Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisijai" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai".

2. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus."

3. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.";

izslēgt otro daļu.

4. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums "Par vērtspapīriem"."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.