Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā

Izdarīt Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Ķīlu zīmju emisija un apgrozība notiek saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem", šo likumu un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumā noteiktajos gadījumos izdotajiem Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteikumiem un rīkojumiem."

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Bankai ir tiesības emitēt ķīlu zīmes, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tās pašu kapitāls nav mazāks par pieciem miljoniem latu;

2) tai ir atļauts sniegt visus Kredītiestāžu likuma 1.panta 4.punktā minētos finansu pakalpojumus bez jebkādiem Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktiem ierobežojumiem;

3) tā ir iesniegusi Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai bankas padomes apstiprinātus hipotekāro darījumu noteikumus un noteikusi tādas iekšējās kārtības procedūras, kas nodrošina ķīlu zīmju seguma reģistra kārtošanu un tajā iekļauto hipotekāro prasījumu aizstājseguma šķirtu pārvaldīšanu no bankas pārējiem aktīviem."

3. Aizstāt 11.panta otrajā daļā un 21.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

4. Izslēgt 22.pantu.

5. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir tiesīga apturēt ķīlu zīmju emisiju, ja:

1) banka neatbilst šā likuma 5.panta 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem;

2) banka savā darbībā neievēro šā likuma 5.panta 3.punktā minētās iekšējās kārtības procedūras;

3) pēc komisijas novērtējuma ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļautais nodrošinājums neatbilst šā likuma prasībām;

4) netiek pildīti hipotekāro darījumu noteikumi.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā"

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā" izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", kas paredz apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā Vērtspapīru tirgus komisijas un Latvijas bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes funkciju nodošanu nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas Hipotekāro ķīlu zīmju likumā, nosakot, ka hipotekāro ķīlu zīmju emisija un apgrozība notiek saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem" un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumā noteiktajos gadījumos izdotajiem normatīvajiem aktiem. Likumprojekts paredz, ka kredītiestāžu un to emitēto hipotekāro ķīlu zīmju apgrozības uzraudzību nodrošinās jaunizveidotā institūcija.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, optimizējot finansu un kapitāla tirgus uzraudzību un pilnvērtīgāk nodrošinot ieguldītāju interešu aizsardzību, ņemot vērā, ka kredītiestādes ir vienīgās uzņēmējsabiedrības, kuras ir tiesīgas emitēt hipotekārās ķīlu zīmes un to darbības uzraudzību pilnībā veiks viena uzraudzības institūcija.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem Hipotekāro ķīlu zīmju likumā nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem" un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš