Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

2. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus "likumā "Par apdrošināšanu"" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju ""

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" ir izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", kas paredz Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju kā vienu no kompetentām valsts institūcijām un atsaucas uz likumu "Par apdrošināšanu" apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas gadījumā.

Likumprojekts paredz izdarīt tehnisku grozījumu, aizstājot vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" un precizējot likuma nosaukumu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likuma ietekme uz tautsaimniecību ir saistīta ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", kura pieņemšanas gadījumā tiks optimizēta finansu un kapitāla tirgus uzraudzība un pilnvērtīgāk nodrošināta ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto interešu aizsardzība.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja un nodrošinās likuma izpildi

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš