07

28.03.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (reģ.nr. 424) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīt

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

7) pašu kapitāls - kredītiestādes kapitāls, kuru veido:

a) apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisijas uzcenojums, kas samazināti par priekšrocību akciju (kurām kredītiestādes statūtos paredzēta dividenžu uzkrāšana) vērtību, rezerves kapitāls, nesadalītā peļņa (ar nosacījumu, ka ir auditora atzinums par tās esamību), kas samazināta par iepriekšējo darbības gadu zaudējumu apjomu, un citi elementi saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem;

..........

1. Aizstāt likuma 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 27., 29., 31., 32., 33., 37., 50., 50.1, 55., 56. un 57.pantā, 61.panta ceturtajā daļā, 75., 76., 79., 85., 88., 89., 90., 92., 95., 98., 100., 101., 102., 104., 105., 107., 109., 113., 114., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 128., 129., 132., 133., 136., 145., 146., 147., 154., 157. un 158.pantā, 166.panta trešajā un ceturtajā daļā, 168., 169., 177., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 196., 197. un 201.pantā vārdus "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt likuma 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 27., 29., 31., 32., 33., 37., 50., 50.1, 55., 56. un 57.pantā, 61.panta ceturtajā daļā, 75., 76., 79., 85., 88., 89., 90., 92., 95., 98., 100., 101., 102., 104., 105., 107., 109., 113., 114., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 128., 129., 132., 133., 136., 145., 146., 147., 154., 157. un 158.pantā, 166.panta trešajā un ceturtajā daļā, 168., 169., 177., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 196., 197. un 201.pantā vārdus "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

 

7.pants. Kredītiestādēm ir saistoši Latvijas Bankas padomes saskaņā ar šo likumu izdotie normatīvie norādījumi un noteikumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt Latvijas Bankai visu tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju veikšanai.

2. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. (1) Kredītiestādēm ir saistoši Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie noteikumi un rīkojumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Kredītiestādēm ir saistoši Latvijas Bankas padomes saskaņā ar šo likumu un likumu "Par Latvijas Banku" apstiprinātie normatīvie norādījumi un noteikumi, kas izdoti, lai nodrošinātu šajā likumā un likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas funkciju un uzdevumu izpildi.

2

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā (likuma 7.pantā) otrajā daļā izslēgt vārdu “padomes”.

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. (1) Kredītiestādēm ir saistoši Finansu un kapitāla tirgus komisijas saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie noteikumi un rīkojumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Kredītiestādēm ir saistoši Latvijas Bankas saskaņā ar šo likumu un likumu "Par Latvijas Banku" apstiprinātie normatīvie norādījumi un noteikumi, kas izdoti, lai nodrošinātu šajā likumā un likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas funkciju un uzdevumu izpildi.

 

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tām visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas funkciju veikšanai."

3

 

 

 

 

 

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

Likumprojekta 2.pantā piedāvāto Kredītiestāžu likuma 8.panta redakciju pirms vārda “funkciju” papildināt ar vārdu “uzraudzības”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 8.panta redakciju pirms vārda “funkciju” ar vārdiem “likumos noteikto”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tām visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas likumos noteikto funkciju veikšanai."

64.pants. (1) Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt attiecīgo informāciju, ziņas par kredītiestādes klientu kontiem vai klientiem sniegtajiem finansu pakalpojumiem, ja viņam šīs ziņas uzticētas vai kļuvušas zināmas kā kredītiestādes akciju vai daļu īpašniekam, padomes, valdes, revīzijas komisijas priekšsēdētājam vai loceklim vai uzticības personai, kā kredītiestādes darbiniekam, kā Latvijas Bankas vai valsts institūcijas darbiniekam, kā auditoru pārstāvim, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Personas, kas izdarījušas šajā pantā minētos pārkāpumus, sodāmas arī tad, ja tie izdarīti pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētās personas pārtraukušas pienākumu pildīšanu vai darba attiecības kredītiestādē, Latvijas Bankā, valsts institūcijās vai kā auditoru pārstāvji.

3. Papildināt 64.pantu pēc vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

3. Papildināt 64.pantu pēc vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

99.pants. Lai nodrošinātu Latvijas banku sistēmas drošumu, stabilitāti un attīstību, Latvijas Banka veic kredītiestāžu uzraudzību.

4. Izslēgt 99.pantu.

     

4. Izslēgt 99.pantu.

103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Latvijas Banka ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) apturēt Latvijas Bankas kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) pārtraukt valūtas operāciju pakalpojumu sniegšanu kredītiestādei;

4) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

5) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai kredītiestādei aizliegt pieņemt noguldījumus;

6) ierobežot kredītu izsniegšanu vai kredītiestādei aizliegt izsniegt kredītus;

7) apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu.

5. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) lūgt Latvijas Banku pārtraukt Latvijas Bankas kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

4) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai kredītiestādei aizliegt pieņemt noguldījumus;

5) ierobežot kredītu izsniegšanu vai kredītiestādei aizliegt izsniegt kredītus;

6) lūgt Latvijas Banku apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti Latvijas Bankā;

7) aizliegt kredītiestādei veikt norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti citās kredītiestādēs un finansu iestādēs;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu."

     

5. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) lūgt Latvijas Banku pārtraukt Latvijas Bankas kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

4) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai kredītiestādei aizliegt pieņemt noguldījumus;

5) ierobežot kredītu izsniegšanu vai kredītiestādei aizliegt izsniegt kredītus;

6) lūgt Latvijas Banku apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti Latvijas Bankā;

7) aizliegt kredītiestādei veikt norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti citās kredītiestādēs un finansu iestādēs;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu."

106.pants. (1) Latvijas Bankas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Latvijas Bankas normatīvajiem norādījumiem un noteikumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par kredītiestādes parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības;

2) Latvijas Bankai ir tiesības Latvijas Bankas normatīvajos norādījumos un noteikumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta trešās daļas 1. punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73. panta prasības.

6. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

"106.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt tās apstiprināto normatīvo norādījumu un noteikumu izpildi kredītiestādē, kā arī iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām pārbaudes veikšanai nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

(4) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem sniedz tai ziņas par kredītiestādes parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības;

2) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai ir tiesības tās izdotajos noteikumos un rīkojumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta ceturtās daļas 1.punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības."

5

Finansu ministrs E.Krastiņš

Likumprojekta 7.pantā piedāvāto Kredītiestāžu likuma 106. panta redakciju papildināt ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Lai pārbaudes notiktu efektīvi un kredītiestādes darbība tiktu traucēta minimāli, komisija un Latvijas Banka iespēju robežās pārbaudes veic kopā.”.

Neatbalstīt

6. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

"106.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt tās apstiprināto normatīvo norādījumu un noteikumu izpildi kredītiestādē, kā arī iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām pārbaudes veikšanai nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

(4) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem sniedz tai ziņas par kredītiestādes parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības tās izdotajos noteikumos un rīkojumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta ceturtās daļas 1.punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības."

108.pants. (1) Par pārbaudes rezultātiem kredītiestādes vadībai iesniedzams rakstveida ziņojums, kurā minēti pārkāpumi un sniegti norādījumi par nepieciešamajiem grozījumiem kredītiestādes turpmākajā darbībā un kredītpolitikā.

(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt pārbaudes atzinumam, tā var iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

7. 108.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(5) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā."

 

 

 

7. 108.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(5) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā."

110.pants. Latvijas Banka un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu.

111.pants. (1) Latvijas Bankas darbinieki, pilnvarnieki, auditori, pilnvarotas vai citas personas, kuras darbojušās Latvijas Bankas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Latvijas Bankas darbinieki sniedz šā likuma 61., 107. un 110. pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ziņas par kredītiestādi drīkst sniegt tiesai un prokuratūrai krimināllietā, kā arī izpaust tiesā, ja ierosināta kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas lieta.

(4) Ja Latvijas Banka kredītiestādes darbībā konstatē likumu pārkāpumus, tā par šiem pārkāpumiem ir tiesīga informēt Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru, Valsts policiju un citas valsts institūcijas, kurām ir tiesības veikt izziņu un pirmstiesas izmeklēšanu.

8. Izteikt 110. un 111.pantu šādā redakcijā:

"110.pants. Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, Finansu ministrija un Latvijas Banka saskaņā ar savstarpēju rakstisku vienošanos ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas minētajām institūcijām nepieciešama normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

111.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas darbinieki, pilnvarnieki, auditori, pilnvarotas vai citas personas, kuras darbojušās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas vai Latvijas Bankas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par valsts amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas darbinieki sniedz šā likuma 61., 107. un 110.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ziņas par kredītiestādi drīkst sniegt tiesai un prokuratūrai krimināllietā, kā arī izpaust tiesā, ja ierosināta kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas lieta.

(4) Ja Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija vai Latvijas Banka kredītiestādes darbībā konstatē likumu pārkāpumus, par kuriem noteikta administratīvā vai kriminālatbildība, tās par šiem pārkāpumiem informē Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru, Valsts policiju un citas valsts institūcijas, kurām ir tiesības veikt izziņu un pirmstiesas izmeklēšanu."

6

Finansu ministrs E.Krastiņš

Likumprojekta 8.pantu izteikt šādā redakcijā:

“8. Izslēgt 110. pantu.”.

Atbalstīt

8. Izslēgt 110. pantu.

112.pants. Kredītiestāde nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, lai nodrošinātu bankas risku pārvaldīšanu un bankas aktīvu aizsardzību, vadībai sniegtās informācijas patiesumu un savlaicīgumu, likumu, Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu, kredītiestādes politikas un procedūru ievērošanu.

9. Papildināt 112.pantu pēc vārdiem "Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

     

9. Papildināt 112.pantu pēc vārdiem "Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu un noteikumu".

129.pants. (1) Latvijas Banka, ja tā saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.- 4.punkta noteikumiem atsauc kredītiestādei izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, piemēro pastiprinātās uzraudzības kārtību, ieceļ pilnvarnieku un iesniedz tiesā pieteikumu par šīs kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu, vienlaikus izvirzot likvidatora kandidatūru.

(2) Pēc licences atsaukšanas kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulce nav tiesīga lemt par pašlikvidācijas uzsākšanu un likvidatora iecelšanu.

10. Papildināt 129.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par kredītiestādei izsniegtās licences kredītiestādes darbībai atsaukšanu."

     

10. Papildināt 129.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par kredītiestādei izsniegtās licences kredītiestādes darbībai atsaukšanu."

137.pants. (1) Ja likvidators konstatē, ka kredītiestādes akcionāri (biedri), padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, rīkotājdirektori, revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai locekļi, revidenti vai auditori ir pārkāpuši savas pilnvaras vai nav ievērojuši likumu, Ministru kabineta noteikumu, Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu prasības, kredītiestādes statūtu noteikumus vai kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulces lēmumus, vai arī darbojušies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, likvidatora pienākums ir ziņot par to tiesībaizsardzības institūcijām pēc piekritības.

11. Papildināt 137.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

     

11. Papildināt 137.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu un noteikumu".

146.pants. (1) Kredītiestādei, kredītiestādes likvidatoram, kreditoram vai kreditoru grupai, administratoram citā maksātnespējas procesā maksātnespējas pieteikums vispirms jāiesniedz Latvijas Bankā.

(2) Latvijas Banka piecu dienu laikā no maksātnespējas pieteikuma saņemšanas dienas izskata šo pieteikumu un tādā gadījumā, ja konstatē faktisko maksātnespēju vai tās iestāšanās iespējamību, lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Banka maksātnespējas pieteikumu iesniedz tiesā triju dienu laikā pēc tam, kad pieņēmusi lēmumu par pieteikuma iesniegšanu tiesā.

(3) Latvijas Banka var lemt par pieteikuma apturēšanu uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par mēnesi, ja tās rīcībā ir pierādījumi, ka kredītiestādes faktiskā maksātnespēja ir īslaicīga un saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām. Ja noteiktā pieteikuma atlikšanas termiņa beigās kredītiestādes maksātspēja nav atjaunojusies, Latvijas Banka maksātnespējas pieteikumu iesniedz tiesā likumā noteiktajā kārtībā triju dienu laikā pēc atliktā termiņa izbeigšanās.

(4) Latvijas Banka tādā gadījumā, ja tā nav konstatējusi kredītiestādes faktisko maksātnespēju vai tās iestāšanās iespējamību, pieņem motivētu lēmumu par pieteikuma noraidīšanu un to triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējam, norādot lēmuma motīvus. Maksātnespējas pieteikuma noraidīšana Latvijas Bankā nav šķērslis tā iesniegšanai tiesā. Tomēr šajā gadījumā kreditoru prasību nodrošināšanai nav piemērojami prasības nodrošinājuma līdzekļi, kas traucē bankai sniegt finansu pakalpojumus.

12. Papildināt 146.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā."

     

12. Papildināt 146.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā."

147.pants. (1) Saņēmusi maksātnespējas pieteikumu, Latvijas Banka lemj par pastiprinātās uzraudzības kārtības noteikšanu kredītiestādei un pilnvarnieka iecelšanu. Ja Latvijas Banka pati pieņem lēmumu par kredītiestādes maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā piemēro pastiprinātās uzraudzības kārtību un ieceļ pilnvarnieku.

(2) Ja pilnvarnieks ir iecelts šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, jebkuras darbības ar kredītiestādes mantu, kā arī trešo personu mantu, kas atrodas kredītiestādes valdījumā vai turējumā, kredītiestādes pārvaldes institūcijas var veikt vienīgi ar pilnvarnieka rakstveida atļauju. Ja šādas darbības tiek veiktas bez pilnvarnieka rakstveida atļaujas un ja šādu darbību rezultātā nodarīts būtisks kaitējums, vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības.

(3) Ja kredītiestādei jebkuru citu iemeslu dēļ pilnvarnieks jau ir iecelts, no maksātnespējas pieteikuma saņemšanas dienas vai no dienas, kad pieņemts Latvijas Bankas lēmums par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, pilnvarnieka tiesības paplašinās saskaņā ar šā panta otrās daļas noteikumiem.

(4) Latvijas Bankas ieceltais pilnvarnieks darbojas līdz dienai, kad tiesa pieņem nolēmumu par maksātnespējas pieteikuma noraidīšanu vai kredītiestādes atzīšanu par maksātnespējīgu.

13. Papildināt 147.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par pilnvarnieka iecelšanu, ja tas iecelts saskaņā ar šā panta noteikumiem."

     

13. Papildināt 147.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par pilnvarnieka iecelšanu, ja tas iecelts saskaņā ar šā panta noteikumiem."

150.pants. (1) Nolēm umu par maksātnespējas procesa izbeigšanu pieņem tiesa.

(2) Administrators var iesniegt tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, pievienojot rakstveida pierādījumus, ja iestājies kāds no šādiem nosacījumiem:

1) kredītiestāde nokārtojusi visas savas parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas tās aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu, kā arī ir ievērotas šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi;

2) pabeigta bankrota procedūra.

14. Aizstāt 150.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi" ar vārdiem "šā likuma prasības, Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumi un noteikumi".

     

14. Aizstāt 150.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi" ar vārdiem "šā likuma prasības, Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi un Finansu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumi un noteikumi".

159.pants. (1) Triju dienu laikā pēc kredītiestādes pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators nosūta paziņojumu un tiesas sprieduma norakstu Uzņēmumu reģistram un zemesgrāmatu nodaļai pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, pavadrakstā norādot savu vārdu, uzvārdu (nosaukumu un pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu, ja administrators ir juridiskā persona), darbības vietu un tālruņa numuru.

15. Papildināt 159.panta pirmo daļu pēc vārdiem "tiesas sprieduma norakstu" ar vārdiem "Latvijas Bankai".

     

15. Papildināt 159.panta pirmo daļu pēc vārdiem "tiesas sprieduma norakstu" ar vārdiem "Latvijas Bankai".

161.pants. (1) Pēc kredītiestādes pasludināšanas par maksātnespējīgu administratoram ir visi likumos un kredītiestādes statūtos paredzētie ārvaldes institūciju un to vadītāju pienākumi, tiesības un pilnvaras.

(2) Administratora pienākumi ir šādi:

9) sniegt Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un tās noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tai nepieciešama savu funkciju veikšanai;

14) ziņot tiesībaizsardzības institūcijām pēc piekritības, ja administrators konstatē, ka kredītiestādes akcionāri (biedri), padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, rīkotājdirektori, revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai locekļi, revidenti vai auditori pārkāpuši savas pilnvaras vai nav ievērojuši likumu, Ministru kabineta noteikumu, Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu prasības, kredītiestādes statūtu noteikumus vai kredītiestādes akcionāru (biedru) pilnsapulču lēmumus, vai arī darbojušies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, kā arī celt prasību tiesā pret vainīgajām personām par zaudējumu atlīdzināšanu, ja šo personu rīcības rezultātā nodarīts zaudējums kreditoriem vai akcionāriem (biedriem).

16. 161.pantā:

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) sniegt Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai un Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un to noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tām nepieciešama savu funkciju veikšanai;";

papildināt otrās daļas 14.punktu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

     

16. 161.pantā:

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) sniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un to noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tām nepieciešama savu funkciju veikšanai;";

papildināt otrās daļas 14.punktu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu un noteikumu".

198.pants. Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8., 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1 000 latu.

17. Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

"198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu."

7

Saeimas Juridiskais birojs

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un Latvijas Banka”.

Neatbalstīt

17. Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

"198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu."

199.pants. Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai no tā izrietošo normatīvo aktu prasības:

1) juridiskajai personai Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5 000 latu;

2) fiziskā persona tiek saukta pie administratīvās atbildības vai pie kriminālatbildības.

18. Izteikt 199.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajai personai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5000 latu;".

8

Saeimas Juridiskais birojs

izslēgt 1.punktā vārdus “un Latvijas Banka”.

Neatbalstīt

18. Izteikt 199.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajai personai Finansu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5000 latu;".

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.