Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 27., 29., 31., 32., 33., 37., 50., 50.1, 55., 56. un 57.pantā, 61.panta ceturtajā daļā, 75., 76., 79., 85., 88., 89., 90., 92., 95., 98., 100., 101., 102., 104., 105., 107., 109., 113., 114., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 128., 129., 132., 133., 136., 145., 146., 147., 154., 157. un 158.pantā, 166.panta trešajā un ceturtajā daļā, 168., 169., 177., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 196., 197. un 201.pantā vārdus "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. (1) Kredītiestādēm ir saistoši Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie noteikumi un rīkojumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Kredītiestādēm ir saistoši Latvijas Bankas padomes saskaņā ar šo likumu un likumu "Par Latvijas Banku" apstiprinātie normatīvie norādījumi un noteikumi, kas izdoti, lai nodrošinātu šajā likumā un likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas funkciju un uzdevumu izpildi.

8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt tām visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas funkciju veikšanai."

3. Papildināt 64.pantu pēc vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

4. Izslēgt 99.pantu.

 

5. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Ja tiek piemērota pastiprinātā uzraudzības kārtība, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) brīdināt kredītiestādi;

2) lūgt Latvijas Banku pārtraukt Latvijas Bankas kredītu izsniegšanu kredītiestādei;

3) aizliegt kredītiestādei ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos;

4) ierobežot noguldījumu pieņemšanu vai kredītiestādei aizliegt pieņemt noguldījumus;

5) ierobežot kredītu izsniegšanu vai kredītiestādei aizliegt izsniegt kredītus;

6) lūgt Latvijas Banku apturēt kredītiestādes norēķinus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti Latvijas Bankā;

7) aizliegt kredītiestādei veikt norēķinus un bezskaidras naudas maksājumus, kuros tiek izmantoti korespondentkonti citās kredītiestādēs un finansu iestādēs;

8) daļēji vai pilnīgi apturēt citu finansu pakalpojumu sniegšanu."

6. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

"106.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pilnvarota persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda kredītiestādes darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām paskaidrojumus un informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros kredītiestādei ir ieguldījumi.

(3) Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt tās apstiprināto normatīvo norādījumu un noteikumu izpildi kredītiestādē, kā arī iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no kredītiestādes atbildīgajām personām pārbaudes veikšanai nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

(4) Lai samazinātu kredītiestāžu darbības risku:

1) kredītiestāžu parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai kredītiestāde saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem sniedz tai ziņas par kredītiestādes parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības;

2) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai ir tiesības tās izdotajos noteikumos un rīkojumos paredzētajā kārtībā sniegt šā panta ceturtās daļas 1.punktā minētās ziņas kredītiestādēm;

3) kredītiestādēm ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem, viņu saistību izpildes gaitu, kā arī par visiem gadījumiem, kad klients pilnīgi vai daļēji nepilda šā likuma 73.panta prasības."

7. 108.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestāde nepiekrīt Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(3) Ja kredītiestādi neapmierina Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kredītiestāde nepiekrīt Latvijas Bankas pārbaudes atzinumam, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Latvijas Bankas padomei, kura ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai arī lemt par grozījumu izdarīšanu pārbaudes atzinumā.

(5) Ja kredītiestādi neapmierina Latvijas Bankas padomes lēmums, tā ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā."

8. Izteikt 110. un 111.pantu šādā redakcijā:

"110.pants. Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, Finansu ministrija un Latvijas Banka saskaņā ar savstarpēju rakstisku vienošanos ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas minētajām institūcijām nepieciešama normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

111.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas darbinieki, pilnvarnieki, auditori, pilnvarotas vai citas personas, kuras darbojušās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas vai Latvijas Bankas pilnvarnieku vai auditoru uzdevumā, uzskatāmas par valsts amatpersonām un sodāmas par neizpaužamas informācijas izpaušanu, ja tās tīši vai netīši izpaudušas atklātībā vai citām personām ziņas par kredītiestādi.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ziņām, ko Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas darbinieki sniedz šā likuma 61., 107. un 110.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ziņas par kredītiestādi drīkst sniegt tiesai un prokuratūrai krimināllietā, kā arī izpaust tiesā, ja ierosināta kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas lieta.

(4) Ja Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija vai Latvijas Banka kredītiestādes darbībā konstatē likumu pārkāpumus, par kuriem noteikta administratīvā vai kriminālatbildība, tās par šiem pārkāpumiem informē Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru, Valsts policiju un citas valsts institūcijas, kurām ir tiesības veikt izziņu un pirmstiesas izmeklēšanu."

9. Papildināt 112.pantu pēc vārdiem "Latvijas Bankas normatīvo norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

10. Papildināt 129.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par kredītiestādei izsniegtās licences kredītiestādes darbībai atsaukšanu."

11. Papildināt 137.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

12. Papildināt 146.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā."

13. Papildināt 147.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par pilnvarnieka iecelšanu, ja tas iecelts saskaņā ar šā panta noteikumiem."

14. Aizstāt 150.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "šā likuma prasības un Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi" ar vārdiem "šā likuma prasības, Latvijas Bankas normatīvie norādījumi un noteikumi un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumi un noteikumi".

15. Papildināt 159.panta pirmo daļu pēc vārdiem "tiesas sprieduma norakstu" ar vārdiem "Latvijas Bankai".

16. 161.pantā:

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) sniegt Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai un Latvijas Bankai informāciju par maksātnespējas procesa gaitu un to noteiktajos termiņos iesniegt visu pieprasīto informāciju, kas tām nepieciešama savu funkciju veikšanai;";

papildināt otrās daļas 14.punktu pēc vārdiem "Latvijas Bankas norādījumu un noteikumu" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas rīkojumu un noteikumu".

17. Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

"198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95., 96.panta vai 106.panta trešās daļas prasības, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latu."

18. Izteikt 199.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajai personai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un Latvijas Banka uzliek soda naudu līdz 5000 latu;".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi "Kredītiestāžu likumā""
ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1999. gada 21. septembrī Ministru kabinets akceptēja likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums". Likumprojekts paredz izveidot vienotu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju, kas veiks kredītiestāžu licencēšanu un uzraudzību, kas pašlaik ir deleģētas Latvijas Bankai. Ievērojot minēto un nolūkā saskaņot likumprojekta "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" normas ar likuma "Par Latvijas Banku" un "Kredītiestāžu likuma" normām nepieciešams izdarīt grozījumus "Kredītiestāžu likumā". Likumprojekta 1. pants paredz redakcionālu grozījumu izdarīšanu virknē "Kredītiestāžu likuma" pantu, kas nepieciešami lai šobrīd Latvijas Bankai deleģētās funkcijas pārietu Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai.

Likumprojekta 2. pants, ievērojot to, ka Latvijas Banka turpinās realizēt naudas politiku, nosaka, ka kredītiestādēm ir saistoši Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas normatīvie noteikumi un norādījumi.

Likumprojekta 3. pants nosaka, ka kredītiestādēm ir jāsniedz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai un Latvijas Bankai to pieprasītā informācija.

Likumprojekta 4. pants, ievērojot to, ka kredītiestādēm būs sasitoši Latvijas Bankas un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteikumi, paredz papildināt Kredītiestāžu likuma 64. pantu ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Likumprojekta 5. pants paredz izslēgt "Kredītiestāžu likuma" 99. pantu, jo analoga norma iekļauta likumprojektā "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums".

Likumprojekta 6. pants paredz izteikt "Kredītiestāžu likuma" 103. pantu jaunā redakcijā, lai nodrošinātu pastiprinātās uzraudzības kārtības piemērošanu arī pēc kredītiestāžu uzraudzības funkciju nodalīšanas no Latvijas Bankas.

Likumprojekta 7. pants nosaka kārtību kādā Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pilnvarotās personas un Latvijas Bankas pilnvarotās personas veic tās izdoto normatīvo noteikumu un norādījumu izpildes pārbaudi kredītiestādēs.

Likumprojekta 8. pants paredz kārtību kādā kredītiestādes pārsūdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas veikto pārbaužu atzinumus.

Likumprojekta 9. pants nosaka kārtību kādā Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un Latvijas Banka apmainās ar informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu noteikumu izpildi.

Likumprojekta 10. pants nosaka Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Latvijas Bankas darbinieku atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

Likumprojekta 11. pants papildina esošo panta redakciju ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, lai nodrošinātu tās funkciju izpildi.

Likumprojekta 12. pants – 16. pants nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas pienākumu ziņot Latvijas ()Bankai, kas organizē norēķinu sistēmu funkcionēšanu Latvijā par licences atsaukšanu vai maksātnespējas iestāšanos kādai kredītiestādei. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka norēķinu sistēma tiek savlaicīgi informēta par kāda no tās dalībniekiem finansiālām problēmām.

Likumprojekta 17. pants – 18. pants paredz kredītiestādes administratora pienākumu informēt Latvijas Banku un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju par maksātnespējas procesa gaitu.

Likumprojekta 19. pants – 20. pants, ievērojot to, ka Latvijas Bankai, realizējot naudas politiku, būs nepieciešams izdot normatīvos noteikumus un noteikumus un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija izdos noteikumus par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kā arī šis institūcijas būs tiesīgas pārbaudīt šo prasību izpildi, ir paredzētas tiesības minētajām institūcijām arī piemērot kredītiestādēm soda naudas par tiesību aktu normu neizpildi.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību ?

Likumprojekts kontekstā ar likumu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo tiks nodalītas Latvijas Bankas kā Valsts centrālās bankas funkcijas (naudas politika un cenu stabilitātes nodrošināšana) no kredītiestāžu uzraudzības, kas ļaus Latvijas Bankai vēl efektīvāk realizēt naudas politiku, kas savukārt veicinās cenu stabilitāti un inflācijas tālāku samazināšanos. Vienlaicīgi tiks izveidota arī viena uzraudzības institūcija, kas uzraudzīs visu finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Radīsies iespēja efektīvāk izmantot šobrīd sadrumstalotos uzraudzības institūciju rīcībā esošos resursus, kā arī uzlabosies uzņēmējdarbības vide finansu un kapitāla tirgū, kas tiks uzraudzīts pēc "vienas aģentūras" principa. ()

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu ?

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo Latvijas Banka netiek finansēta no valsts budžeta un likumprojekts neparedz finansēšanas kārtības maiņu. Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju paredzēts finansēt no tirgus dalībnieku regulāriem maksājumiem, neizmantojot valsts budžeta līdzekļus.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem Kredītiestāžu likumā, nepieciešams izdarīt grozījumus arī likumā "Par Latvijas Banku", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem" un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojekta "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām. ()

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja tiks atbalstīts likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Latvijas Banka un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš