07

28.03.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"” (reģ.nr. 419) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 370./371.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 370./371.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka.

Latvijas Banka ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu "Latvijas Banka". Latvijas Bankas pārvalde atrodas Rīgā.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot pantu turpmāko numerāciju) šādā redakcijā:

“1. Izteikt 1.panta otrās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Banka ir valsts iestāde. Tai ir nošķirta valsts manta, zīmogs (spiedogs) ar bankas nosaukumu “Latvijas Banka”, kā arī cita atribūtika.”.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot pantu turpmāko numerāciju) šādā redakcijā:

“1. Izteikt 1.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Tai ir nošķirta valsts manta, zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas lielā valsts ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu “Latvijas Banka””.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot pantu turpmāko numerāciju) šādā redakcijā:

“1. Izteikt 1.panta otrās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Banka ir valsts iestāde. Tai ir nošķirta valsts manta, zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas lielā valsts ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu “Latvijas Banka””.

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 1.panta otrās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Banka ir valsts iestāde. Tai ir nošķirta valsts manta, zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas lielā valsts ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu “Latvijas Banka””.”

3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir, īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī.

Latvijas Banka savā darbībā veicina brīvu konkurenci, resursu efektīvu piešķiršanu un apriti, finansu sistēmas stabilitāti, koordināciju un uzraudzību

1. Izslēgt 3.panta otro daļu.

     

2. Izslēgt 3.panta otro daļu.

6.pants. Latvijas Banka ir Saeimas un Ministru kabineta konsultante naudas politikā un banku darbības politikā.

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Latvijas Banka ir Saeimas un Ministru kabineta konsultante naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos.

Pamatojoties uz savstarpēju rakstisku vienošanos, Latvijas Bankai ir tiesības saņemt no Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un citām valsts un valsts pārvaldes institūcijām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju."

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt likuma 6.panta otrajā daļā vārdus "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas" aizstāt ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas”.

Atbalstīt

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Latvijas Banka ir Saeimas un Ministru kabineta konsultante naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos.

Pamatojoties uz savstarpēju rakstisku vienošanos, Latvijas Bankai ir tiesības saņemt no Finansu un kapitāla tirgus komisijas un citām valsts un valsts pārvaldes institūcijām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju."

10.pants. Latvijas Banka veic kredītiestāžu darbības uzraudzību un revīziju. Latvijas Banka pārbauda tās izdoto saistošo noteikumu izpildi. Pārbaudes izdara bankas revīzijas dienests vai - bankas pilnvarojumā - speciāls auditoru dienests saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas Banka ir tiesīga pārbaudīt tās apstiprināto noteikumu un normatīvo norādījumu izpildi. Pārbaudes Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas pilnvarotas personas."

     

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas Banka ir tiesīga pārbaudīt tās apstiprināto noteikumu un normatīvo norādījumu izpildi. Pārbaudes Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas pilnvarotas personas."

11.pants. Latvijas Banka izsniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām kredītiestādēm un citām juridiskajām personām licences ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai uzņēmējdarbības veidā.

Latvijas Banka izsniedz bankām un citām kredītiestādēm licences banku operācijām un kredītoperācijām ar dārgmetāliem un to izstrādājumiem.

Latvijas Banka ir tiesīga izdotās licences atsaukt, ja tiek pārkāpta tās noteiktā vispārējā pirkšanas un pārdošanas vai operāciju veikšanas kārtība.

4. Izslēgt 11.panta otro daļu.

     

5. Izslēgt 11.panta otro daļu.

26.pants. Latvijas Bankas padome pieņem lēmumus Latvijas Bankas vārdā. Tā nosaka vispārējo naudas politiku, Latvijas Bankas aktīvo un pasīvo operāciju procentu likmes, kā arī pieņem visus lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu naudas politikas praktisko īstenošanu saskaņā ar šo likumu.

Bankas padome izskata ārvalstu banku pieteikumus šo banku nodaļu, filiāļu un pārstāvniecību atvēršanai Latvijas Republikā, lemj par licenču izsniegšanu šo kredītiestāžu darbībai Latvijā.

Bankas padome izskata un apstiprina bankas gada budžetu, nosakot, ka visi bankas izdevumi sedzami no bankas ieņēmumiem.

5. Izslēgt 26.panta otro daļu.

     

6. Izslēgt 26.panta otro daļu.

27.pants. Latvijas Bankas valde veic bankas praktiskā darba operatīvo vadīšanu, realizē bankas padomes direktīvas naudas apgrozības un kredītiestāžu uzraudzības jomā, sagatavo sēdēs izskatāmos jautājumus, izstrādā bankas padomes lēmumu projektus.

Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, un tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu, ieskaitot priekšsēdētāju. Valde lēmumus pieņem tādā pašā kārtībā kā bankas padome.

6. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas valde vada bankas darbu, īstenojot Latvijas Bankas padomes lēmumus naudas politikas un citās bankas darbības jomās."

     

7. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas valde vada bankas darbu, īstenojot Latvijas Bankas padomes lēmumus naudas politikas un citās bankas darbības jomās."

41.pants. Sadarbībā ar Latvijas Bankas revīzijas dienestu makroekonomiskās analīzes dienests, balstoties uz attiecīgiem statistikas datiem, seko banku un citu kredītiestāžu darbībai nolūkā savlaicīgi prognozēt iespējamās negatīvās novirzes tajā un sniegt aktuālu informāciju Latvijas Bankas padomei par finansu un kredīta apstākļiem Latvijā.

42.pants. Latvijas Bankas valde izstrādā oficiālās rokasgrāmatas, kas detalizē visu banku operāciju norisi, un nodrošina šādu rokasgrāmatu pieejamību visu Latvijas banku un citu kredītiestāžu darbiniekiem.

7. Izteikt 41. un 42.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju, Latvijas Banka seko finansu tirgus attīstībai.

42.pants. Latvijas Bankas apstiprinātie noteikumi un normatīvie norādījumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību ir publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš."

     

8. Izteikt 41. un 42.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju, Latvijas Banka seko finansu tirgus attīstībai.

42.pants. Latvijas Bankas apstiprinātie noteikumi un normatīvie norādījumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību ir publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš."

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.