Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām» » (reģ. nr. 423) trešajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par akciju sabiedrībām

       

Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

REĢISTRĒTAIS PAMATKAPITĀLS ir kapitāls, kas nepieciešams akciju sabiedrībai savas darbības programmas realizēšanai un kas tiek fiksēts sabiedrības statūtos.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt I nodaļas terminu “Reģistrētais pamatkapitāls” ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistrētajam pamatkapitālam ir jābūt lielākam par vai vienādam ar sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu.”

 

(Atbildīgā komisija)

Papildināt I nodaļas terminu “Reģistrētais pamatkapitāls” ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistrētais pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt I nodaļas terminu “Reģistrētais pamatkapitāls” ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistrētais pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu.”

1. pants. Likumdošanas akti par akciju sabiedrībām

         

1. Attiecības, kas saistītas ar akciju sabiedrību dibināšanu, to darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu, regulē Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42. nr.), likums "Par vērtspapīriem", šis likums un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

2. Banku un citu kredītiestāžu dibināšanu, darbību, reorganizāciju un likvidēšanu, ja tās ir nodibinātas kā akciju sabiedrības vai pārveidotas par akciju sabiedrībām, regulē šis likums, Kredītiestāžu likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

3. Biržu dibināšanas un darbības kārtību regulē šis likums, Latvijas Republikas 1992.gada 28.janvāra likums "Par biržām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās ir izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Latvijas Republikas 1993.gada 12.janvāra likums "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3./4. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

     

3. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

5. Publisko akciju sabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums. Attiecības, kas saistītas ar publisko akciju sabiedrību darbību, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu "Par vērtspapīriem".

         

6. Valsts akciju sabiedrību dibināšanu un darbību regulē šis likums, likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"un saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

7. Privāto pensiju fondu darbību regulē šis likums, likums par privātajiem pensiju fondiem un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

13. pants. Akciju sabiedrības dibināšanas līgums

         

3. Dibināšanas līgums jāparaksta visiem dibinātājiem. Dibinātāju parakstiem jābūt apliecinātiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991.gada 28.maija lēmumā "Par dokumentu dublikātu, norakstu un izrakstu pareizības apliecināšanu" paredzētajā kārtībā.

 

3.

 

 

 

 

4.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 13. panta trešajā daļā parakstu apliecināšanas prasību.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 13. panta trešās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

4. Izslēgt 13. panta trešās daļas otro teikumu.

14. pants. Akciju sabiedrības statūti

         

2. Statūti jāparaksta visiem dibinātājiem un jānorāda statūtu

parakstīšanas datums. Dibinātāju parakstiem jābūt apliecinātiem šā likuma 13.panta trešajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 14. panta otrajā daļā parakstu apliecināšanas kārtību.

 

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 14. panta otrās daļas otro teikumu.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izslēgt 14. panta otrās daļas otro teikumu.

17. pants. Akciju sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju veidošana

         

2. Dibinātāji ievēlē kontroles institūcijas saskaņā ar šā likuma VIII

nodaļas prasībām.

 

7.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par akciju sabiedrības zvērinātu revidentu var būt tikai tāda persona, kas atbilst Latvijas Republikas likumam “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām”.

Neatbalstīt

 

5. Ierobežojums attiecībā uz valdes priekšsēdētāju nav spēkā akciju sabiedrībās, kurās piedalās ārvalstu kapitāls, ja vismaz 30 procenti no šo

sabiedrību pamatkapitāla ir ieguldīti brīvi konvertējamā valūtā.

 

8.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Grozīt 17. panta piekto daļu, saglabājot izņēmuma gadījumu ārvalstu ieguldītājiem, bet svītrojot prasību veikt trīsdesmit procentus ieguldījumu brīvi konvertējamā valūtā.

Neatbalstīt

 

19. pants. Akciju sabiedrības reģistrācija

         

4. Visiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem no šiem dokumentiem, kā arī dibinātāju parakstiem jābūt apliecinātiem šā likuma 7.panta sestajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

9.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 19. panta ceturtajā daļā paraksta apliecināšanas prasību.

Neatbalstīt

 

20. pants. Akciju sabiedrības pamatkapitāls

         

6. Akciju sabiedrības statūtos noteiktais reģistrētais pamatkapitāls

sabiedrībai jāizveido piecu gadu laikā no sabiedrības reģistrācijas brīža.

 

10.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 20. panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja sākotnēji noteiktais reģistrētais pamatkapitāls ir sasniegts, akciju sabiedrībai, palielinot savu pamatkapitālu, ir jānosaka arī atbilstošs reģistrētā pamatkapitāla lielums, kurš nevar būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu.”

Atbalstīt

6. Papildināt 20. panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja sākotnēji noteiktais reģistrētais pamatkapitāls ir sasniegts, akciju sabiedrībai, palielinot savu pamatkapitālu, ir jānosaka arī atbilstošs reģistrētā pamatkapitāla lielums, kurš nevar būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu.”

21. pants. Parakstītā pamatkapitāla veidošana

         

1. Parakstīto pamatkapitālu veido no ieguldījumiem, kurus var ekonomiski

novērtēt. Saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu nav uzskatāmas par ieguldījumu, tāpat par ieguldījumu nav uzskatāma paredzamā peļņa vai paredzamā darbība akciju sabiedrībā.

         

2. Parakstīto pamatkapitālu var veidot, ieguldot tajā:

         

1) naudu (veidojot publiskās akciju sabiedrības pamatkapitālu, vērtspapīros var ieguldīt tikai naudu);

         

2) ķermeniskas lietas;

         

3) intelektuālo īpašumu;

         

4) valsts vērtspapīrus, kā arī vērtspapīrus, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos.

         

3. Ieguldījuma veidu akciju sabiedrība nosaka, pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

         

4. Banku un citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība. Šis noteikums neattiecas arī uz gadījumu, kad pēc Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.";

     

7. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.";

5. Ja bankas un citas kredītiestādes dibina kā akciju sabiedrības, to parakstītajā pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas ķermeniskas lietas ar Latvijas Bankas atļauju, bet, lai apdrošināšanas akciju sabiedrību parakstītajā pamatkapitālā ieguldītu nekustamas ķermeniskas lietas, nepieciešama Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

     

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

6. Akciju sabiedrībā ieguldītās ķermeniskās lietas, intelektuālais īpašums un valsts vērtspapīri, kā arī vērtspapīri, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu -

Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, kļūst par sabiedrības īpašumu.

         

7. Naudu akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt tikai Latvijas Republikas oficiālajās naudas vienībās, izņemot šā panta astotajā daļā paredzēto gadījumu.

         

8. Ja sabiedrības pamatkapitālā ieguldījumus izdara ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, ieguldījumi izdarāmi un novērtējami saskaņā ar

Latvijas Republikas 1991.gada 5.novembra likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā".

         

9. Ar valsts vērtspapīriem, kā arī vērtspapīriem, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, var segt ne vairāk kā 30 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla.

         

22. pants. Akciju sabiedrības rezerves

         

1. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt, ka tā veido noteiktas rezerves, paredzot to lielumu, izveidošanas un izlietošanas kārtību.

 

11.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 22. panta pirmajā daļā vārdus “to lielumu”.

Atbalstīt

8. Izslēgt 22. panta pirmajā daļā vārdus “to lielumu”.

2. Rezerves nevar izmantot dividenžu izmaksai.

 

12.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 22. panta otro daļu.

Neatbalstīt

 

38. pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

         

1. Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt ar akciju sabiedrības pilnsapulces lēmumu.

         

2. Ja akciju sabiedrībā ir vairāki akciju veidi vai akciju kategorijas, akcionāru pilnsapulcē lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu ir jānobalso atsevišķi katrā attiecīgā akciju veida vai attiecīgo akciju kategorijas akcionāru grupā, kuras tiesības skar šāda pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.

         

3. Bankām un citām kredītiestādēm pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Latvijas Bankas, bet apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem - Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.

Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

     

9. Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

4. [Izslēgta ar 09.12.99. likumu].

         

5. Ja akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība veic slēgto emisiju, pilnsapulces lēmums nav jāpublicē, bet, ja publiskā akciju sabiedrība veic publisko emisiju, jāpublicē emisijas prospekts un cita informācija saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

         

41.1 pants. Pamatkapitāla palielināšana, aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām

         

2. Šajā gadījumā akciju sabiedrība slēgtā emisijā izlaiž papildu akcijas, kuras nodod attiecīgajiem kreditoriem.

 

13.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 41.1. panta otro daļu ar vārdiem “pēc tam, kad akciju sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir dota iespēja izmantot savas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar šā likuma 46. pantu.”

Atbalstīt

10. Papildināt 41.1. panta otro daļu ar vārdiem “pēc tam, kad akciju sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir dota iespēja izmantot savas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar šā likuma 46. pantu.”

4. Palielināt pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā nedrīkst, ja kreditoru saistības vairāk nekā piecas reizes pārsniedz akciju sabiedrības pašas kapitālu. Sabiedrības pašas kapitāla bilancei jābūt pozitīvai.

 

14.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 41.1. panta ceturto daļu.

Neatbalstīt

 

5. Šā panta ceturtās daļas noteikumi neattiecas uz kredītiestāžu sanāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 41.1. panta piekto daļu.

Neatbalstīt

 

42. pants. Kārtība, kādā emitējamas jaunas akcijas

         

1. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce apstiprina jaunā slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumus. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar papildu kapitāla iesaistīšanu publiskajā emisijā, akcionāru pilnsapulce vai pilnsapulces pilnvarota institūcija apstiprina emisijas prospektu atbilstoši likumam "Par vērtspapīriem".

         

2. Akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla

palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, iesniedzot šādus dokumentus:

         

1) akcionāru pilnsapulces vai valdes sēdes protokola norakstu;

         

2) akciju sabiedrības prospekts;

         

3) apstiprinātos akciju laidiena noteikumus;

         

4) [Izslēgts ar 24.08.95. likumu];

         

5) statūtu grozījumu tekstu;

         

6) paziņojumu par agrāk izlaisto akciju pilnīgu samaksu vai - šā likuma 40.panta otrajā daļā un 41.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos - paziņojumu par to, kādas iemaksas pamatkapitālā vēl nav izdarītas un kādēļ tās nav izdarītas, bet publiskas akciju sabiedrības valdei - šajos pašos pantos paredzēto Vērtspapīru tirgus komisijas atļauju;

         

7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - Latvijas Bankas vai Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauju.

Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos – Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

     

11. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos – Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

3. Publiskās akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pēc tam, kad saņemta Vērtspapīru tirgus komisijas atļauja izlaist publiskās emisijas akcijas.

         

4. Ja pamatkapitāla palielināšanas rezultātā izlaistās akcijas tiek segtas ar citādu ieguldījumu, nevis ar naudu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nav jāiesniedz akciju sabiedrības prospekts.

         

46.pants. Pirmpirkuma tiesības uz jaunajām slēgtās emisijas akcijām gadījumos, kad tiek iesaistīts papildu kapitāls

         

6. Šajā pantā paredzētās pirmpirkuma tiesības neattiecas uz vērtspapīru konversiju un parakstīšanās tiesību izmantošanu.

 

16.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 46. panta sesto daļu pēc vārda “izmantošanu” ar šādiem vārdiem “kā arī uz akciju nodošanu uzņēmējsabiedrībai, kas līdzšinējā akcionāra reorganizācijas rezultātā pārņem tā tiesības un saistības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

47. pants. Pamatkapitāla samazināšana

         

1. Akcionāru pilnsapulce, pieņemot lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, norāda pamatkapitāla samazināšanas iemeslu, kā arī apstiprina šīs samazināšanas noteikumus. Lēmums par pamatkapitāla samazināšanu jāpaziņo katram akcionāram ierakstītā vēstulē. Lēmums par pamatkapitāla samazināšanu reģistrējams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38. panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Latvijas Bankas vai Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja. Akcionāru pilnsapulces lēmums par pamatkapitāla samazināšanu publiskajā akciju sabiedrībā nav jāpaziņo katram akcionāram ierakstītā vēstulē, bet ir jāpublicē Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā.

Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

     

12. Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

2. Akciju sabiedrības pamatkapitālu var samazināt, apvienojot akcijas vai samazinot katras akcijas nominālvērtību, vai pašai sabiedrībai iegūstot savas akcijas zem to nominālvērtības un par šo akciju nominālvērtības summu samazinot pamatkapitālu, vai arī dzēšot akcijas, kuras pamatkapitāla samazināšanai iesnieguši akcionāri.

         

3. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi pēc reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāpublicē tikai publiskajām akciju sabiedrībām Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā.

         

4. Samazinot pamatkapitālu, jāievēro šā likuma 91. pantā sabiedrības likvidācijas gadījumam paredzētie noteikumi attiecībā uz kreditoru interešu aizsardzību.

 

17.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 47. panta ceturto daļu ar teikumiem šādā redakcijā:

“Pēc kreditoru pretenziju iesniegšanas termiņa iztecēšanas, akciju sabiedrības valde paziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par iesniegtajām kreditoru pretenzijām. Ja šādas kreditoru pretenzijas nav iesniegtas vai tajās noteikto prasījumu kopsumma nepārsniedz sabiedrības aktīvu summu, statūtu grozījumi sakarā ar pamatkapitāla samazināšanu reģistrējami likumā noteiktā termiņā pēc akciju sabiedrības valdes paziņojuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram.”

Neatbalstīt

 

5. Sludinājumā par pamatkapitāla samazināšanu akciju sabiedrības valde nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzamas akcijas to apvienošanai vai dzēšanai, vai arī apmaiņai pret jaunām akcijām. Šis termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem. Sludinājumā noteiktajā termiņā neiesniegtās akcijas valde var anulēt. Ja viena akcionāra iesniegto akciju skaits nav pietiekams, lai to vietā iegūtu tiesības uz vienu jaunās nominālvērtības akciju, vairāki akcionāri apvieno savas akcijas.

         

6. Anulēto akciju vietā valde izgatavo attiecīgu skaitu jaunu akciju,

kuras pārdod. No summas, kas ieņemta, pārdodot akcijas, atskaita

izsludināšanas un pārdošanas izdevumus, bet pārējo summu valde izsniedz anulēto akciju īpašniekiem proporcionāli viņiem piederējušo anulēto akciju skaitam.

         

7. Apmainot akcijas pret jaunām akcijām vai tās anulējot, no apgrozības izņemamo akciju numuri tiek izlozēti.

 

 

 

         

50. pants. Kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšana

         

2. Ja akciju sabiedrības valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci sabiedrības statūtos paredzētajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par šā panta pirmajā daļā paredzēto termiņu, kārtējo akcionāru pilnsapulci var sasaukt:

1) akciju sabiedrības padome;

2) zvērināti revidenti vai revīzijas komisija;

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs;

4) likvidatori.

 

18.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 50. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja akciju sabiedrības valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci sabiedrības statūtos paredzētajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par šā panta pirmajā daļā paredzēto termiņu, kārtējo akcionāru pilnsapulci var sasaukt:

1) akciju sabiedrības padome;

2) zvērināts revidents;

3) revīzijas komisija;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs;

5) likvidators.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 50. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja akciju sabiedrības valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci sabiedrības statūtos paredzētajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par šā panta pirmajā daļā paredzēto termiņu, kārtējo akcionāru pilnsapulci var sasaukt:

1) akciju sabiedrības padome;

2) zvērināts revidents;

3) revīzijas komisija;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs;

5) likvidators.”

52. pants. Akcionāru pilnsapulces sasaukšana, ja akciju sabiedrība nonākusi finansiālās grūtībās

         

1. Ja pēc akciju sabiedrības bilances noslēgšanas izrādās, ka zaudēta trešā daļa no pamatkapitāla, vai ja valde konstatē, ka sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga un ar esošo īpašumu nevar segt savas parādu saistības, valdei par to nekavējoties jāziņo padomei un ne vēlāk kā mēneša laikā jāsasauc ārkārtas akcionāru pilnsapulce, lai tā lemtu par sabiedrības turpmāko darbību vai tās likvidāciju.

 

19.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Aizstāt 52. panta pirmajā daļā vārdus “izrādās, ka zaudēta trešā daļa pamatkapitāla” ar vārdiem “izrādās, ka sabiedrības pašu kapitāls līdzinās vai ir mazāks par divām trešdaļām no apmaksātā pamatkapitāla.”;

izslēgt vārdus “un ar esošo īpašumu nevar segt savas parādu saistības”.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14. Izslēgt 52. panta pirmajā daļā vārdus “un ar esošo īpašumu nevar segt savas parādu saistības”.

66. pants. Akciju sabiedrības padomes sastāvs

         

15. Šā panta četrpadsmitās daļas prasības nav spēkā akciju sabiedrībās, kurās piedalās ārvalstu kapitāls, ja vismaz 30 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla ir ieguldīti brīvi konvertējamā valūtā.

 

20.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Grozīt 66. panta piecpadsmito daļu, saglabājot izņēmuma gadījumu ārvalstu ieguldītājiem, bet svītrojot prasību veikt trīsdesmit procentus ieguldījumu brīvi konvertējamā valūtā.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

74. pants. Akciju sabiedrības valdes sastāvs

         

2. Šā panta pirmās daļas prasības nav spēkā akciju sabiedrībās, kurās piedalās ārvalstu kapitāls, ja vismaz 30 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla ir ieguldīti brīvi konvertējamā valūtā.

 

21.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Grozīt 74. panta otro daļu, saglabājot izņēmuma gadījumu ārvalstu ieguldītājiem, bet svītrojot prasību veikt trīsdesmit procentus ieguldījumu brīvi konvertējamā valūtā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

78. pants. Akciju sabiedrības valdes locekļu atstādināšana vai atcelšana no amata

         

3. Akciju sabiedrības padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš izdarījis rupjus pārkāpumus vai arī neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam. Tādā gadījumā padomei vienlaikus jāieceļ valdes locekļa vietas izpildītājs. Lēmumu par valdes locekļa atcelšanu no amata vai atjaunošanu amatā pieņem kārtējā vai ārkārtas akcionāru pilnsapulce. Ja valdes locekli atjauno iepriekšējā amatā, viņam ir tiesības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā prasīt samaksu par darba piespiedu kavējumu.

 

22.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 78. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Akciju sabiedrības padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības izdarījis pārkāpumu vai ja viņš neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam.”;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ļauns nolūks un rupja neuzmanība šā panta izpratnē tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. 78. pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Akciju sabiedrības padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības izdarījis pārkāpumu vai ja viņš neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam.”;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ļauns nolūks un rupja neuzmanība šā panta izpratnē tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.”

79. pants. Akciju sabiedrības gada pārskats

         

3. Akciju sabiedrībai par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats, kas kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina, pielikuma un ziņojuma.

 

23.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 79. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Akciju sabiedrībai par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats, ka kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī akciju sabiedrības valdes ziņojuma.”

Atbalstīt

16. 79. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Akciju sabiedrībai par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats, ka kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī akciju sabiedrības valdes ziņojuma”.;

4. Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par akciju sabiedrības līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

 

24.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 79. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Gada pārskatam ir jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats par akciju sabiedrības līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu vai zaudējumiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Gada pārskatam ir jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats par akciju sabiedrības līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu vai zaudējumiem”.

 

80. pants. Akciju sabiedrības peļņas izlietošana

         

1. Pēc akciju sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas akcionāru pilnsapulce lemj par sabiedrības tīrās peļņas izlietošanu. Akcionāru

pilnsapulce nosaka summas, kas ieskaitāmas akciju sabiedrības kapitālos un rezervēs, atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības vai citiem mērķiem, kā arī nosaka akcionāriem izmaksājamo dividenžu lielumu.

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izslēgt 80. panta pirmajā daļā vārdus “atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības vai citiem mērķiem.”

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 80. panta pirmajā daļā vārdus “atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

17. Izslēgt 80. panta pirmajā daļā vārdus “atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības”

2. Dividendes aprēķināmas tikai par pilnībā samaksātajām akcijām.

 

27.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 80. panta otro daļu ar 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Dividendes nedrīkst aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrība atbilst kaut vienam no zemāk minētajiem kritērijiem:

1) ja pirms dividenžu aprēķināšanas uzņēmuma pašu kapitāla un nesadalāmo rezervju starpība ir vienāda vai mazāka par pamatkapitālu;

2) ja pēc dividenžu aprēķināšanas sabiedrības pašu kapitāla un nesadalāmo rezervju starpība kļūst mazāka par pamatkapitālu;

3) ja sabiedrībai ir nesegti iepriekšējo periodu zaudējumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

87. pants. Akciju sabiedrības zvērinātu revidentu ievēlēšana

         

1. Zvērinātus revidentus ievēlē ik gadu kārtējā akcionāru pilnsapulce. Zvērināti revidenti pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 87. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Zvērinātu revidentu ievēlē akcionāru pilnsapulce uz nenoteiktu laiku. Zvērināts revidents pārbauda katra pārskata perioda gada pārskatu. Lemt par zvērināta revidenta nomaiņu var tikai akcionāru pilnsapulce pēc pamatotas valdes vai padomes pieprasījuma, kā arī, ja to pieprasa akcionāri šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 87. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Zvērinātu revidentu ievēlē akcionāru pilnsapulce. Zvērināts revidents pārbauda katra pārskata perioda gada pārskatu. Lemt par zvērināta revidenta nomaiņu var tikai akcionāru pilnsapulce pēc valdes vai padomes pieprasījuma, kā arī, ja to pieprasa akcionāri šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18. 87. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Zvērinātu revidentu ievēlē akcionāru pilnsapulce. Zvērināts revidents pārbauda katra pārskata perioda gada pārskatu. Lemt par zvērināta revidenta nomaiņu var tikai akcionāru pilnsapulce pēc valdes vai padomes pieprasījuma, kā arī, ja to pieprasa akcionāri šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.”

3. Par zvērinātiem revidentiem var būt lietpratēji, kas ieguvuši zvērinātu revidentu tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas 1992.gada

15.decembra likuma "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2. nr.) noteikumiem.

 

30.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Izteikt 87. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Par zvērinātu revidentu var būt persona, kura ir sertificēta saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām.”

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Par zvērinātu revidentu var būt persona, kura ir sertificēta saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām”.;

4. Par zvērinātiem revidentiem var ievēlēt tikai tādas personas, kurām ar revidējamo akciju sabiedrību nav nekādu saimniecisku sakaru un kuras

nestrādā šajā akciju sabiedrībā, bet, ja sabiedrība ietilpst koncernā - ne mātes, ne meitas sabiedrībā.

         
   

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

(Dep. Ingrīda Ūdre)

Papildināt 87. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Akciju sabiedrībai jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par zvērināta revidenta ievēlēšanu vai nomaiņu 15 dienu laikā pēc kopsapulces, kurā tas noticis, norādot ievēlētā zvērinātā revidenta vārdu un sertifikāta numuru, kā arī nomaiņas gadījumos tās iemeslu.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 87. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Akciju sabiedrībai jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par zvērināta revidenta ievēlēšanu vai nomaiņu 15 dienu laikā pēc kopsapulces, kurā tas noticis, norādot ievēlētā zvērinātā revidenta vārdu un sertifikāta numuru.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Akciju sabiedrībai jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par zvērināta revidenta ievēlēšanu vai nomaiņu 15 dienu laikā pēc kopsapulces, kurā tas noticis, norādot ievēlētā zvērinātā revidenta vārdu un sertifikāta numuru.”

Pārejas noteikumi

         

7. Grozījumi likuma 58.panta pirmajā un septītajā daļā, kā arī 61.panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu "klātesošo" ar vārdu "pārstāvēto") stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

 

33.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt Pārejas noteikumu 7. punktā vārdus “Grozījumi likuma 58. panta pirmajā un septītajā daļā” ar vārdiem “Grozījumi likuma 58. panta septītajā daļā” .

Atbalstīt

19. Pārejas noteikumos:

aizstāt Pārejas noteikumu 7. punktā vārdus “Grozījumi likuma 58. panta pirmajā un septītajā daļā” ar vārdiem “Grozījumi likuma 58. panta septītajā daļā”.;

   

34.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt Pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījumi likuma 58. panta pirmajā daļā (par publisko emisiju akcionāru balsošanu neklātienē) stājas spēkā 6 mēnešus pēc likuma par elektronisko dokumentu juridisko statusu stāšanās spēkā”.

Atbalstīt

papildināt Pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījumi likuma 58. panta pirmajā daļā (par publisko emisiju akcionāru balsošanu neklātienē) stājas spēkā 6 mēnešus pēc likuma par elektronisko dokumentu juridisko statusu stāšanās spēkā”.;

   

35.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt Pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Grozījumi likuma 21. panta ceturtajā un piektajā daļā, 38. panta trešajā daļā, 42. panta otrās daļas 7. punktā, 47. panta pirmajā daļā, kā arī grozījumi likumā attiecībā uz vārdiem “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā”.

Atbalstīt

papildināt Pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Grozījumi likuma 21. panta ceturtajā un piektajā daļā, 38. panta trešajā daļā, 42. panta otrās daļas 7. punktā, 47. panta pirmajā daļā, kā arī grozījumi likumā attiecībā uz vārdiem “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

36.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt