Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums” izskatīšanai 3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums” izskatīšanai 3.lasījumā

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Šis likums nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk — Komisija) izveidošanas un darbības kārtību.

     

1.pants. Šis likums nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk — Komisija) izveidošanas un darbības kārtību.

2.pants. (1) Komisija ir koleģiāla valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

1

 

 

2

Juridiskā komisija

Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdu “koleģiāla” ar vārdiem “pilntiesīga autonoma”.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā pirmajā daļā papildināt pēc vārda “regulē” ar vārdiem “un pārrauga”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

2.pants. (1) Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

(2) Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties Komisijas darbībā, izņemot tās amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā.

3

Juridiskais birojs

Otrajā daļā:

Papildināt otrās daļas otrajā teikumā pēc vārda “tās” ar vārdiem “institūcijas un”.

Atbalstīt

(2) Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties Komisijas darbībā, izņemot tās institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā.

3.pants. (1) Komisija ir juridiskā persona, kuras tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā likumā un citos likumos noteiktajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta valsts manta un patstāvīga bilance.

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Komisijas tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā likumā un citos likumos noteiktajiem uzdevumiem.”

Atbalstīt

3.pants. (1) Komisijas tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā likumā un citos likumos noteiktajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta valsts manta un patstāvīga bilance.

(2) Komisijai ir zīmogs ar pilnu Komisijas nosaukumu, kā arī cita atribūtika un konts Latvijas Bankā.

     

(2) Komisijai ir zīmogs ar pilnu Komisijas nosaukumu, kā arī cita atribūtika un konts Latvijas Bankā.

4.pants. (1) Komisija regulē un pārrauga finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

5

Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā:

pirmajā daļā:

izslēgt pirmo daļu (tā daļēji dublē 2.panta pirmo daļu).

Atbalstīt

4.pants.

 

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki ir kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu konsultanti un ieguldījumu sabiedrības.

6

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Otrajā daļā:

Papildināt otrajā daļā pēc vārdiem “dalībnieki ir” ar vārdiem “emitenti, ieguldītāji”;

Juridiskais birojs

Apmainīt vietām vārdus “ieguldījumu konsultanti” ar vārdiem “ieguldījumu sabiedrības”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu sabiedrības un ieguldījumu konsultanti.

5.pants. (1) Komisijai ir tiesības savas kompetences ietvaros izdot normatīvos noteikumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Noteikumus Komisijas vārdā pieņem padome. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Konkrētos ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību saistītos jautājumus Komisija risina, izdodot administratīvos aktus — padomes rīkojumus.

(3) Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

8

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 5.pants daļēji dublē 7.panta 1. punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 17.panta 2.punktu. Šajā sakarā ierosinām izslēgt 5.pantu.

Atbalstīt

 

II nodaļa. Komisijas darbības mērķis,
funkcijas, tiesības un atbildība

     

II nodaļa. Komisijas darbības mērķis,
funkcijas, tiesības un atbildība

6.pants. Komisijas darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finansu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

     

5.pants. Komisijas darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finansu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

7.pants. Komisijas funkcijas ir šādas:

     

6.pants. Komisijas funkcijas ir šādas:

1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

9

Juridiskais birojs

Likumprojekta 7.pantā:

1.punktā:

aizstāt vārdus “pieņemt noteikumus un izdot” ar vārdiem ”izdot normatīvus noteikumus un“;

Atbalstīt

1) izdot normatīvus noteikumus un rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

2) regulēt finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas noteikumu un rīkojumu izpildi;

10

Juridiskais birojs

2.punktā:

papildināt pēc vārda “Komisijas” ar vārdu “normatīvo”;

Atbalstīt

2) regulēt finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu izpildi;

 

 

11

Juridiskais birojs

Papildināt ar jaunu 3.punktu, attiecīgi mainot punktu turpmāko numerāciju, šādā redakcijā:

“3) sastādīt protokolus par finansu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī iesniegt protokolus, kas attiecas uz soda naudas uzlikšanu finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, Finansu ministrijai”;

Neatbalstīt

 

3) noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;

     

3) noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;

4) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;

     

4) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;

5) apkopot un analizēt ar finansu un kapitāla tirgu saistīto informāciju (datus) un publicēt to;

12

Juridiskais birojs

5.punktā:

izslēgt vārdu “datus”.

Atbalstīt

5) apkopot un analizēt ar finansu un kapitāla tirgu saistīto informāciju un publicēt to;

 

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 7.pantu ar jaunu 7.punktu (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju) šādā redakcijā:

“7) nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.”

Atbalstīt

6) nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

6) analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

     

7) analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

7) sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;

     

8) sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;

8) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautiskajās finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizācijās.

     

9) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautiskajās finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizācijās.

8.pants. (1) Pildot šā likuma 7.pantā noteiktās funkcijas, Komisijai ir tiesības:

     

7.pants. (1) Pildot šā likuma 6.pantā noteiktās funkcijas, Komisijai ir tiesības:

 

1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus, kas ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem;

14

Juridiskais birojs

Likumprojekta 8.pantā:

pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus“;

Atbalstīt

1) izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;

2) pieprasīt un saņemt no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

     

2) pieprasīt un saņemt no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

3) noteikt ierobežojumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;

15

Juridiskais birojs

3.punktā:

aizstāt vārdu “paredzētajos“ ar vārdu “noteiktajos”;

Atbalstīt

3) noteikt ierobežojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;

4) pārbaudīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un Komisijas noteikumiem un rīkojumiem;

16

Juridiskais birojs

4.punktā:

papildināt pēc vārda “Komisijas” ar vārdu “normatīvajiem”;

Atbalstīt

4) pārbaudīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un Komisijas normatīvajiem noteikumiem un rīkojumiem;

5) piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja šie akti tiek pārkāpti;

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Juridiskais birojs

5.punktā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) piemērot normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos šajos aktos noteiktās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, izņemot:

a) tiesības pieņemt lēmumus par soda naudas uzlikšanu un

b) tiesības uzlikt un piedzīt soda naudu”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) piemērot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja šie akti tiek pārkāpti;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5) piemērot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja šie akti tiek pārkāpti;

6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs;

     

6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs;

 

7) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju no Uzņēmumu reģistra un citām valsts institūcijām;

19

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 8.panta pirmās daļas 7.punktā vārdus “Uzņēmumu reģistra” ar vārdiem “Komercreģistra iestādes”.

Atbalstīt

7) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju no Komercreģistra iestādes un citām valsts institūcijām;

8) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai.

     

8) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai.

(2) Komisija ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.

     

(2) Komisija ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.

 

20

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 9.pantu (atbilst likumprojekta 5.panta pirmās daļas trešā teikuma un trešās daļas tekstam ar redakcionāliem grozījumiem), mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“9.pants. Komisijas izdotie normatīvie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Normatīvie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

8.pants. Komisijas izdotie normatīvie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Normatīvie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

9.pants. Komisija ir atbildīga par:

     

9.pants. Komisija ir atbildīga par:

1) finansu tirgus stabilitāti un attīstību;

     

1) finansu tirgus stabilitāti un attīstību;

2) brīvas konkurences veicināšanu finansu un kapitāla tirgū.

     

2) brīvas konkurences veicināšanu finansu un kapitāla tirgū.

III nodaļa. Komisijas attiecības ar Latvijas Banku un Finansu ministriju

     

III nodaļa. Komisijas attiecības ar Latvijas Banku un Finansu ministriju

10.pants (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.

     

10.pants (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.

 

(2) Komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķu finansu un kapitāla tirgus dalībnieku faktisko maksātnespēju vai maksātnespējas iestāšanās iespējamību, kas saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām. Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu.

21

 

 

22

Juridiskā komisija

Izslēgt 10.panta otrajā daļā vārdus “kas saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķa finansu un kapitāla tirgus dalībnieka īslaicīgām likviditātes problēmām, maksātnespējas iestāšanās iespējamību vai faktisko maksātnespēju."

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

(2) Komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķa finansu un kapitāla tirgus dalībnieka īslaicīgām likviditātes problēmām, maksātnespējas iestāšanās iespējamību vai faktisko maksātnespēju. Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

23

Juridiskais birojs

Likumprojekta 10.pantā:

izteikt trešo daļu kā jaunu pantu (12.pants) šādā redakcijā:

“12.pants. Šajā nodaļā minētā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

 
 

24

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 4. daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija un Latvijas Banka saskaņā ar savstarpēju rakstveida vienošanos apmainās ar statistisko informāciju savu uzdevumu veikšanai."

Atbalstīt

(3) Komisija un Latvijas Banka saskaņā ar savstarpēju rakstveida vienošanos apmainās ar statistisko informāciju savu uzdevumu veikšanai.

11.pants. Pēc Latvijas Bankas prezidenta rakstveida pieprasījuma Komisija sniedz informāciju par atsevišķu kredītiestāžu finansiālo stāvokli.

     

11.pants. Pēc Latvijas Bankas prezidenta rakstveida pieprasījuma Komisija sniedz informāciju par atsevišķu kredītiestāžu finansiālo stāvokli.

       

12.pants. Šajā nodaļā minētā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

IV nodaļa. Komisijas izveidošana un pārvalde

     

IV nodaļa. Komisijas izveidošana un pārvalde

12.pants. Komisiju pārvalda padome.

25

Juridiskais birojs

Likumprojekta 12.pantā:

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu;

papildināt ar otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, izsakot tās attiecīgi 13.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas redakcijā un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

13.pants. (1) Komisiju pārvalda padome.

 

13.pants. (1) Padome sastāv no Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk — priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim līdz pieciem padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus “trim līdz pieciem” ar vārdu “pieciem” (vai “trim, vai “četriem”).

Juridiskais birojs

Likumprojekta 13.pantā:

pirmajā daļā:

noteikt konkrētu padomes locekļu skaitu;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt daļu šādā redakcijā:

“(2) Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk arī - priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(28)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(28)

Atbalstīt

(2) Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk arī- priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.

(2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz septiņiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīga priekšlikuma.

29

 

 

 

30

LSDSP frakcija

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz pieciem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīga priekšlikuma.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīga priekšlikuma.

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(30)

 

Atbalstīt

(3) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīga priekšlikuma.

(3) Pārējos padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo priekšsēdētājs.

     

(4) Pārējos padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo priekšsēdētājs.

(4) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli var būt persona:

31

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(4) Par padomes locekli var būt persona: “

Atbalstīt

(5) Par padomes locekli var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

     

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

     

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

     

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(5) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli nevar būt persona:

32

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(5) Par padomes locekli nevar būt persona: “

Atbalstīt

(6) Par padomes locekli nevar būt persona:

1) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

     

1) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību.

     

2) kurai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību.

14.pants. Pirms šā likuma 12.panta otrajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo priekšsēdētāju un viņa vietnieku no amata tikai tādā gadījumā, ja:

33

 

 

 

34

Juridiskais birojs

Likumprojekta 14.pantā:

ievaddaļā:

aizstāt skaitli “12” ar skaitli “13”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 14. pantā vārdus "12. panta otrajā daļā" ar vārdiem "13. panta trešajā daļā". Ja tiek atbalstīti iepriekšminētie priekšlikumi citos pantos, tad attiecīgi ar citu skaitli aizstājams arī skaitlis “13”;

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(34)

Atbalstīt

14.pants. Pirms šā likuma 13.panta trešajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo priekšsēdētāju un viņa vietnieku no amata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

     

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru priekšsēdētājs vai viņa vietnieks notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

     

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru priekšsēdētājs vai viņa vietnieks notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) priekšsēdētājs vai viņa vietnieks vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus;

     

3) priekšsēdētājs vai viņa vietnieks vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus;

4) saņemts Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīgs iesniegums.

35

Juridiskais birojs

4.punktā:

papildināt pēc vārda “iesniegums” ar vārdiem “par priekšsēdētāja vai viņa vietnieka pirmstermiņa atbrīvošanu”.

Atbalstīt

4) saņemts Latvijas Bankas prezidenta un finansu ministra kopīgs iesniegums par priekšsēdētāja vai viņa vietnieka pirmstermiņa atbrīvošanu.

 

36

LSDSP frakcija

Papildināt 14.pantu ar piekto punktu šādā redakcijā:

“5) ja atsaukšanu ierosina ne mazāk kā puse ievēlēto Saeimas deputātu.”

Neatbalstīt

 

 

15.pants. (1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

     

15.pants. (1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri padomes locekļi, no kuriem viens ir priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

37

Juridiskais birojs

Likumprojekta 15.pantā:

otrajā daļā:

aizstāt vārdus “ne mazāk kā“ ar vārdu “vismaz”.

Atbalstīt

(2) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri padomes locekļi, no kuriem viens ir priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(3) Katrs padomes loceklis ir tiesīgs ar motivētu rakstveida iesniegumu pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu.

     

(3) Katrs padomes loceklis ir tiesīgs ar motivētu rakstveida iesniegumu pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu.

(4) Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

     

(4) Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

16.pants. (1) Padome pieņem lēmumus ar iecelto padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

38

 

 

 

39

Juridiskais birojs

Likumprojekta 16.pantā:

pirmajā daļā:

izslēgt vārdu “iecelto”;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Padome pieņem lēmumus ar padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss."

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(39)

Atbalstīt

16.pants. (1) Padome pieņem lēmumus ar padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Latvijas Bankas prezidents vai viņa vietnieks un finansu ministrs. Padomes sēdēs, kas ar padomes lēmumu nav pasludinātas par slēgtām, ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji.

40

Juridiskais birojs

Otrajā daļā otrajā teikumā:

aizstāt vārdus “profesionālo organizāciju” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību)”.

Atbalstīt

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Latvijas Bankas prezidents vai viņa vietnieks un finansu ministrs. Padomes sēdēs, kas ar padomes lēmumu nav pasludinātas par slēgtām, ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

(3) Padomes sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

     

(3) Padomes sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

(4) Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par padomes lēmumu nav atbildīgs.

     

(4) Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par padomes lēmumu nav atbildīgs.

17.pants. Tikai padome ir tiesīga:

     

17.pants. Tikai padome ir tiesīga:

1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;

     

1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;

 

2) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus noteikumus un izdot visiem vai atsevišķiem finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus rīkojumus;

41

Juridiskais birojs

Likumprojekta 17.pantā:

izteikt otro punktu šādā redakcijā:

“izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus.”

Atbalstīt

2) izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu un kapitāla tirgū;

     

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu un kapitāla tirgū;

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;

     

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;

42

LSDSP frakcija

Izteikt 15.panta piekto punktu šādā redakcijā:

“5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu, ja konstatētas pretlikumīgas darbības;”

Neatbalstīt

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;

43

Juridiskais birojs

6.punktā:

papildināt pēc vārdiem “normatīvos aktus” ar vārdiem “izņemot pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu”.

Neatbalstīt

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;

7) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumus Komisijas darbības finansēšanai;

     

7) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumus Komisijas darbības finansēšanai;

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

     

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

     

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

     

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

11) apstiprināt Komisijas darba pārskatu;

     

11) apstiprināt Komisijas darba pārskatu;

12) apstiprināt Komisijas informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

44

Juridiskais birojs

12.punktā:

papildināt pēc vārda “Komisijas” ar vārdiem “ rīcībā esošās”.

Atbalstīt

12) apstiprināt Komisijas rīcībā esošās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar finansu un kapitāla tirgus uzraudzībai un regulēšanai nepieciešamo informāciju.

     

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar finansu un kapitāla tirgus uzraudzībai un regulēšanai nepieciešamo informāciju.

18.pants. (1) Priekšsēdētājs vada Komisiju un atbild par tās darba organizāciju. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

     

18.pants. (1) Priekšsēdētājs vada Komisiju un atbild par tās darba organizāciju. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Priekšsēdētājs pieņem darbā un atbrīvo no darba Komisijas darbiniekus.

     

(2) Priekšsēdētājs pieņem darbā un atbrīvo no darba Komisijas darbiniekus.

(3) Priekšsēdētājs pārstāv Komisiju attiecībās ar valsts institūcijām, finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un starptautiskajām organizācijām.

     

(3) Priekšsēdētājs pārstāv Komisiju attiecībās ar valsts institūcijām, finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un starptautiskajām organizācijām.

V nodaļa. Komisijas amatpersonu un darbinieku atbildība

     

V nodaļa. Komisijas amatpersonu un darbinieku atbildība

19.pants. (1) Komisijas amatpersonas ir padomes locekļi, ieskaitot priekšsēdētāju un viņa vietnieku, Komisijas struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par amatpersonām.

45

 

 

 

 

46

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 19.pantā:

pirmajā daļā:

izslēgt vārdus “ieskaitot Priekšsēdētāju un viņa vietnieku” kā liekus;

Juridiskais birojs

Papildināt otrajā teikumā pēc vārda “par” ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

19.pants. (1) Komisijas amatpersonas ir padomes locekļi, Komisijas struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par valsts amatpersonām.

(2) Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu izpildīšanas ierobežojumiem, kā arī ar tiem saistītiem citiem ierobežojumiem, pienākumu un atbildības noteikšanai piemērojami Korupcijas novēršanas likuma noteikumi.

     

(2) Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu izpildīšanas ierobežojumiem, kā arī ar tiem saistītiem citiem ierobežojumiem, pienākumu un atbildības noteikšanai piemērojami Korupcijas novēršanas likuma noteikumi.

20.pants. (1) Priekšsēdētājam, viņa vietniekam, padomes locekļiem, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem pienākumu pildīšanas laikā un trīs gadus pēc tam, kad ir izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai jebkādu ar Komisijas darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nav apstiprinājusi padome.

47

 

 

48

Juridiskā komisija

Svītrot 20.panta pirmajā daļā vārdus “trīs gadus”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Padomes locekļiem, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad ir izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai nav apstiprinājusi padome.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(48)

Atbalstīt

20.pants. (1) Padomes locekļiem, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad ir izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai nav apstiprinājusi padome.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies Komisijas darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

     

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies Komisijas darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

VI nodaļa. Komisijas konsultatīvā finansu
un kapitāla tirgus p adome

     

VI nodaļa. Komisijas konsultatīvā finansu
un kapitāla tirgus padome

21.pants. (1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu šā tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveido Komisijas konsultatīvo finansu un kapitāla tirgus padomi (turpmāk — Konsultatīvā padome), kuras uzdevumi ir šādi:

49

Juridiskais birojs

Likumprojekta 21.pantā:

pirmajā daļā:

ierosinām precizēt Konsultatīvās padomes statusu. Šajā sakarā ierosinām:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu šā tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveido Komisijas konsultatīvo finansu un kapitāla tirgus padomi (turpmāk- Konsultatīvā padome). Konsultatīvā padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kuras uzdevumi ir šādi:”;

Atbalstīt

21.pants. (1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu šā tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveido Komisijas konsultatīvo finansu un kapitāla tirgus padomi (turpmāk- Konsultatīvā padome). Konsultatīvā padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kuras uzdevumi ir šādi:

1) izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošo noteikumu projektus;

50

Juridiskais birojs

1.punktā:

aizstāt vārdus “reglamentējošo noteikumu” ar vārdiem “regulējošo normatīvo noteikumu”;

Atbalstīt

1) izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošo normatīvo noteikumu projektus;

2) pirms izskatīšanas padomē pēc finansu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par Komisijas veikto pārbaužu atzinumiem;

     

2) pirms izskatīšanas padomē pēc finansu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par Komisijas veikto pārbaužu atzinumiem;

3) izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;

     

3) izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;

4) iepazīties ar Komisijas gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu par to;

     

4) iepazīties ar Komisijas gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu par to;

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus par Komisijas darba pilnveidošanu.

     

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus par Komisijas darba pilnveidošanu;

 

 

51

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“6) uzraudzīt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un izmaksas no šiem fondiem. “

Atbalstīt

6) uzraudzīt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un izmaksas no šiem fondiem.

(2) Ja padome, izlemjot Konsultatīvās padomes sēdē iepriekš izskatīto jautājumu, pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar Konsultatīvās padomes viedokli, padomes sēdes protokolā iekļauj pamatojumu, kāpēc Konsultatīvās padomes viedoklis nav atbalstīts.

     

(2) Ja padome, izlemjot Konsultatīvās padomes sēdē iepriekš izskatīto jautājumu, pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar Konsultatīvās padomes viedokli, padomes sēdes protokolā iekļauj pamatojumu, kāpēc Konsultatīvās padomes viedoklis nav atbalstīts.

(3) Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji vai viņu pilnvarotas personas. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu un Komisijas pārstāvjus Konsultatīvajā padomē apstiprina Komisijas priekšsēdētājs.

52

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

54

Juridiskais birojs

Trešajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(3) Konsultatīvo padomi uz līdztiesības principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji vai šo organizāciju pilnvaroti pārstāvji.”;

Juridiskais birojs

Izslēgt otrajā teikumā vārdu “Komisijas” (pēc vārda “apstiprina”);

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(3) Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(54)

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

(3) Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

(4) Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

55

Juridiskais birojs

Ceturtajā daļā:

papildināt ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(4) Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Konsultatīvās padomes locekļu skaita.”

Atbalstīt

(4) Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Konsultatīvās padomes locekļu skaita. Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

(5) Konsultatīvās padomes sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

56

Juridiskais birojs

Piektajā daļā:

izslēgt vārdu “Komisijas”.

Neatbalstīt

(5) Konsultatīvās padomes sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(6) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Komisija.

     

(6) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Komisija.

VII nodaļa. Komisijas finansēšana

     

VII nodaļa. Komisijas finansēšana

22.pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem padomes noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz šajā likumā noteikto apmēru. Finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi tiek ieskaitīti Komisijas kontā un izmantojami vienīgi Komisijas darbības finansēšanai.

57

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Komisijas kontā" ar vārdiem "Latvijas Bankā";

Atbalstīt

22.pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem padomes noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz šajā likumā noteikto apmēru. Finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi tiek ieskaitīti Komisijas kontā Latvijas Bankā un izmantojami vienīgi Komisijas darbības finansēšanai.

(2) Ārvalstu finansu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības un filiāles, kuras Latvijas Republikā veic uzņēmējdarbību kā viens no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem, maksājumus izdara šā likuma 21.pantā noteiktajā kārtībā.

58

 

 

 

 

59

Juridiskais birojs

Likumprojekta 22.pantā:

otrajā daļā:

izslēgt vārdu “finansu” (pēc vārda “ārvalsts”);

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli “21” ar skaitli “23”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības un filiāles, kuras Latvijas Republikā veic uzņēmējdarbību kā viens no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem, maksājumus izdara šā likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā.

23.pants. Komisijas ieņēmumus veido:

60

Juridiskais birojs

Likumprojekta 23.pantā:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.punktā:

papildināt pēc vārda “procentiem” ar vārdu “ieskaitot”.

Atbalstīt

23.pants. (1) Komisijas ieņēmumus veido:

1) apdrošinātāju maksājumi Komisijas darbības finansēšanai no ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas:

     

1) apdrošinātāju maksājumi Komisijas darbības finansēšanai no ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas:

a) līdz 0,4 procentiem — no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu,

     

a) līdz 0,4 procentiem ieskaitot — no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu,

b) līdz 0,2 procentiem — no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām,

     

b) līdz 0,2 procentiem ieskaitot — no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām,

c) līdz 0,7 procentiem — no pārējām apdrošināšanas operācijām;

     

c) līdz 0,7 procentiem ieskaitot — no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2) privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,4 procentiem no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;

     

2) privāto pensiju fondu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,4 procentiem ieskaitot no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;

3) kredītiestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,033 procentiem no kredītiestāžu vidējā aktīvu apjoma ceturksnī;

     

3) kredītiestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,033 procentiem ieskaitot no kredītiestāžu vidējā aktīvu apjoma ceturksnī;

4) brokeru sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 1 procentam no brokeru sabiedrību darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2000 latu gadā;

     

4) brokeru sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 1 procentam ieskaitot no brokeru sabiedrību darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2000 latu gadā;

5)  biržas maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 2 procentiem no biržas darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā;

     

5)  biržas maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 2 procentiem ieskaitot no biržas darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā;

6)  depozitārija maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 2 procentiem no depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā;

     

6)  depozitārija maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 2 procentiem ieskaitot no depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā;

7) ieguldījumu sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,033 procentiem no ieguldījumu sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apjoma ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latu gadā;

     

7) ieguldījumu sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz 0,033 procentiem ieskaitot no ieguldījumu sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apjoma ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latu gadā;

8) ieņēmumi no Komisijas sniegtajiem likumos noteiktajiem pakalpojumiem.

     

8) ieņēmumi no Komisijas sniegtajiem likumos noteiktajiem pakalpojumiem.

 

61

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt, ka noteiktie maksājumi attiecas uz katru pantā norādīto finansu un kapitāla tirgus dalībnieku. Šajā sakarā ierosinām:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Maksājumus Komisijas darbības finansēšanai veic katrs šā panta pirmajā daļā un 22.panta otrajā daļā noteiktais finansu un kapitāla tirgus dalībnieks.”;

uzskatīt panta līdzšinējo tekstu par pirmo daļu.

Atbalstīt

(2) Maksājumus Komisijas darbības finansēšanai veic katrs šā panta pirmajā daļā un 22.panta otrajā daļā noteiktais finansu un kapitāla tirgus dalībnieks.

 

 

24.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki katru ceturksni iesniedz Komisijai darbības pārskatu un līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam veic maksājumus Komisijas finansēšanai. Komisija izdod noteikumus par darbības pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību.

62

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz Komisijā pārskatu, kas nepieciešams 23. pantā noteikto maksājumu aprēķināšanai, un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic maksājumus Komisijas darbības finansēšanai."

Atbalstīt

24.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz Komisijā pārskatu, kas nepieciešams 23. pantā noteikto maksājumu aprēķināšanai, un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic maksājumus Komisijas darbības finansēšanai.

 

63

 

 

 

64

Juridiskais birojs

Likumprojekta 24.panta pirmās daļas otrajā teikumā papildināt pēc vārda “izdod” ar vārdu “normatīvus”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu:

"(2) Komisija izdod normatīvus noteikumus par šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(64)

Atbalstīt

(2) Komisija izdod normatīvus noteikumus par šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājumus Komisijas darbības finansēšanai ieskaita finansu un kapitāla tirgus dalībnieka izdevumos.

     

(3) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājumus Komisijas darbības finansēšanai ieskaita finansu un kapitāla tirgus dalībnieka izdevumos.

25.pants. Par nokavētu vai nepilnīgu naudas līdzekļu pārskaitījumu Komisijas kontā tiek aprēķināta nokavējuma nauda par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas.

65

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 25.pantu aiz vārda "kontā" ar vārdiem "Latvijas Bankā";

Atbalstīt

25.pants. (1) Par nokavētu vai nepilnīgu naudas līdzekļu pārskaitījumu Komisijas kontā Latvijas Bankā tiek aprēķināta nokavējuma nauda par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas.

 

66

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 25.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aprēķinātā nokavējuma nauda finansu un kapitāla tirgus dalībniekam jāieskaita Komisijas kontā Latvijas Bankā."

Atbalstīt

(2) Aprēķinātā nokavējuma nauda finansu un kapitāla tirgus dalībniekam jāieskaita Komisijas kontā Latvijas Bankā.

26.pants. Gada beigās Komisijas kontos esošo līdzekļu atlikumi paliek Komisijas rīcībā un tiek izmantoti nākamajā gadā padomes apstiprinātā budžeta izdevumu finansēšanai.

67

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 26. pantā vārdu "kontos" ar vārdu "kontā Latvijas Bankā".

Atbalstīt

26.pants. Gada beigās Komisijas kontos Latvijas Bankā esošo līdzekļu atlikumi paliek Komisijas rīcībā un tiek izmantoti nākamajā gadā padomes apstiprinātā budžeta izdevumu finansēšanai.

 

VIII nodaļa. Komisijas darbības kontrole

     

VIII nodaļa. Komisijas darbības kontrole

27.pants. Komisija reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.jūlijam iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

68

 

 

69

Juridiskais birojs

Aizstāt 27.pantā vārdus un skaitli “līdz 1.jūlijam” ar vārdu un skaitli “1.jūlijā”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 27. pantā vārdu "finansu" ar vārdu "gada".

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

27.pants. Komisija reizi gadā ne vēlāk kā 1.jūlijā iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu gada pārskatu.

 

70

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 28. pantu šādā redakcijā:

"28. pants. Komisija gada pārskata bilanci un zvērināta revidenta atzinumu ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

Atbalstīt

28. pants. Komisija gada pārskata bilanci un zvērināta revidenta atzinumu ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2001.gada 30.jūnijam tiek apvienotas Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

     

1. Līdz 2001.gada 30.jūnijam tiek apvienotas Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

2. Komisija darbu sāk 2001.gada 1.jūlijā.

     

2. Komisija darbu sāk 2001.gada 1.jūlijā.

3. Komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja un Latvijas Bankas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja kredītiestāžu uzraudzības jomā.

71

 

 

 

72

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu pēc vārda “inspekcijas” ar vārdiem “Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes”.

Juridiskais birojs

Ja tiek atbalstīti Juridiskā biroja priekšlikumi par likumprojekta 8.panta 5.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, tādā gadījumā ierosinām:

papildināt 3.punktu pēc vārdiem “kredītiestāžu uzraudzības jomā” ar vārdiem “ciktāl šīs tiesības un pienākumi nav pretrunā ar šajā likumā noteiktajām Komisijas tiesībām un pienākumiem.”

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

3. Komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas, Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja un Latvijas Bankas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja kredītiestāžu uzraudzības jomā.

 

4. Priekšsēdētājs līdz 2000.gada 30.aprīlim izstrādā Komisijas budžeta projektu 2001.gadam. Komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas izdevumi tiek segti proporcionāli no Latvijas Bankas, Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas līdzekļiem.

73

 

 

 

74

Juridiskais birojs

4.punktā:

precizēt, līdz kuram laikam priekšsēdētājs izstrādā budžeta projektu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 4.punta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Priekšsēdētājs līdz 2000.gada 31.augustam izstrādā Komisijas budžeta projektu 2001.gadam.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(74)

Atbalstīt

4. Priekšsēdētājs līdz 2000.gada 31.augustam izstrādā Komisijas budžeta projektu 2001.gadam. Komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas izdevumi tiek segti proporcionāli no Latvijas Bankas, Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas līdzekļiem.

5. Laikposmā no 2001.gada 30.jūnija līdz 2006.gada 31.decembrim Komisijas darbību finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku, valsts budžeta un Latvijas Bankas maksājumiem:

75

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitli un vārdu “30.jūnija” ar skaitli un vārdu “1.jūlija”;

Atbalstīt

 

5. Laikposmā no 2001.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim Komisijas darbību finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku, valsts budžeta un Latvijas Bankas maksājumiem:

1) ar kredītiestāžu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001., 2002. un 2003.gadā 100 procentu apmērā sedz Latvijas Banka,

b) 2004.gadā 80 procentu apmērā sedz Latvijas Banka, bet 20 procentu apmērā — kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem,

c) 2005.gadā 50 procentu apmērā sedz Latvijas Banka, bet 50 procentu apmērā — kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem,

d) 2006.gadā 20 procentu apmērā sedz Latvijas Banka, bet 80 procentu apmērā — kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

76

 

 

77

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitli “VI” ar skaitli “VII”;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) ar kredītiestāžu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001., 2002. un 2003. gadā Ls 1,200,000 apmērā sedz Latvijas Banka;

b) 2004. gadā Ls 960,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

c) 2005. gadā Ls 600,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

d) 2006. gadā Ls 240,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

1) ar kredītiestāžu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001., 2002. un 2003. gadā Ls 1,200,000 apmērā sedz Latvijas Banka;

b) 2004. gadā Ls 960,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

c) 2005. gadā Ls 600,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

d) 2006. gadā Ls 240,000 apmērā sedz Latvijas Banka, bet pārējo - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem.”

2) ar apdrošināšanas uzraudzību saistītos izdevumus sedz apdrošinātāji atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

     

2) ar apdrošināšanas uzraudzību saistītos izdevumus sedz apdrošinātāji atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

3) ar vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001.gadā 100 procentu apmērā sedz no valsts budžeta,

b) 2002.gadā 80 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 20 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem,

c) 2003.gadā 60 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 40 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem,

d) 2004.gadā 40 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 60 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem,

e) 2005.gadā 20 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 80 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

f) 2006.gadā 100 procentu apmērā sedz finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem.

78

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 3. apakšpunktu aiz vārdiem "finansu un kapitāla tirgus dalībnieki" ar vārdiem "izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus".

Atbalstīt

3) ar vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001.gadā 100 procentu apmērā sedz no valsts budžeta,

b) 2002.gadā 80 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 20 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

c) 2003.gadā 60 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 40 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

d) 2004.gadā 40 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 60 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

e) 2005.gadā 20 procentu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 80 procentu apmērā — finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;

f) 2006.gadā 100 procentu apmērā sedz finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem.

 

79

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 6. punktu, attiecīgi mainot pārējo punktu numerāciju, šādā redakcijā:

"6. Pārejas noteikumu 5. punkta 1. apakšpunktā noteiktos maksājumus Latvijas Banka veic reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam apmērā, kas vienlīdzīgs ar vienu ceturto daļu no summas, kas attiecīgajā gadā jāsedz Latvijas Bankai."

Atbalstīt

6. Pārejas noteikumu 5. punkta 1. apakšpunktā noteiktos maksājumus Latvijas Banka veic reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam apmērā, kas vienlīdzīgs ar vienu ceturto daļu no summas, kas attiecīgajā gadā jāsedz Latvijas Bankai.

6. Ar 2007.gadu Komisijas darbību pilnā apmērā finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem.

     

7. Ar 2007.gadu Komisijas darbību pilnā apmērā finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem.

7. Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izsniegtās licences (atļaujas) un profesionālās kvalifikācijas sertifikāti darbībai finansu un kapitāla tirgū, kas ir derīgi 2001.gada 1.jūlijā, paliek spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

80

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumu 7. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu piemērotā pastiprinātās uzraudzības kārtība un noteiktie finansu pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi, kas ir spēkā 2001. gada 1. jūlijā, paliek spēkā līdz attiecīgam Komisijas lēmumam par piemērotās pastiprinātās uzraudzības kārtības un noteikto ierobežojumu atcelšanu."

Atbalstīt

8. Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izsniegtās licences (atļaujas) un profesionālās kvalifikācijas sertifikāti darbībai finansu un kapitāla tirgū, kas ir derīgi 2001.gada 1.jūlijā, paliek spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām. Latvijas Bankas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu piemērotā pastiprinātās uzraudzības kārtība un noteiktie finansu pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi, kas ir spēkā 2001. gada 1. jūlijā, paliek spēkā līdz attiecīgam Komisijas lēmumam par piemērotās pastiprinātās uzraudzības kārtības un noteikto ierobežojumu atcelšanu.

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim, ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1998.gada 6.oktobra noteikumi nr.401 “Kārtība, kādā veicami maksājumi Apdrošināto aizsardzības fondā”;

2) 1998.gada 27.oktobra noteikumi nr.421 “Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskata sastādīšanas noteikumi”;

3) 1998.gada 17.novembra noteikumi nr. 436 “Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācijas noteikumi”;

4) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 441 “Apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtība apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

5) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 442 “Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu”;

6) 1999.gada 19.janvāra noteikumi nr.18 “Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas kārtība.””;

uzskatīt 8. un 9.punktu attiecīgi par 9.un 10.punktu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim, ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1998.gada 6.oktobra noteikumi nr.401 “Kārtība, kādā veicami maksājumi Apdrošināto aizsardzības fondā”;

2) 1998.gada 27.oktobra noteikumi nr.421 “Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskata sastādīšanas noteikumi”;

3) 1998.gada 17.novembra noteikumi nr. 436 “Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācijas noteikumi”;

4) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 441 “Apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtība apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

5) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 442 “Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu”;

6) 1999.gada 19.janvāra noteikumi nr.18 “Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas kārtība.””;

7) 1998.gada 17.marta noteikumi nr91 “Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) privāto pensiju fondu darbībai”;

8) 1998.gada 7.jūlija noteikumi nr.243 “Privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas vispārējā kārtība”;

9) 1998.gada 14.jūlija noteikumi nr.253 “Noteikumi par privātā pensiju fonda gada pārskatu”.”

uzskatīt 8. un 9.punktu attiecīgi par 9.un 10.punktu.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. Līdz attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim, ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1998.gada 6.oktobra noteikumi nr.401 “Kārtība, kādā veicami maksājumi Apdrošināto aizsardzības fondā”;

2) 1998.gada 27.oktobra noteikumi nr.421 “Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskata sastādīšanas noteikumi”;

3) 1998.gada 17.novembra noteikumi nr. 436 “Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācijas noteikumi”;

4) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 441 “Apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtība apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

5) 1998.gada 24.novembra noteikumi nr. 442 “Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu”;

6) 1999.gada 19.janvāra noteikumi nr.18 “Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas kārtība.””;

7) 1998.gada 17.marta noteikumi nr91 “Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) privāto pensiju fondu darbībai”;

8) 1998.gada 7.jūlija noteikumi nr.243 “Privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas vispārējā kārtība”;

9) 1998.gada 14.jūlija noteikumi nr.253 “Noteikumi par privātā pensiju fonda gada pārskatu”.

8. Latvijas Bankas, Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izdotie normatīvie akti, kas attiecas uz finansu un kapitāla tirgu, ir piemērojami līdz 2002.gada 1.janvārim.

83

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8.Līdz attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim, ir piemērojami Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izdotie normatīva rakstura akti, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīt

10. Līdz attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim, ir piemērojami Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izdotie normatīva rakstura akti, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

9. Ar 2001.gada 1.jūliju spēku zaudē likums “Par Vērtspapīru tirgus komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.).

     

11. Ar 2001.gada 1.jūliju spēku zaudē likums “Par Vērtspapīru tirgus komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.).

 

 

84

 

 

 

 

 

 

85

Juridiskais birojs

Ierosinām noteikt likuma spēkā stāšanās laiku, izsakot to šādā redakcijā:

“Likuma 13.pants par priekšsēdētāja un viņa vietnieka iecelšanu, pārejas noteikumu 1., 2. un 4.punkts stājas spēkā 2000.gada.........

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā. ”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā, bet likuma 13.pants par priekšsēdētāja un viņa vietnieka iecelšanu, pārejas noteikumu 1., 2., un 4. punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(85)

 

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā, bet likuma 13.pants par priekšsēdētāja un viņa vietnieka iecelšanu, pārejas noteikumu 1., 2., un 4. punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.