 latiem;”.

201.pants. Par šā likuma 196., 198. un 199.pantā noteiktajiem pārkāpumiem Latvijas Bankas iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā.

 

25

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 201. pantu šādā redakcijā:

"201. pants. Par šā likuma 196., 198. un 199. pantā noteiktajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā."

Atbalstīt

23. Izteikt 201.pantu šādā redakcijā:

"201.pants. Par šā likuma 196., 198. un 199. pantā noteiktajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā."

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.