Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Autopārvadājumu likumā » (reģ. nr. 407) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Autopārvadājumu likums

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

     

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Valsts pārvalde autopārvadājumu jomā

         

(1) Valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu ietvaros atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija un valsts autotransporta dienesti.

         

(2) Satiksmes ministrija, realizējot valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā:

         

1) izdod instrukcijas un citus aktus, kas nodrošina šā likuma 17. panta sestās daļas, 30. panta pirmās daļas 1. punkta, 31. panta sestās daļas, 32.

panta pirmās daļas 2. punkta, 33. panta piektās daļas, 34. panta otrās daļas 2. un 3. punkta, 38. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas,

39.panta pirmās daļas un 40. - 43. panta piemērošanu;

1. Izslēgt 4.panta otrās daļas 1. punktā skaitli un vārdus "39.panta pirmās daļas".

     

1. Izslēgt 4.panta otrās daļas 1. punktā skaitli un vārdus "39.panta pirmās daļas".

2) organizē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kontroli autopārvadājumu jomā;

         

3) sadarbojas ar citu valstu pilnvarotām institūcijām starptautisko autotransporta pārvadājumu jomā un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas pasažieru un kravas starptautiskajiem pārvadājumiem.

         

(3) Latvijas Republikas robežkontroles punktos autotransporta uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē arī robežapsardzības dienests.

 

 

 

 

 

 

 

         

35.pants. Vieglo taksometru pārvadājumi

         

(1) Pasažieru pārvadājumiem vieglajos taksometros nepieciešama speciāla atļauja (licence), ko izsniedz attiecīgi republikas pilsētas dome vai rajona padome. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un nosaka savā administratīvajā teritorijā izsniedzamo vieglo taksometru speciālo atļauju (licenču) un licences kartīšu skaitu, vienotus braukšanas tarifus pārvadātājiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences), un vieglo

taksometru stāvvietu izvietojumu.

2. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus "vienotus braukšanas tarifus pārvadātājiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences)".

     

2. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus "vienotus braukšanas tarifus pārvadātājiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences)".

(2) Speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.

         

(3) Fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā individuālā darba veicējas, nepieciešama ne tikai speciālā atļauja (licence), bet jāiegādājas arī patents.

 

 

 

 

 

         

39.pants. Braukšanas maksa (tarifi)

3. 39.pantā:

     

3. 39.pantā:

(1) Maksimālo robežlīmeni braukšanas maksai (tarifiem) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem (izņemot starptautiskos maršrutus), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, nosaka satiksmes ministrs.

aizstāt pirmajā daļā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”";

     

aizstāt pirmajā daļā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”";

(2) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas vai rajona maršrutos nosaka attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome.

aizstāt otrajā daļā vārdus "attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”";

     

aizstāt otrajā daļā vārdus "attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”";

(3) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos nosaka pārvadātājs saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un sadarbībā ar otras puses partneruzņēmumu.

         

(4) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem gadījumos, kuri nav minēti šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, nosaka pārvadātājs.

         

(5) Maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo

taksometru nosaka attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome.

aizstāt piektajā daļā vārdus "republikas pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”".

1.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

 

Izteikt 39. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” nosaka vienotus braukšanas tarifus par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.”

Neatbalstīt

aizstāt piektajā daļā vārdus "republikas pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "pašvaldības regulators saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”".

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.