Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"” (reģ.nr. 417) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par vērtspapīriem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļā pēc skaitļa un saīsinājuma “18.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumiem “2000, 6.nr.”.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par vērtspapīriem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 18.nr., 2000, 6.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

21) ieguldījumu konsultants - licencēta Vērtspapīru tirgus komisijā reģistrēta fiziskā persona, kas par maksu sniedz konsultācijas un pakalpojumus ar naudas ieguldīšanu un darbību vērtspapīru tirgū saistītajos jautājumos;

25) ārpusbiržas tirgus - vērtspapīros nostiprināto tiesību iegūšana un atdošana, kas notiek ārpus fondu biržas un ko regulē Vērtspapīru tirgus komisija;

26) persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā - emitents vai tā pilnvarota persona, kas iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai šajā likumā paredzētos dokumentus, lai saņemtu atļauju vērtspapīru laišanai publiskajā apgrozībā, ja tie pirms tam publiskajā apgrozībā nav bijuši vai arī ir emitēti ārvalstīs;

32) memorands - vienkāršots emisijas prospekts, ko emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, šajā likumā noteiktajos gadījumos iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai, lai saņemtu atļauju vērtspapīru laišanai publiskajā apgrozībā;

5.pants.

(3) Privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vērtspapīri, kuri tiks izlaisti publiskajās emisijās un tiks publiski piedāvāti šajā likumā noteiktajā kārtībā, jāreģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Privatizācijas aģentūrai un pašvaldībām jāinformē Vērtspapīru tirgus komisija un jāiesniedz tai attiecīgie dokumenti par šiem objektiem. Informācijas un dokumentu iesniegšanas, kā arī vērtspapīru reģistrācijas kārtību un termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātie noteikumi.

6.pants.

(1) Vērtspapīri publiskajā emisijā un publiskajā apgrozībā tiek laisti tikai dematerializētā formā, izņemot Vērtspapīru tirgus komisijas noteiktos gadījumus.

(5) Par konta turētāju var būt:

1) emitents vai tā pilnvarota persona - Vērtspapīru tirgus komisijas licencēta brokeru sabiedrība vai banka - tikai savas emisijas vērtspapīriem un tikai sākotnējā publiskajā apgrozībā pēc tam, kad tie ir iegrāmatoti Latvijas Centrālajā depozitārijā;

2) bankas un citas kredītiestādes - tikai pēc to uzņemšanas par Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem;

3) brokeru sabiedrības un ieguldījumu sabiedrības pēc to uzņemšanas par Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem.

(6) Vērtspapīri, kas izlaisti uz papīra nodrukātā formā un ir publiskajā apgrozībā, tiek dematerializēti saskaņā ar Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumiem.

1. Aizstāt 1.panta 21., 25., 26. un 32.punktā, 5.panta trešajā daļā, 6.panta pirmajā daļā, piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt 1.panta 21., 25., 26. un 32.punktā, 5.panta trešajā daļā, 6.panta pirmajā daļā, piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

9.pants. (1) Vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Vērtspapīru tirgus komisija (turpmāk - Komisija). Komisija ir valsts izpildvaras institūcija, kuras darbību nosaka likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju".

(2) Komisijai ir tiesības:

1) likumdošanas aktu ietvaros noteikt kārtību, kādā tiek piedāvāti tie vērtspapīri, kuru apgrozību neregulē šis likums;

2) likumdošanas aktu ietvaros izdot noteikumus, lai regulētu to personu darbību, kuras piedāvā iegādāties vērtspapīrus kārtībā, kas atšķiras no šā likuma 2.pantā noteiktās kārtības, un tādējādi šī darbība nevar tikt uzskatīta par publisko apgrozību;

3) šā likuma 16.pantā, kā arī citos likumdošanas aktos noteiktajos ietvaros pieprasīt papildu ziņas no emitentiem un personām, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, kā arī iepazīties ar dokumentiem, kuros ir šādas ziņas, kas nepieciešamas, lai atļautu publisko emisiju vai vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā vai arī atļautu turpināt veikt ar vērtspapīru publisko apgrozību saistītos darījumus;

4) pārtraukt vai neatļaut vērtspapīru laišanu apgrozībā, ja tiek būtiski aizskartas ieguldītāju vai citu vērtspapīru tirgus dalībnieku intereses;

5) likumā paredzētos gadījumos un kārtībā griezties tiesā ar prasību pret personu, kura pārkāpj vai attiecībā uz kuru ir pierādījumi, ka tā grasās pārkāpt jebkuras šā likuma normas vai arī jebkurus noteikumus, kas izriet no šā likuma.

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija). Komisija ir valsts institūcija, kuras darbību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums.”

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta 2.pantā (likuma 9.pantā) pirmajā daļā izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

“Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kuras izveidošanas un darbības kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums”.

Atbalstīt

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija). Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kuras izveidošanas un darbības kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums.”

10.pants. (1) Vērtspapīru sākotnējā izvietošana un laišana publiskajā apgrozībā gan attiecībā uz Latvijas Republikas, gan ārvalstu emitentiem ir atļauta tikai tad, ja vērtspapīri ir reģistrēti Komisijā un ir saņemta Komisijas atļauja.

(2) Komisija reģistrē vērtspapīrus saskaņā ar šo likumu, likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem pēc attiecīgas valsts nodevas samaksas.

(3) Par nereģistrētu vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā iestājas šajā likumā un citos likumos noteiktā atbildība.

3. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus “likumu “Par Vērtspapīru tirgus komisiju”” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu”.

     

3. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus “likumu “Par Vērtspapīru tirgus komisiju”” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu”.

11.pants. (1) Vērtspapīri, kurus publiskajā apgrozībā laiž valsts vai Latvijas Banka, ir jāreģistrē Komisijā, iesniedzot tai šo vērtspapīru izlaišanas noteikumus. Šo vērtspapīru apgrozībā laidēji emisijas prospektu vai memorandu šajā likumā minētajos gadījumos Komisijai neiesniedz.

(2) Kredītiestādēm, kas saņēmušas Latvijas Bankas atļauju par tiesībām publiski izsludināt un pieņemt visa veida naudas noguldījumus, ar šiem noguldījumiem saistīto noguldījumu sertifikātu laišana publiskajā apgrozībā jāreģistrē Komisijā.

(3) Šajā pantā minēto vērtspapīru reģistrācijas kārtību Komisijā nosaka Komisijas apstiprinātie noteikumi.

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdu “Komisijas”.

     

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdu “Komisijas”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.