Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 370./371.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otro daļu.

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Latvijas Banka ir Saeimas un Ministru kabineta konsultante naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos.

Pamatojoties uz savstarpēju rakstisku vienošanos, Latvijas Bankai ir tiesības saņemt no Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un citām valsts un valsts pārvaldes institūcijām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju."

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas Banka ir tiesīga pārbaudīt tās apstiprināto noteikumu un normatīvo norādījumu izpildi. Pārbaudes Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas pilnvarotas personas."

4. Izslēgt 11.panta otro daļu.

5. Izslēgt 26.panta otro daļu.

6. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas valde vada bankas darbu, īstenojot Latvijas Bankas padomes lēmumus naudas politikas un citās bankas darbības jomās."

7. Izteikt 41. un 42.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ar naudas politikas realizāciju, Latvijas Banka seko finansu tirgus attīstībai.

42.pants. Latvijas Bankas apstiprinātie noteikumi un normatīvie norādījumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību ir publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.