Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Pasta likumā» (reģ. nr. 409) trešajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Pasta likums

Grozījumi Pasta likumā

     

Grozījumi Pasta likumā

 

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likuma reglamentēšanas priekšmets un likumā lietotie termini

         

(1) Šis likums reglamentē pasta pakalpojumus un ar tiem saistītās tiesiskās attiecības.

         

(2) Likumā lietotie termini

         

Adresāts - pasta sūtījuma adresē norādītā fiziskā vai juridiskā persona.

         

Apdrošināts sūtījums - vēstule, sīkpaka vai paka, kuru sūtītājs ir novērtējis par noteiktu summu.

         

Bandrole - pasta sūtījums, kurā pārsūta dažāda veida iespieddarbus.

2. 1. panta otrajā daļā:

izteikt termina “bandrole” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Bandrole - adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.”;

     

2. 1. panta otrajā daļā:

izteikt termina “bandrole” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Bandrole - adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.”;

   

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1. pantu ar termina skaidrojumiem šādā redakcijā:

“Eksprespaka – pasta paka, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildus pakalpojuma īpašības.

Ekspresvēstule – vēstule, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildus pakalpojuma īpašības”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt terminu skaidrojumu “Ekspresvēstule” šādā redakcijā:

“Ekspresvēstule – vēstuļu korespondence, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pakalpojuma īpašības”.

Redakcionāli

precizēts

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt daļu alfabētiskā secībā ar šādiem terminiem un to skaidrojumiem šādā redakcijā:

“Eksprespaka – pasta paka, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pakalpojuma īpašības.

Ekspresvēstule – vēstuļu korespondence, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pakalpojuma īpašības.

Iekšzemes sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas valsts robežās.

         

Ierakstīts sūtījums - neapdrošināta korespondence, par kuras pieņemšanu sūtītājam tiek izdota kvīts.

         
   

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1. pantu ar termina skaidrojumu šādā redakcijā:

“Papildus pakalpojums – no vispārējā pasta pakalpojuma nepārprotami atšķirams pakalpojums, kuru raksturo papildus pievienotā vērtība un kas bez ātrākas izņemšanas, transportēšanas un piegādes raksturojams ar vienu vai vairākām papildus pakalpojuma pazīmēm:

1) korespondences izņemšana no sūtītāja adreses,

2) nogādāšana adresātam – personai vai viņa pilnvarotajam pārstāvim,

3) piegādes nodrošināšana līdz noteiktajam datumam,

4) iespēja mainīt galamērķi un adresātu tranzīta laikā,

5) piegādes fakta apstiprināšana sūtītājam,

6) individuāla pieeja klientam,

7) pakalpojuma piedāvāšana atkarībā no prasībām”.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar termina skaidrojumu šādā redakcijā:

“Papildu pakalpojums – no vispārējā pasta pakalpojuma nepārprotami atšķirams pakalpojums, kuru raksturo papildu pievienotā vērtība un kuram papildus ātrākai izņemšanai, transportēšanai un piegādei piemīt vēl viena vai vairākas šādas papildu pakalpojuma pazīmes:

1) korespondences pieņemšana tieši no sūtītāja;

2) korespondences nogādāšana adresātam personiski vai tā pilnvarotam pārstāvim;

3) piegādes nodrošināšana līdz noteiktam datumam;

4) iespēja tranzīta laikā mainīt galamērķi un adresātu;

5) piegādes fakta apliecināšana sūtītājam;

6) individuāla pieeja klientam;

7) pakalpojuma piedāvāšana atkarībā no prasībām”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Papildu pakalpojums – no vispārējā pasta pakalpojuma nepārprotami atšķirams pakalpojums, kuru raksturo papildu pievienotā vērtība un kuram papildus ātrākai izņemšanai, transportēšanai un piegādei piemīt vēl viena vai vairākas šādas papildu pakalpojuma pazīmes:

1) korespondences pieņemšana tieši no sūtītāja;

2) korespondences nogādāšana adresātam personiski vai tā pilnvarotam pārstāvim;

3) piegādes nodrošināšana līdz noteiktam datumam;

4) iespēja tranzīta laikā mainīt galamērķi un adresātu;

5) piegādes fakta apliecināšana sūtītājam;

6) individuāla pieeja klientam;

7) pakalpojuma piedāvāšana atkarībā no prasībām.

         

Pastmarka - uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.

         

Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi.”;

Pasta paka - pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves un kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus.

         

Pasta pārvadātājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas uz līguma pamata pieņem no pasta iestādēm pasta sūtījumus, lai tos nogādātu un izsniegtu pasta norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām.

         

Pastkarte - pasta sūtījums, kurā bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

izteikt termina “pastkarte” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastkarte - adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.”;

     

izteikt termina “pastkarte” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastkarte - adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.”;

 

papildināt daļu ar termina “pastmarka” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastmarka - uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.”;

       

Pēcmaksas sūtījums - pasta sūtījums, kurš tiek izsniegts saņēmējam, iekasējot no viņa sūtītāja norādīto summu, kuru pasts savukārt nosūta pēc sūtītāja uzrādītās adreses.

         

Secināšana - pasta sūtījuma nosūtīšana uz pasta iestādes noskaidroto adresāta jauno dzīvesvietu vai atrašanās vietu.

         

Sīkpaka - pasta sūtījums, kura svars nepārsniedz vienu kilogramu un kurā

pārsūta sīkus priekšmetus, izņemot iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

aizstāt termina “sīkpaka” skaidrojumā vārdus “vienu kilogramu” ar vārdiem “divus kilogramus”;

     

aizstāt termina “sīkpaka” skaidrojumā vārdus “vienu kilogramu” ar vārdiem “divus kilogramus”;

Starptautiskais atbildes kupons - Pasaules pasta savienības izdota pasta apmaksas zīme, kuru var iegādāties pasta iestādē un kura tiek pieņemta jebkuras citas Pasaules pasta savienības locekļvalsts pasta iestādē apmaiņai pret šīs valsts pastmarkām tādā vērtībā, kas ir pietiekama, lai nosūtītu starptautisku vienkāršo vēstuli vai aviovēstuli, kuras svars nepārsniedz 20 gramus.

 

5.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Izslēgt terminu skaidrojumā “Starptautiskais atbildes kupons” pēc vārda “starptautisku” vārdus “vienkāršo vēstuli vai”.

Neatbalstīt

 

Starptautisks pasta sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek nosūtīts uz citu valsti vai saņemts no citas valsts vai arī tiek pārsūtīts tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju.

         

Sūtītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz pasta sūtījuma

norādījusi sevi kā pasta sūtījuma nosūtītāju.

         

Vēstule - pasta sūtījums, kurā, ievietotu aploksnē, pārsūta privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

aizstāt termina “vēstule” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums”;

     

aizstāt termina “vēstule” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums”.

 

papildināt daļu ar termina “vispārējie pasta pakalpojumi” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Vispārējie pasta pakalpojumi - iekšzemes un starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta sūtījumi piegādei ar kurjeru (vēstuļu korespondence un pasta pakas).”

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 1. panta termina skaidrojumu “Vispārējie pasta pakalpojumi” šādā redakcijā:

“Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu un korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos noteiktām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta termina skaidrojumu “Vispārējie pasta pakalpojumi” šādā redakcijā:

“Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(iestrādāts alfabētiskā secībā terminu skaidrojumos)

 
   

8.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1. pantu ar termina skaidrojumu šādā redakcijā:

“Vispārējo pasta pakalpojumu fonds – Valsts speciālā budžeta sastāvdaļa, kas tiek izmantota vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai kā dotācija Latvijas pastam”.

Neatbalstīt

 

2.pants. Likumdošanas akti, kas regulē pasta darbību

         

(1) Pasta darbību reglamentē šis likums, citi likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī Pasaules pasta konvencija, starptautiskie reglamenti un nolīgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

         

(2) Visus ar pasta pakalpojumiem saistītos jautājumus, kas nav minēti šajā likumā, regulē Pasta noteikumi, kurus izdod Ministru kabinets.

         

(3) Uz Latvijas pastu, sniedzot Pasta likumā paredzētos ar norēķiniem saistītos pasta pakalpojumus, neattiecas Kredītiestāžu likums.

         
   

9.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 2. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets izveido Vispārējo pasta pakalpojumu fonda un nosaka tā pārvaldes un finansēšanas kārtību, ievērojot šādus principus:

1) Fonda mērķis ir vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana modernizējot Latvijas pastu,

2) Fonds ir valsts speciālā budžeta sastāvdaļa,

3) Fonda rīkotājs ir Satiksmes ministrija,

4) Fonda finansu līdzekļus veido Sabiedrisko pakalpojumu komisijas noteikti atskaitījumi no uzņēmumu papildus pakalpojumu apgrozījuma,

5) atskaitījumu likmju noteikšanas metodika ir šo Ministru kabineta noteikumu sastāvdaļa”.

 

 

Neatbalstīt

 

3.pants. Pasta nozare

         

(1) Pasta nozarē valsts politiku īsteno un valsts pārvaldes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

         

(2) Pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju

sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk - Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija, kā arī citi uzņēmumi saskaņā ar šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumiem.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vispārējos pasta pakalpojumus nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts” (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija; pasta paku sūtījumus un citus pasta pakalpojumus sniedz licencēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vispārējos pasta pakalpojumus nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts” (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Pasta paku sūtījumus veic un citus pasta pakalpojumus sniedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši attiecīgu licenci”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vispārējos pasta pakalpojumus nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts” (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Pasta paku sūtījumus veic un citus pasta pakalpojumus sniedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši attiecīgu licenci.”

(3) Latvijas pasts pārstāv Latvijas Republiku Pasaules pasta savienībā un ir Latvijas Republikas oficiālā pasta administrācija attiecībās ar citu

valstu pasta administrācijām.

 

 

 

 

         

4.pants. Latvijas pasta monopoltiesības

         

(1) Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus - vēstules, pastkartes, bandroles un sīkpakas.

         

(2) Tikai Latvijas pastam ir tiesības izgatavot un laist apgrozībā

Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā arī izņemt pasta apmaksas zīmes no apgrozības.

 

12.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tikai Latvijas Pastam ir tiesības izgatavot un lietot pasta kalendārus un speciālos zīmogus, izgatavot un laist apgrozībā Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes un izņemt tās no apgrozības.”

Neatbalstīt

 

(3) Ja Latvijas pasts nevar nodrošināt iedzīvotājus ar attiecīgiem pasta pakalpojumiem, tos var sniegt citi uzņēmumi, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi licenci. Tiem jāievēro šā likuma prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem.

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasta pakalpojumus, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību, var sniegt citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence). Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāievēro šā likuma un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem."

13.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izslēgt 4. panta trešo daļu.

Atbalstīt

4. Izslēgt 4. panta trešo daļu.

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai tiek pārsūtīti tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju, jānodod Latvijas pastam vai uzņēmumiem, kuriem izsniegta attiecīga licence.

         

(5) Aizliegts izvest uz ārvalstīm bez Latvijas pasta starpniecības vēstuļu korespondences sūtījumus nolūkā tos nodot ārvalstīs pasta iestādēm vai izsniegt adresātiem, izņemot šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

         
         

5. Izslēgt 5.panta pirmajā teikumā vārdus "Satiksmes ministrijas".

   

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt likumu ar jaunu 5. pantu šādā redakcijā, attiecīgi pārnumurējot nākamos pantus:

“5. pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību

(1) Pasta pakalpojumiem, kam piemīt papildus pakalpojuma īpašības, licenci izsniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

(2) Citiem regulējamiem pasta pakalpojumiem, kas nav minēti 4. panta pirmajā daļā licenci izsniedz Regulators.

(3) Latvijas pastam šī panta pirmajā un otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai jāsaņem licenci no Regulatora saskaņā ar līdztiesīgiem nosacījumiem, kā pārējiem licences saņēmējiem”.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību

(1) To pasta pakalpojumu sniegšanai, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes, licenci izsniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

(2) Citu tādu regulējamo pasta pakalpojumu sniegšanai, kuri nav minēti šā likuma 4. panta pirmajā daļā, licenci izsniedz Regulators.

(3) Latvijas pasts šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, izņemot iekšzemes un starptautiskos pasta paku sūtījumus, saņem licenci tādā pašā kārtībā kā citi pasta pakalpojumu sniedzēji.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

6. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību

(1) To pasta pakalpojumu sniegšanai, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes, licenci izsniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

(2) Citu tādu regulējamo pasta pakalpojumu sniegšanai, kuri nav minēti šā likuma 4. panta pirmajā daļā, licenci izsniedz Regulators.

(3) Latvijas pasts šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, izņemot iekšzemes un starptautiskos pasta paku sūtījumus, saņem licenci tādā pašā kārtībā kā citi pasta pakalpojumu sniedzēji.”

5.pants. Monopoltiesību aizsardzība

Fiziskās un juridiskās personas, kas bez Satiksmes ministrijas licences

veic darbības, uz kurām Latvijas pastam ir monopoltiesības, saucamas pielikumā paredzētās atbildības. No šādas darbības gūtie ienākumi ieskaitāmi Latvijas pasta ienākumos.

4. Izslēgt 5.panta pirmajā teikumā vārdus "Satiksmes ministrijas".

   

Iestrādāts kā 5. likumprojekta pants

 

6.pants. Pasta sūtījumu veidi

         

(1) Pasta sūtījumus iedala:

         

1) vēstuļu korespondences sūtījumos - vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas;

         

2) pasta paku sūtījumos;

         

3) naudas pārvedumu sūtījumos - naudas pārvedumi, pēcmaksas sūtījumi, operācijas pasta norēķinu kontos un pasta čeki.

         

(2) Pasta sūtījumu veidus, svaru, izmēru, vērtību un apdrošinājuma summas, kā arī sūtījumu satura īpašības un iesaiņojumu reglamentē Pasta noteikumi.

         

7.pants. Aizliegumi

         

(1) Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

         

1) priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;

         

2) narkotiskās un psihotropās vielas;

         

3) priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;

         

4) sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas;

         

5) nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus;

         

6) dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.

         

(2) Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, nedrīkst pārsūtīt naudu un uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas un juvelierizstrādājumus.

         

(3) Vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās nedrīkst pārsūtīt rakstveida paziņojumus, ja tie neattiecas uz adresātu vai personām, kas dzīvo kopā ar viņu.

5. Izslēgt 7. panta trešo daļu.

16.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Izslēgt spēkā esošajā 7. panta trešajā daļā vārdus “Vēstuļu korespondences sūtījumos un”

Neatbalstīt

7. Izslēgt 7. panta trešo daļu.

(4) Ja pasta sūtījumos tiek konstatēti priekšmeti un vielas, kas minēti

šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā, tie konfiscējami un iznīcināmi Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā. Par konfiskāciju jāpaziņo sūtītājam.

         

(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6.punktā, otrajā un trešajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

9.pants. Pasta pakalpojumu apmaksa

         

(1) Vēstuļu korespondences sūtījumi, iekšzemes paku un operāciju uzdevumu sūtījumi Latvijas Republikā tiek apmaksāti pēc Ministru kabineta apstiprinātajiem tarifiem. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai attiecīgais uzņēmums, kurš sniedz

pakalpojumu.

6. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.”

     

8. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.”;

   

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 9. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, attiecīgi pārnumurējot nākamās daļas:

“(2) Eksprespaku un ekspresvēstuļu pieņemšanai, pārsūtīšanai un izsniegšanai Regulators nosaka minimālo tarifu, kas nevar būt zemāks par attiecīgo vispārējo pakalpojumu tarifiem. Ja licence neparedz pienākumu sniegt šos pakalpojumus saskaņā ar ģeogrāfiski nediferencētiem tarifiem, Regulators licences nosacījumos uzdod uzņēmumiem pienākumu veikt iemaksas no attiecīgo pakalpojumu apjoma Vispārējo pasta pakalpojumu fondā”.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 9. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Eksprespaku un ekspresvēstuļu pieņemšanai, pārsūtīšanai un izsniegšanai Regulators nosaka minimālo tarifu, kas nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Eksprespaku un ekspresvēstuļu pieņemšanai, pārsūtīšanai un izsniegšanai Regulators nosaka minimālo tarifu, kas nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

(2) Pasta pakalpojumus var apmaksāt ar derīgām Latvijas Republikas pasta apmaksas zīmēm, skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā vai citā kārtībā atkarībā no tā, kāda samaksas kārtība katra veida sūtījumiem un operācijām paredzēta Pasta noteikumos.

         

(3) Pasta pakalpojumus apmaksā sūtītājs, nododot sūtījumu pasta iestādē. No sūtītāja neiekasēto maksu iekasē no saņēmēja, pasta sūtījumu izsniedzot.

         

10.pants. Pasta apmaksas zīmes

         

(1) Pasta apmaksas zīmes izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai.

         

(2) Pasta apmaksas zīmes ir Latvijas Republikas pastmarkas, aploksnes un pastkartes ar pastmarkas attēlu, Latvijas pasta aparātu spiedogi un starptautiskie atbildes kuponi.

         

(3) Par pasta apmaksas zīmju viltošanu, kā arī viltotu vai lietotu pasta apmaksas zīmju izmantošanu vai pārdošanu vainīgās personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

19.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Izteikt 10. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par pasta apmaksas zīmju viltošanu, kā arī viltotu vai lietotu pasta apmaksas zīmju izmantošanu pasta sūtījumos, vainīgās personas saucamas pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 
   

20.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Papildināt 10. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā

“(4) Ja pasta sūtījuma apmaksai izmantotas pasta apmaksas zīmes, kuras neatbilst Ministru kabineta reglamentētajiem pasta noteikumiem, tad Latvijas Pasts sūtījumu noformē kā neapmaksātu sūtījumu un pasta pakalpojumu apmaksā attiecīgā sūtījuma saņēmējs.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Bezmaksas pasta sūtījumi

         

No pasta pakalpojumu apmaksas ir atbrīvoti:

         

1) Latvijas pasta iestāžu dienesta sūtījumi un ar tiem savienojamās

operācijas;

         

2) pasta sūtījumi ar iespiedmateriāliem un citiem informācijas nesējiem, kas adresēti neredzīgajiem;

         

3) pasta sūtījumi, kurus sūta karagūstekņi un internētās personas vai kuri tiek sūtīti minētajām personām, kā arī attiecīgajām izziņas iestādēm saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

         

4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sūtījumi;

7. Izslēgt 11. panta 4., 5. un 6. punktu.

21.

 

 

 

 

 

22.

(Aizsardzības ministrs

Ģ. V. Kristovskis)

Izslēgt likumprojekta 7. pantā skaitli “5”.

(Kultūras ministrijas Parlamentārais sekretārs G. Dambergs)

Izslēgt likumprojekta 7. pantā skaitli “4”.

`Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

9. Izslēgt 11. panta 4., 5. un 6. punktu.

5) obligātā dienesta karavīru vēstuļu sūtījumi;

         

6) citi pasta sūtījumi saskaņā ar atsevišķiem likumiem, kā arī Pasaules pasta konvenciju un starptautiskajiem nolīgumiem.

       

 

22.pants. Latvijas pasta uzdevumi un pienākumi

         

(1) Latvijas pasta uzdevums ir nodrošināt:

         

1) visu valsti aptveroša pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanu nolūkā radīt vienotu komunikāciju standartu Latvijā;

         

2) visā Latvijas teritorijā ģeogrāfiski nediferencētu pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu;

8. 22. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus “pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu” ar vārdiem “vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu”;

     

10. 22. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus “pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu” ar vārdiem “vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu”;

3) ar Pasaules pasta konvenciju un citiem starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai uzlikto pienākumu izpildi pasta sakaru jomā.

         
   

23.

(Deputāts Jānis Siliņš)

Papildināt 22. panta pirmo daļu ar 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

“4) līdz tekošā gada 1. novembrim informēt Latvijas Republikas iedzīvotājus, Pasaules Pasta Savienību un pasaules lielāko filatēlijas preses izdevumus par nākošā gada pasta emisiju plānā ietverto pastmarku, aplokšņu un pastkaršu ar iespiestu vērtzīmi izdošanas datumiem, tematiku, vienību skaitu sērijā un nomināliem;

5) nodrošināt emisiju plānā iekļautiem speciālā zīmoga lietošanas pasākumiem speciālo konvertu;

6) pastmarku tematikā paust demokrātisku valsts iekārtu, mūsu valsts vēsturi, sasniegumus zinātnē, mākslā, kultūrā, atspoguļojot Latvijas Republikas raksturīgas kultūrvēsturiskās vērtības, tehniski nevainojamā mākslinieciskajā izpildījumā;

(priekšlik. turpin. nāk. lpp.)

Neatbalstīt

 
     

7) pie Latvijas Pasta darbojas Pasta Emisiju komisija, kurā ietilpst pa vienam pārstāvim no Latvijas Kultūras fonda, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Kara muzeja, Latvijas institūta, Latvijas olimpiskās komitejas, Latvijas literatūras un vēstures muzeja un Latvijas Filatēlistu savienības. Pasta Emisiju komisija no vēsturiskā, politiskā un mākslinieciskā viedokļa izvērtē nākošā gada emisiju plānā iekļaujamo pasākumu nozīmīgumu, kā arī nosaka kārtību, kādā sniedzami un izskatāmi pastmarku izdošanas un speciālo zīmogu izgatavošanas pieteikumi.”

   

(2) Latvijas pastam nav tiesību atteikties sniegt pasta pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tas realizē savas monopoltiesības.

         

(3) Papildus šā likuma 4.pantā minētajiem pasta pakalpojumiem Latvijas pastam ir tiesības izdarīt arī citas ar pasta sūtījumiem savienojamas operācijas:

         

1) izmaksāt pensijas un sociālos pabalstus;

         

2) pieņemt periodisko preses izdevumu pasūtījumus un veikt preses izdevumu piegādi abonentiem;

         

3) apliecināt pasta sūtījumu saturu;

         

4) pieņemt maksu par komunālajiem un citiem pakalpojumiem;

         

5) [izslēgts ar 20.02.97. likumu];

         

6) pārvadāt pasta sūtījumus;

         

7) pārdot valsts vērtspapīrus;

         

8) sniegt citus pakalpojumus un veikt citas satiksmes ministra apstiprinātajos statūtos paredzētās darbības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

         

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumus var piegādāt un izsniegt adresātiem bez Latvijas pasta starpniecības šādos gadījumos:

         

1) ja piegādi veic pats sūtītājs vai ja piegādei ir gadījuma raksturs un tā notiek bez peļņas nolūka;

         

2) ja sūtījumi apmaksāti ar Latvijas Republikas pastmarkām pēc atbilstoša tarifa un pastmarkas tā dzēstas, ka nav derīgas atkārtotai lietošanai;

         

3) ja ir Satiksmes ministrijas izsniegta licence.

izslēgt ceturtās daļas 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas".

 

 

     

izslēgt ceturtās daļas 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas".

23.pants. Pasta iestādes

         

(1) Pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanai tiek iekārtotas pasta

iestādes. Valsts īpašuma fondam ir pienākums divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts Latvijas pasta ģenerāldirektora pieprasījums, nodrošināt pasta iestādes ar telpām Valsts īpašuma fonda valdījumā esošajās ēkās.

9. Aizstāt 23. pantā vārdus “Valsts īpašuma fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (attiecīgā locījumā).

     

11. Aizstāt 23. pantā vārdus “Valsts īpašuma fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (attiecīgā locījumā).

(2) Latvijas pastam ir tiesības bez atlīdzības izvietot pie fiziskajām un juridiskajām personām piederošām ēkām vēstuļu un citu pasta sūtījumu kastes, saskaņojot to izvietošanu ar ēku īpašniekiem.

         
   

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

2. Licences, kas izsniegtas līdz 2001. gada 1. septembrim uzņēmumiem, kas sniedz pasta pakalpojumus, paliek spēkā. Regulators papildina šīs licences ar nosacījumiem, kas atbilst šajā likumā noteiktajiem grozījumiem”.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Licences, kas līdz 2001. gada 1. septembrim izsniegtas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz pasta pakalpojumus, ir spēkā. Regulators precizē licences atbilstoši šā likuma noteikumiem”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Licences, kas līdz 2001. gada 1. septembrim izsniegtas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz pasta pakalpojumus, ir spēkā. Regulators precizē licences atbilstoši šā likuma noteikumiem.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

26.

(Satiksmes ministrijas

Parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.