30

30.05.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"(reģ.nr. 418) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

7) Sabiedrības ieinteresētās personas - ieguldījumu sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu sabiedrības balsstiesīgo akciju, ar sabiedrību saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni;

 

1

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 1.panta 7.punktā vārdus "ar sabiedrību saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" izpratnē;"

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izslēgt 7.punktā vārdus "ar sabiedrību saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" izpratnē;";

10) Turētājbankas ieinteresētās personas - turētājbankas padomes un valdes locekļi, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu turētājbankas balsstiesīgo akciju, ar turētājbanku saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni;

 

2

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 1.panta 10.punktā vārdus "ar turētājbanku saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" izpratnē;"

Atbalstīt

izslēgt 10.punktā vārdus "ar turētājbanku saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un personas likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" izpratnē;".

 

 

3.pants Likumā regulētā darbība

(1) Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā ar mērķi tos ieguldīt piesaistītāja vārdā.

 

3

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā."

Atbalstīt

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā."

4.pants. Ieguldījumu sabiedrības juridiskais statuss

(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem".

 

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija (likumprojekta reģ.nr.27)

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

Ieguldījumu sabiedrības juridiskais statuss

(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shēmas pensiju kapitāla līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.”

Atbalstīt

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shēmas pensiju kapitāla līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.”.

6.pants. Sabiedrības kapitāls un finansu rādītāji

(3) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams pilnā apmērā līdz brīdim, kad sabiedrība iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai (turpmāk - Komisija) pieteikumu speciālas atļaujas (turpmāk - licences) saņemšanai.

1. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisijai” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijai”.

     

4. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisijai” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijai”.

19.pants Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļiem un amatpersonām noteiktie ierobežojumi

(4)Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura ir bijusi sodīta par tīšu noziegumu vai par tīšu vai aiz neuzmanības izdarītu noziegumu pret īpašumu, par saimniecisko noziegumu, noziegumu uzņēmējdarbībā, amatnoziegumu, noziegumu pret jurisdikciju vai noziegumu pret pārvaldes kārtību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

 

5

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt 19.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"(4) Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai pārvaldes kārtību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību."

Atbalstīt

5. 19.pantā:

izteikt 4.daļu šādā redakcijā:

"(4) Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai pārvaldes kārtību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.";

(5) Šā likuma izpratnē persona uzskatāma par nesodītu, ja nodarījumu, par kuru tā bijusi notiesāta, šīs personas amatā ievēlēšanas brīdī likums neatzīst par noziegumu.

 

6

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt piektajā daļā vārdu "noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

Atbalstīt

aizstāt piektajā daļā vārdu "noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

30.pants. Fonda vērtības un fonda daļas vērtība

(5) Atklātā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

 

7

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt piektajā daļā vārdu "atklātā" ar vārdu "atvērtā"

Atbalstīt

6. Aizstāt 30.panta piektajā daļā vārdu "atklātā" ar vārdu "atvērtā".

33.pants. Darījumu ierobežojumi

(5) Fonda mantu nedrīkst atsavināt par labu:

1)Šo fondu pārvaldošajai sabiedrībai un tās ieinteresētajām personām;

2) Šā fonda turētājbankai un tās ieinteresētajām personām;

3) citiem fondiem, ko pārvalda tā pati sabiedrība.

 

8

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrība nedrīkst tieši vienojoties atsavināt fonda mantu par labu:"

Atbalstīt

7. 33.pantā:

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrība nedrīkst tieši vienojoties atsavināt fonda mantu par labu:";

(6) Fonda mantu nedrīkst izmantot mantas iegādei no šā panta piektajā daļā minētajām personām.

 

9

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sabiedrība nedrīkst tieši vienojoties iegādāties uz fonda rēķina mantu no šā panta piektajā daļā minētajām personām."

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sabiedrība nedrīkst tieši vienojoties iegādāties uz fonda rēķina mantu no šā panta piektajā daļā minētajām personām.";

33.pants. Darījumu ierobežojumi

(8) Uz fonda rēķina nedrīkst veikt šādas darbības:

1) izpildīt sabiedrības saistības, kuras tai radušās tās vārdā un uz tās rēķina;

2) emitēt vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu apliecības;

3) uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem.

 

10

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt astoto daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus."

Atbalstīt

papildināt astoto daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus.";

   

11

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt ar jaunu 13.daļu šādā redakcijā:

"(13) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina iegādāties mantu par cenu, kura ir augstāka par tirgus cenu vai atsavināt fonda mantu par cenu, kura ir zemāka par tirgus cenu."

Atbalstīt

papildināt ar jaunu 13.daļu šādā redakcijā:

"(13) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina iegādāties mantu par cenu, kura ir augstāka par tirgus cenu vai atsavināt fonda mantu par cenu, kura ir zemāka par tirgus cenu."

35.pants. Fonda likvidācija

(2) Sabiedrība veic fonda likvidāciju ja:

1)mēneša laikā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav noslēgts jauns turētājbankas līgums;

 

12

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;"

Atbalstīt

8. 35.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;";

3) visi atvērtā fonda ieguldītāji ir izmantojuši atpakaļpārdošanas tiesības.

 

13

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt otrās daļas trešo punktu pēc vārda "tiesības" ar vārdiem "un sabiedrība pieņem lēmumu par fonda likvidāciju".

Atbalstīt

papildināt otrās daļas trešo punktu pēc vārda "tiesības" ar vārdiem "un sabiedrība pieņem lēmumu par fonda likvidāciju".

39.pants. Likvidācijas pārskati

(2) Nedēļas laikā pēc likvidācijas pabeigšanas likvidators iesniedz Komisijai paziņojumu par likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas beigu pārskatu. Pārskata noteikumus apstiprina Komisija.

 

14

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 39.panta otrās daļas otro teikumu.

Atbalstīt

9. Izslēgt 39.panta otrās daļas otro teikumu.

40.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Darījumus ar fonda mantu sabiedrība veic ar turētājbankas starpniecību.

(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle) Latvijā, kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Latvijas Banka izsniegusi atļauju pieņemt fizisko personu noguldījumus.

2. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.”

 

     

10. 40.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.”;

(3)Turētājbanka un sabiedrība nedrīkst būt saistītie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē.

 

15

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt 40.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)Turētājbanka, veicot likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no sabiedrības un vienīgi ieguldītāju interesēs."

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Turētājbanka, veicot likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no sabiedrības un vienīgi ieguldītāju interesēs."

42.pants. Turētājbankas pienākumi

(2) Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no sabiedrības un vienīgi fonda ieguldītāju interesēs, izņemot šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktos gadījumus.

 

16

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 42.panta otro daļu.

Atbalstīt

11. Izslēgt 42.panta otro daļu.

50.pants. Jauna turētājbankas līguma noslēgšana

(1) Sabiedrībai mēneša laikā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās jānoslēdz jauns turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, kad līgums izbeidzas sakarā ar fonda likvidāciju.

 

17

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība nodrošina, ka nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās stājas spēkā jauns turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, kad līgums izbeidzas sakarā ar fonda likvidāciju."

Atbalstīt

12. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība nodrošina, ka nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās stājas spēkā jauns turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, kad līgums izbeidzas sakarā ar fonda likvidāciju."

54.pants. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

(1)Atvērto fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc fonda ieguldītāja pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā saskaņā ar fonda daļas vērtību atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienā.

 

18

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt pirmajā daļā vārdus "fonda daļas vērtību atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienā" ar vārdiem "fonda prospekta noteikumiem".

Atbalstīt

13. 54.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "fonda daļas vērtību atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienā" ar vārdiem "fonda prospekta noteikumiem";

 

(2) Pēc atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas ieguldījumu apliecība nekavējoties tiek izņemta no apgrozības. Pēc izņemšanas no apgrozības fonda ieguldītājiem izbeidzas visas no ieguldījumu apliecības izrietošās tiesības, izņemot prasījuma tiesību ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

 

19

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu apliecības tiek izņemtas no apgrozības, kad sabiedrība saņem no ieguldītāja atpakaļpirkšanas pieteikumu un ieguldītājs ieskaita ieguldījumu apliecību fonda emisijas kontā."

Atbalstīt

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu apliecības tiek izņemtas no apgrozības, kad sabiedrība saņem no ieguldītāja atpakaļpirkšanas pieteikumu un ieguldītājs ieskaita ieguldījumu apliecību fonda emisijas kontā." ;

(3) Atpakaļpirkšanas cena maksājama no fonda mantas fonda prospektā noteiktajā kārtībā un termiņā.

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt 54.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst uz laiku pārtraukt atvērtā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu fonda prospektā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Atpakaļpirkšanas pārtraukumu drīkst paredzēt tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā ieguldītāju intereses."

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst uz laiku pārtraukt atvērtā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu fonda prospektā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Atpakaļpirkšanas pārtraukumu drīkst paredzēt tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā ieguldītāju intereses.";

 

 

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu;

(4) Atpakaļpirkšanas cenas samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus no atpakaļpirkšanas prasības saņemšanas dienas.

 

22

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt ceturto daļu.

Atbalstīt

izslēgt ceturto daļu.

56.pants. Fonda prospekts

(2) Fonda prospektu apstiprina sabiedrības valde, ja sabiedrības statūti neparedz citu fonda prospekta apstiprināšanas kārtību.

 

23

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 56.panta otro daļu.

Atbalstīt

14. 56.pantā:

izslēgt otro daļu.

 

58.pants Fonda prospekta pieejamība

(1) Sabiedrības pienākums ir nodrošināt fonda prospekta un tā pielikumu izsniegšanu visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

 

24

 

 

 

25

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt pirmajā daļā aiz vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "par brīvu".

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pirmajā daļā aiz vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "bez maksas".

Daļēji

atbalstīt

komisijas priekš-likumā

 

Atbalstīt

15.Papildināt 58.panta pirmo daļu aiz vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "bez maksas".

62.pants Fonda ieguldījuma objekti

(1) Fonda naudas līdzekļus drīkst ieguldīt tikai vērtspapīros, ievērojot šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Šā likuma izpratnē par vērtspapīriem tiek uzskatīti arī citi naudas instrumenti, kas ietverti komisijas apstiprinātajā sarakstā.

(2) Slēgtā fonda naudas līdzekļus papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem ieguldījuma objektiem var ieguldīt arī nekustamajā īpašumā un termiņnoguldījumos bankās, ievērojot šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

 

26

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Fonda naudas līdzekļus drīkst turēt papildu likvīdos aktīvos, ievērojot 68.panta noteikumus."

Atbalstīt

16. Papildināt 62.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Fonda naudas līdzekļus drīkst turēt papildu likvīdos aktīvos, ievērojot 68.panta noteikumus."

 

63.pants Ieguldījumu diversifikācija.

(1) Izdarot ieguldījumus, sabiedrībai jānodrošina adekvāta ieguldījumu diversifikācija dažādos ieguldījuma objektos.

 

27

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt 63.panta 1.daļu pēc vārda "objektos" ar vārdiem "saskaņā ar prospektu".

Atbalstīt

17. 63.pantā:

papildināt 1.daļu pēc vārda "objektos" ar vārdiem "saskaņā ar prospektu";

   

28

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ieguldījumu ierobežojumus, kas paredzēti šā panta otrajā un trešajā daļā un 65.panta otrajā, ceturtajā, septītajā un astotajā daļā nedrīkst apvienot un tādejādi ieguldījumu kopējā vērtība viena emitenta izlaistos pārvedamos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35 procentus no fonda aktīviem."

(5) Šajā pantā, 64., 65., 66., 67. un 68.pantā no teiktie ieguldījumu ierobežojumi nav attiecināmi uz slēgtā fonda ieguldījumiem, ja tā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ieguldījumu ierobežojumus, kas paredzēti šā panta otrajā un trešajā daļā un 65.panta otrajā, ceturtajā, septītajā un astotajā daļā nedrīkst apvienot un tādejādi ieguldījumu kopējā vērtība viena emitenta izlaistos pārvedamos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35 procentus no fonda aktīviem."

(5) Šajā pantā, 64., 65., 66., 67. un 68.pantā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi nav attiecināmi uz slēgtā fonda ieguldījumiem, ja tā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

64.pants. Ieguldījumi vērtspapīros

(1) Fonda ieguldījumus var izdarīt tikai brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) tie kotējas fondu biržā, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī vai ir Starptautiskās biržu federācijas dalībniece;

2) tie kotējas fondu biržā, kas neatrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, vai tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, ja šādu biržas vai tirgus izvēli ir apstiprinājusi Komisija.

 

29

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Fonda ieguldījumus var izdarīt tikai brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) tie ir iekļauti to fondu biržu oficiālajos sarakstos, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī vai ir Starptautiskās biržu federācijas dalībniece;

2) tie tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

3) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas neatrodas pirmajā punktā minētajās valstīs , un šādas biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā.

Atbalstīt

18. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Fonda ieguldījumus var izdarīt tikai brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) tie ir iekļauti to fondu biržu oficiālajos sarakstos, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī vai ir Starptautiskās biržu federācijas dalībniece;

2) tie tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas atrodas Latvijas Republikā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

3) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos, kas neatrodas pirmajā punktā minētajās valstīs , un šādas biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā.”;

(2) Fonda ieguldījumus var izdarīt arī nesen emitētos brīvi pārvedamos vērtspapīros, kuri netiek kotēti vai tirgoti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ja šo vērtspapīru emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru iekļaušanu šā panta pirmajā daļā minēto biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos un publiskos vērtspapīru tirgos un šo vērtspapīru iekļaušana fondu biržas sarakstos notiks gada laikā no emisijas dienas.

 

30

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt otrajā daļā vārdus "netiek kotēti vai tirgoti" ar vārdiem " nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti";

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā vārdus "netiek kotēti vai tirgoti" ar vārdiem " nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti";

(3) Fonda ieguldījumus var izdarīt šā panta pirmajā un otrajā daļā neparedzētos brīvi pārvedamos vērtspapīros, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no atvērtā fonda aktīviem vai 30 procentus no slēgtā fonda aktīviem.

 

31

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt trešajā daļā vārdus "vai 30 procentus no slēgtā fonda aktīviem";

Atbalstīt

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai 30 procentus no slēgtā fonda aktīviem";

65.pants. Ieguldījumi valsts, pašvaldību, Latvijas Bankas un banku emitētos un garantētos vērtspapīros

(1) Šā likuma 64.pantā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz ieguldījumiem Latvijas Republikas un tās pašvaldību, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu, Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas emitētos vai garantētos brīvi pārvedamos vērtspapīros.

 

32

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt pirmajā daļā vārdus "64.pantā" ar vārdiem "63.panta otrajā un trešajā daļā";

Atbalstīt

19. 65.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "64.pantā" ar vārdiem "63.panta otrajā un trešajā daļā";

 

 

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto apjomu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) pārsniegšanu ir apstiprinājusi Komisija;

2) fondam pieder vērtspapīri no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas vērtspapīru vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no fonda aktīviem;

3) fonda pārvaldes nolikumā ir minētas personas, kuru emitētajos vai garantētajos vērtspapīros fonds gatavojas ieguldīt vai ir ieguldījis vairāk nekā 35 procentus no fonda aktīviem.

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

izteikt trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) pārsniegšana ir paredzēta prospektā:";

 

 

 

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt trešās daļas trešajā punktā vārdus "fonda pārvaldes nolikumā" ar vārdiem "fonda prospektā";

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) pārsniegšana ir paredzēta prospektā:";

 

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas trešajā punktā vārdus "fonda pārvaldes nolikumā" ar vārdiem "fonda prospektā";

(5) Šā panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz slēgto fondu, ja tā prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms vai ja ierobežojums ir atcelts.

 

35

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt piekto daļu.

Atbalstīt

izslēgt piekto daļu;

(6) Šā likuma 64.panta otrajā daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz ieguldījumiem Latvijas Bankas un Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā šādu vērtspapīru apgrozības laikā pietiekami nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas, kad iestājies to termiņš. Komisija apstiprina šādu vērtspapīru sarakstu.

 

36

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

" (6) Šā likuma 63.panta otrajā un trešajā daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz ieguldījumiem Latvijas Bankas vai Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu emitētajos vērtspapīros, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā šādu vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas, kad iestājusies šo vērtspapīru emitenta maksātnespēja."

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

" (6) Šā likuma 63.panta otrajā un trešajā daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz ieguldījumiem Latvijas Bankas vai Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu emitētajos vērtspapīros, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā šādu vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas, kad iestājusies šo vērtspapīru emitenta maksātnespēja."

 

(9) Šajā pantā minētie vērtspapīri nav jāņem vērā, piemērojot šā likuma 63.panta trešajā daļā noteikto 40 procentu ierobežojumu. Šā likuma 63.panta otrajā un trešajā daļā un šā panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus nedrīkst kombinēt.

 

37

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt devīto daļu.

Atbalstīt

izslēgt devīto daļu.

66.pants. Ieguldījumi kapitāla daļās

(1) Ar fondu pārvaldošo sabiedrību vienā koncernā esošo koncernuzņēmumu akcijas drīkst iegādāties tikai ar fondu biržas starpniecību.

 

38

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 66.panta pirmajā daļā vārdus “koncernuzņēmumu akcijas” ar vārdiem “koncernsabiedrības akcijas”.

Atbalstīt

20. Aizstāt 66.panta pirmajā daļā vārdus “koncernuzņēmumu akcijas” ar vārdiem “koncernsabiedrības akcijas”.

68.pants. Ieguldījumi banku termiņnoguldījumos

(1) Ieguldījumus banku termiņnoguldījumos drīkst izdarīt tikai no slēgtā fonda mantas.

 

39

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Fonda aktīvus drīkst ieguldīt īstermiņa banku temiņnoguldījumos.

Atbalstīt

21.68.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Fonda aktīvus drīkst ieguldīt banku īstermiņa temiņnoguldījumos;

(3) Ieguldījumi banku termiņnoguldījumos nedrīkst pārsniegt 25 procentus no slēgtā fonda aktīviem, izņemot gadījumu, kad tas ir nepieciešams:

1) fonda aktīvu sadalei sakarā ar fonda likvidāciju;

2) riska samazināšanai.

 

40

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 66.panta trešajā daļā vārdu "slēgtā";

Atbalstīt

izslēgt trešajā daļā vārdu "slēgtā";

69.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

(8) Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas iegādes brīdī nedrīkst pārsniegt 25 procentus no fonda aktīviem.

(9) Nekustamais īpašums tā iegādes brīdī nedrīkst pārsniegt vērtību, kas ir lielāka par 15 procentiem no fonda vērtības.

(10) Šā panta septītās un astotās daļas ierobežojumi jāievēro, sākot ar ceturto gadu pēc fonda nodibināšanas.

 

41

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt 69.panta 8., 9. un 10.daļu.

Atbalstīt

22. Izslēgt 69.panta 8., 9. un 10.daļu.

70.pants. Noteikumi darījumiem ar atvasinātiem vērtspapīriem

(4) Darījumus ar atvasinātiem vērtspapīriem uz fonda rēķina drīkst veikt vienīgi nolūkā nodrošināties pret risku, kas rodas no fonda aktīvu vērtības svārstībām, turklāt vienlaikus jāievēro šādi nosacījumi:

1) šādu darījumu veikšana ir paredzēta fonda prospektā;

2) ir atļauta šo vērtspapīru publiskā apgrozība;

3) ir iespējama precīza un objektīva atvasināto vērtspapīru novērtēšana.

 

42

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt ceturtās daļas otro punktu;

Atbalstīt

23. 70.pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro punktu;

(5) Ieguldījumu sabiedrība uz fonda rēķina nedrīkst:

1) būt pārdevējs pārdošanas iespējas un pirkšanas iespējas darījumos;

2) veikt darījumus par atvasinātiem vērtspapīriem, ja to izpildes rezultātā var tikt pārkāpti šajā likumā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi;

3) veikt darījumus par atvasinātiem vērtspapīriem, ja to izpilde nav segta ar fondam piederošiem vērtspapīriem vai valūtu.

 

43

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt piektās daļas pirmo punktu.

Atbalstīt

izslēgt piektās daļas pirmo punktu.

76.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Uzraudzību pār turētājbankām veic Latvijas Banka saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

3. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu “Par vērtspapīriem”, Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”;

izslēgt otro daļu.

 

     

24. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu “Par vērtspapīriem”, Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”;

izslēgt otro daļu.

77.pants. Komisijas pienākumi un tiesības

(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un likums "Par vērtspapīriem".

4. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums “Par vērtspapīriem”.”

     

25. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums “Par vērtspapīriem”.”

Pārejas noteikumi.

12.punkts. Fonda ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem nedrīkst veikt, kamēr Komisija nav izdevusi šo maksājumu veikšanas kārtību regulējošus noteikumus.

 

44

Finansu ministra vietā - Ministru prezidents A.Šķēle

Izslēgt Pārejas noteikumu 12. punktu.

Atbalstīt

26. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12. punktu;

   

45

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Grozījumi likuma 6.panta trešajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 76.panta pirmajā daļā un 77.panta otrajā daļā (attiecībā par Vērtspapīru tirgus komisijas nosaukuma maiņu) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

papildināt ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Grozījumi likuma 6.panta trešajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 76.panta pirmajā daļā un 77.panta otrajā daļā (attiecībā par Vērtspapīru tirgus komisijas nosaukuma maiņu) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

46

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt normu par likumprojekta stāšanos spēkā.