Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Dzelzceļa likumā » (reģ. nr. 408) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1332)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Dzelzceļa likums

Grozījumi Dzelzceļa likumā

     

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Dzelzceļa administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Atbalstīt

 

12.pants. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodika

         

(1) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas

aprēķināšanas metodiku pēc konsultācijas ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem nosaka Dzelzceļa administrācija (30.pants).

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku pēc konsultācijas ar publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.”

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

1. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku pēc konsultācijas ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.”

(2) Izstrādājot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras

izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku, ievērojami šādi pamatkritēriji:

         

1) transporta tirgus apstākļi, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas optimālās prasības, konkurences veicināšana starp transporta veidiem;

         

2) pārvadājumu pakalpojumu raksturs, laiks, biežums un ātrums;

         

3) attiecīgās infrastruktūras tehniskās un fiziskās īpatnības;

         

4) ritošā sastāva tehniskie rādītāji, arī ātrums, kopējā masa un slodze uz vienu asi;

         

5) vilces līdzekļu lietotās enerģijas veids;

         

6) dzelzceļa infrastruktūras nolietojuma pakāpe;

         

7) operāciju apjoms stacijās;

         

8) dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtie pakalpojumi un izmaksas;

         

9) papildizmaksas, kas saistītas ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbību un infrastruktūras pārvaldi;

         

10) dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izdevumi.

         

(3) Nosakot maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, jāņem vērā dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai paredzētie

valsts budžeta līdzekļi.

         

(4) Maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iekasē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

         

(5) Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs

saņemto maksu par valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iemaksā dzelzceļa infrastruktūras fondā.

 

 

         

23.pants. Pārvadātāja darbības principi

         

(1) Pārvadātājs darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu "Par uzņēmējdarbību" un citiem normatīvajiem aktiem.

         

(2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un pārvadājuma maksu (dzelzceļa tarifu).

2. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Maksu par tiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, pārvadātājs nosaka, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku."

3.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un pārvadājuma maksu. Maksu par pasažieru pārvadāšanu pārvadātājs nosaka saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ko noteikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.”

Atbalstīt

2. Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un pārvadājuma maksu. Maksu par pasažieru pārvadāšanu pārvadātājs nosaka saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ko noteikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.”

29.pants. Satiksmes ministrijas kompetence dzelzceļa transporta nozarē

Valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē realizē Satiksmes ministrija saskaņā ar tās nolikumu un atbilstoši transporta attīstības nacionālajai programmai.

 

4.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

29. pants. Satiksmes ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetence dzelzceļa transporta nozarē

(1) Valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē realizē Satiksmes ministrija atbilstoši transporta attīstības nacionālajai programmai.

(2) Dzelzceļa transporta pakalpojumus, kuru regulēšanu noteicis Ministru kabinets saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās kompetences ietvaros.”

Atbalstīt

3. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

“29. pants. Satiksmes ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetence dzelzceļa transporta nozarē

(1) Valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē realizē Satiksmes ministrija atbilstoši transporta attīstības nacionālajai programmai.

(2) Dzelzceļa transporta pakalpojumus, kuru regulēšanu noteicis Ministru kabinets saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās kompetences ietvaros.”

30.pants. Dzelzceļa administrācija

3. Izslēgt 30.pantu.

5.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

Atbalstīt

 

(1) Valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē realizē Dzelzceļa

administrācija.

         

(2) Dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Dzelzceļa administrāciju finansē no valsts pamatbudžeta. Dzelzceļa administrācijas funkciju izpildes nodrošināšanai finansu līdzekļus no Dzelzceļa infrastruktūras fonda ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

         

(3) Dzelzceļa administrācija ir juridiska persona, un tās nolikumu

apstiprina Ministru kabinets.

         

(4) Dzelzceļa administrāciju vada direktors, kuru pēc satiksmes ministra

priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

         

31.pants. Dzelzceļa administrācijas funkcijas

4. Izslēgt 31.panta pirmās daļas 1., 4., 8. un 9.punktu.

6.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Izslēgt 31. panta pirmās daļas 1., 4. un 7. punktus”.

 

Atbalstīt

4. 31. panta pirmajā daļā:

izslēgt 1., 4. un 7. punktu;

(1) Dzelzceļa administrācija pilda šādas funkcijas:

         

1) nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku (12.panta pirmā daļa);

         

2) saskaņo dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu projektus;

         

3) pēc dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu noslēgšanas reģistrē tos un kontrolē šo līgumu izpildi;

         

4) izsniedz pārvadātāja licences (34.pants);

         

5) sniedz satiksmes ministram tā pieprasīto informāciju par administrācijas darbību un pieņemtajiem lēmumiem;

         

6) veicina pārvadātāju efektīvu un racionālu darbību;

         

7) aizstāv patērētāju intereses;

         

8) izskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja

un pārvadātāju domstarpības par infrastruktūras izmantošanas maksas iekasēšanu, par infrastruktūras jaudas sadali, par aizliegumu no privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai vai piekļūšanas ierobežojumu un pieņem abām pusēm saistošus lēmumus;

         

9) sekmē konkurenci dzelzceļa pārvadājumos;

         

10) izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku un rīcības programmu, uztur vides aizsardzības paškontroles sistēmu;

         

11) izvērtē apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi, un veic nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas pasākumus.

         
   

7.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt 31. panta pirmo daļu ar 12. un 13. punktiem šādā redakcijā:

“12) veic infrastruktūras reģistrāciju un uzskaiti”;

13) veic ritošā sastāva reģistrāciju un uzskaiti satiksmes ministra noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīt

papildināt daļu ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

“12) veic infrastruktūras reģistrāciju un uzskaiti;

13) veic ritošā sastāva reģistrāciju un uzskaiti satiksmes ministra noteiktajā kārtībā.”

(2) Dzelzceļa administrācija, pildot ar šo likumu un citiem likumiem

noteiktās funkcijas, ievēro valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē un transporta attīstības nacionālo programmu.

         

(3) Dzelzceļa administrācijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

         

34. pants. Pārvadātāja licence

         

(7) Pārvadātāja licenci izsniedz Dzelzceļa administrācija pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva, kuras apmēru nosaka Ministru kabinets. Par pārvadātāja licences izsniegšanu saņemtā nodeva tiek ieskaitīta valsts budžetā.

 

8.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Aizstāt 34. panta septītajā daļā vārdus “Dzelzceļa administrācija” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”.

Atbalstīt

5. 34. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus “Dzelzceļa administrācija” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”;

(9) Ja ir šaubas par pārvadātāja atbilstību šā likuma un izsniegtās pārvadātāja licences nosacījumiem, Dzelzceļa administrācija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt šo atbilstību.

 

9.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt 34. panta devīto daļu.

Atbalstīt

izslēgt devīto daļu.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

10.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. oktobrī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. oktobrī.