Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 21., 25., 26., 32.punktā, 5.panta trešajā daļā, 6.panta pirmajā daļā, piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija). Komisija ir valsts institūcija, kuras darbību nosaka Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums."

3. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju"" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu".

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Bankas" ar vārdu "Komisijas".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem""

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"" izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jaunizveidotā institūcija būs esošo uzraudzības institūciju tiesību un saistību pārņēmēja, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas likumā "Par vērtspapīriem", kas paredz, ka vērtspapīru tirgus dalībnieku un vērtspapīru publiskās apgrozības uzraudzību veic Vērtspapīru tirgus komisija.

Likumprojekts paredz, ka vērtspapīru tirgus dalībniekus un vērtspapīru publisko apgrozību regulēs un uzraudzīs jaunizveidotā institūcija.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

Likums pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, optimizējot finansu un kapitāla tirgus uzraudzību un pilnvērtīgāk nodrošinot ieguldītāju interešu aizsardzību, ņemot vērā, ka vērtspapīru tirgus dalībnieku (kuri vienlaicīgi darbojas kā kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības) darbības uzraudzību pilnībā veiks viena uzraudzības institūcija.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem likumā "Par Vērtspapīriem" nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš