Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (Reģ.nr.422) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Bankai ir tiesības emitēt ķīlu zīmes, ja tā atbilst visiem šai daļā minētajiem nosacījumiem:

1) tās pašu kapitāls nav mazāks par pieciem miljoniem latu;

2) tai ir atļauts sniegt visus Kredītiestāžu likuma 1. panta 4.punktā minētos finansu pakalpojumus bez jebkādiem Latvijas Bankas noteiktiem ierobežojumiem;

3) tā ir iesniegusi Vērtspapīru tirgus komisijai bankas padomes apstiprinātus hipotekāro darījumu noteikumus un noteikusi tādas iekšējās kārtības procedūras, kas nodrošina ķīlu zīmju seguma reģistra kārtošanu un tajā iekļauto hipotekāro prasījumu un aizstājējseguma šķirtu pārvaldīšanu no bankas pārējiem aktīviem.

(2) Pēc Vērtspapīru tirgus komisijas pieprasījuma Latvijas Banka sniedz atzinumu par šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajām procedūrām, kā arī atzinumu par to, vai attiecīgā banka atbilst šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Bankai ir tiesības emitēt ķīlu zīmes, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1)tās pašu kapitāls nav mazāks par pieciem miljoniem latu;

2)tai ir atļauts sniegt visus Kredītiestāžu likuma 1.panta 4.punktā minētos finansu pakalpojumus bez jebkādiem Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajiem ierobežojumiem;

3)tā ir iesniegusi Finansu un kapitāla tirgus komisijai bankas padomes apstiprinātus hipotekāro darījumu noteikumus un noteikusi tādas iekšējās kārtības procedūras, kas nodrošina ķīlu zīmju seguma reģistra kārtošanu un tajā iekļauto hipotekāro prasījumu aizstājseguma šķirtu pārvaldīšanu no bankas pārējiem aktīviem.”

     

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Bankai ir tiesības emitēt ķīlu zīmes, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1)tās pašu kapitāls nav mazāks par pieciem miljoniem latu;

2)tai ir atļauts sniegt visus Kredītiestāžu likuma 1.panta 4.punktā minētos finansu pakalpojumus bez jebkādiem Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajiem ierobežojumiem;

3)tā ir iesniegusi Finansu un kapitāla tirgus komisijai bankas padomes apstiprinātus hipotekāro darījumu noteikumus un noteikusi tādas iekšējās kārtības procedūras, kas nodrošina ķīlu zīmju seguma reģistra kārtošanu un tajā iekļauto hipotekāro prasījumu aizstājseguma šķirtu pārvaldīšanu no bankas pārējiem aktīviem.”

 

11.pants. (1) Banka kārto ķīlu zīmju seguma reģistru, kas apliecina ķīlu zīmju segumu jebkurā to apgrozības brīdī.

(2) Ķīlu zīmju seguma reģistra veidu, ierakstu saturu un to pamatojumu nosaka Vērtspapīru tirgus komisija.

2. Aizstāt 11.panta otrajā daļā un 21.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

 

     

2. Aizstāt 11.panta otrajā daļā un 21.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

15.pants. Ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka personas,

kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci

(profesionālās kvalifikācijas sertifikātu) nekustamā īpašuma novērtēšanai.

 

1

Finansu ministrs E.Krastiņš

Aizstāt 15.pantā vārdus “licenci

(profesionālās kvalifikācijas sertifikātu)” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas sertifikātu”.

Atbalstīt

3. Aizstāt 15.pantā vārdus “licenci

(profesionālās kvalifikācijas sertifikātu)” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas sertifikātu”.

22.pants. Ja banka neatbilst šā likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem vai savā darbībā neievēro 5.panta pirmās daļas 3.punktā minētās iekšējās kārtības procedūras, Latvijas Bankas pienākums ir informēt par to Vērtspapīru tirgus komisiju, norādot konkrētus pārkāpumus.

3. Izslēgt 22.pantu.

     

4.. Izslēgt 22.pantu.

23.pants. (1) Vērtspapīru tirgus komisija ir tiesīga apturēt ķīlu zīmju emisiju, ja:

1) tā ir saņēmusi no Latvijas Bankas šā likuma 22.pantā minēto informāciju;

2) pēc komisijas novērtējuma ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļautais nodrošinājums neatbilst šā likuma prasībām;

3) netiek pildīti hipotekāro darījumu noteikumi.

(2) Ja Vērtspapīru tirgus komisija pieņem lēmumu par ķīlu zīmju emisijas apturēšanu, tā norāda šāda lēmuma pieņemšanas iemeslu un nosaka laiku konstatēto trūkumu novēršanai.

4. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga apturēt ķīlu zīmju emisiju, ja:

1 banka neatbilst šā likuma 5.panta 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem;

2) banka savā darbībā neievēro šā likuma 5.panta 3.punktā minētās iekšējās kārtības procedūras;

3) pēc komisijas novērtējuma ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļautais nodrošinājums neatbilst šā likuma prasībām;

4) netiek pildīti hipotekāro darījumu noteikumi.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

     

5.. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga apturēt ķīlu zīmju emisiju, ja:

1 banka neatbilst šā likuma 5.panta 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem;

2) banka savā darbībā neievēro šā likuma 5.panta 3.punktā minētās iekšējās kārtības procedūras;

3) pēc komisijas novērtējuma ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļautais nodrošinājums neatbilst šā likuma prasībām;

4) netiek pildīti hipotekāro darījumu noteikumi.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.