Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām» » (reģ. nr. 423) otrajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 1353)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par akciju sabiedrībām

Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”

     

Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

 

NAV.

 

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Redakc.

precizēts

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

1. pants. Likumdošanas akti par akciju sabiedrībām

         

1. Attiecības, kas saistītas ar akciju sabiedrību dibināšanu, to darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu, regulē Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42. nr.), likums "Par vērtspapīriem", šis likums un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

2. Banku un citu kredītiestāžu dibināšanu, darbību, reorganizāciju un likvidēšanu, ja tās ir nodibinātas kā akciju sabiedrības vai pārveidotas par akciju sabiedrībām, regulē šis likums, Kredītiestāžu likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

3. Biržu dibināšanas un darbības kārtību regulē šis likums, Latvijas Republikas 1992.gada 28.janvāra likums "Par biržām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās ir izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Latvijas Republikas 1993.gada 12.janvāra likums "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3./4. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

2. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

     

2. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

5. Publisko akciju sabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums. Attiecības, kas saistītas ar publisko akciju sabiedrību darbību, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu "Par vērtspapīriem".

         

6. Valsts akciju sabiedrību dibināšanu un darbību regulē šis likums, likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"un saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

7. Privāto pensiju fondu darbību regulē šis likums, likums par privātajiem pensiju fondiem un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

21. pants. Parakstītā pamatkapitāla veidošana

         

1. Parakstīto pamatkapitālu veido no ieguldījumiem, kurus var ekonomiski

novērtēt. Saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu nav uzskatāmas par ieguldījumu, tāpat par ieguldījumu nav uzskatāma paredzamā peļņa vai paredzamā darbība akciju sabiedrībā.

         

2. Parakstīto pamatkapitālu var veidot, ieguldot tajā:

         

1) naudu (veidojot publiskās akciju sabiedrības pamatkapitālu, vērtspapīros var ieguldīt tikai naudu);

         

2) ķermeniskas lietas;

         

3) intelektuālo īpašumu;

         

4) valsts vērtspapīrus, kā arī vērtspapīrus, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos.

         

3. Ieguldījuma veidu akciju sabiedrība nosaka, pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

         

4. Banku un citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība. Šis noteikums neattiecas arī uz gadījumu, kad pēc Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

3. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.";

     

3. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.";

5. Ja bankas un citas kredītiestādes dibina kā akciju sabiedrības, to parakstītajā pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas ķermeniskas lietas ar Latvijas Bankas atļauju, bet, lai apdrošināšanas akciju sabiedrību parakstītajā pamatkapitālā ieguldītu nekustamas ķermeniskas lietas, nepieciešama Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

     

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

6. Akciju sabiedrībā ieguldītās ķermeniskās lietas, intelektuālais īpašums un valsts vērtspapīri, kā arī vērtspapīri, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu -

Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, kļūst par sabiedrības īpašumu.

         

7. Naudu akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt tikai Latvijas Republikas oficiālajās naudas vienībās, izņemot šā panta astotajā daļā paredzēto gadījumu.

         

8. Ja sabiedrības pamatkapitālā ieguldījumus izdara ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, ieguldījumi izdarāmi un novērtējami saskaņā ar

Latvijas Republikas 1991.gada 5.novembra likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā".

         

9. Ar valsts vērtspapīriem, kā arī vērtspapīriem, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, var segt ne vairāk kā 30 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla.

         

38. pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

         

1. Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt ar akciju sabiedrības pilnsapulces lēmumu.

         

2. Ja akciju sabiedrībā ir vairāki akciju veidi vai akciju kategorijas, akcionāru pilnsapulcē lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu ir jānobalso atsevišķi katrā attiecīgā akciju veida vai attiecīgo akciju kategorijas akcionāru grupā, kuras tiesības skar šāda pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.

         

3. Bankām un citām kredītiestādēm pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Latvijas Bankas, bet apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem - Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.

4. Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

     

4. Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

4. [Izslēgta ar 09.12.99. likumu].

         

5. Ja akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība veic slēgto emisiju, pilnsapulces lēmums nav jāpublicē, bet, ja publiskā akciju sabiedrība veic publisko emisiju, jāpublicē emisijas prospekts un cita informācija saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

42. pants. Kārtība, kādā emitējamas jaunas akcijas

         

1. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce apstiprina jaunā slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumus. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar papildu kapitāla iesaistīšanu publiskajā emisijā, akcionāru pilnsapulce vai pilnsapulces pilnvarota institūcija apstiprina emisijas prospektu atbilstoši likumam "Par vērtspapīriem".

         

2. Akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla

palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, iesniedzot šādus dokumentus:

         

1) akcionāru pilnsapulces vai valdes sēdes protokola norakstu;

         

2) akciju sabiedrības prospekts;

         

3) apstiprinātos akciju laidiena noteikumus;

         

4) [Izslēgts ar 24.08.95. likumu];

         

5) statūtu grozījumu tekstu;

         

6) paziņojumu par agrāk izlaisto akciju pilnīgu samaksu vai - šā likuma 40.panta otrajā daļā un 41.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos - paziņojumu par to, kādas iemaksas pamatkapitālā vēl nav izdarītas un kādēļ tās nav izdarītas, bet publiskas akciju sabiedrības valdei - šajos pašos pantos paredzēto Vērtspapīru tirgus komisijas atļauju;

         

7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - Latvijas Bankas vai Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauju.

5. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

     

5. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

3. Publiskās akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pēc tam, kad saņemta Vērtspapīru tirgus komisijas atļauja izlaist publiskās emisijas akcijas.

         

4. Ja pamatkapitāla palielināšanas rezultātā izlaistās akcijas tiek segtas ar citādu ieguldījumu, nevis ar naudu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nav jāiesniedz akciju sabiedrības prospekts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

47. pants. Pamatkapitāla samazināšana

         

1. Akcionāru pilnsapulce, pieņemot lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, norāda pamatkapitāla samazināšanas iemeslu, kā arī apstiprina šīs samazināšanas noteikumus. Lēmums par pamatkapitāla samazināšanu jāpaziņo katram akcionāram ierakstītā vēstulē. Lēmums par pamatkapitāla samazināšanu reģistrējams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38. panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Latvijas Bankas vai Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja. Akcionāru pilnsapulces lēmums par pamatkapitāla samazināšanu publiskajā akciju sabiedrībā nav jāpaziņo katram akcionāram ierakstītā vēstulē, bet ir jāpublicē Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā.

6. Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

     

6. Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

2. Akciju sabiedrības pamatkapitālu var samazināt, apvienojot akcijas vai samazinot katras akcijas nominālvērtību, vai pašai sabiedrībai iegūstot savas akcijas zem to nominālvērtības un par šo akciju nominālvērtības summu samazinot pamatkapitālu, vai arī dzēšot akcijas, kuras pamatkapitāla samazināšanai iesnieguši akcionāri.

         

3. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi pēc reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāpublicē tikai publiskajām akciju sabiedrībām Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā.

         

4. Samazinot pamatkapitālu, jāievēro šā likuma 91. pantā sabiedrības likvidācijas gadījumam paredzētie noteikumi attiecībā uz kreditoru interešu aizsardzību.

         

5. Sludinājumā par pamatkapitāla samazināšanu akciju sabiedrības valde nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzamas akcijas to apvienošanai vai dzēšanai, vai arī apmaiņai pret jaunām akcijām. Šis termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem. Sludinājumā noteiktajā termiņā neiesniegtās akcijas valde var anulēt. Ja viena akcionāra iesniegto akciju skaits nav pietiekams, lai to vietā iegūtu tiesības uz vienu jaunās nominālvērtības akciju, vairāki akcionāri apvieno savas akcijas.

         

6. Anulēto akciju vietā valde izgatavo attiecīgu skaitu jaunu akciju,

kuras pārdod. No summas, kas ieņemta, pārdodot akcijas, atskaita

izsludināšanas un pārdošanas izdevumus, bet pārējo summu valde izsniedz anulēto akciju īpašniekiem proporcionāli viņiem piederējušo anulēto akciju skaitam.

         

7. Apmainot akcijas pret jaunām akcijām vai tās anulējot, no apgrozības izņemamo akciju numuri tiek izlozēti.

         
 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.