Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

3. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

 

4. Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

5. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauju."

6. Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam jāpievieno akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas atļauja."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām""
ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1999. gada 21. septembrī Ministru kabinets akceptēja likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums". Likumprojekts paredz izveidot vienotu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju, kas veiks pašlaik Vērtspapīru tirgus komisijai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai un Latvijas Bankai (LB Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldei) deleģētās uzraudzības funkcijas. Likums "Par akciju sabiedrībām" paredz virkni gadījumu (skat. likuma 21. pantu,38. pantu, 42. pantu, 47. pantu, kad attiecīgajām uzņēmējsabiedrībām (bankām, apdrošināšanas akciju sabiedrībām) likumā atļauto darbību veikšanai jāsaņem attiecīgās šobrīd funkcionējošās uzraudzības institūcijas atļauja. Ievērojot minēto nolūkā saskaņot likuma "Par akciju sabiedrībām" normas ar likumprojekta "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" normām, nepieciešams izdarīt grozījumus likumā "Par akciju sabiedrībām".

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību ?

Likumprojekts kontekstā ar likumu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību.()

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu ?

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo komisija tiks finansēta no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku regulārām iemaksām.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem likumā "Par akciju sabiedrībām" nepieciešams izdarīt grozījumus arī likumā "Par Latvijas Banku", "Kredītiestāžu likumā", "Hipotekāro ķīlu zīmju likumā", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem" un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību. ()

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas Starptautiskajām saistībām. ()

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš