Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 2.punkta otro teikumu aiz vārda "institūcijas" ar vārdiem "un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) fosilais kurināmais ir visi kurināmā veidi, kas iegūti no izrokamiem dabas resursiem (oglēm, naftas un naftas produktiem, dabas gāzes, kūdras)."

2. Papildināt 2.pantu aiz vārda "realizāciju" ar vārdiem "veicināt un atbalstīt vietējo energoresursu lietošanu".

3. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "vai atjaunošanu" ar vārdiem "un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldības no nodokļa maksājumiem iegūto līdzekļu izmantošanu saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotajām institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "videi kaitīgā iepakojumā" ar vārdiem "iepakojumā un ar nodokli apliekamo fosilo kurināmo";

papildināt pirmās daļas 4.punktu aiz vārda "iepakojumā" ar vārdiem "un ar nodokli apliekamo fosilo kurināmo";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Latvijas Republikā realizē vienreizēji lietojamos plastmasas traukus un galda piederumus."

 

5. 5.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fosilo kurināmo, kura veidi minēti šā likuma 9.pielikumā."

6. Papildināt 7.panta otrās daļas otro teikumu aiz vārda "institūcijas" ar vārdiem "un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas".

7. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgu preču un produktu un fosilā kurināmā realizāciju vai ievešanu (importu)";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "un produktu" ar vārdiem "un fosilā kurināmā";

papildināt trešo daļu aiz vārdiem "un produktu" ar vārdiem "un fosilā kurināmā";

svītrot ceturtās daļas 2. un 3.punktu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodokli par vienreizēji lietojamo plastmasas trauku un galda piederumu realizāciju aprēķina procentos no to realizācijas cenas, kurā neietilpst pievienotās vērtības nodoklis."

8. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "un produktu" ar vārdiem "un ar nodokli apliekamā fosilā kurināmā";

papildināt trešās daļas otro teikumu aiz vārdiem "kaitīgu preču" ar vārdiem "ar nodokli apliekamā fosilā kurināmā".

9. Papildināt 11.panta trešo daļu aiz vārdiem "un produktu" ar vārdiem "un ar nodokli apliekamā fosilā kurināmā".

10. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"IV nodaļa

Nodokļa atlaides, atvieglojumi un atmaksāšana".

11. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes lēmumu, var noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas."

12. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi noteikti šā likuma 7.pielikumā."

  1.  1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Veicot kvarca smilts, smilts vai smilts–grants ieguvi zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 m no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu saimniecisko darbību rezultātā, kas neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas dabas resursu nodokļa likmes, kas minētas šajā pielikumā. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotās institūcijas.";

izteikt tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

p.k.

Resursu veids

Mērvie-nība

Likme

(Ls)

       

1.

Kvarca smilts

m3

0.20

2.

Smilts būvniecībai

m3

0.05

3.

Smilts–grants (frakcijas >5 mm saturs >15 %)

m3

0.14

4.

Smilts–grants (frakcijas > 5mm saturs >15 %) kopā ar laukakmeņiem (frakcijas >70 mm >10 %)

m3

0.16

5.

Laukakmeņi no to atradnēm

m3

0.20

6.

Māls

m3

0.14

7.

Citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

m3

0.14

8.

Morēnas smilšmāls un mālsmilts

m3

0.03

9.

Dolomīts

m3

0.10

10.

Dekoratīvais (apdares) dolomīts

m3

0.25

11.

Kaļķakmens

m3

0.15

12.

Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

m3

0.14

13.

Šūnakmens

m3

1.50

14.

Ģipšakmens

m3

0.30

15.

Krāsu zemes

m3

0.14

16.

Kūdra ar sadalīšanās pakāpi virs 20 % (mitrums – 40 %)

tonna

0.10

17.

Kūdra ar sadalīšanās pakāpi līdz 20 % (mitrums – 40 %)

tonna

0.20

18.

Sapropelis, organogēns (aļģu un zoogēns – aļģu) un organogēni kaļķains ar pelnainību <30 % (mitrums - 60 %)

tonna

0.30

19.

Pārējais sapropelis (mitrums – 60 %)

tonna

0.14

20.

Visu veidu dziednieciskās dūņas

tonna

0.70

21.

Augsne

m3

0.30

".

14. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma

"Par dabas resursu nodokli"

2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

Nr.

p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvienība

Likme (Ls)

       

1.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

2.

Pazemes ūdeņi, tajā skaitā saldūdeņi:

   

2.1.1.

dzeramie ūdeņi

m3

0.01

2.1.2.

tehniskie ūdeņi

m3

0.005

2.2.

minerālūdeņi, tajā skaitā:

   

2.2.1.

dziednieciskie ūdeņi

m3

0.20

2.2.2.

termālie ūdeņi

m3

0.05

".

15. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma

"Par dabas resursu nodokli"

4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

Nr.

p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

       

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

5.00

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

7.00

3.

Bīstamie izmeši

tonna

15.00

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

800.00

".

16. 7.pielikumā:

svītrot 2.punktu;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Pielikumā norādīti normatīvi nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(2) atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

izteikt tabulu šādā redakcijā:

 

"Nr.

p.k.

Preces vai produkta veids

Mērvienība

Likme

(procen-tos vai

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

Ls)

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

           

1.

Minerāleļļas

litrs

0.03

80 %

20 %

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti,

       
 

svina, ar ietilpību līdz 50 Ah

gab.

1.50

90 %

10 %

 

no 51 līdz 100 Ah

gab.

3.00

80 %

20 %

 

no 101 līdz 150 Ah

gab.

4.50

70 %

30 %

 

no 151 un vairāk Ah

gab.

6.00

60 %

40 %

 

citi

no vērt. latos

15 %

80 %

20 %

3.

Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1.00

90 %

10 %

4.

Dzīvsudraba luminiscentās lampas

gab.

0.10

90 %

10 %

5.

Visu veidu riepas

kg

0.06

80 %

20 %

6.

Vienreiz lietojamie plastmasas trauki un galda piederumi

kg

25 %

50 %

50 %

 

1

2

3

4

5

6

           

7.

Eļļas filtri

gab.

0.10

80 %

20 %

8.

Preču vai produktu iepakojums

saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma

1.- 6.pozīciju

50 %

50 %

".

17. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma

"Par dabas resursu nodokli"

8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Nr.

p.k.

Preces vai produkta iepakojuma veids

Likme (Ls) par 1 kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (%) no preces vai produkta vērtības (9.panta ceturtās daļas 2.punkts)

       

1.

No stikla izejmateriāliem

0.025

1 %

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts)

0.090

1 %

3.

No PET izejmateriāliem

0.105

1 %

4.

No metāla izejmateriāliem

0.06

1 %

5.

No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

1 %

6.

No koksnes vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.012

1 %

".

18. Papildināt likumu ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma

"Par dabas resursu nodokli"

9.pielikums

Nodokļa likmes par fosilo kurināmo

Nr.

p.k.

Fosilā kurināmā veids

Mērvienība

Likme un papildlikme (Ls)

1

2

3

4

       

1.

Akmeņogles

tonna

1.50

 

1

2

3

4

       

2.

Mazuts

tonna

2.00

3.

Papildlikme par sēra saturu

 

0.50 x sēra %

".

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

2. Likuma 9.pielikums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.