Lēmums latviešu valodā

Lēmums latviešu valodā

Lēmums angļu valodā

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu

līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.3/1999

"Par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā"

1.pants. 1999.gada 23.septembrī pieņemtais Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr.3/1999 "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā" (turpmāk – Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 4.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Projekts

 

Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu

līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr.3/1999

“Par izmaiņām Latvijas Republikas un

Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B Protokolā”

(Pieņemts 1999. gada 23. septembrī ceturtās sēdes laikā)

Apvienotā komiteja,

Atsaucoties uz 1995. gada 7.decembrī parakstītā brīvās tirdzniecības līguma starp Latvijas Republiku un EBTA valstīm, turpmāk saukts “Līgums”, B Protokolu par jēdziena “izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, kurās veiktas izmaiņas ar EBTA valstu un Latvijas Apvienotās Komitejas lēmumu Nr. 1/1996 un Nr. 1/1999,

Atsaucoties uz EBTA valstu un Latvijas Līgumam pievienotā Saprašanās memoranda 1.paragrāfu, saskaņā ar kuru Līgumslēdzējas Puses izsaka gatavību ikvienā gadījumā, kad atbilstošas institūcijas pieņem lēmumus attiecībā uz Eiropas kumulācijas ieviešanu, atbilstoši pielietot B Protokolu,

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

Ievērojot to, ka līdz ar eiro ieviešanu “norēķinu vienībām” jābūt ekvivalentām ar Eiropas Monetārās Savienības vienoto valūtu (eiro),

Atsaucoties uz Līguma 31.pantu, kas pilnvaro Apvienoto Komiteju veikt labojumus šī Līguma B Protokolā,

 

NOLĒMUSI:

 

 

 1. B Protokola 1.panta apakšparagrāfs (n) tiek mainīts sekojoši:
 2. “(n) “norēķinu vienības” ir ekvivalentas Eiropas Monetārās Savienības vienotajai valūtai (eiro),”

 3. B Protokola 30.panta 3.paragrāfs tiek mainīts sekojoši:

“3. Summām, kas lietotas jebkurā nacionālajā valūtā, jābūt ekvivalentām šīs nacionālās valūtas summām, kas izteiktas norēķinu vienībās uz 1999.gada oktobra pirmo darba dienu.”

3. B Protokola II Pielikuma HS preču pozīcijas 1904, 2207, ex 8401 un 9608, kā arī 57.grupa tiek aizvietotas ar sekojošo:

 

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), pirms tam vārīti vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kas citur nav minēti

Ražošana, kurā:

- neizmanto 1860 grupas materiālus;

- kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot ziemas kviešus un to atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā ¹

- kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex –works cenas

 

1 Izņēmumi attiecībā uz Zea indurata maize ir pielietojami līdz 31.12.2002.

 

 

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

Ražošana:

 • visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā 2207 vai 2208;
 • visām vīnogām vai visiem materiāliem , kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5% no tilpuma
 

 

 

 

 

57. grupa

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas:

 • No adatu cauršūtā filca

Ražošana no1:

 • dabīgajām šķiedrām ,vai
 • ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

Tomēr var izmantot:

 • 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,
 • 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus,vai

- 5501 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex – works cenas

Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 
 

 • No pārējā filca

Ražošana no1:

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

 • No citiem tekstila materiāliem

Ražošana no1:

- kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

 • dabīgajām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

Džutas audumi var tikt lietoti oderējumam

 

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

 

 

 

 

 

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošanā, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai1

Ražošana, kurā visu izmantoto mat. vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex-works cenas

1 Šo noteikumu ir jāpiemēro līdz 2005.g. 31. decembrim.

9608

Lodīšu pildspalvas; pildspalvas un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla uzgali; tintes pildspalvas, stilogrāfi un pārējās pildspalvas, kopēšanas spalvas, izbīdāmie skrūvveida zīmuļi vai slīdzīmuļi, pildspalvu turētāji, zīmuļturētāji un līdzīgi turētāji, iepriekšminēto izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgales un saspraudes), izņemot 9609. preču pozīcijas izstrādājumus

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr rakstāmspalvas var klasificēt tajā pašā preču grupā

 

 

4. Šis Lēmums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī. Latvijas Republikā šis Lēmums stājas spēkā pēc ratifikācijas.

5. Ja Latvijas Republika nav paziņojusi citām Dalībvalstīm par ratifikāciju pirms 2000.gada 1.janvāra, tad Lēmums ir piemērojams pagaidu kārtībā no minētā datuma līdz paziņojumam par ratifikāciju.

6. Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretariātam jādeponē šī Lēmuma teksts depozitārijam.

 

 

 

DECISION OF THE JOINT EFTA-LATVIA COMMITTEE

No. 3 of 1999

(Adopted at the fourth meeting on 23 September 1999)

 

 

AMENDMENTS TO PROTOCOL B

 

 

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to Protocol B to the Agreement between the EFTA States and Latvia signed 7 December 1995, hereinafter referred to as “this Agreement” concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative cooperation, amended by Decision No. 1 of 1996 and No. 1 of 1999 of the Joint EFTA-Latvia Committee,

Having regard to paragraph 1 of the Record of Understanding relating to the Agreement between the EFTA States and Latvia according to which the Parties to the Agreement declared their readiness, in case of any decision taken in the appropriate bodies concerning the implementation of European cumulation, to adapt Protocol B accordingly,

Noting that to take account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections should be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil in order to qualify for originating status,

Noting that to take account of the introduction of the euro, the “units of account” shall be the equivalent to the single currency of the European Union (euro),

Having regard to Article 31 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend Protocol B to this Agreement,

 

DECIDES:

 1. Sub-paragraph (n) of Article 1 of Protocol B shall be amended to read as follows:
 2. “(n) “units of account” shall be the equivalent to the single currency of the European Monetary Union (euro),”

 3. Paragraph 3 of Article 30 of Protocol B shall be amended to read as follows:
 4. “3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amount expressed in units of accounts as at the first working day in October 1999.”

 5. In Annex II to Protocol B, the entries for HS headings 1904, 2207, ex 8401 and 9608 as well as HS chapter 57 shall be replaced by the following:

 

 

HS heading No

(1)

Description of product

(2)

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or (4)

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, nor elsewhere specified or included

Manufacture:

 • from materials nor classified within heading No 1806;
 • in which all the cereals and flour (except durum wheat and its derivatives and Zea indurate maize) used must be wholly obtained;(1)
 • in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
 

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher, ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

 • from materials not classified within heading Nos 2207 or 2208;
 • in which all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained or if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume
 

 

 

(1) The exception concerning the Zea indurate maize is applicable until 31.12.2002.

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

 • Of needleloom felt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Of other felt

 

 

 

 

 

 

- Of other textile materials

Manufacture from(1):

 • natural fibres, or
 • chernical materials or textile pulp

However:

 • polypropylene filament of heading No 5402,
 • polypropylene fibres of heading Nos 5503 or 5506, or
 • polypropylene filament tow of heading No 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex

may be used provided their value does not exceed 40% of the ex - works price of the product

Jute fabric may be used as backing

Manufacture from(1):

 • natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning , or
 • chemical materials or textile pulp

Manufacture from(1):

 • coir yarn or jute yam,
 • synthetic or artificial filament yarn,
 • natural fibres, or
 • man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning

Jute fabric may be used as backing

 

 1. For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, sea Introductory Note 5.

 

 

ex 8401

Nuclear fuel elements

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product(1)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9608

Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating styles; propelling or sliding pencils; penholders; pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading No 9609

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, nibs or nib-points classified within the same heading may be used

 

 

 1. This rule shall apply until 31 December 2005.

 

 1. This Decision shall enter into force on 1 January 2000. For the Republic of Latvia the entry into force of this Decision is subject to ratification.
 2. If the Republic of Latvia has not notified the other States Parties on the ratification before 1 January 2000 it shall apply this Decision provisionally from that date until the ratification has been notified.
 3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depository.