24

30.05.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (Reģ.nr.420) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.

k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) kompetentas valsts institūcijas - šā likuma izpratnē: prokuratūra, nodokļu administrācija, Privatizācijas aģentūra, pilsētas dome, rajona vai pagasta padome vai Zemkopības ministrija, kā arī Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā);

1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

     

1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

2.pants. Likuma subjekti

(3) Apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti likumā "Par apdrošināšanu".

2. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus “likumā “Par apdrošināšanu”” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”.

     

2. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus “likumā “Par apdrošināšanu”” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”.

106.pants. Prasījumu cedēšana un ieskaita nepieļaujamība

(1) Administrators var cedēt parādnieka prasījumus pret trešajām

personām, ja bankrota procedūras laikā nav iestājies parāda samaksas

termiņš vai parāda piedziņa nav iespējama. Cesijas līgumi slēdzami pēc šo

līgumu noteikumu apstiprināšanas kreditoru sapulcē.

(2) Nav pieļaujama parādnieka saistību (prasījumu un parādu) pilnīga vai

daļēja dzēšana ar ieskaitu.

 

1

LSDSP frakcija

Likuma 106.pantu izteikt sekojošā redakcijā:

106.pants. Prasījumu cedēšana un ieskaita ierobežojumi.

(1)daļas teksts - bez izmaiņām.

(2) Nav pieļaujama parādnieka prasījumu dzēšana ar ieskaitu, ja kreditora pretprasījums nav atspoguļots parādnieka grāmatvedības uzskaites dokumentos līdz pieteikuma par maksātnespēju iesniegšanas dienai, bet cesijas gadījumā, - ja parādnieks nav saņēmis rakstveida paziņojumu par prasījuma cesiju līdz pieteikuma par maksātnespēju iesniegšanas dienai.

Neatbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.