Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums” (Reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums” (Reģ.nr. 415) izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums

1

 

 

2

 

 

 

3

LSDSP frakcija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

"Finansu tirgus uzraudzības likums".

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums”.

Juridiskā komisija

Izslēgt vārdu “uzraudzība ” likuma nosaukumā un izteikt to šādā redakcijā:

“Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums”.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

4

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini.

1) finansu tirgus - uz laiku brīvo naudas līdzekļu kustība piedāvājuma un pieprasījuma rezultātā;

2) finansu tirgus dalībnieki - fiziskas un juridiskas personas, kuras piedāvā vai pieprasa uz laiku brīvos naudas līdzekļus;

3) finansu tirgus sektori - kredītiestāžu darbība, vērtspapīru tirgus apdrošināšana, ieguldījumu un pensiju fondu darbība;

4) finansu tirgus starpnieki - fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem finansu tirgus dalībnieku piedāvātos naudas līdzekļus un novirza tiem, kuri pieprasa uz laiku brīvus naudas līdzekļus. Šī likuma izpratnē finansu tirgus starpnieki ir kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeri, brokeru sabiedrības, ieguldījumu konsultanti, ieguldījumu sabiedrības, noguldījumu garantiju fonds;

5) finansu tirgus uzraudzība - finansu tirgus starpnieku darbības regulēšana nolūkā nodrošināt finansu tirgus stabilitāti un attīstību un aizsargāt finansu tirgus dalībnieku intereses.

Neatbalstīt

 

1.pants. Šis likums nosaka Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas (turpmāk - Komisija) izveidošanu un darbību.

5

LSDSP frakcija

1. pantu izteikt šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Šis likums nosaka finansu tirgus uzraudzības institūcijas izveidošanu, vadību, tiesības un atbildību, kā arī uzdevumus finansu tirgus atsevišķu sektoru uzraudzībā.

(2) Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu tirgus starpniekiem.”

Neatbalstīt

1.pants. Šis likums nosaka Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas (turpmāk - Komisija) izveidošanu un darbību.

2.pants. (1) Komisija ir neatkarīga koleģiāla valsts institūcija, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem darbojas Latvijas Republikas vārdā, regulējot finansu un kapitāla tirgu un tā dalībniekus.

6

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

LSDSP frakcija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija ir koleģiāla valsts institūcija, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību”.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1)Komisija ir koleģiāla valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.”.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 2. panta pirmo daļu pēc vārda "dalībniekus" ar šādiem vārdiem:

"2. pants. 1) (..) dalībniekus. Komisija savā darbībā pakļaujas un atskaitās par padarīto darbu Saeimai. Pilnīgu atskaiti nodod līdz nākošā gada 1. aprīlim."

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumā

(8)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2.pants. (1) Komisija ir koleģiāla valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

 

 

(2) Komisija patstāvīgi veic tai ar likumu uzticētos uzdevumus un atbild par to izpildi. Komisija savā darbībā nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem.

10

 

 

 

 

 

 

11

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties Komisijas darbībā, izņemot tās amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā.“

Juridiskā komisija

.Izteikt likumprojekta 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties Komisijas darbā, izņemot tās amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviens nav tiesīgs iejaukties Komisijas darbībā, izņemot tās amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā.

 

12

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Kredītiestāžu darbības uzraudzību veic saskaņā ar šo likumu,

"Kredītiestāžu likumu", likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu".”

Neatbalstīt

 
 

13

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“4.pants. (1) Vērtspapīru tirgus uzraudzība notiek saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem".

(2) Uzdevumi vērtspapīru tirgus uzraudzībā ir šādi:

1) likuma "Par vērtspapīriem" un vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontrole;

2) vērtspapīru emisijas un apgrozības kārtības regulēšana (emisijas un apgrozības noteikumu izstrādāšana un kontrole, emisijas prospektu izskatīšana, emisijas reģistrēšana, apturēšana un aizliegšana;

3) kvalifikācijas prasību noteikšana vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem;

4) vērtspapīru tirgus dalībnieku licencēšanas mehānisma izveide, vērtspapīru tirgus dalībnieku licencēšana un kontrole;

5) vērtspapīru tirgus dalībnieku kvalifikācijas celšanas un apmācības koordinēšana;

6) likumos paredzētās vērtspapīru tirgus dalībnieku atbildības noteikšana un sankciju piemērošana;

7) vērtspapīru tirgus dalībnieku ētikas kodeksa izstrādāšana un tā ievērošanas kontrole;

8) konsultāciju sniegšana par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

9) ar vērtspapīru tirgu saistītās informācijas (datu) vākšana, analīze un publicēšana;

10) ar vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu darbību saistīto strīdu izskatīšana.”

Neatbalstīt

 
 

14

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Apdrošināšanas darbības uzraudzība notiek saskaņā ar šo likumu, "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu", likumu "Par apdrošināšanas līgumu".”

Neatbalstīt

 
 

15

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Privāto uzkrājumu ieguldīšanu vērtspapīru tirgū uzrauga saskaņā ar šo likumu, likumu "Par ieguldījumu sabiedrībām".”

Neatbalstīt

 
 

16

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Ieguldījumus privātajos pensiju fondos uzrauga saskaņā ar šo likumu un likumu "Par privātajiem pensiju fondiem".

Neatbalstīt

 
 

17

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“8. pants. (1) Finansu tirgu uzrauga Finansu tirgus uzraudzības komisija (turpmāk - Komisija);

(2) Komisija ir neatkarīga valsts izpildvaras institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei, darbības mērķim un uzdevumiem darbojas Latvijas republikas vārdā;

(3) Komisija patstāvīgi veic tai ar likumu nodotās valsts funkcijas un atbild par to izpildi;

(4) Komisija savā darbībā nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem;

(5) Komisija atrodas Latvijas Republikas Saeimas pārraudzībā.”

Neatbalstīt

 

3.pants. (1) Komisija ir juridiska persona, kuras tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā un citos likumos paredzētajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta manta un patstāvīga bilance.

18

 

19

Juridiskais birojs

3.panta pirmajā daļā papildināt otrajā teikumā pēc vārda “nošķirta” ar vārdu “valsts”;

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 3.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “nošķirta” ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

3.pants. (1) Komisija ir juridiska persona, kuras tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā un citos likumos paredzētajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta valsts manta un patstāvīga bilance.

(2) Komisijai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Komisijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Valsts kasē.

20

 

21

 

 

 

 

22

Juridiskais birojs

izslēgt otrajā daļā vārdus “cita atribūtika un”.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Komisijai ir zīmogs ar Komisijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Latvijas Bankā.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Komisijai ir zīmogs ar Komisijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un konts Latvijas Bankā.”.

Neatbalstīt

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(22)

 

 

Atbalstīt

(2) Komisijai ir zīmogs ar Komisijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un konts Latvijas Bankā.

 

23

LSDSP frakcija

Izteikt 3.pantu kā 9.pantu un papildināt ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi, kas ir saistoši visiem finansu tirgus starpniekiem, tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". “

Neatbalstīt

 

 

4.pants. (1) Komisija uzrauga finansu un kapitāla tirgu un tā dalībniekus.

24

25

 

 

 

 

26

 

 

27

LSDSP frakcija

izslēgt 4.pantu

Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija regulē finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.”

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 4.panta pirmās daļas vārdu “uzrauga” ar vārdu “regulē”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija regulē un pārrauga finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.”

Neatbalstīt

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(27)

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(27)

Atbalstīt

4.pants. (1) Komisija regulē un pārrauga finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki ir kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu konsultanti un ieguldījumu sabiedrības.

     

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki ir kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu konsultanti un ieguldījumu sabiedrības.

5.pants. Finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir saistoši Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi, kas ir saistoši visiem finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem, tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

28

29

 

 

 

30

LSDSP frakcija

Izslēgt 5.pantu

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 5. pantu pēc vārdiem "Latvijas Vēstnesis" ar šādiem vārdiem

"5. pants. (..) "Latvijas Vēstnesis". Tie atbilst LR esošajai likumdošanai."

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. (1) Komisijai savas kompetences ietvaros ir tiesības izdot normatīvus noteikumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām, tās raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Noteikumus Komisijas vārdā pieņem padome. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Konkrētos ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību saistītos jautājumus Komisija risina ar administratīvajiem aktiem – padomes rīkojumiem.

(3) Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem.".

Neatbalstīt

 

Atbalstīts finansu ministra E.Krastiņa priekšlikumā

(30)

Atbalstīt

 

5. pants. (1) Komisijai savas kompetences ietvaros ir tiesības izdot normatīvus noteikumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām, tās raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Noteikumus Komisijas vārdā pieņem padome. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

(2) Konkrētos ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību saistītos jautājumus Komisija risina ar administratīvajiem aktiem – padomes rīkojumiem.

(3) Komisijas izdotie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

II nodaļa. Komisijas mērķi, galvenās funkcijas un tiesības

31

 

 

32

 

 

33

LSDSP frakcija

Izteikt 2. nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

“II. nodaļa. Komisijas mērķis, uzdevumi, tiesības un atbildība.”

Juridiskais birojs

II nodaļas nosaukumā:

papildināt pēc vārda “Komisijas” ar vārdu “darbības”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2. nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

“II. nodaļa. Komisijas darbības mērķi, funkcijas, tiesības un atbildība.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(33)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(33)

Atbalstīt

II. nodaļa. Komisijas darbības mērķi, funkcijas, tiesības un atbildība.

6.pants. Komisijas darbības mērķis ir ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzība un finansu un kapitāla tirgus attīstības un stabilitātes veicināšana.

34

LSDSP frakcija

6. pantu izteikt šādā redakcijā:

“10.pants. Komisijas darbības mērķis ir ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzība un finansu tirgus attīstības un stabilitātes nodrošināšana, vienlīdzīgu konkurences iespēju nodrošināšana finansu tirgū. “

Neatbalstīt

6.pants. Komisijas darbības mērķis ir ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzība un finansu un kapitāla tirgus attīstības un stabilitātes veicināšana.

7. pants. Komisijas galvenās funkcijas ir:

1) izstrādāt noteikumus un rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

38

 

 

39

LSDSP frakcija

7. pantu izteikt šādā redakcijā:

“11.pants. Lai sasniegtu 10. pantā minēto mērķi, Komisija veic šādus uzdevumus:

1) izstrādā finansu tirgus uzraudzības stratēģiju, kuru akceptē Latvijas Republikas Saeima;

2) organizē un vada finansu tirgus uzraudzības procesu;

3) savlaicīgi atklāj un novērš faktorus, kuri var izraisīt finansu tirgus starpnieku maksātnespēju un krīzes situācijas rašanos atsevišķos finansu tirgus sektoros vai finansu tirgū kopumā;

4) izstrādā noteikumus un rīkojumus, kas regulē finansu tirgus starpnieku darbību finansu tirgū un nosaka finansu tirgus starpnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

5) veic finansu tirgus starpnieku licencēšanu un reģistrēšanu saskaņā ar likumos noteikto kārtību;

6) kontrolē likumu un Komisijas izdoto noteikumu un rīkojumu izpildi;

7) noteic kvalifikācijas un atbilstības prasības finansu tirgus starpniekiem un to amatpersonām;

8) apkopo, analizē un publicē informāciju par finansu tirgus funkcionēšanu, starpnieku darbību;

9) sadarbojas ar ārvalstu finansu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalās starptautiskajās finansu tirgus uzraudzības institūciju organizācijās.

10) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu tirgū.”

Juridiskais birojs

Likumprojekta 7.pantā:

izslēgt vārdu “galvenās”;

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 7.pantā vārdu “galvenās”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 7.panta 1.punktā vārdu “izstrādāt” ar vārdu “pieņemt”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.panta ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

“7. pants. Komisijas funkcijas ir:

1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(39)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(39)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(39)

Atbalstīt

7. pants. Komisijas funkcijas ir:

1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

 

2) kontrolēt likumu un Komisijas izdoto noteikumu un rīkojumu izpildi un uzraudzīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību;

40

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) regulēt finansu un kapitāla tirgu, un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas noteikumu un rīkojumu izpildi;”.

Atbalstīt

2) regulēt finansu un kapitāla tirgu, un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas noteikumu un rīkojumu izpildi;

3) noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;

4) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;

     

3) noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;

4) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;

5) apkopot un analizēt ar finansu un kapitāla tirgu saistīto informāciju (datus) un publicēt to;

41

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 7. panta piekto punktu pēc vārdiem "publicēt to" ar šādiem vārdiem:

7. pants. 5) (..), ievērojot informācijas konfidencialitāti."

Neatbalstīt

5) apkopot un analizēt ar finansu un kapitāla tirgu saistīto informāciju (datus) un publicēt to;

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu 6., 7., 8., 9. punktu šādā redakcijā:

“6) analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

7) sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;

8) sniegt konsultācijas par finansu un kapitāla tirgus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

9) koordinēt un metodiski vadīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu”;

uzskatīt līdzšinējo 6. punktu par 10.punktu.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 7.pantu ar jaunu 6., 7., 8., 9.punktu šādā redakcijā:

“6)analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

7)sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;

8)sniegt konsultācijas par finansu un kapitāla tirgus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

9)koordinēt un metodiski vadīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;”;

uzskatīt līdzšinējo 6.punktu par 10.punktu

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 7.pantu ar jaunu 6., 7.punktu šādā redakcijā:

“6)analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

7)sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;”;

uzskatīt līdzšinējo 6.punktu par 8.punktu

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6)analizēt finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;

7)sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finansu un kapitāla tirgus attīstību;

6) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautiskajās finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizācijās.

45

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 7. panta sesto punktu pēc vārda "organizācijās." ar šādiem vārdiem:

7. pants. 6) (..) Veicot šo darbību, ievērot LR nacionālās un valstiskās intereses."

Neatbalstīt

8) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautiskajās finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizācijās.

8.pants. (1) Pildot šā likuma 7.pantā minētās funkcijas, Komisijai ir tiesības:

46

LSDSP frakcija

8. pantu izteikt šādā redakcijā:

“12. pants. (1) Lai veiktu 11. pantā minētos uzdevumus, Komisijai ir tiesības:

1) pieņemt finansu tirgus starpniekiem saistošus noteikumus un rīkojumus;

2) noteikt ierobežojumus finansu tirgus starpnieku darbībai;

3) pieprasīt un saņemt no finansu tirgus starpniekiem Komisijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

4) organizēt un veikt administratīvas izziņas darbības, lai pārbaudītu finansu tirgus starpnieku darbības atbilstību likumiem un Komisijas izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem;

5) piemērot likumos un noteikumos paredzētās sankcijas finansu tirgus starpniekiem un to amatpersonām;

6) ierosināt izskatīt finansu tirgus starpnieku pārvaldes institūcijās jautājumus, kas ir saistīti ar finansu tirgus uzraudzību;

7) pieprasīt un saņemt bez maksas Komisijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un citām valsts institūcijām;

8) sadarboties ar ārvalstu finansu tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto uzdevumu veikšanai;

(2) Komisija ir tiesīga veikt citas likumos atļautās darbības, lai veiktu 11. pantā noteiktos uzdevumus.”

Neatbalstīt

8.pants. (1) Pildot šā likuma 7.pantā minētās funkcijas, Komisijai ir tiesības:

1) pieņemt finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus un rīkojumus;

47

 

48

 

49

 

 

 

50

Juridiskais birojs

Papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “un” ar vārdu “izdot”;

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 8.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “un” ar vārdu “izdot”.

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 8. panta pirmās daļas pirmo punktu pēc vārda "rīkojumus;" ar šādiem vārdiem:

8. pants. 1) (..) ja tie neatbilst LR interesēm."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus, kas ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem;”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(50)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(50)

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

1) pieņemt noteikumus un izdot rīkojumus, kas ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem;

2) pieprasīt un saņemt no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

     

2) pieprasīt un saņemt no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

3) noteikt ierobežojumus finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;

51

 

 

 

52

Juridiskais birojs

papildināt 3.punktā pēc vārda “ierobežojumus” ar vārdiem “normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos”;

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 8. panta pirmās daļas trešo punktu pēc vārda "darbībai;" ar šādiem vārdiem:

8. pants. 3) (..) ja tie neatbilst LR interesēm."

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

3) noteikt ierobežojumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;

4) organizēt un veikt administratīvas izziņas darbības, lai pārbaudītu finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;

53

 

 

54

 

 

 

55

Juridiskais birojs

aizstāt 4.punktā vārdus “organizēt un veikt administratīvās izziņas darbības” ar vārdiem ”veikt darbības”.

Finansu ministrs E.Krastiņš

Aizstāt 8. panta ceturtajā punktā vārdus "organizēt un veikt administratīvās izziņas darbības, lai pārbaudītu" ar vārdu "pārbaudīt".

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 8.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pārbaudīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīviem aktiem un Komisijas noteikumiem un rīkojumiem;”.

Atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumā

(55)

Atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumā

(55)

Atbalstīt

4) pārbaudīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīviem aktiem un Komisijas noteikumiem un rīkojumiem;

5) piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja tiek pārkāpti normatīvie akti;

56

 

57

Juridiskais birojs

izslēgt 5.punktu

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 8.panta pirmās daļas 5.punktu.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

5) piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja tiek pārkāpti normatīvie akti;

 

 

6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdēs;

58

 

 

 

 

59

 

 

 

60

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 8. panta sesto punktu šādā redakcijā:

"6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes, noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties tajās;".

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 8. panta pirmās daļas sesto punktu pēc vārda "sēdēs;" ar šādiem vārdiem:

8. pants. 6) (..) ja tam piekrīt noteiktā pārvalde."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8. panta sesto punktu šādā redakcijā:

"6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs;".

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(60)

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

6) piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs;

7) ierosināt sasaukt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus;

61

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt 8. panta septīto punktu.

Atbalstīt

 

8) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un citām valsts institūcijām;

     

7) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un citām valsts institūcijām;

9) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

62

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 8. panta pirmās daļas devīto punktu pēc vārda "veikšanai." ar šādiem vārdiem:

8. pants. 9) (..) Konfidenciālo informāciju nodot tikai ar attiecīgās ministrijas vai tirgus dalībnieka rakstisku atļauju, attiecīgi veicot analīzi, vai tas nekaitēs LR valstiskajām un nacionālajām interesēm."

Neatbalstīt

8) sadarboties ar ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

(2) Komisija ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.

63

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 8. panta otro daļu.

Neatbalstīt

(2) Komisija ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

LSDSP frakcija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“13. pants. (1) Komisija ir atbildīga par:

1) finansu tirgus stabilitāti un nepārtrauktu funkcionēšanu ekonomikas attīstības interesēs;

2) savlaicīgu pasākumu veikšanu, lai novērstu finansu tirgus starpnieku bankrotu, likvidēšanu un krīzes situācijas rašanos atsevišķos finansu tirgus sektoros vai finansu tirgū kopumā;

3) noguldītāju, ieguldītāju un apdrošināto personu interešu nodrošināšanu finansu tirgus starpnieku bankrota un likvidācijas gadījumā;

(2) Komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un struktūrvienību vadītājus var atbrīvot no ieņemamā amata, saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības, ja minēto Komisijas amatpersonu bezdarbības rezultātā noguldītājiem, ieguldītājiem un apdrošinātajiem ir radies būtisks kaitējums.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“9. pants. (1) Komisija ir atbildīga par:

1) finansu tirgus stabilitāti un attīstību;

2) brīvas konkurences veicināšanu finansu un kapitāla tirgū.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. pants. (1) Komisija ir atbildīga par:

1) finansu tirgus stabilitāti un attīstību;

2) brīvas konkurences veicināšanu finansu un kapitāla tirgū.

III nodaļa. Komisijas, Latvijas Bankas un Finansu ministrijas sadarbība

66

67

LSDSP frakcija

Izslēgt III.nodaļu.

Juridiskais birojs

III. nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

“III. nodaļa. Komisijas attiecības ar Latvijas Banku un Finansu ministriju”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

III. nodaļa. Komisijas attiecības ar Latvijas Banku un Finansu ministriju

9.pants. (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.

68

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"9. pants (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.".

Atbalstīt

10. pants (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.

 

(2) Komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķa finansu un kapitāla tirgus dalībnieka faktisko maksātnespēju vai maksātnespējas iestāšanās iespējamību, kas saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām. Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu.

69

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 9. panta otrās daļas pēdējo teikumu: "Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu."

Neatbalstīt

(2) Komisija nekavējoties rakstiski informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķa finansu un kapitāla tirgus dalībnieka faktisko maksātnespēju vai maksātnespējas iestāšanās iespējamību, kas saistīta ar īslaicīgām likviditātes problēmām. Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu.

(3) Pēc Latvijas Bankas prezidenta rakstiska pieprasījuma Komisija sniedz informāciju par atsevišķu kredītiestāžu finansiālo stāvokli.

70

 

71

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 9.panta trešo daļu pēc vārda “prezidenta” ar vārdiem “un finansu ministra”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

9.panta trešo daļu izteikt kā jaunu (11) pantu.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

(4) Komisija, Latvijas Banka un Finansu ministrija saskaņā ar savstarpēju rakstisku vienošanos apmainās ar informāciju, kuras sniegšana nav noteikta šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un kura nepieciešama normatīvajos aktos noteikto Komisijas, Latvijas Bankas un Finansu ministrijas funkciju veikšanai.

72

73

 

74

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 9.panta ceturto daļu.

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt 9. panta ceturto daļu.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 9. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"9. pants. (..) Apmaiņas rezultātā gūtā informācija nevar būt negatīva LR finansiālajām un ekonomiskajām interesēm, kā arī attiecīgajiem tirgus dalībniekiem."

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

(5) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

     

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

       

11.pants. Pēc Latvijas Bankas prezidenta rakstiska pieprasījuma Komisija sniedz informāciju par atsevišķu kredītiestāžu finansiālo stāvokli.

IV nodaļa. Komisijas izveidošana un pārvalde

75

LSDSP frakcija

Izteikt VI. nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

“III. nodaļa. Komisijas izveidošana, pārvalde, struktūra”

Neatbalstīt

IV nodaļa. Komisijas izveidošana un pārvalde

 

10.pants. Komisiju pārvalda direktoru padome (turpmāk - Padome).

76

 

77

 

78

LSDSP frakcija

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Komisiju pārvalda direktoru padome (turpmāk - Padome) un Valde.”

 

Deputāts J.Sokolovskis

10.pantā svītrot vārdu “direktoru”

Juridiskais birojs

Likumprojekta 10. pantā ierosinām apsvērt, vai nebūtu izslēdzams vārds “direktoru”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

12.pants. Komisiju pārvalda padome.

11.pants. Padome Komisijas vārdā apstiprina finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus.

79

80

LSDSP frakcija

Izslēgt 11.pantu

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt 11. pantu.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

12.pants. (1) Padomes sastāvā ir septiņi cilvēki: Komisijas priekšsēdētājs (turpmāk - Priekšsēdētājs), viņa vietnieks un pieci Padomes locekļi.

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

LSDSP frakcija

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“15. pants. (1) Padomes sastāvā ir septiņi locekļi: Komisijas priekšsēdētājs (turpmāk - priekšsēdētājs), viņa vietnieks un pieci Padomes locekļi- direktori;

(2) Priekšsēdētāju pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas deputātu ierosinājuma amatā ievēl Latvijas Republikas Saeima, aizklāti balsojot;

(3) Priekšsēdētāja vietnieku pēc ne mazāk kā desmit opozīcijas deputātu ierosinājuma amatā ievēl Latvijas Republikas Saeima, atklāti balsojot;

(4) Trīs Padomes locekļus - direktorus pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma amatā ievēl Latvijas Republikas Saeima, atklāti balsojot;

(5) Divus Padomes locekļus - direktorus pēc ne mazāk kā desmit opozīcijas deputātu ierosinājuma ievēl amatā Latvijas Republikas Saeima, atklāti balsojot.”

LSDSP frakcija

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“15. panta alternatīvais variants.

15. pants.

(1) Padomes sastāvā ir septiņi locekļi - direktori;

(2) Četrus Padomes locekļus - direktorus - pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma ievēl amatā Latvijas Republikas Saeima, aizklāti balsojot;

(3) Trīs Padomes locekļus - direktorus - pēc ne mazāk kā desmit opozīcijas deputātu ierosinājuma ievēl amatā Latvijas Republikas Saeima, aizklāti balsojot;

(4) Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatus katrs Padomes loceklis ieņem astoņus mēnešus un 17 dienas;

(5) Padomes locekļu rotācijas kārtību nosaka Padome. “

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Padome sastāv no Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk tekstā – Priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim līdz pieciem padomes locekļiem – Komisijas departamentu direktoriem.".

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Padome sastāv no Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk – Priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim līdz pieciem padomes locekļiem, kas vienlaicīgi ir arī Komisijas departamentu direktori".

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(84)

 

 

Atbalstīt

13.pants. (1) Padome sastāv no Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk – Priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim līdz pieciem padomes locekļiem, kas vienlaicīgi ir arī Komisijas departamentu direktori.

(2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima pēc finansu ministra un Latvijas Bankas prezidenta kopīga priekšlikuma.

85

 

 

 

 

86

 

 

 

87

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 12. panta otro daļu jaunā redakcijā:

"12. pants. (2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima:

a) priekšsēdētāju izvirza valdību veidojošās frakcijas,

b) priekšsēdētāja vietnieku - opozīcijā esošās frakcijas."

Deputāts J.Sokolovskis

12.panta 2.daļā izslēgt vārdus “amatā ieceļ” un aizvietot tos ar vārdiem “ieceļ amatā un atbrīvo no amata”.

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

12. panta otro daļu aiz vārda “Saeima” papildināt ar vārdiem “uz septiņiem gadiem”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(100)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

(2) Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz septiņiem gadiem pēc finansu ministra un Latvijas Bankas prezidenta kopīga priekšlikuma.

(3) Padomes locekļus amatā ieceļ Saeima pēc Priekšsēdētāja priekšlikuma.

88

 

 

 

89

 

 

 

90

 

 

 

91

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārējos Padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru amatā ieceļ un atceļ no amata Priekšsēdētājs.".

Deputāts J.Sokolovskis

12.panta 3.daļā izslēgt vārdus “amatā ieceļ” un aizvietot tos ar vārdiem “ieceļ amatā un atbrīvo no amata”.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 12. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"12. pants. (3) Balsošana par kandidātiem notiek aizklāti."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārējos Padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Priekšsēdētājs.".

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(91)

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(91)

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(3) Pārējos Padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Priekšsēdētājs.

 

92

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 12. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"12. pants (4) Padomes locekļus amatā ieceļ Saeima pēc savu komisiju priekšlikuma."

Neatbalstīt

 
 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 12.pantā:

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu:

“(4) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekļiem var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(5) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekļiem nevar būt persona:

1) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību.”

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 12. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par Priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(5) Par Priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ, kā arī persona, pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 12. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par Priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(5) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekļiem nevar būt persona:

1) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Par Priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(5) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekļiem nevar būt persona:

1) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību.

13.pants. (1) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir septiņi gadi.

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

99

 

 

 

100

LSDSP frakcija

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. (1) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi;

(2) Ja Priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai kāds no Padomes locekļiem - direktoriem- pirms pilnvaru termiņa beigām atstāj savu amatu vai tiek atsaukts no tā, viņa vietā uz atlikušo pilnvaru laiku ievēl jaunu Padomes locekli;

(3) 13. panta (3) daļu izteikt kā 16. panta (3.) daļu.

16.pantā papildināt (3.) daļu ar 4) punktu šādā redakcijā:

4) Ja atsaukšanu ierosina ne mazāk kā viena trešdaļa ievēlēto Saeimas deputātu.”

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. (1) Pirms 12.panta otrajā daļā noteiktā termiņa Saeima atsauc Priekšsēdētāju un viņa vietnieku no amata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus.".

 

Deputāts J.Sokolovskis

13.panta 1.daļā vārdus “septiņi gadi” aizvietot ar vārdiem “četri gadi”.

Deputāts L.Bojārs

13. panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

"13. pants. (1) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Pirms 12.panta otrajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo Priekšsēdētāju un viņa vietnieku no amata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus;

4) saņemts finansu ministra un Latvijas Bankas prezidenta kopīgs iesniegums.".

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

14. pants. Pirms 12.panta otrajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo Priekšsēdētāju un viņa vietnieku no amata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3) Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus;

4) saņemts finansu ministra un Latvijas Bankas prezidenta kopīgs iesniegums.

(2) Ja Priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai kāds no Padomes locekļiem pirms noteiktā laika atstāj amatu vai tiek atsaukts no tā, viņa vietā uz atlikušo termiņu ieceļams jauns Padomes loceklis.

101

 

 

102

Juridiskais birojs

Likumprojekta 13.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “atsaukts” ar vārdu “atbrīvots”;

Deputāts L.Bojārs

13.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"13.pants. (2) Pēc pirmā perioda darbības pilnvaru laiku Saeima var pagarināt , bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem."

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

(3) Pirms šā panta pirmajā daļā minētā termiņa Saeima atsauc no amata Priekšsēdētāju, viņa vietnieku un Padomes locekļus tikai tad, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums, ar kuru Priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai Padomes loceklis ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu;

3) Priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai Padomes loceklis nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus.

103

 

 

104

 

 

 

105

Deputāts J.Sokolovskis

13.panta 3.daļā vārdu “atsauc” aizvietot ar vārdu “var atsaukt”.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 13.panta 3.daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“Ir saņemts vienas trešdaļas Saeimas deputātu iesniegums”.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “atsauc” ar vārdu “atbrīvo”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(100)

 

14.pants. (1) Padomes sēdes sasauc un vada Priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - Priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri Padomes locekļi, no kuriem viens ir Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(3) Katrs Padomes loceklis tiesīgs ar rakstisku motivētu iesniegumu pieprasīt Padomes sēdes sasaukšanu.

(4) Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

106

LSDSP frakcija

14. pantu izteikt kā 17. pantu.

Neatbalstīt

15.pants. (1) Padomes sēdes sasauc un vada Priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - Priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri Padomes locekļi, no kuriem viens ir Priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(3) Katrs Padomes loceklis tiesīgs ar rakstisku motivētu iesniegumu pieprasīt Padomes sēdes sasaukšanu.

(4) Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

 

107

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 14. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā

"14.pants. (5) Ja tiek konstatēti fakti par nelikumīgu darbību vai ļaunprātīgu dienesta pilnvaru izmantošanu."

Neatbalstīt

 

15.pants. (1) Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs un Latvijas Bankas prezidents vai viņu rakstiski pilnvarotas personas.

(3) Padomes sēdes protokolu paraksta visi Padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

(4) Ja kāds no P adomes locekļiem nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, viņa viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par Padomes lēmumu nav atbildīgs.

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"15. pants (1) Padome pieņem lēmumus ar iecelto Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs un Latvijas Bankas prezidents vai viņa vietnieks. Padomes sēdēs, kas ar Padomes lēmumu nav pasludinātas par slēgtām, ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji.".

LSDSP frakcija

15. pantu izteikt kā 18. pantu un (2) daļā aiz vārda "prezidents" papildināt ar vārdiem "un Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētājs".

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

16. pants. (1) Padome pieņem lēmumus ar iecelto Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs un Latvijas Bankas prezidents vai viņa vietnieks. Padomes sēdēs, kas ar Padomes lēmumu nav pasludinātas par slēgtām, ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji.

(3) Padomes sēdes protokolu paraksta visi Padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

(4) Ja kāds no Padomes locekļiem nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, viņa viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par Padomes lēmumu nav atbildīgs.

16.pants. Tikai Padome ir tiesīga:

110

LSDSP frakcija

16. pantu izteikt šādā redakcijā:

“19. pants. Tikai Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Saeimas akceptētu finansu tirgus uzraudzības stratēģiju;

2) apstiprināt finansu tirgus starpnieku darbību regulējošus noteikumus un izdot visiem vai atsevišķiem finansu tirgus starpniekiem saistošus rīkojumus;

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu tirgū;

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību pretlikumīgas darbības rezultātā;

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu pretlikumīgas darbības rezultātā;

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu tirgu regulējošos normatīvos aktus;

7) noteikt finansu tirgus starpnieku maksājumu lielumu Komisijas darbības finansēšanai;

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

11) apstiprināt Komisijas darba pārskatu;

12) apstiprināt Komisijas informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar informāciju finansu tirgus uzraudzībai un regulēšanai;

14) apstiprināt amatā un atbrīvot no amata Valdes locekļus.”

Neatbalstīt

17.pants. Tikai Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus uzraudzības stratēģiju;

111

 

 

112

 

 

 

113

Juridiskais birojs

Likumprojekta 16.pantā:

aizstāt pirmajā punktā vārdu “uzraudzības” ar vārdu “regulēšanas” (ja tiek atbalstīts Komisijai uzdot veikt tikai regulatīvās funkcijas).

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 16.panta 1.punktā vārdus “uzraudzības stratēģiju” ar vārdiem “regulēšanas stratēģiju”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 16.anta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(113)

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(113)

Atbalstīt

1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;

2) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus noteikumus un izdot visiem vai atsevišķiem finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus rīkojumus;

     

2) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus noteikumus un izdot visiem vai atsevišķiem finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus rīkojumus;

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu un kapitāla tirgū;

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;

114

 

115

 

 

 

 

116

Juridiskais birojs

Izslēgt 16.panta 3., 4., 5. punktu.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 16. panta ceturto punktu pēc vārda "darbību;" ar šādiem vārdiem:

"16. pants. 4) (..) tikai tādā gadījumā, ja likumā paredzētā kārtībā ir pierādīta negatīva darbība.

Deputāts L.Bojārs

19. Papildināt 16. panta piekto punktu pēc vārda "sertifikātu" ar šādiem vārdiem:

"16. pants. 5) (..) ja tiesiski pierādīta nelikumīga darbība."

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu un kapitāla tirgū;

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;

117

Juridiskais birojs

izslēgt 16.panta 6. punktu

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 16.panta 6.punktu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;

7) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu lielumu Komisijas darbības finansēšanai;

118

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 16. panta septīto punktu.

Neatbalstīt

7) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu lielumu Komisijas darbības finansēšanai;

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

     

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

119

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 16. panta devītajā punktā vārdu "apstiprināt" ar vārdu "sastādīt".

Neatbalstīt

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

11) apstiprināt Komisijas darba pārskatu;

12) apstiprināt Komisijas informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar informāciju finansu un kapitāla tirgus uzraudzībai un regulēšanai.

     

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

11) apstiprināt Komisijas darba pārskatu;

12) apstiprināt Komisijas informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar informāciju finansu un kapitāla tirgus uzraudzībai un regulēšanai.

17.pants. (1) Priekšsēdētājs vada Komisiju un atbild par tās darba organizāciju. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Priekšsēdētājs pieņem darbā un atbrīvo no darba Komisijas darbiniekus.

120

LSDSP frakcija

17. pantu izteikt kā 20. pantu.

Neatbalstīt

18.pants. (1) Priekšsēdētājs vada Komisiju un atbild par tās darba organizāciju. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Priekšsēdētāja vietnieks.

(2) Priekšsēdētājs pieņem darbā un atbrīvo no darba Komisijas darbiniekus.

(3) Priekšsēdētājs pārstāv Komisiju attiecībās ar citām valsts pārvaldes institūcijām, finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un starptautiskajām organizācijām.

121

Juridiskais birojs

Likumprojekta 17. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus “citām”, “pārvaldes”.

Atbalstīt

(3) Priekšsēdētājs pārstāv Komisiju attiecībās ar valsts institūcijām, finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un starptautiskajām organizācijām.

 

122

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu izteikt šādā redakcijā:

“21. pants. (1) Valdes locekļus apstiprina amatā un atbrīvo no amata pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma;

(2) par Valdes locekļiem nevar būt Padomes locekļi, izņemot Komisijas priekšsēdētāja vietnieku;

(3) Valdes sastāvā ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un četri Valdes locekļi;

(4) Valdes priekšsēdētājs ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

(5) Valde ir Komisijas izpildinstitūcija;

(6) Valde organizē un vada Komisijas praktisko un saimniecisko darbību, īsteno Padomes pieņemtos lēmumus;

(7) Valdes kompetencē ir:

1) nodrošināt Komisijas izdoto noteikumu, rīkojumu un lēmumu izpildi, kā arī pārskatu sagatavošanu noteiktajā laikā;

2) sagatavot un iesniegt izskatīšanai Padomē to noteikumu un rīkojumu projektus, kas regulē finansu tirgus starpnieku darbību;

3) lemt par Valdes locekļu kompetenci un nodot atsevišķu Valdes locekļu pārziņā Komisijas uzdevumus;

4) apstiprināt revīzijas materiālus un pārbaudes protokolus par finansu tirgus starpnieku pārkāpumiem un pieņemt lēmumu par sodu piemērošanu vai, saskaņā ar Komisijas rīkojumiem, gatavot materiālus izskatīšanai Padomē;

5) pirms iesniegšanas attiecīgajā tiesībaizsardzības iestādē gatavot izskatīšanai Padomē materiālus par finansu tirgus regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem;

6) atbilstoši noteiktajai kompetencei pārstāvēt Komisijas intereses valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī tiesā Latvijas Republikā un ārvalstīs;

7) organizēt Komisijas personāla darbu Padomes noteiktajos ietvaros;

(8) valdes sēdes notiek vismaz reizi divās nedēļās. Valdes sēdi sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - ar Valdes lēmumu noteikts Valdes loceklis;

(9) Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Komisijas priekšsēdētājs un Padomes locekļi;

(10) Valde ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Valdes locekļi;

(11) Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi, jautājums tiek nodots izskatīšanai Padomē;

(12) ja kāds no Valdes locekļiem nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par Valdes pieņemto lēmumu nav atbildīgs;

(13) Valdes protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi;

(14) Valdes lēmumu paraksta Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - ar Valdes lēmumu noteikts Valdes loceklis.”

Neatbalstīt

 
 

123

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu izteikt šādā redakcijā:

“22. pants. Komisijas struktūru atbilstoši Komisijas mērķiem un uzdevumiem izveido un apstiprina Padome.”

Neatbalstīt

 

 

 

124

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt likuma IV. nodaļu ar jaunu 18. pantu, attiecīgi mainot numerāciju turpmākajiem pantiem, šādā redakcijā:

"18. pants. Ja Komisija kādu ar finansu un kapitāla tirgus dalībnieka darbību saistītu jautājumu izskata pēc šā dalībnieka lūguma un lūgums tiek noraidīts, dalībniekam ir tiesības, novēršot trūkumus un neprecizitātes dokumentos, griezties Komisijā atkārtoti. Ja dokumenti tiek izskatīti atkārtoti, Komisija nedrīkst norādīt trūkumus vai neprecizitātes dokumentos, kurus tā jau ir izskatījusi, ja šie trūkumi vai neprecizitātes iepriekšējā dokumentu izskatīšanas reizē dalībniekiem nebija paziņoti, izņemot gadījumus, kad saistībā ar šīm ziņām tiek iegūta jauna informācija.".

Neatbalstīt

 

V nodaļa. Komisijas amatpersonu un darbinieku atbildība

125

LSDSP frakcija

Izslēgt V.nodaļu, nodaļas pantus pievienojot 13.pantam (pēc jaunās numerācijas)

Neatbalstīt

V nodaļa. Komisijas amatpersonu un darbinieku atbildība

18.pants. (1) Komisijas amatpersonas ir Padomes locekļi, ieskaitot Priekšsēdētāju un viņa vietnieku, Komisijas struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki saskaņā ar Korupcijas novēršanas likumu. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par amatpersonām.

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

LSDSP frakcija

Izteikt 18. pantu kā 13. panta (3.) un (4.) daļu; papildinot (3.) daļas 1. teikumā aiz vārda "vietnieku", ar vārdiem "valdes locekļi," un papildinot ar (5), (6) un (7) daļām šādā redakcijā:

(5) par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli var būt persona:

1) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finansu un kapitāla tirgus jomā.

(6) Par priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekli nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ, kā arī persona, pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

(7) Priekšsēdētājam, viņa vietniekam un padomes locekļiem nav atļauts strādāt amatu savienošanas kārtībā. Komisijas struktūrvienību vadītāji ar priekšsēdētāja atļauju var strādāt amatu savienošanas kārtībā. Priekšsēdētājam, viņa vietniekam un padomes locekļiem un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem aizliegts tieši vai netieši piedalīties jebkura veida uzņēmējdarbībā.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 18.pantā:

izslēgt pirmajā daļā pirmajā teikumā vārdus “saskaņā ar Korupcijas novēršanas likumu”,

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

19.pants. (1) Komisijas amatpersonas ir Padomes locekļi, ieskaitot Priekšsēdētāju un viņa vietnieku, Komisijas struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par amatpersonām.

(2) Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus, pienākumus un atbildību nosaka Korupcijas novēršanas likums.

128

 

 

 

 

 

 

 

 

129

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt tagadējā 18. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Priekšsēdētājam, viņa vietniekam un padomes locekļiem nav atļauts strādāt amatu savienošanas kārtībā. Komisijas struktūrvienību vadītāji ar priekšsēdētāja atļauju var strādāt amatu savienošanas kārtībā. Priekšsēdētājam, viņa vietniekam un padomes locekļiem un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem aizliegts tieši vai netieši piedalīties jebkura veida uzņēmējdarbībā.".

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu izpildīšanas ierobežojumiem, kā arī ar tiem saistītiem citiem ierobežojumiem, pienākumu un atbildības noteikšanai piemērojami Korupcijas novēršanas likuma noteikumi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2)  Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu izpildīšanas ierobežojumiem, kā arī ar tiem saistītiem citiem ierobežojumiem, pienākumu un atbildības noteikšanai piemērojami Korupcijas novēršanas likuma noteikumi.

19.pants. (1) Priekšsēdētājam, viņa vietniekam, Padomes locekļiem, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem pienākumu pildīšanas laikā un trīs gadus pēc tam, kad ir izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai jebkādu ar Komisijas uzdevumiem saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nav apstiprinājusi Padome.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies Komisijas darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

130

LSDSP frakcija

Izteikt 19. pantu kā 13. panta (5.) un (6.) daļu, papildinot (5.) daļas 1.teikumā aiz vārda "locekļiem", ar vārdiem "valdes locekļiem,".

Neatbalstīt

20.pants. (1) Priekšsēdētājam, viņa vietniekam, Padomes locekļiem, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem pienākumu pildīšanas laikā un trīs gadus pēc tam, kad ir izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai jebkādu ar Komisijas uzdevumiem saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nav apstiprinājusi Padome.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies Komisijas darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt likumprojekta V. nodaļu šādā redakcijā:

"KOMISIJAS KONSULTATĪVĀ FINANSU UN KAPITĀLA TIRGUS PADOME

20. pants. (1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības efektivitāti un veicinātu finansu un kapitāla tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, tiek izveidota Komisijas konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus Padome (turpmāk – Konsultatīvā padome), kuras uzdevums ir:

1) pirms pieņemšanas Padomē izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošos noteikumus;

2) pirms izskatīšanas Padomē pēc finansu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par Komisijas pārbaužu atzinumiem;

3) izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;

4) pirms pieņemšanas padomē iepazīties ar Komisijas gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu tam;

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus par Komisijas darba pilnveidošanu.

(2) Ja Padome, izlemjot Konsultatīvās padomes sēdē iepriekš izskatīto jautājumu, pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar Konsultatīvās padomes viedokli, padomes sēdes protokolā iekļauj pamatojumu, kāpēc Konsultatīvās padomes viedoklis netika atbalstīts.

(3) Komiteju uz paritātes principa veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji.. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu un komisijas pārstāvjus Komitejā apstiprina Komisijas priekšsēdētājs.

(4) Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

(5) Konsultatīvās padomes sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(6) Konsultatīvā padomes lietvedību nodrošina Komisija.".

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar VI. nodaļu šādā redakcijā:

" VI. Komisijas konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome

21. pants. (1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu finansu un kapitāla tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveido Komisijas konsultatīvo finansu un kapitāla tirgus Padomi (turpmāk – Konsultatīvā padome), kuras uzdevumi ir:

1) izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošo noteikumu projektus;

2) pirms izskatīšanas Padomē pēc finansu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par Komisijas pārbaužu atzinumiem;

3) izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;

4) iepazīties ar Komisijas gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu tam;

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus par Komisijas darba pilnveidošanu.

(2) Ja Padome, izlemjot Konsultatīvās padomes sēdē iepriekš izskatīto jautājumu, pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar Konsultatīvās padomes viedokli, padomes sēdes protokolā iekļauj pamatojumu, kāpēc Konsultatīvās padomes viedoklis netika atbalstīts.

(3) Konsultatīvo padomi uz paritātes principa veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji vai to pilnvarotas personas. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu un komisijas pārstāvjus Konsultatīvajā padomē apstiprina Komisijas priekšsēdētājs.

(4) Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

(5) Konsultatīvās padomes sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(6) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Komisija.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

VI. Komisijas konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome

21. pants. (1) Lai sekmētu finansu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu finansu un kapitāla tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveido Komisijas konsultatīvo finansu un kapitāla tirgus Padomi (turpmāk – Konsultatīvā padome), kuras uzdevumi ir:

1) izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošo noteikumu projektus;

2) pirms izskatīšanas Padomē pēc finansu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par Komisijas pārbaužu atzinumiem;

3) izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;

4) iepazīties ar Komisijas gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu tam;

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus par Komisijas darba pilnveidošanu.

(2) Ja Padome, izlemjot Konsultatīvās padomes sēdē iepriekš izskatīto jautājumu, pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar Konsultatīvās padomes viedokli, padomes sēdes protokolā iekļauj pamatojumu, kāpēc Konsultatīvās padomes viedoklis netika atbalstīts.

(3) Konsultatīvo padomi uz paritātes principa veido Komisijas pārstāvji un finansu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo organizāciju vadītāji vai to pilnvarotas personas. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu un komisijas pārstāvjus Konsultatīvajā padomē apstiprina Komisijas priekšsēdētājs.

(4) Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

(5) Konsultatīvās padomes sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(6) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Komisija.

VI nodaļa. Komisijas finansēšana

133

LSDSP frakcija

VI. nodaļu izteikt kā IV. nodaļu.

Neatbalstīt

VII nodaļa. Komisijas finansēšana

20.pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem Padomes noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz šajā likumā noteikto apmēru. Finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi tiek ieskaitīti Komisijas kontā un ir izmantojami vienīgi Komisijas darbības finansēšanai.

(2) Ārvalstu finansu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības un filiāles, kuras Latvijas Republikā veic uzņēmējdarbību kā viens no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem, maksājumus izdara šā likuma 21.pantā noteiktajā kārtībā.

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

LSDSP frakcija

20. pantu izteikt šādā redakcijā:

“ 23. pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no finansu tirgus starpnieku maksājumiem Padomes noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz šajā likumā noteikto apmēru. Finansu tirgus starpnieku maksājumi tiek ieskaitīti Komisijas kontā un ir izmantojami vienīgi Komisijas darbības finansēšanai.

(2) Ārvalstu finansu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības un filiāles, kuras Latvijas Republikā veic uzņēmējdarbību kā viens no finansu tirgus starpniekiem, maksājumus izdara šā likuma 24. pantā noteiktajā kārtībā.”

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"20. pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no valsts budžeta."

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

22.pants. (1) Komisijas darbība tiek finansēta no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem Padomes noteiktajā apmērā, kas nepārsniedz šajā likumā noteikto apmēru. Finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi tiek ieskaitīti Komisijas kontā un ir izmantojami vienīgi Komisijas darbības finansēšanai.

(2) Ārvalstu finansu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pastāvīgās pārstāvniecības un filiāles, kuras Latvijas Republikā veic uzņēmējdarbību kā viens no finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem, maksājumus izdara šā likuma 21.pantā noteiktajā kārtībā.

 

21.pants. Komisijas ieņēmumus veido:

1) apdrošinātāja maksājumi Komisijas uzturēšanai no apdrošinātāju ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas:

a) 0,4 % - no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu;

b) 0,2 % - no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

c) 0,7 % - no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2) privāto pensiju fonda maksājumi Komisijas uzturēšanai - 0,4 % apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētos pensiju plānos;

3) kredītiestādes maksājumi Komisijas uzturēšanai - 0,033 % apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apjoma ceturksnī;

4) brokeru sabiedrības maksājumi Komisijas uzturēšanai – 1 % apmērā no brokeru sabiedrības darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 2000 latu gadā;

5) biržas maksājumi Komisijas uzturēšanai – 2 % apmērā no biržas darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 5000 latu gadā;

6) depozitārija maksājumi Komisijas uzturēšanai – 2 % apmērā no depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 5000 latu gadā;

7) ieguldījumu sabiedrības maksājumi Komisijas uzturēšanai – 0,033 % apmērā no ieguldījumu sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējo aktīvu apmēra, bet ne mazāk kā 2500 latu gadā;

136

137

138

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 21., 22. un 23. pantu.

LSDSP frakcija

21. pantu izteikt kā 24. pantu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

21.pantā atskaitījumu lielumus papildināt ar vārdu “līdz”.

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

23.pants. Komisijas ieņēmumus veido:

1) apdrošinātāja maksājumi Komisijas uzturēšanai no apdrošinātāju ceturksnī saņemto apdrošināšanas prēmiju kopsummas:

a) līdz 0,4 % - no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu;

b) līdz 0,2 % - no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

c) līdz 0,7 % - no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2) privāto pensiju fonda maksājumi Komisijas uzturēšanai - līdz 0,4 % apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētos pensiju plānos;

3) kredītiestādes maksājumi Komisijas uzturēšanai - līdz 0,033 % apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apjoma ceturksnī;

4) brokeru sabiedrības maksājumi Komisijas uzturēšanai – līdz 1 % apmērā no brokeru sabiedrības darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 2000 latu gadā;

5) biržas maksājumi Komisijas uzturēšanai – līdz 2 % apmērā no biržas darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 5000 latu gadā;

6) depozitārija maksājumi Komisijas uzturēšanai – līdz 2 % apmērā no depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk kā 5000 latu gadā;

7) ieguldījumu sabiedrības maksājumi Komisijas uzturēšanai – līdz 0,033 % apmērā no ieguldījumu sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējo aktīvu apmēra, bet ne mazāk kā 2500 latu gadā;

8) ieņēmumi no Komisijas sniegtajiem pakalpojumiem.

139

Finansu ministrs E.Krastiņš

Tagadējā 21. panta astoto punktu aiz vārda "sniegtajiem" papildināt ar vārdiem "likumos noteiktajiem".

Atbalstīt

8) ieņēmumi no Komisijas sniegtajiem likumos noteiktajiem pakalpojumiem.

22.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki katru ceturksni iesniedz Komisijā darbības pārskatu un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic maksājumus Komisijas uzturēšanai. Komisija izdod noteikumus par darbības pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājumus Komisijas uzturēšanai ieskaita finansu un kapitāla tirgus dalībnieka izdevumos.

140

LSDSP frakcija

22. pantu izteikt šādā redakcijā:

“25. pants. (1) Finansu tirgus starpnieki katru ceturksni iesniedz Komisijā darbības pārskatu un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic maksājumus Komisijas uzturēšanai. Komisija izdod noteikumus par darbības pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību.

(2) Finansu tirgus starpnieka maksājumus Komisijas uzturēšanai ieskaita finansu tirgus starpnieka izdevumos.”

Neatbalstīt

24.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki katru ceturksni iesniedz Komisijā darbības pārskatu un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic maksājumus Komisijas uzturēšanai. Komisija izdod noteikumus par darbības pārskatu iesniegšanas un maksājumu aprēķināšanas kārtību.

(2) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājumus Komisijas uzturēšanai ieskaita finansu un kapitāla tirgus dalībnieka izdevumos.

23.pants. Par nokavētu vai nepilnīgu naudas līdzekļu pārskaitījumu Komisijas kontā tiek aprēķināta nokavējuma nauda par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas.

141

LSDSP frakcija

23. pantu izteikt kā 26. pantu.

Neatbalstīt

25.pants. Par nokavētu vai nepilnīgu naudas līdzekļu pārskaitījumu Komisijas kontā tiek aprēķināta nokavējuma nauda par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas.

24.pants. Gada beigās Komisijas kontos esošo līdzekļu atlikumi paliek Komisijas rīcībā un tiek izmantoti nākamajā gadā Padomes apstiprinātā budžeta izdevumu finansēšanai.

142

143

LSDSP frakcija

24. pantu izteikt kā 27.pantu.

Deputāts L.Bojārs

24. pantā aizstāt vārdu "Padomes" ar vārdu "Saeimas".

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

26.pants. Gada beigās Komisijas kontos esošo līdzekļu atlikumi paliek Komisijas rīcībā un tiek izmantoti nākamajā gadā Padomes apstiprinātā budžeta izdevumu finansēšanai.

VII nodaļa. Komisijas darbības kontrole

144

LSDSP frakcija

Izteikt VII. nodaļu šādā redakcijā:

“V. nodaļa. Komisijas darbības pārraudzība

Neatbalstīt

VIII nodaļa. Komisijas darbības kontrole

25.pants. Komisija reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam iesniedz Saeimā rakstisku pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

145

 

 

 

 

146

 

 

147

LSDSP frakcija

25. pantu izteikt šādā redakcijā:

“28. pants. Komisija reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim iesniedz Latvijas Republikas Saeimā rakstisku pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.”

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 25. pantā vārdus "1. jūnijam" ar vārdiem "1. aprīlim".

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt vārdus “1.jūnijam” ar vārdiem “1.jūlijam”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

27.pants. Komisija reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.jūlijam iesniedz Saeimā rakstisku pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

 

 

148

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“29. pants. Uz iesniegtā pārskata pamata Latvijas Republikas Saeima pieņem lēmumu par Komisijas darbības atbilstību Saeimas akceptētajai finansu tirgus uzraudzības stratēģijai.”

Neatbalstīt

 
 

149

LSDSP frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu nodaļu šādā redakcijā:

“8. nodaļa. Komisijas konsultatīvā padome.

30. pants (1) Konsultatīvo padomi izveido 9 locekļu sastāvā:

1) trīs locekļi pārstāv Komisiju, bet nav Padomes un valdes locekļi;

2) trīs locekļi pārstāv finansu tirgus starpniekus;

3) trīs locekļi ir finansu tirgus problēmās kompetenti neatkarīgi eksperti.

(2) Konsultatīvās padomes sastāvu apstiprina Padome;

(3) Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl padome.

(4) Konsultatīvās padomes uzdevums ir:

1) pirms pieņemšanas padomē izskatīt finansu tirgus starpniekiem sasitošus noteikumus;

2) pirms izskatīšanas padomē pēc finansu tirgus starpnieka lūguma izskatīt finansu tirgus starpnieku sūdzības par Komisijas pārbaužu atzinumiem;

3) izstrādāt ieteikumus Padomei likumā noteikto Komisijas funkciju veikšanai un finansu tirgus uzraudzības attīstībai;

4) pirms pieņemšanas Padomē iepazīstas ar komisijas gada budžeta projektu un dod savu vērtējumu tam;

5) iesniegt Komisijas priekšsēdētājam priekšlikumus Komisijas darba pilnveidošanai.

(5) Konsultatīvās padomes viedokļa neatbalstīšanas pamatojums tiek iekļauts padomes vai valdes sēdes protokolā.

(6) Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.

(7) Konsultatīvās padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

(8) konsultatīvās padomes izdevumi tiek iekļauti Komisijas budžetā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(132)

 

Pārejas noteikumi

150

 

151

LSDSP frakcija

1) Izslēgt pārejas noteikumos vārdu "un kapitāla";

LSDSP frakcija

2) Aaizstāt pārejas noteikumos vārdu "dalībnieku" vai "dalībnieki" ar vārdu "starpnieku" vai "starpnieki" redakcionāli.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2001.gada 30.jūnijam tiek apvienota Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

     

1. Līdz 2001.gada 30.jūnijam tiek apvienota Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

2. Komisija darbu sāk 2001.gada 1.jūlijā.

     

2. Komisija darbu sāk 2001.gada 1.jūlijā.

3. Komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja un Latvijas Bankas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja kredītiestāžu uzraudzības jomā.

     

3. Komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja un Latvijas Bankas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja kredītiestāžu uzraudzības jomā.

4. Priekšsēdētājs līdz 2000.gada 30.aprīlim izstrādā Komisijas budžeta projektu 2001.gadam. Komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas izdevumi tiek segti proporcionāli no Latvijas Bankas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Vērtspapīru tirgus komisijas līdzekļiem.

     

4. Priekšsēdētājs līdz 2000.gada 30.aprīlim izstrādā Komisijas budžeta projektu 2001.gadam. Komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas izdevumi tiek segti proporcionāli no Latvijas Bankas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Vērtspapīru tirgus komisijas līdzekļiem.

5. Laikposmā no 2001.gada 30.jūnija līdz 2006.gada 31.decembrim Komisijas darbību finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku, valsts budžeta un Latvijas Bankas maksājumiem:

1) ar kredītiestāžu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001., 2002. un 2003.gadā 100 % apmērā sedz Latvijas Banka;

b) 2004.gadā 80 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 20% apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

c) 2005.gadā 50 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 50 % apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

d) 2006.gadā 20 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 80 % apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

2) ar apdrošināšanas uzraudzību saistītos izdevumus sedz apdrošinātāji atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

3) ar vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001.gadā 100 % apmērā sedz no valsts budžeta;

b) 2002.gadā 80 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 20 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

c) 2003.gadā 60 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 40 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

d) 2004.gadā 40% apmērā sedz no valsts budžeta, bet 60 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

e) 2005.gadā 20 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 80 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

f) 2006.gadā 100 % apmērā sedz finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem.

152

 

 

153

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Tālākā finansēšana notiek no valsts budžeta."

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 5. punkta pirmo, otro, trešo apakšpunktu.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

5. Laikposmā no 2001.gada 30.jūnija līdz 2006.gada 31.decembrim Komisijas darbību finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku, valsts budžeta un Latvijas Bankas maksājumiem:

1) ar kredītiestāžu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001., 2002. un 2003.gadā 100 % apmērā sedz Latvijas Banka;

b) 2004.gadā 80 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 20% apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

c) 2005.gadā 50 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 50 % apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

d) 2006.gadā 20 % apmērā sedz Latvijas Banka, bet 80 % apmērā - kredītiestādes atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

2) ar apdrošināšanas uzraudzību saistītos izdevumus sedz apdrošinātāji atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

3) ar vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001.gadā 100 % apmērā sedz no valsts budžeta;

b) 2002.gadā 80 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 20 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

c) 2003.gadā 60 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 40 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

d) 2004.gadā 40% apmērā sedz no valsts budžeta, bet 60 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

e) 2005.gadā 20 % apmērā sedz no valsts budžeta, bet 80 % apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem;

f) 2006.gadā 100 % apmērā sedz finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VI nodaļas noteikumiem.

 

154

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 6.,7.punktu šādā redakcijā:

“6. Šajā likumā minētajām no budžeta finansētam institūcijām līdz 2003.gada 1.janvārim norēķinu konts ir atverams Valsts kasē.

7. Līdz speciālas institūcijas izveidošanai pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, k as pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, kā arī piemērot sankcijas finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja tiek pārkāpti normatīvie akti, savas kompetences ietvaros ir tiesīgas Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Vērtspapīru tirgus komisija”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Neatbalstīt

 

6. Ar 2007.gadu Komisijas darbību pilnā apmērā finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem.

155

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 6. punktu.

Neatbalstīt

6. Ar 2007.gadu Komisijas darbību pilnā apmērā finansē no finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem.

 

156

Juridiskais birojs

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 7. un 8. punktu (attiecīgi mainot turpmāko numerāciju) šādā redakcijā:

“7.Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izsniegtās licences (atļaujas) un profesionālās kvalifikācijas sertifikāti darbībai finansu un kapitāla tirgū, kas ir derīgi 2001.gada 1.jūlijā, paliek spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

8. Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izdotie normatīvie akti, kas attiecas uz finansu un kapitāla tirgu, ir piemērojami līdz 2002.gada 1.janvārim.”

Atbalstīt

7.Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izsniegtās licences (atļaujas) un profesionālās kvalifikācijas sertifikāti darbībai finansu un kapitāla tirgū, kas ir derīgi 2001.gada 1.jūlijā, paliek spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

8. Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas izdotie normatīvie akti, kas attiecas uz finansu un kapitāla tirgu, ir piemērojami līdz 2002.gada 1.janvārim.

7. Ar 2001.gada 1.jūliju spēku zaudē likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.).

157

Deputāts L.Bojārs

Uzskatīt līdzšinējo 7. punktu par 6. punktu.

Neatbalstīt

9. Ar 2001.gada 1.jūliju spēku zaudē likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.).