Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Likumprojekts

Par protokolu Eiropas līgumam

1.pants. 1999.gada 30.jūnijā Briselē parakstītais Eiropas līguma protokols "Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī ieviestos uzlabojumus esošajos līgumos" (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī esošajos preferenciālajos līgumos ieviestos uzlabojumus

 

Latvijas Republika, (turpmāk tekstā - "Latvija”), no vienas puses, un

Eiropas Kopiena, (turpmāk tekstā -"Kopiena"), no otras puses,

Ievērojot, ka Eiropas līgums, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, (turpmāk tekstā - "Līgums") ir parakstīts Luksemburgā, 1995. gada 12. jūnijā,

Ievērojot, ka Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste no 1995. gada 1. janvāra ir iestājušās Eiropas Savienībā,

Ievērojot, ka, saskaņā ar 76., 102. un 128. Iestāšanās Akta pantiem, Austrijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei no 1995. gada 1. janvāra jāievēro nosacījumi, kurus paredz Kopienas noslēgtie preferenciālie līgumi ar noteiktām trešajām valstīm, to skaitā arī ar Latviju,

Ievērojot, ka Latvija, no vienas puses, kopš 1995. gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, ņemot vērā preferenciālo tarifu režīmu, kuru Latvija piemēro attiecībā uz Austrijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un Kopiena, no otras puses, no 1995. gada 1. janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, balstoties uz preferenciālajām tarifu koncesijām, kuras attiecībā uz Latviju tiek piemērotas Austrijas Republikā, Somijas Republikā un Zviedrijas Karalistē,

Ievērojot, ka Kopienas saistības, kuras izriet no Urugvajas Raunda sarunu rezultātiem, paredz izmaiņas muitas tarifu režīmā, proti, attiecībā uz lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importu Kopienā,

Ievērojot, ka Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanās Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu rezultātu piemērošana var skart Līgumā paredzētās divpusējās koncesijas, kuras tādēļ ir jāmaina, pieņemot Protokolu par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu,

Ievērojot, ka Kopiena kopš 1996. gada 1. jūlija ir pieņēmusi pārejas un autonomus pasākumus, ieviešot noteiktas atlaides Kopienas tarifu kvotu veidā noteiktiem lauksaimniecības produktiem un paredzot Līgumā par brīvo tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem ar Latviju ietverto lauksaimniecības atlaižu piemērošanu uz pagaidu un autonomu nosacījumu pamata, lai ievērotu Urugvajas Raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu ietvaros noslēgto Lauksaimniecības līgumu; ievērojot, ka šos atvieglojumus, sākot ar šī Protokola spēkā stāšanās brīdi, aizstās šajā Protokolā paredzētās koncesijas,

Ievērojot, ka Padome ir pieņēmusi 22. decembra lēmumu Nr. 96/223/EC no 1995. gada 1. janvāra uz pagaidu nosacījumiem piemērot Eiropas Kopienas vārdā Komisijas noslēgto divpusējo Līgumu par tekstilpreču tirdzniecību, kurš paredz izmaiņas Līguma par tekstilpreču tirdzniecību Protokolā I, lai ņemtu vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā,

IR NOLĒMUŠAS, savstarpēji vienojoties, noteikt izmaiņas, kas jāveic Līguma tirdzniecības nosacījumos, ņemot vērā, pirmkārt, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un, otrkārt, Urugvajas Raunda lauksaimniecības sarunu rezultātu stāšanos spēkā un šim nolūkam ir nozīmējušas sekojošas pilnvarotās personas:

no Eiropas Kopienas:

Dītrihs fon KIAVS,

Vēstnieks, Vācijas Federatīvās Republikas pastāvīgais pārstāvis,

Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājs,

Ginters BURGHARDTS,

Eiropas Kopienu Komisijas Ārējo politisko attiecību ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors,

 

no Latvijas Republikas:

Andris PIEBALGS,

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks,

Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājs,

 

KURAS pēc pienācīgi sastādītu pilnvaru apmaiņas,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

 

 

 

 

 

 

1. pants

(Tekstilpreces)

1. Līguma Pielikums V par tekstilprecēm ir aizstāts ar tekstu, kurš ietverts šī Protokola Pielikumā A.

 

 1. pants

Attiecībā uz pārstrādātajām lauksaimniecības precēm:

1. Līguma Protokols 2 ir aizstāts ar tekstu, kas ietverts šī Protokola Pielikumā B.

2. Līguma 9. panta 1. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"1. Šajā nodaļā paredzētie nosacījumi tiek piemēroti attiecībā uz Latvijā un Kopienā ražotiem produktiem, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. - 97. grupās, izņemot produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā 1 un Protokolā 2."

3. Līguma 17. pants un Līguma VI Pielikums ir anulēti.

4. Līguma 18. panta 2.paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"2. “Lauksaimniecības produkti" nozīmē produktus, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1. - 24. grupās un produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā1 un Protokolā 2, abos gadījumos neietverot zvejas produkciju 22. panta 2. paragrāfa nozīmē.”

 

 

 

3. pants

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem:

1. Līguma 20. panta 2. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"2. Lauksaimniecības produktu koncesijas, kuras Latvija un Kopiena uz līdztiesiskas un harmoniskas vienošanās pamata piešķir viena otrai, ir fiksētas Pielikumā Va (Kopienas koncesijas), kā arī Pielikumos X un XI (Latvijas koncesijas)."

2. Līguma Pielikums Va ir ietverts šī Protokola Pielikumā C.

3. Līguma Pielikumi VII, VIII un IX ir anulēti.

4. pants

Līguma Pielikums XII par zvejas produktiem ir aizstāts ar tekstu, kas iekļauts šā Protokola Pielikumā D.

5. pants

Šī Protokola Pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un šis Protokols ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.pants

Šo Protokolu Latvija un Kopiena apstiprinās saskaņā ar abu līgumslēdzēju pušu teritorijās nepieciešamajām procedūrām. Līgumslēdzējas puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šī Protokola saistības.

7. pants

Šis Protokols stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad puses būs apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem par 6. pantā minēto procedūru izpildīšanu.

8. pants

Šis Protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, flāmu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodās, un katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks.

 

 

 

Parakstīts Briselē, jūnija trīsdesmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītajā gadā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas vārdā

 

 

PIELIKUMS A

PIELIKUMS V

Latvijas izcelsmes tekstila preču saraksts, uz kurām tiek attiecināti Kopienas tarifu "griesti"

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

1

5204 11 00

5204 19 00

5205

5206

5604 90 00*50

Kokvilnas dzija, neparedzēta mazumtirdzniecībai

2262

(tonnas)

2

5208

5209

5210

5211

5212

5811 00 00*91

*92

6308 00 00*11

*19

Austie kokvilnas audumi, izņemot marli, frotē, šauri austos, uzkārstos, šenila audumus, tilla un citus tīklaudumus

2758

(tonnas)

3

5512

5513

5514

5515

5803 90 30

5905 00 70*10

6308 00 00*20

Audumi no sintētiskajām šķiedrām (štāpeļšķiedrām vai atlikām), izņemot šauri austos un uzkārstos audumus (ieskaitot frotē audumus) un šenila audumus

630

(tonnas)

4

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6110 20 10

6110 30 10

Krekli, T-krekli, dažāda veida plānie džemperi un puloveri (izņemot no aitas vilnas vai citu dzīvnieku smalkvilnas), vestes un līdzīgi adīti vai tamborēti izstrādājumi

2291

(1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

5

6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

Džerseji, puloveri, svīteri, vestes, jakas, pidžamjakas un džemperi (izņemot žaketes un bleizerus), siltās vējjakas, pusjakas un līdzīgi adīti vai tamborēti izstrādājumi

2019

(1000 gab.)

6

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6203 49 19

6203 49 50

6204 61 10

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

Austa auduma vīriešu vai zēnu bridžbikses, šorti (izņemot peldbikses) un bikses, ieskaitot garās bikses, austas sieviešu un meiteņu bikses no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, sporta bikses ar oderi, izņemot 16. un 29. kategorijā klasificētās, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

2064

(1000 gab.)

7

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

Austas, adītas vai tamborētas sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli vai kreklblūzes, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

1085

(1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

8

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

Vīriešu un zēnu krekli no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot adītus vai tamborētus

1984

(1000 gab.)

9

5802 11 00

5802 19 00

6302 60 00*90

Austie frotē dvieļaudumi un līdzīgi austie frotē kokvilnas audumi; kokvilnas frotē auduma izstrādājumi tualetei un virtuvei un tamlīdzīgi frotē izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus

176

(tonnas)

15

6202 11 00

6202 12 10*90

6202 12 90*90

6202 13 10*90

6202 13 90*90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīnas; žaketes un bleizeri no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām tekstilšķiedrām (izņemot 21. kategorijas parkas), izņemot adītus vai tamborētus

274

(1000 gab.)

16

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31

Vīriešu vai zēnu uzvalki vai komplekti, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; oderēti vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar vienlaidus tāda paša auduma virsmu no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

105

(1000 gab.)

17

6203 31 00

6203 32 90

6203 33 90

6203 39 19

Vīriešu vai zēnu žaketes, atskaitot vestes un sporta jakas, izņemot adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

137

(1000 gab.)

20

6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90

Gultas veļa, izņemot adītu vai tamborētu

243

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

39

6302 51 10

6302 51 90

6302 53 90

6302 59 00*20

6302 59 00*90

6302 91 10

6302 91 90

6302 93 90

6302 59 00*20

6302 99 00*90

Galda, tualetes un virtuves izstrādājumi no auduma, izņemot adītus vai tamborētus, kā arī izņemot frotē dvieļus un dvieļus no līdzīgiem kokvilnas frotē audumiem

123

(tonnas)

10

6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

6111 90 00*11

6116 10 80

6116 10 20

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, adīti vai tamborēti

1537

(1000 gab.)

12

6115 12 00

6115 19 00

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 99

6115 99 00

Zeķbikses, zeķes, golfzeķes, īszeķes, pēdzeķes un citi zeķu veidi, adītas vai tamborētas, izņemot bērnu zeķes, tai skaitā elastīgās zeķes slimniekiem ar vēnu paplašinājumiem, izņemot 70. kategorijā uzskaitītos izstrādājumus

3365

(1000 pāri vai gab.)

13

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

Vīriešu vai zēnu apakšbikses vai īsbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes vai īsbikses, adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

2273

(1000 gab.)

14

6201 11 00

6201 12 10*90

6201 12 90*90

6201 13 10*90

6201 13 90*90

6210 20 00

Vīriešu vai zēnu austa auduma mēteļi, lietusmēteļi un cita veida mēteļi, apmetņi un pelerīnas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām tekstilšķiedrām (izņemot 21. kategorijas parkas)

56

(1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

18

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 00

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Vīriešu vai zēnu apakškrekli, apakšbikses, īsbikses, naktskrekli, pidžamas, halāti, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus

 

 

 

 

Sieviešu vai meiteņu apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, īsbikses, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus

114

(tonnas)

19

6213 20 00

6213 90 00

Kabatlakati, izņemot adītus vai tamborētus

1746

(1000 gab.)

21

6201 12 10*10

6201 12 90*10

6201 13 10*10

6201 13 90*10

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6202 12 10*10

6202 12 90*10

6202 13 10*10

6202 13 90*10

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41

Parkas, anoraki, vējjakas, pusjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām; sporta jakas ar oderi, citas kā 16. vai 29. Kategorijās klasificētās, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

663

(1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

22

5508 10 11

5508 10 19

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Dzija no sintētiskas štāpeļšķiedras vai tās atlikām, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai

664

(tonnas)

23

5508 20 10

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Dzija no mākslīgās štāpeļšķiedras vai tās atlikām, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai

308

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

24

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00*10

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 00

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 1 0

Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, halāti, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, adīti vai tamborēti

 

 

 

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, adīti vai tamborēti

511

(1000 gab.)

26

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

Sieviešu vai meiteņu kleitas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

413

(1000 gab.)

27

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

Sieviešu vai meiteņu svārki, tai skaitā bikšu svārki

339

(1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

28

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

Bikses, kombinezoni ar lencēm, bridža bikses un šorti (izņemot peldkostīmus), adīti vai tamborēti, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

226

(1000 gab.)

29

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31

Sieviešu vai meiteņu kostīmi vai komplekti, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; oderēti sieviešu vai meiteņu sporta kostīmi ar vienlaidus tāda paša auduma virsmu, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

127

(1000 gab.)

31

6212 10 00

Auduma, adīti vai tamborēti krūšturi

1090

(1000 gab.)

32

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5802 20 00

5802 30 00

Uzkārstie un šenila audumi (citi kā frotē dvieļi vai kokvilnas frotē audumi un šauri austie audumi) un plūksnainās tekstilvirsmas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

90

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

33

5407 20 11

6305 32 81

6305 33 91

6305 32 89

6305 33 99

Austie audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām vai līdzīgiem materiāliem, šaurāki par 3 m; maisi un somas preču iesaiņošanai, neadīti vai netamborēti, ražoti no lentām vai līdzīgiem materiāliem

242

(tonnas)

34

5407 20 19

Austi audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām vai līdzīgiem materiāliem, 3 m plati vai platāki

8

(tonnas)

35

5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5811 00 00*95

5905 00 70*90

Sintētiskās šķiedras (viendabīgas) audumi, citi kā riepām paredzētie un 114. kategorijā klasificētie

264

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

36

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

5811 00 00*96

5905 00 70*20

Mākslīgās šķiedras (viendabīgās) audumi, izņemot riepām paredzētos un 114. kategorijā klasificētos

58

(tonnas)

37

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5803 90 50

5905 00 70*30

Mākslīgās štāpeļšķiedras audumi

386

(tonnas)

38 A

6002 43 11

6002 93 10

Adīti vai tamborēti sintētiskie aizkaru audumi, tanī skaitā tilla audumi

22

(tonnas)

38 B

6303 91 00*10

6303 92 90*10

6303 99 90*20

Tilla aizkari, izņemot adītos vai tamborētos

1

(tonna)

 

Kategorija

(vienības)

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

40

6303 91 00*91

6303 92 90*90

6303 99 90*31

*39

*90

6304 19 10

6304 19 90*91

6304 92 00

6304 93 00*90

6304 99 00*92

Austie aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari interjeram, gultu baldahīni un citi izstrādājumi mēbelēm, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

47

(tonnas)

41

5401 10 11

5401 10 19

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

5604 20 00*10

5604 90 00*40

*90

Dzija no sintētiskiem pavedieniem, neparedzēta mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētos monopavedienus, negrodotos vai ar grodumu ne vairāk kā 50 uz metru

750

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

42

5401 20 10

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 32 00*90

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5604 20 00*20

Dzija no mākslīgām šķiedrām; dzija no mākslīgiem pavedieniem, neparedzēta mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes monopavedienus, negrodotus vai ar grodumu ne vairāk kā 250 uz metru un celulozes acetāta neteksturētu dziju

75

(tonnas)

43

5204 20 00

5207 10 00

5207 90 00

5401 10 90

5401 20 90

5406 10 00

5406 20 00

5508 20 90

5511 30 00

Dzija no mākslīgajiem pavedieniem, dzija no mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kokvilnas dzija, kas paredzēta mazumtirdzniecībai

77

(tonnas)

47

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

5108 10 10

5108 10 90

Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija) vai no kārstas citu dzīvnieku smalkvilnas, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai

18

(tonnas)

48

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

5108 20 10

5108 20 90

Dzija no ķemmētas aitas vai jēra vilnas (ķemmdzija) vai no ķemmētas citu dzīvnieku smalkvilnas, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai

84

(tonnas)

49

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Dzija no aitas vai jēra vilnas vai citu dzīvnieku smalkvilnas, kas paredzēta mazumtirdzniecībai

34

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

50

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Austi audumi no aitas vai jēra vilnas vai citu dzīvnieku smalkvilnas

60

(tonnas)

53

5803 10 00

Kokvilnas marle

1

(tonna)

54

5507 00 00

Mākslīgās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas vērpšanai

7

(tonnas)

55

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Sintētiskās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas vērpšanai

60

(tonnas)

56

5508 10 90

5511 10 00

5511 20 00

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (tanī skaitā atlikas), paredzēta mazumtirdzniecībai

53

(tonnas)

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

58

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Tepiķi un citas tekstila grīdsegas

283

(tonnas)

59

5702 10 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00*20

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00*20

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90*90

5704 10 00

5704 90 00

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90*11

*19

Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot 58. kategorijā klasificētos tepiķus

311

(tonnas)

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

60

5805 00 00

Ar rokām darināti austi dekoratīvi rakstaini audumi (beļģu un cita veida gobelēni), izšūti paneļveida gobelēni (piemēram, krustdūrienā) vai tiem līdzīgi ar rokām darināti izstrādājumi

1

(tonna)

61

5806 10 00*90

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00*90

5806 40 00*90

Šauri austie audumi un šaurie audumi (bolduks); šaurie bezaudu audumi no paralēli līmētiem pavedieniem, vai šķiedrām, citi kā 62. kategorijā klasificētās etiķetes un līdzīgi izstrādājumi

Elastīgie audumi un rotājumi (izņemot adītus vai tamborētus), pagatavoti no gumijas diegu saturošiem tekstila materiāliem

48

(tonnas)

62

5606 00 91

5606 00 99

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

5807 10 10

5807 10 90

5808 10 00

5808 90 00

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Šenila dzija (tanī skaitā plūksnainā šenila dzija), stiepļdiegi (izņemot metalizētu šķiedru vai zirga saru stiepļdiegus)

Tills un citi sietveida audumi, izņemot austus, adītus vai tamborētus, roku vai mašīnu pinuma mežģīnes vienā gabalā, lentās vai atsevišķos ornamentos

 

 

 

 

Etiķetes, emblēmas un līdzīgi austi izstrādājumi no tekstila materiāliem gabalos, lentās vai piegriezti, neizšūti

Treses un ornamentāli rotājumi gabalos; pušķi, pomponi un līdzīgi izstrādājumi

Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu ornamentu veidā

64 (tonnas)

63

5906 91 00

6002 10 10*10

6002 10 90

6002 30 10*10

6002 30 90

6001 10 00*10

6002 20 31

6002 43 19

Adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums, saturošs masā 5% vai vairāk elastīgu pavedienu; adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums, savā masā saturošs 5% vai vairāk gumijas pavedienu

"Rašel" mežģīnes un garplūksnas audums no sintētiskajām šķiedrām

33

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

65

5606 00 10

6001 10 00*20

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6002 10 10*91

6002 20 10

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 30 10*91

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

Adīti vai tamborēti audumi, izņemot 38.A un 63. kategorijās klasificētos, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

168

(tonnas)

 

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

66

6301 10 00

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 90

6301 40 90*91

*99

6301 90 90*21

*91

Segas un ceļotāju pledi, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

53

(tonnas)

67

5807 90 90

6113 00 10

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

6301 20 10

6301 30 10

6301 40 10

6301 90 10

6302 10 10

6302 10 90

6302 40 10

6302 60 00*10

6303 11 00
6303 12 00

6303 19 00

6304 11 00

6304 91 00

6305 20 00*10

6305 32 11

6305 33 10

6305 32 90*91

6305 39 00*91

6305 90 00*20

6307 10 10

6307 90 10

Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot izstrādājumus bērniem, visa veida mājsaimniecības adīti vai tamborēti piederumi; aizkari (tanī skaitā drapējumi) un aizkari interjeram, gultu baldahīni un citi adīti vai tamborēti mēbeļu piederumi; segas un ceļotāju pledi, citi adīti vai tamborēti izstrādājumi, tanī skaitā apģērba elementi un piederumi

121 (tonnas)

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

68

6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

6111 90 00*19

6209 10 00*90

6209 20 00*90

6209 30 00*90

6209 90 00*90

Bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot 10. un 87. kategorijās klasificētos bērnu cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, bērnu zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot 88. kategorijā klasificētos adītos vai tamborētos izstrādājumus

98

(tonnas)

69

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

Sieviešu un meiteņu adīta vai tamborēta apakšveļa

102

(1000 gab.)

70

6115 11 00

6115 20 19

6115 93 91

Zeķubikses un zeķes no sintētiskajām šķiedrām ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāk par 67 deciteksiem

Sieviešu zeķubikses no sintētiskajām šķiedrām

6741

(1000 gab. vai pāri)

72

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6211 11 00

6211 12 00

Peldkostīmi un peldbikses no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

189

(1000 gab.)

73

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

Adīta vai tamborēta auduma sporta kostīmi no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

182

(1000 gab.)

74

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00*10

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00*10

Sieviešu vai meiteņu adīti vai tamborēti kostīmi un komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

96 (1000 gab.)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

75

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

Vīriešu vai zēnu adīti vai tamborēti kostīmi un komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

10

(1000 gab.)

76

6203 22 10

6203 23 10

6203 29 11

6203 32 10

6203 33 10

6203 39 11

6203 42 11

6203 42 51

6203 43 11

6203 43 31

6203 49 11

6203 49 31

6204 22 10

6204 23 10

6204 29 11

6204 32 10

6204 33 10

6204 39 11

6204 62 11

6204 62 51

6204 63 11

6204 63 31

6204 69 11

6204 69 31

6211 32 10

6211 33 10

6211 42 10

6211 43 10

Vīriešu vai zēnu darba vai profesionālie apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus; sieviešu vai meiteņu priekšauti, virsvalki un citi darba vai profesionālie apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus

267

(tonnas)

77

6211 20 00*10

Slēpošanas kostīmi, izņemot adītus vai tamborētus

45

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

78

6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

Apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus, atskaitot 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. un 77. kategorijās klasificētos apģērbus

169

(tonnas)

83

6101 10 10

6101 20 10

6101 30 10

6102 10 10

6102 20 10

6102 30 10

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00*10

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00*10

6112 20 00

6113 00 90

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

 

Adīti vai tamborēti mēteļi, žaketes, bleizeri un citi apģērbi, tai skaitā slēpošanas kostīmi, izņemot 4., 5., 7., 13., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. un 75. kategorijās klasificētos apģērbus

89

(tonnas)

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

84

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un līdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

15

(tonnas)

85

6215 20 00

6215 90 00

Kaklasaites, kaklasaites-taurenīši un kravates, izņemot adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām

1

(tonna)

86

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Trikotāžas vai netrikotāžas zeķturi, korsetes un korsetjostas, bikšturi, atsaites un līdzīgi izstrādājumi, un to daļas

185

(1000 gab.)

87

6209 10 00*10

6209 20 00*10

6209 30 00*10

6209 90 00*10

6216 00 00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot adītus vai tamborētus

37

(tonnas)

88

6209 10 00*20

6209 20 00*20

6209 30 00*20

6209 90 00*20

6217 10 00

6217 90 00

Zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot adītas vai tamborētas, citi apģērba piederumi, izņemot bērniem paredzētos, adītus vai tamborētus

10

(tonnas)

90

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

Auklas, tauvas, virves un troses no sintētiskajām šķiedrām, pītas vai nepītas

76

(tonnas)

91

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

Teltis

69

(tonnas)

93

6305 20 00*90

6305 32 00*99

6305 39 00*99

Maisi un somas preču iesaiņošanai no austiem audumiem, izņemot no polietilēna un polipropilēna

28

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

94

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Vate no tekstilizejvielām un tās izstrādājumi, tekstilšķiedras garumā līdz 5 mm (pūkas), tekstila putekļi un mezgliņi

91

(tonnas)

95

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 90

5602 90 00

5807 90 10*10

5905 00 70*50

6210 10 10

6307 90 91

Filcs un filca izstrādājumi, impregnēti vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, izņemot grīdas pārklājumus

66

(tonnas)

96

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

5807 90 10*90

5905 00 70*40

6210 10 91

6210 10 99

6301 40 90*10

6301 90 90*10

6302 22 10

6302 32 10

6302 53 10

6302 93 10

6303 92 10

6303 99 10

6304 19 90*10

6304 93 00*10

6304 99 00*91

6305 32 90*10

6305 39 00*10

6307 10 30

6307 90 99*10

Neaustie materiāli un to izstrādājumi, impregnēti vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, dublēti vai nedublēti, laminēti vai nelaminēti

392

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

97

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Tīkli un tīklu izstrādājumi, pīti no auklas tauvas vai virves, zvejas tīkli no dzijas, auklas, tauvas vai virves

34

(tonnas)

98

5609 00 00

5905 00 10

Citi izstrādājumi no dzijas, tauvas, auklas, virves vai troses, izņemot tekstila audumus, izstrādājumus no šiem audumiem un 97. kategorijā klasificētos izstrādājumus

14

(tonnas)

99

5901 10 00

5901 90 00

 

 

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

5906 10 10

5906 10 90

5906 99 10

5906 99 90

5907 00 10

5907 00 90

Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, pielietojami grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntētais linaudekls gleznošanai, bukrams un līdzīga stīvdrēbe cepuru pamatnēm

Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas; grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot adītus vai tamborētus, atskaitot riepām izmantojamos

 

Tekstilmateriāli, impregnēti vai pārklāti ar agrāk nenosauktiem paņēmieniem, apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem mērķiem , izņemot 100. kategorijā klasificētos

75

(tonnas)

100

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Tekstilaudumi, impregnēti, ar segumu vai dublēti vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai citiem mākslīgiem plastiskiem materiāliem

138

(tonnas)

101

5607 90 00*90

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, izņemot no sintētiskajām šķiedrām izgatavotas

8

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

109

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 31 00

6306 39 00

Brezents, buras, teltis un nojumes

13

(tonnas)

110

6306 41 00

6306 49 00

Auduma piepūšamie matrači

68

(tonnas)

111

6306 91 00

6306 99 00

Auduma kempinga piederumi, izņemot piepūšamos matračus un teltis

4

(tonnas)

112

6307 20 00

6307 90 99*91 *99

Pārējie gatavie tekstila izstrādājumi, izņemot 113. un 114. Kategorijās klasificētos

38

(tonnas)

113

6307 10 90

Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu lupatas, izņemot adītas vai tamborētas

29

(tonnas)

114

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5902 90 90

5908 00 00

5909 00 10

5909 00 90

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00*90

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Audumi un to izstrādājumi tehniskām vajadzībām

63

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

115

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

Linu vai rāmijas dzija

104

(tonnas)

117

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

5311 00 10

5803 90 90

5905 00 31

5905 00 39

Linu vai rāmijas audumi

102

(tonnas)

118

6302 29 10

6302 39 10

6302 39 30

6302 52 00

6302 59 00*10

6302 92 00

6302 99 00*10

Linu vai rāmijas galdauti, izstrādājumi tualetei un virtuvei, izņemot adītus vai tamborētus

15

(tonnas)

120

6303 99 90*10

6304 19 30

6304 99 00*10

Aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari interjeram, gultu baldahīni un citi mēbeļu pārsegi no liniem vai rāmijas, izņemot adītus vai tamborētus

3

(tonnas)

121

5607 90 00*20

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, no liniem vai rāmijas

26

(tonnas)

122

6305 90 00*91

*92

Maisi un somas preču iesaiņošanai no liniem un rāmijas, izņemot adītas vai tamborētas

23

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

123

5801 90 10

5801 90 90*20

6214 90 90*11

*91

Uzkārstie un šenila audumi no liniem vai rāmijas, izņemot 5802. vai 5806. pozīcijās klasificētos audumus. Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un līdzīgi izstrādājumi no liniem vai rāmijas, izņemot adītus vai tamborētus

1

(tonna)

124

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

Sintētiskās štāpeļšķiedras

2038

(tonnas)

125 A

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

Sintētisku pavedienu dzija (viendabīga), mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot 41. kategorijā klasificēto dziju

458

(tonnas)

125 B

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

5604 20 00*90

5604 90 00*20

Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un līdzīgi izstrādājumi) ketguta imitācija no mākslīgo šķiedru materiāliem:

No sintētiskajiem tekstilmateriāliem:

No monopavedieniem:

No citiem materiāliem

273 (tonnas)

126

5502 00 10

5502 00 90

5504 10 00

5504 90 00

5505 20 00

Mākslīgās štāpeļšķiedras

1701

(tonna)

 

Kategorija

(vienības)

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

127 A

5403 31 00

5403 32 00*10

5403 33 10

Dzija no mākslīgajiem pavedieniem (viendabīga), mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot 42. kategorijā klasificēto

141

(tonna)

127 B

5405 00 00

5604 90 00*30

Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un līdzīgi izstrādājumi) un ketguta imitācija no reģenerētiem materiāliem

19

(tonnas)

129

5110 00 00

Dzija no dzīvnieku rupjvilnas vai zirgu astriem

2

(tonnas)

130 A

5004 00 10

5004 00 90

5006 00 10

Zīda dzija (izņemot no zīda atlikām)

13

(tonnas)

130 B

5005 00 10

5005 00 90

5006 00 90

5604 90 00*10

Zīda dzija, izņemot 130 A kategorijā klasificēto

Zīdtārpiņa ketguts

36

(tonnas)

131

5308 90 90

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām

6

(tonnas)

132

5308 30 00

Papīra aukla

8

(tonnas)

133

5308 20 10

5308 20 90

Kaņepāju aukla

73

(tonnas)

134

5605 00 00

Metalizēti pavedieni

24

(tonnas)

135

5113 00 00

Audumi, austi no zirgu astriem vai citu dzīvnieku rupjvilnas

1

(tonna)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

136

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

5803 90 10

5905 0090*20

5911 2000*20

Austi zīda audumi

121

(tonna)

137

5801 90 90*10

 

 

5806 10 00*10

Uzkārstie un šenila audumi (izņemot frotē dvieļus vai līdzīgus kokvilnas frotē audumus, kuri klasificēti 5508. pozīcijā, un audumus, kuri klasificēti 5005. pozīcijā) no zīda, zīda izsukām vai citām zīda atlikām

Šauri austie audumi no zīda, zīda izsukām vai citām zīda atlikām

1

(tonna)

138

5311 00 90

5905 0090*90

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām, atskaitot linus, džutu vai citas lūku tipa tekstilšķiedras

Audumi no papīra auklas

16

(tonnas)

139

5809 00 00

Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētas dzijas

2

(tonnas)

140

6301 10 00*90

6301 29 90

6301 99 90

6302 20 90

6302 49 00

6302 99 00

Adīti vai tamborēti audumi no tekstilmateriāliem, izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras

3

(tonnas)

141

6301 90 90*29

*99

Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras

4

(tonnas)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

142

5702 39 90*20

5702 49 90*20

5702 59 00*30

5702 99 00*30

5705 00 90*31

*39

*99

Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot CN 5303. pozīcijā no kokosšķiedrām vai 59. kategorijā klasificētās

58

(tonnas)

144

5602 10 35

5602 29 10

Filcs no dzīvnieku rupjvilnas

1

(tonna)

145

5607 30 00

5607 90 00*10

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas

no abakas (Manilas kaņepājiem vai Musa textilis) vai citām cietām (lapu) šķiedrām vai no kaņepājiem

121

(tonna)

146 A

5607 21 00*11

*19

Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas

no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām, izmantošanai lauksaimniecības mašīnās

246

(tonnas)

146 B

5607 21 00*91

*99

5607 29 10

5607 29 90

Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām, izņemot 146 A kategorijā minētos izstrādājumus

19

(tonnas)

152

5602 10 11

Filca izstrādājumi, impregnēti vai neimpregnēti, ar vai bez seguma:

- Filcs loksnēs vai sagriezts taisnstūra gabalos

- Ar adatošanas paņēmienu iegūts filcs no džutas vai cita tekstilmateriāla, ar lūku tipa 5303. Pozīcijā klasificētas šķiedras, neimpregnēts vai bez seguma, izmantošanai citiem mērķiem, atskaitot grīdas pārklājumus

4

(tonnas)

156

6106 90 30

6110 90 90*30

Sieviešu, meiteņu un bērnu adītas vai tamborētas blūzes un puloveri no zīda vai zīda atlikām

4

(tonnas)

 

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

157

6101 90 10

6101 90 90

6102 90 10

6102 90 90

6103 39 00*90

6103 49 99

6104 19 00*90

6104 29 00*90

6104 39 00*90

6104 49 00

6104 69 99

6105 90 90

6106 90 50

6106 90 90

6107 99 00*90

6108 99 90

6109 90 90

6110 90 10

6110 90 90*90

6111 90 00*90

6114 90 00

Adīti vai tamborēti apģērbi, izņemot no 1. līdz 123. un 156. kategorijā klasificētos

21

(tonna)

159

6204 49 10

6206 10 00

6214 10 00

6215 10 00

Kleitas, blūzes un kreklblūzes no zīda vai zīda atlikām

Šalles, lakati, siltās šalles, mantiļas, plīvuri un līdzīgi izstrādājumi

No zīda vai zīda atlikām

Kaklasaites, kaklasaite-tauriņi un kravates no zīda vai zīda atlikām

39

(tonnas)

160

6213 10 00

Kabatlakati no zīda, zīda izsukām vai citām zīda atlikām

1

(tonna)

 

Kategorija

CN/TARIC

kods

Apraksts

Tarifu

"griesti"

161

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 99 00

6203 19 90

6203 29 90

6203 39 90

6203 49 90

6204 19 90

6204 29 90

6204 39 90

6204 49 90

6204 59 90

6204 69 90

6205 90 10

6205 90 90

6206 90 10

6206 90 90

6211 20 00*90

6211 39 00

6211 49 00

6214 90 90*19

*99

Apģērbi, atskaitot adītus vai tamborētus, izņemot no 1. līdz 123. un 159. Kategorijā klasificētos

75

(tonnas)

220

6309 00 00

Lietoti apģērbi

1030

(tonnas)

230

5604 10 00

Gumijas pavedieni un kords ar tekstilmateriālu pārklājumu

24

(tonnas)

240

5801 90 90*90

5811 00 00*14

*15

*99

6002 10 10*99

6002 30 10*99

6304 19 90*99

6304 99 00*99

6305 90 00*10

6308 00 00*90

Citas tekstila preces, izņemot no 1. līdz 230. Kategorijai klasificētās

1

(tonna)


Pielikums B

PROTOKOLS 2

par pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Latviju un Kopienu

 

1. Pants

 1. Kopiena un Latvija tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas ierobežoti vai nav ierobežoti ar kvotām, piemēro nodokļus, kuri minēti attiecīgi 1. Pielikumā un 2. Pielikumā, saskaņā ar tajos minētajiem noteikumiem.
 2. Asociācijas padome lemj par:

 1. Asociācijas padome var izmainīt šajā Protokolā noteiktos nodokļus, ar režīmu, kas veidots uz Kopienas un Latvijas lauksaimniecības produktu, kas faktiski izmantoti šajā Protokolā minēto pārstrādāto lauksaimniecības produktu izstrādāšanā, attiecīgo tirgus cenu pamata. Tā izveidos preču sarakstu, uz kuru attieksies šie apjomi, rezultātā iegūstot pamatproduktu sarakstu; visbeidzot, tā nolems piemērošanas vispārīgos noteikumus.

 

2. Pants

Attiecīgie nodokļi, saskaņā ar 1. Pantu, var tikt samazināti pēc Asociācijas Padomes lēmuma:

Samazinājumi, kas tiek piešķirti pēc pirmā gadījuma, tiks aprēķināti tai nodokļu daļai, kas uzskatāma par lauksaimniecības komponenti un kura atbilst attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā faktiski izmantotajiem lauksaimniecības produktiem, un tiek izsecināti no nodokļiem, kuri tiek piemēroti šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.

 

 

3. Pants

Kopiena un Latvija informēs viena otru par administratīvo kārtību, kas pieņemta par šajā protokolā minētajiem produktiem.

Šī kārtība nodrošina vienlīdzīgu režīmu pret visām ieinteresētajām pusēm un ir iespējami vienkārša un elastīga.

 

 

 

Deklarācija

 

Ja Latvija samazinās uz VLR tarifu likmes bāzes piemērotās nodokļu likmes ne Kopienas valstu izcelsmes 2.protokolā pielikumā uzskaitīto preču importam, un nodokļu likmes būs mazākas par 1997.gada 1.janvārī noteikto līmeni, tad preferenciālās nodokļu likmes augstākminēto preču importam no Kopienas tiks pielāgotas, lai saglabātu relatīvo Kopienas priekšrocību.

 

1. Pielikums

1. Tabula: Tarifu kvotas, kuras Eiropas Kopienā pielieto attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

CN Kods

Apraksts

Kvotas lielums gadā (1000 kg)

   

1997

1998

1999

2000 un turpmāk

1

2

3

4

5

6

ex 1704 90

Pārējie konditorejas izstrādājumi no cukura, izņemot lakricas ekstraktu (CN kods 1704 90 10 )

275

300

325

350

1806 31 00

1806 32

1806 90

Šokolādes izstrādājumi

550

600

650

700

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Pārtikas produkti

220

240

260

280

1905 30

Saldie cepumi, vafeles

220

240

260

280

2105 00

Saldējums

31

34

37

40

 

2. Tabula: Importa nodevas, kuras Eiropas Kopienā pielieto attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

Piezīme: Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (Reduced agricultural components - EAR) un papildu nodevu, importējot šajā tabulā ieskaitītās preces Kopienas teritorijā, ir parādīti šī pielikuma 3. tabulā.

CN kods

Apraksts

Nodeva

   

01.07.97 - 30.06.98

01.07.98- 30.06.99

01.07.99-30.06.2000

pēc 01.07.2000

1

2

3

4

5

6

ex 1704 90

Pārējie konditorejas izstrādājumi no cukura; izņēmums - lakricas ekstrakts (CN kods 1704 90 10 )

EAR

EAR

EAR

EAR

1806 31

Šokolāde ar pildījumu

EAR

EAR

EAR

EAR

1806 32

Šokolāde bez pildījuma

EAR

EAR

EAR

EAR

1806 90

Alkoholu saturoša šokolāde

EAR

EAR

EAR

EAR

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Pārējie pārtikas produkti

EAR

EAR

8.2 %

EAR

EAR

EAR

7.6%

EAR

EAR

EAR

7.0%

EAR

EAR

EAR

6.4%

EAR

1905 30

Saldie cepumi, vafeles

EAR

EAR

EAR

EAR

2104 10

Zupas, buljoni un pusfabrikāti to sagatavošanai

5.7%

5.3%

4.9%

4.5%

2105 00

Saldējums

EAR

EAR

EAR

EAR

2201 10

Minerālie un gāzētie ūdeņi

0%

0%

0%

0%

2203 00

Alus

4.4%

3.5%

2.6%

0%

2208 60 11

Degvīns

0,52 ECU %vol/hl

+

2.53 ECU /hl

0,26 ECU %vol/hl

+

1.27 ECU /hl

0%

0%

1

2

3

4

5

6

2208 70 10

Liķieri

0,64 ECU

%vol/hl +

4.10 ECU /hl

0,32 ECU %vol/hl +

2.05 ECU/hl

0%

0%

2208 90 78

Pārējie alkoholiskie dzērieni

0,64 ECU %vol//hl

0,32 ECU % vol//hl

0%

0%

2905 43 00

Mannīts

EA

EA

EA

EA

2905 44

D-glucīts (sorbīts)

EA

EA

EA

EA

3302 10 29

Smaržvielu maisījumi un citas smaržvielas saturošas rūpniecības izejvielas

EA

EA

EA

EA

ex 3505 10

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes, izņemot esterificētas un ēterificētās cietes (kods 3505 10 50)

EA

EA

EA

EA

3505 20

Līmes, kas satur cietes, dekstrīnu vai citas modificētas cietes

EA

EA

EA

EA

3809 10

Apdares un krāsošanas līdzekļi uz cieti saturošu vielu pamata

EA

EA

EA

EA

3824 60

Sorbīts, atšķirīgs no apakšpozīcijā 2905 44 minētā

EA

EA

EA

EA

3. Tabula: Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponentu (Reduced agricultural components - EAR) un papildu nodevas, importējot 2. tabulā minētas preces Kopienas teritorijā.

Pamatprodukts

01.07.1997 - 30.06.1998

01.07.1998 -30.06.1999

01.07.1999 - 30.06.2000

pēc 01.07.2000

 

ECU / 100kg

Parastie kvieši

8.524

7.900

7.277

6.653

Cietie kvieši

13.231

12.263

11.295

10.326

Rudzi

8.306

7.698

7.090

6.483

Mieži

8.306

7.698

7.090

6.483

Kukurūza

7.408

7.408

7.193

6.577

Garo graudu lobītie rīsi

23.706

21.972

20.237

18.502

Vājpiena pulveris

26.730

25.740

24.750

23.760

Pilnpiena pulveris

33.423

30.978

28.532

26.086

Sviests

48.575

45.021

41.467

37.912

Baltais cukurs

32.565

31.795

30.573

29.350

Pielikums 2

Importa nodevas, kuras Latvija pielieto attiecībā uz Kopienas izcelsmes precēm

Piezīme: Latvija pielieto nulles importa nodevas attiecībā uz Kopienas izcelsmes apstrādātām lauksaimniecības precēm, kas minētas Eiropas Kopienas Noteikumos Nr. 3448/93 un netiek ietvertas šajā tabulā.

CN kods

Apraksts

Nodevu likme (%)

   

1997

1998

1999

2000

2001

2002 un vēlāk

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

 

 

 

0403 10 51 - 99

0403 90 71 - 99

Paniņas, ieraudzēts piens vai krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābi piena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām saldinātāj- un aromatizētājvielām, ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao:

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Pārējie

 

 

 

 

15

12

 

 

 

 

15

10

 

 

 

 

12

9

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

10

8

0405

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:

Sviesta pastas:

Ar tauku saturu no 39% līdz 60%

Ar tauku saturu no 60% līdz 75%

 

15

15

 

15

15

 

 

15

15

 

 

15

15

 

15

15

 

15

15

0501 00 00

Neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti mati, to atkritumi

9

6

3

0

0

0

0502

Cūku vai mežacūku sari; āpšu vai citu dzīvnieku spalvas otu izgatavošanai; saru vai spalvas atlikumi

9

6

3

0

0

0

0503 00 00

Zirgu sari un to atlikumi, likti kārtās vai nē, ar vai bez atbalstošā materiāla

9

6

3

0

0

0

0505

 

 

 

0505 10

0505 90 00

Āda vai citas putnu daļas un to daļas ar spalvām vai dūnām; attīrītas, dezinficētas un uzglabāšanai sagatavotas, bet citādi neapstrādātas spalvas, spalvu daļas (apgrieztas vai neapgrieztas) un dūnas; spalvu un to daļu pulveris vai atlikumi

putnu spalvas, ko izmanto popējumam; dūnas

Pārējie

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

0506

Kauli var ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, pirmapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi

9

6

3

0

0

0

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji,

pirmsapstrādāti, bet neizgriesti pēc formas, šo produktu pulveris un atlikumi

9

6

3

0

0

0

0508 00 00

Koraļļi un analoģiski materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi

9

6

3

0

0

0

0509 00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi

9

6

3

0

0

0

0510 00

Ambra, bebru ģenetāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skatā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas uzglabāšanai

9

6

3

0

0

0

0710

0710 40 00

Saldēti dārzeņi (nevārīti vai ūdenī tvaicēti vai vārīti)

Saldā kukurūza

12

10

9

8

8

8

0711

 

 

0711 90 30

Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā) bet tieši lietot uzturā bez papildus apstrādes neizmantojami

Saldā kukurūza

 

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

0903 00 00

Matē

0

0

0

0

0

0

1212

 

 

 

 

 

1212 20 00

Ceratonijas augļi, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli, un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybos ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus izmanto galvenokārt lietošanai uzturā un kuri nav minēti citā vietā

Jūras aļģes un pārējie ūdensaugi

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

1302

 

 

1302 12 00

1302 13 00

1302 14 00

1302 19

1302 20

1302 20 90

 

1302 31 00

1302 32

Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni pektināti un pektāti; agars-agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti

-Augu izcelsmes sulas un ekstrakti:

Lakricas

Apiņu

Piretras vai pārējo augu sakņu, kas satur rotenonu

Pārējās

Pektīni, pektināti un pektāti:

Pārējie

Augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

Agars-agars

Līmes un biezinātāji no ceratonijas augļiem, ceratonijas sēklām vai no guarda sēklām, pārveidoti vai nepārveidoti

 

 

 

9

9

9

9

9

 

0

9

 

 

 

6

6

6

6

6

 

0

6

 

 

 

3

3

3

3

3

 

0

3

 

 

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

0

0

1505

Vilnas tauki un no tiem iegūtās taukvielas

(ieskaitot lanolīnu)

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Pārējie dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

0

0

0

0

0

0

1515

 

1515 60

Pārējie augu tauki un eļļas (ieskaitot žožobas eļļu) un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

žožobas eļļa un tās frakcijas

           

1516

 

 

1516 20

1516 20 10

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļa, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidnizēti, nerafinēti vai rafinēti, bez bet tālākas apstrādes:

augu tauki un eļļa un to frakcijas

hidrogenizēta rīcineļļa, tā saucamais “opālvasks”

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

1517

 

 

1517 10

1517 10 10

1517 90

1517 90 10

 

1517 90 93

Margarīns; dzīvnieku vai augļu tauku vai eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu frakciju, kas norādītas šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus vai eļļas, vai to frakcijas, kas norādītas 1516. Pozīcijā:

Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

Ar piena tauku saturu vairāk kā 10% bet ne vairāk kā 15%

Pārējie

Ar piena tauku saturu vairāk kā 10% bet ne vairāk kā 15%

-Pārējie

Pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai

 

 

 

 

15

 

152

 

152

 

 

 

 

 

142

 

142

 

142

 

 

 

 

 

122

 

122

 

122

 

 

 

 

 

102

 

102

 

102

 

 

 

 

 

 

102

 

102

 

102

 

 

 

 

 

102

 

102

 

102

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrogizēti, sulfurēti, caurpūsti, polimerizēti karsējot vakumā vai inertā gāzē, vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516. pozīcijā norādīto, dzīvnieku vai augu tauku un eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu, kas norādīti šajā grupā, frakciju nepārtikas maisījumi, vai citā vietā neminēti produkti

0

0

0

0

0

0

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdu), bišu vasks, pārējo kukaiņu vaski un spermacēti

0

0

0

0

0

0

1522 00

1522 00 10

Trāns; taukvielu vai dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi:

Trāns

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

1702

 

 

 

1702 50 00

1702 90

1702 90 10

Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā stāvoklī; cukura sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko [medu]; dedzinātais cukurs:

Ķīmiski tīra fruktoze

Pārējie, ieskaitot invertcukuru:

Ķīmiski tīra maltoze

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

1704

1704 10

1704 90

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

 

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

Košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma

Pārējie:

Lakricas ekstrakts, kas satur vairāk kā 10% saharozes bet bez citām piedevām

Baltā šokolāde

Pārējie:

Konditorejas masas, ieskaitot marcipānu, iesaiņojumā ar neto masu 1kg vai vairāk

Tabletes pret kakla iekaisumu un pilieni pret klepu

Ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas preces)

Pārējie:

Konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu cukura konfekšu veidā

Vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

Tofi (konfektes no cukura un taukvielām), karameles un analoģiskas konfektes

Presētas saldumu tabletes

Pārējie

 

6

9

9

9

9

9

9

 

10

20

9

9

 

6

6

6

6

6

6

6

 

10

20

6

6

 

5

3

3

3

3

3

3

 

10

20

3

3

 

5

0

0

0

0

0

0

 

10

20

0

0

 

5

0

0

0

0

0

0

 

8

18

0

0

 

5

0

0

0

0

0

0

 

5

15

0

0

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

0

0

0

0

0

0

1806

1806 10

1806 20

 

 

 

1806 31 00

1806 32

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti, ar kakao piedevu:

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu

Pārējie izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk, kā 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, metāla kārbās vai citā iesaiņojumā ar masu vairāk kā 2 kg:

Pārējie, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs

Ar pildījumu

Bez pildījuma

25

0

 

 

30

30

20

0

 

 

30

30

15

0

 

 

30

30

10

0

 

 

20

20

10

0

 

 

15

15

10

0

 

 

15

15

1806 90

 

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

 

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Pārējie:

Šokolāde un šokolādes produkti:

Šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma

Alkoholu saturoša

Pārējie

Pārējie:

Ar pildījumu

Bez pildījuma

Konditorejas izstrādājumi no cukura un to aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu

Uz maizes uzsmērējami produkti ar kakao piedevu

Izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu

Pārējie

25

 

25

25

25

25

20

 

25

15

25

25

 

25

25

25

25

20

 

25

15

25

20

 

20

20

20

20

20

 

20

15

20

15

 

15

15

15

15

15

 

15

10

15

15

 

15

15

15

15

15

 

15

10

15

15

 

15

15

15

15

15

 

15

10

15

1901

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

1901 20 00

 

1901 90

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti vai neiekļauti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas norādītas 0401. - 0404. preču pozīcijās, kas nesatur vai satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti vai neiekļauti;

Izstrādājumi mazbērnu uzturam, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā

Maisījumi un mīkla maizes izstrādājumu, konditorejas izstrādājumu ražošanai, kas norādīti 1905. preču pozīcijā

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

0

10

&n bsp;

10

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

0

8

 

8

1902

 

 

 

 

1902 11 00

1902 19

1902 20

no 1902 20 91 līdz 1902 20 99

1902 30

1902 40

Makaronu izstrādājumi, tai skaitā vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, ravioli, kanneloni, kuskus,

Nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi nesagatavoti, sagatavoti vai nesagatavoti:

Ar olu piedevu

Pārējie

Makaronu izstrādājumi, ar pildījumu, vārīti vai nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu:

Pārējie

Pārējie makaronu izstrādājumi

Kuskusmakaroni

 

 

 

 

14

14

10

10

10

10

 

 

 

 

13

13

8

8

8

8

 

 

 

 

12

12

6

6

6

6

 

 

 

 

10

10

5

5

5

5

 

 

 

 

10

10

5

5

5

5

 

 

 

 

10

10

5

5

5

5

1903 00 00

Tapioka un tās aizstāvēji no cietes pārslu, graudu, putraimu vai kliju formās vai līdzīgās formās

9

6

3

0

0

0

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudus, vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), iepriekš apvārīti vai sagatavoti ar citu paņēmienu, citur neminēti vai neiekļauti

9

6

3

0

0

0

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kurus izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un analoģiski produkti

25

25

25

20

15

15

2001

2001 90

2001 90 30

2001 90 40

2001 90 60

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

Pārējie:

Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

Batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas produktu daļas, kas satur 5% vai vairāk cieti

Palmu kodoli

 

 

11

11

11

 

 

9

9

9

 

 

7

7

7

 

 

5

5

5

 

 

5

5

5

 

 

5

5

5

2004

 

2004 90

2004 90 10

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā norādītos

Pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

12

 

 

 

11

 

 

 

10

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

2005

 

2005 20

2005 20 10

2005 80 00

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā norādītos

Kartupeļi:

Miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

12

9

 

 

 

11

6

 

 

 

10

3

 

 

 

8

0

 

 

 

8

0

 

 

 

8

0

2008

 

 

 

 

2008 11 10

 

2008 91 00

2008 92

2008 99

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, citā vietā neminētas vai neiekļautas:

Rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai nesajauktas kopā:

Zemesriekstu sviests

Pārējie, izņemot 2008 19. subpozīcijā norādītos maisījumus:

Palmu kodoli

Maisījumi

Pārējie

 

 

 

 

 

9

 

9

9

9

 

 

 

 

 

6

 

6

6

6

 

 

 

 

 

3

 

3

3

3

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

2101

Kafijas, tējas vai matē ekstrakti, esences un koncentrāti, un izstrādājumi uz šo produktu pamata, vai uz kafijas, tējas vai matē pamata; apgrauzdēti cigoriņi un apgrauzdēti pārējie kafijas aizstājēji, un ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to pamata

9

6

3

0

0

0

2102

 

2102 10

2102 20

2102 30 00

Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie neaktīvie vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas norādītas 3002. preču pozīcijā); cepamie pulveri:

Aktīvais raugs

Neaktīvais raugs; pārējie neaktīvie vienšūnas mikroorganismi

Gatavs cepamais pulveris

 

 

9

9

0

 

 

6

6

0

 

 

3

3

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

2103

 

2103 10 00

2103 20 00

2103 30

2103 30 10

2103 30 90

ex 2103 90

2103 90 901

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; jauktas piedevas un jauktas garšvielas; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

Sojas mērce

Tomātu kečups un pārējās tomātu mērces

Sinepju pulveris un gatavas sinepes:

Sinepju pulveris

Gatavas sinepes

Pārējie, izņemot majonēzi

Majonēze

 

 

9

9

0

9

9

12

 

 

6

6

0

6

6

11

 

 

3

3

0

3

3

10

 

 

0

0

0

0

0

8

 

 

0

0

0

0

0

8

 

 

0

0

0

0

0

8

2104

2104 10

2104 20 00

Gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

Gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai

Homogenizēti jaukti pārtikas produkti

 

12

0

 

11

0

 

10

0

 

8

0

 

8

0

 

8

0

2105 00

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevām

15

15

15

10

10

8

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, citā vietā neminētie un neiekļautie, izņemot aromatizētus vai iekrāsotus cukura sīrupus, kas norādīti preču subpozīcijās no 2106 90 30 līdz 2106 90 59

0

0

0

0

0

0

2201

 

2201 10

2201 90 00

Ūdeņi, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas, nearomatizēti; ledus un sniegs:

Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi

Pārējie

 

 

0

3 Ls/hl

 

 

0

2.5 Ls/hl

 

 

0

2 Ls/hl

 

 

0

1.5 Ls/hl

 

 

0

1.5 Ls/hl

 

 

0

1.5 Ls/hl

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisku vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas norādīti 2009. preču pozīcijā

3 Ls/hl

2.5 Ls/hl

2 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

2203 00

Iesala alus

10Ls/hl

10 Ls/hl

10Ls/hl

8 Ls/hl

8Ls/hl

5Ls/hl

2205

Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu

10Ls/hl

10 Ls/hl

8 Ls/hl

5 Ls/hl

5Ls/hl

5Ls/hl

2206 00

Pārējie raudzētie dzērieni

15

15

15

10

10

10

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

2208

 

2208 20

no 2208 20 12 līdz 2208 20 29

 

2208 20 40

 

 

no 2208 20 62 līdz 2208 20 89

2208 30

 

 

2208 40

 

 

2208 50

 

 

2208 60

 

 

2208 70

 

 

ex 2208 90

 

 

 

 

220890 91

 

2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni:

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijas rezultātā:

- Traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk

 

- Traukos ar tilpumu vairāk kā 2 l:

--Neapstrādāti, destilēti

 

 

Pārējie

 

Viskijs

 

 

Rums un tafija

 

 

Džins un kadiķogu uzlējums

 

 

Degvīns

 

 

Liķieris un kordials

 

Pārējie, izņemot nedenaturēto etilspirtu ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%, kas norādīti 2208 90 91 un 2208 99 preču subpozīcijās

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%, traukos ar tilpumu:

2 l vai mazāk

 

vairāk kā 2 l

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%vol/hl

1.25Ls/%vol/hl

1.25Ls/%vol/hl

1.25Ls/%vol/hl

1.25Ls/%vol/hl

1.25Ls/%vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

 

 

 

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

0

 

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

1.25Ls/%

vol/hl

 

 

3.9Ls/%

vol/hl

3.9Ls/%

vol/hl

2402

2402 10 00


2402 20

 

2402 90 00

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

Tabaku saturoši cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem un cigarillas

Tabaku saturošas cigaretes

 

Pārējās

 

9

1,25Ls/ 1000 gab

9

 

6

1,25Ls/ 1000 gab

6

 

3

1,25Ls/1000 gab

3

 

0

1,25Ls/ 1000 gab

0

 

0

1,25L/1000gab

0

 

0

1,25L/1000gab

0

2403

Pārējā rūpnieciski apstrādāta tabaka un rūpnieciski apstrādāti tabakas aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences

9

6

3

0

0

0

Pielikums C

Pielikums Va

Uz sekojošu Latvijas izcelsmes preču importu Kopienā tiks attiecinātas sekojošas koncesijas (VLR - vislielākās labvēlības režīma likme)

CN kods

Preces apraksts (1)

Muitas nodoklis

(% no VLR) (2)

Daudzums

Īpašas atzīmes

     

01.07.1997- 30.06.1998

(tonnās)

01.07.1998- 30.06.1999

(tonnās)

01.07.1999- 30.06.2000

(tonnās)

pēc 01.07.2000

(tonnās)

 

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru ne vairāk kā 80 kg

Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru vairāk kā 80 kg, bet ne vairāk kā 300 kg

20

178 000 glv

153 000 glv

178 000 glv

153 000 glv

178 000 glv

153 000 glv

178 000 glv

153 000 glv

(3)

ex 0102 90

“Simmental” un “Pinzgau” kalnu govju šķirņu teļi un govis ar pelēku, brūnu, dzeltenu un plankumainu spalvas krāsu

6%

ad valorem

7000 glv

7000 glv

7000 glv

7000 glv

(4)

0201

0202

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa

20

1650

1725

1800

1875

(5)

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

20

1100

1150

1200

1250

(6)

0204

Aitu vai kazu gaļa

0

110

115

120

125

(5)

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 50

0207 13 60

0207 14 50

0207 14 60

Vistu liemeņi, krūtiņas un stilbiņi

20

550

575

600

625

 

0402 10 19

0402 21 19

Vājpiena pulveris

Pilnpiena pulveris

20

2750

2875

3000

3125

 

ex 0402 99

Piens un krējums ar cukuru, izņemot pulveri

20

220

230

240

250

 

0405 10

Sviests

20

990

1035

1080

1125

 

0406

Sieri

20

1320

1380

1440

1500

 

0409 00 00

Dabiskais medus

64

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0601 10

Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī

64

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0602 20 90

Augļu koki, krūmi un krūmveidīgie

64

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0602 40

Rozes, potētas vai nepotētas

72

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0704 90 10

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

20

386

404

422

440

 

ex 0706 10 00

Burkāni

20

220

230

240

250

 

0706 90 30

Mārrutki

47

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0707 00 25

0707 00 30

Gurķi, svaigi vai atdzesēti (no 16. Maija līdz 31. oktobrim)

80

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0709 51 30

Gailenes

0

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0710 10 00

Saldēti kartupeļi

20

220

230

240

250

 

0810 40 30

Vaccinium myrtillus sugas mellenes

0

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0810 40 50

Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi

74

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0810 40 90

Pārējās ogas, svaigas

42

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

0811 10

Zemenes, saldētas

20

220

230

240

250

(7)

0909 40

Ķimeņu sēklas

0

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 

1104 12 90

Auzu pārslas

20

330

345

360

375

 

1108 13 00

Kartupeļu ciete

20

440

460

480

500

 

1601 00 91

Desas, sausas vai uzziežamas, nevārītas

20

220

230

240

250

 

1602 50 10

Sagatavota vai konservēta liellopu gaļa

20

220

230

240

250

 

2001 10 00

Konservēti gurķi un pipargurķīši

20

166

174

182

190

 

2005 90 75

Skābēti kāposti

20

122

128

134

140

 

 

2009 70 30

 

2009 70 93

 

2009 70 99

Ābolu sula ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 pie 200 C:

Ar vērtību vairāk kā 18 ekijus par 100 kg neto masas, ar cukura piedevu

Ar vērtību ne vairāk kā 18 ekijus par 100 kg neto masas, ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%

Bez cukura piedevas

67

neierobežots

neierobežots

neierobežots

neierobežots

 
 1. Neskatoties uz kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem, preču apraksta teksts tiks uzskatīts par tādu, kuram ir tikai indikatīva nozīme, priekšrocību shēma šī Pielikuma kontekstā tiek noteikta pēc CN kodiem. Kur tiek uzrādīts “ex CN kods”, priekšrocību shēma tiek noteikta, apvienojot CN kodu un atbilstošo aprakstu.
 2. Gadījumā, ja eksistē MFN minimālā nodokļu likme, piemērojamā minimālā nodokļu likme tiek noteikta, VLR minimālo nodokļu likmi reizinot ar procentu likmi, kas norādīta šajā kolonnā.
 3. Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Gadījumā, ja dzīvo liellopu imports Eiropas Kopienā pārsniegs 500 000 galvu viena gada laika periodā, Eiropas Kopiena var piemērot administratīvus pasākumus savu tirgu aizsardzībai, neskatoties uz citām Līgumā minētajām tiesībām .
 4. Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Tiek piemērota 6% nodokļu likme.
 5. Šī produkta tarifu kvota ir vispārīgi atvērta importam no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Eiropas Kopiena savas likumdošanas ietvaros un nepieciešamības gadījumā var ņemt vērā sava tirgus piedāvājuma vajadzības un nepieciešamību saglabāt tirgus līdzsvaru.
 6. Izņemot filejas, kas minētas atsevišķi.
 7. Tiek attiecināti minimālas importa cenas noteikumi.

Pielikums

Vienošanās par minimālajām importa cenām apstrādei paredzētiem augļiem

 1. Minimālās importa cenas ir noteiktas sekojošiem Latvijas izcelsmes apstrādei paredzētiem produktiem:

CN Kods

Apraksts

Minimālā importa cena (ECU/100kg neto)

ex 0811 10 11

Saldētas zemenes ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar cukura saturu vairāk kā 13% - viss auglis

75.0

ex 0811 10 11

Saldētas zemenes ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar cukura saturu vairāk kā 13% - pārējie

57.6

ex 0811 10 19

Saldētas zemenes ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar cukura saturu ne vairāk kā 13% - viss auglis

75.0

ex 0811 10 19

Saldētas zemenes ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar cukura saturu ne vairāk kā 13% - pārējie

57.6

ex 0811 10 90

Saldētas zemenes bez cukura vai citām saldinātājvielām - viss auglis

75.0

ex 0811 10 90

Saldētas zemenes bez cukura vai citām saldinātājvielām - pārējie

57.6

2. 1. punktā norādītās minimālās importa cenas tiks ņemtas vērā katram sūtījumam. Gadījumā, ja muitas deklarācijā vērtība būs mazāka kā minimālā importa cena, tiks īstenoti pretsubsīdiju pasākumi, lai kompensētu starpību starp minimālo importa cenu un muitas deklarācijas vērtību.

3. Ja šajā Pielikumā minēto preču cenām ir tendence samazināties zem minimālās importa cenas līmeņa tuvākajā laika periodā, Eiropas Komisija informēs Latvijas Republikas pārvaldes institūcijas, lai tās uzlabotu situāciju.

4. Pēc Kopienas vai Latvijas pieprasījuma, Asociācijas Padomei ir jāpārskata šīs sistēmas darbība vai minimālo importa cenu līmenis. Nepieciešamības gadījumā Asociācijas Padome pieņem atbilstošus lēmumus.

5. Lai veicinātu un nodrošinātu tirdzniecības attīstību, un visu iesaistīto pušu savstarpējo izdevīgumu, trīs mēnešus pirms katra Eiropas Kopienas saimnieciskā gada (marketing year) sākuma tiks organizēta konsultāciju sanāksme. Konsultāciju sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, kā arī ieinteresētie attiecīgo preču Eiropas ražotāju organizāciju pārstāvji, no vienas puses, un asociēto eksportētāju valstu pārvaldes institūciju, ražotāju un eksportētāju organizāciju pārstāvji, no otras puses.

Konsultāciju sanāksmes laikā tiks apspriesta augļu tirgus situācija, ieskaitot prognozes ražošanai, uzkrājuma situāciju, cenu noteikšanu un iespējamo tirgus attīstību, kā arī iespējas līdzsvarot pieprasījumu un piedāvājumu.

 

Pielikums D

PIELIKUMS XII

Latvijas izcelsmes produkti, kuriem piemērotas nulles vai samazinātas tarifu nodokļu likmes tarifu kvotas ietvaros

CN kods

Subpozīcija

(TARIC)

Apraksts

Nodeva

Tarifu kvota

ex 0303 21 90

*10

Forele (Oncorhynchus mykiss), saldēta

0%

50 t

0302 50 10

 

Menca (Gadus morhua) svaiga vai atdzesēta

0%

570 t

0302 50 90

0302 69 35

0303 60 19

0303 60 90

0303 79 41

 

Menca (Gadus ogac, Gadus macrocephalus), polārā menca (Boreogadus saida) - svaiga vai saldēta

6%

250 t

0302 50 10

0303 60 11

 

Menca (Gadus morhua) svaiga vai saldēta

6%

750 t

0302 61 99

0303 71 99

 

Brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus) no 16. jūnija līdz 14. februārim, svaigas vai saldētas

6.5%

1 600 t

0304 20 29

 

Mencas filejas, saldētas

0%

190 t

ex 1604 19 98

ex 1604 20 90

*10

*35

*50

Sagatavotas vai konservētas brētliņas un upes nēģi, veseli vai malti

10%

350 t

ex 0302 70 00

*31

*33

Laša ikri un pieņi

0%

300 000 gab

ex 0301 99 11

ex 0301 99 19

*20

*10

Jauni laši

0%

100 000 gab

ex 0302 70 00

*41

Līdakas ikri

4%

1 000 000 gab

ex 0301 99 19

*20

Jauni zandarti

4%

300 000 gab

 

Protocol adjusting trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the Republic of Latvia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Austria, of the Republic of Finland and of the Kingdom of Sweden to the European Union and the outcome of the Uruguay Round negotiations on agriculture, including improvements to the existing preferential arrangements

The European Community, hereinafter referred to as ‘the Community', of the one part, and

the Republic of Latvia, of the other part, hereinafter referred to as ‘Latvia’,

Whereas the Europe Agreement establishing an association between the Republic of Latvia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part (hereinafter referred to as ‘the Agreement’), was signed in Brussels on 12 June 1995;

Whereas the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden acceded to the European Union on 1 January 1995;

Whereas, under the terms of Articles 76, 102 and 128 of the Act of Accession, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have to apply, as from 1 January 1995, the provisions of the preferential agreements concluded by the Community with certain third countries, among them Latvia;

Whereas the Community adopted, as of 1 January 1995, transitional measures in the form of autonomous tariff quotas taking into account the preferential tariff concessions applied by the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to Latvia, and Latvia adopted, as from 1995, transitional measures in the form of autonomous tariff quotas taking into account the preferential tariff arrangements applied by Latvia to the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden, notably with regard to processed agricultural products;

Whereas undertakings by the Community in the framework of the Uruguay Round negotiations require the amendment of the import tariff arrangements in the Community, notably with regard to basic and processed agricultural products;

Whereas the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union and the implementation of the Uruguay Round outcome are likely to affect the bilateral concessions granted under the Agreement, which should, therefore, be amended by means of a Protocol adjusting the trade aspects of the Agreement;

Whereas the Community adopted, as from 1 July 1996, transitional and autonomous measures establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Agreement on free trade and trade-related matters with Latvia to take account of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round multilateral trade negotiations; whereas the concessions concerned will be replaced on the date of entry into force of this Protocol by the concessions provided for in the Protocol;

Whereas the Council decided, by virtue of Decision 96/223/EC of 22 December 1996, to apply on a provisional basis, as of 1 January 1995, the bilateral Agreement negotiated by the Commission on behalf of the European Community amending Protocol 1 to the Agreement on trade in textiles to take account of the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden,

HAVE DECIDED to determine, by mutual agreement, the adjustments to be made to the trade aspects of the Agreement to take account, firstly, of the accession of the Republic of Austria, of the Republic of Finland and of the Kingdom of Sweden and, secondly, of the entry into force of the outcome of the Uruguay Round negotiations on agriculture, and to this end have designated as their plenipotentiaries:

the European Community:

Dietrich von KYAW,

Ambassador, Permanent representative of the Federal Republic of Germany, Chairman of the Permanent Representatives Committee,

Gunter BURGHARDT,

Director-General of the Directorate-General for External Political Relations of the Commission of the European Communities,

the Republic of Latvia:

Andris PIEBALGS,

Ambassador extraordinary and plenipotentiary, Head of the Mission of the Republic of Latvia to the European Union,

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Annex V to the Agreement, relating to textile products, shall be replaced by a new Annex V contained at Annex A to this Protocol.

Article 2

As regards processed agricultural products:

1. Protocol 2 to the Agreement shall be replaced by the text contained in Annex B to this Protocol.

2. Article 9(1) of the Agreement shall be replaced by the following:

“1. The provisions of this chapter shall apply to products originating in Latvia and in the Community listed in Chapters 25 to 97 of the Combined Nomenclature, with the exception of the products listed in Annex I and Protocol 2”.

3. Article 17 of, and Annex VI to, the Agreement shall be repealed.

4. Article 18(2) of the Agreement shall be replaced by the following:

“2. The term ‘agricultural products’ means the products listed in Chapters 1 to 24 of the Combined Nomenclature and the products listed in Annex I and Protocol 2, but excluding the products which are fishery products within the meaning of Article 22(2).”

Article 3

As regards agricultural products:

1. Article 20(2) of the Agreement shall be replaced by the following:

"2. The concessions in relation to agricultural products granted by Latvia and the Community to each other on a harmonious and reciprocal basis are set out in Annex Va (Community concessions) and Annexes X and XI (concessions by Latvia)."

2. The text of the new Annex Va to the Agreement appears at Annex C to this Protocol.

3. Annexes VII, VIII and IX to the Agreement shall be repealed.

 

Article 4

Annex XII to the Agreement, relating to fishery products, shall be replaced by the Annex XII contained at Annex D to this Protocol.

 

Article 5

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof. This Protocol shall form an integral part of the Agreement.

Article 6

This Protocol shall be approved by Latvia and the Community in accordance with their own procedures. The Contracting Parties shall take the necessary measures to implement this Protocol.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following notification of the completion of the procedures referred to in Article 6 by the Contracting Parties.

Article 8

This Protocol shall be drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

For the European Community

ANNEX A

 

Annex V

List of textile products originating in Latvia and subject to Community tariff ceilings

Category

CN Taric code

Description

Tariff ceilings

1

5204 11 00

5204 19 00

5205

5206

5604 90 00*50

Cotton yarn not put up for retail sale

2 262

(tonnes)

2

5208

5209

5210

5211

5212

5811 00 00*91

*92

6308 00 00*11

*19

Woven fabrics of cotton, other than gauze, terry fabrics, narrow woven fabrics, pile fabrics, chenille fabrics, tulle and other net fabrics

2758

(tonnes)

3

5512

5513

5514

5515

5803 90 30

5905 00 70*10

6308 00 00*20

Woven fabrics of synthetic fibres (staple or waste) other than narrow woven fabrics, pile fabrics (including terry fabrics) and chenille fabrics

630

(tonnes)

4

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6110 20 10

6110 30 10

Shirts, T-shirts, lightweight fine knit roll, polo or turtle- necked jumpers and pullovers (other than of wool or fine animal hair), undervests and the like, knitted or crocheted

2 291

(1 000 pieces)

5

6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

Jerseys, pullovers, slip-overs, waistcoats, twinsets, cardigans, bed-jackets and jumpers (other than jackets and blazers), anoraks, windcheaters, waister jackets and the like, knitted or crocheted

2 019

(1 000 pieces)

6

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6203 49 19

6203 49 50

6204 61 10

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

Men’s or boys’ woven breeches, shorts other than swimwear and trousers (including slacks; women’s or girls’ woven trousers and slacks, of wool, of cotton or of man-made fibres; lower parts of track suits with lining other than of category 16 or 29, of cotton or of man-made fibres

2 064

(1 000 pieces)

7

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses, whether or not knitted or crocheted, of wool, cotton or man-made fibres

1 085

(1 000 pieces)

8

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

Men’s or boys’ shirts, other than knitted or crocheted, of wool, cotton or man-made fibres

1 984

(1 000 pieces)

9

5802 11 00

5802 19 00

6302 60 00*90

Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton; toilet linen and kitchen linen, of terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton other than knitted or crocheted

176

(tonnes)

15

6202 11 00

6202 12 10*90

6202 12 90*90

6202 13 10*90

6202 13 90*90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00

Women’s or girls’ woven overcoats, raincoats and other coats, cloaks and capes; jackets and blazers, of wool, of cotton or of man-made textile fibres (other than parkas of category 21)

274

(1 000 pieces)

16

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31

Men’s or boy’s suits and ensembles, other than knitted or crocheted, of wool, cotton or man-made fibres, excluding ski suits; men’s of boys’ track suits with lining, with an outer shell of a single identical fabric, of cotton or of man-made fibres

105

(1 000 pieces)

17

6203 31 00

6203 32 90

6203 33 90

6203 39 19

Men’s or boys’ jackets excluding waister jackets and blazers, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or of man-made fibres

137

(1 000 pieces)

20

6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90

Bed linen, other than knitted or crocheted

243

(tonnes)

39

6302 51 10

6302 51 90

6302 53 90

6302 59 00*20

6302 59 00*90

6302 91 10

6302 91 90

6302 93 90

6302 99 00*20

6302 99 00*90

Table linen, toilet and kitchen linen, other than knitted or crocheted, other than of terry towelling or similar terry fabrics of cotton

123
(tonnes)

10

6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

6111 90 00*11

6116 10 80

6116 10 20

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

1 537

(1 000 pieces)

12

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 99

6115 99 00

Panty hose and tights, stockings, understockings, socks, ankle-socks, sockettes and the like, knitted or crocheted, other than for babies, including stockings for varicose veins, other than products of category 70

3 365

(1 000 pairs or pieces)

13

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

Men’s or boys’ underpants and briefs, women’s or girls’ knickers and briefs, knitted or crocheted, of wool, cotton or man-made fibres

2 273

(1 000 pieces)

14

6201 11 00

6201 12 10*90

6201 12 90*90

6201 13 10*90

6201 13 90*90

6210 20 00

Men’s or boys’ woven overcoats, raincoats and other coats, cloaks and capes, of wool, of cotton or of man-made textile fibres (other than parkas of category 21)

56

(1 000 pieces)

18

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Men’s and boys’ singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, other than knitted or crocheted

114

tonnes

 

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Women’s and girls’ singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, other than knitted or crocheted

 

19

6213 20 00

6213 90 00

Handkerchiefs other than knitted or crocheted

1 746

(1 000 pieces)

21

6201 12 10*10

6201 12 90*10

6201 13 10*10

6201 13 90*10

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6202 12 10*10

6202 12 90*10

6202 13 10*10

6202 13 90*10

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41

Parkas, anoraks, windcheaters, waister jackets and the like, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or of man-made fibres; upper parts of track suits with lining, other than category 16 or 29, of cotton or of man-made fibres

663

(1 000 pieces)

22

5508 10 11

5508 10 19

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Yarn of staple or waste synthetic fibres not put up for retail sale

664

(tonnes)

23

5508 20 10

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Yarn of staple or waste artificial fibres, not put up for retail sale

308

(tonnes)

24

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00*10

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

Men’s or boys’ nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

 

 

 

 

 

Women’s or girls’ nightdresses, pyjamas, negligées, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

511

(1 000 pieces)

26

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

Women’s or girls’ dresses of wool, of cotton or man-made fibres

413

(1 000 pieces)

27

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

Women’s or girls’ skirts, including divided skirts

339

(1 000 pieces)

28

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

 

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted, of wool, of cotton or man-made fibres

226

(1 000 pieces)

29

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31

Women’s or girls’ suits and ensembles, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or man-made fibres, excluding ski suits; women’s or girls’ track suits with lining, with an outer shell of a single identical fabric, of cotton or of man-made fibres

127

(1 000 pieces)

31

6212 10 00

Brassičres, woven, knitted or crocheted

1 090

(1 000 pieces)

32

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5802 20 00

5802 30 00

Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling or terry fabrics of cotton and narrow woven fabrics) and tufted textile fabrics of wool, of cotton of man-made textile fibres

90

(tonnes)

33

5407 20 11

6305 32 81

6305 33 91

6305 32 89

6305 33 99

Woven fabrics of synthetic filament, yarn obtained from strip or the like of polyethylene or polypropylene, less than 3 m wide; sacks and bags of a kind used for the packing of goods, not knitted or crocheted, obtained from strip or the like

242

(tonnes)

34

5407 20 19

Woven fabrics of synthetic filament yarn, obtained from strip or the like of polyethylene or polypropylene, 3 m or more wide

8

(tonnes)

35

5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 71 00

5407 69 90

5407 72 00

5407 73 00

Woven fabrics of synthetic fibres (continuous), other than those for tyres of category 114

264

(tonnes)

 

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5811 00 00*95

5905 00 70*90

   

36

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

5811 00 00*96

5905 00 70*20

Woven fabrics of continuous artificial fibres, other than those for tyres of category 114

58

(tonnes)

37

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5803 90 50

5905 00 70*30

Woven fabrics of artificial staple fibres

386

(tonnes)

38A

6002 43 11

6002 93 10

Knitted or crocheted synthetic curtain fabrics including net curtain fabric

22

(tonnes)

38B

6303 91 00*10

6303 92 90*10

6303 99 90*20

Net curtains, other than knitted or crocheted

1

(tonne)

40

6303 91 00*91

*99

6303 92 90*90

6303 99 90*31

*39

*90

6304 19 10

6304 19 90*91

6304 92 00

6304 93 09*90

6304 99 00*92

Woven curtains (including drapes) interior blinds, curtain and bed valances and other furnishing articles, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or of man-made fibres

47

(tonnes)

41

5401 10 11

5401 10 19

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

5604 20 00*10

5604 90 00*40

*90

Yarn of synthetic filament (continuous), not put up for retail sale, other than non-textured single yarn untwisted or with a twist of not more than 50 turns per metre

750

(tonnes)

42

5401 20 10

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 32 00*90

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5604 20 00*20

Yarn of artificial fibres; yarn of artificial filaments, not put up for retail sale, other than single yarn of viscose rayon untwisted or with a twist of not more than 250 turns per metre and single no-textured yarn of cellulose acetate

75

(tonnes)

43

5204 20 00

Yarn of man-made filament, yarn of staple artificial fibres, cotton yarn, put up for retail sale

77

(tonnes)

43
(continued)

5207 10 00

5207 90 00

5401 10 90

5401 20 90

5406 10 00

5406 20 00

5508 20 90

5511 30 00

   

47

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

5108 10 10

5108 10 90

Yarns of carded sheep’s or lambs’ wool (woollen yarn) or of carded fine animal hair, not put up for retail sale

18

(tonnes)

48

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

5108 20 10

5108 20 90

Yarn of combed sheep’s or lambs’ wool (worsted yarn) or of combed fine animal hair, not put up for retail sale

84

(tonnes)

49

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Yarn of sheep’s or lambs’ wool or of fine animal hair, put up for retail sale

34

(tonnes)

50

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Woven fabrics of sheep’s or lambs’ wool or of fine animal hair

60

(tonnes)

53

5803 10 00

Cotton gauze

1

(tonne)

54

5507 00 00

Staple artificial fibres, including waste, carded, combed or otherwise processed for spinning

7

(tonnes)

55

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Synthetic staple fibres, including waste, carded or combed or otherwise processed for spinning

60

(tonnesp)

56

5508 10 90

5511 10 00

5511 20 00

Yarn of staple synthetic fibres (including waste), put up for retail sale

53

(tonnes)

58

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Carpets and other textile floor coverings

283

(tonnes)

59

5702 10 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00*20

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00*20

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90*90

5704 10 00

5704 90 00

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90*11

*19

Carpets and other textile floor coverings, other than the carpets of category 58

311

(tonnes)

60

5805 00 00

Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needleworked tapestries (for example, petit point and cross stitch) made in panels and the like by hand

1

(tonne)

61

5806 10 00*90

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00*90

5806 40 00*90

Narrow woven fabrics, and narrow fabrics (bolduc) consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive, other than labels and similar articles of category 62

Elastic fabrics and trimmings (not knitted or crocheted), made from textile materials assembled from rubber thread

48

(tonnes)

62

5606 00 91

5606 00 99

 

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

5807 10 10

5807 10 90

 

5808 10 00

5808 90 00

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Chenille yarn (including flock chenille yarn), gimped yarn (other than metallized yarn and gimped horsehair yarn):

Tulle and other net fabrics but not, including woven, knitted or crocheted fabrics, hand of mechanically-made lace, in the piece, in strips or in motifs

 

 

 

 

 

 

Labels, badges and the like of textile materials, not embroidered, in the piece, in strips or cut to shape or size, woven

Braids and ornamental trimmings in the piece; tassels, pompoms and the like

Embroidery, in the piece, in strips or in motifs

64

(tonnes)

63

5906 91 00

6002 10 10*10

6002 10 90

6002 30 10*10

6002 30 90

6001 10 00*10

6002 20 31

6002 43 19

Knitted or crocheted fabric of synthetic fibres containing by weight 5% or more of elastomeric yarn and knitted or crocheted fabric containing by weight 5% or more of rubber thread

Raschel lace and long-pile fabric of synthetic fibres

33

(tonnes)

65

5606 00 10

6001 10 00*20

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

Knitted or crocheted fabric other than those of categories 38A and 63, of wool, of cotton or of man-made fibres

168

(tonnes)

 

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6002 10 10*91

6002 20 10

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 30 10*91

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

   

66

6301 10 00

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 90

6301 40 90*91

*99

6301 90 90*21

*91

Travelling rugs and blankets, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or of man-made fibres

53

(tonnes)

67

5807 90 90

6113 00 10

6177 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

6301 20 10

6301 30 10

6301 40 10

6301 90 10

6302 10 10

Knitted or crocheted clothing accessories other than for babies, household linen of all kinds, knitted or crocheted; curtains (including drapes) and interior blinds, curtain or bed valances and other furnishing articles knitted or crocheted; knitted or crocheted blankets and travelling-rugs, other knitted or crocheted articles including parts of garments or of clothing accessories

121

(tonnes)

 

6302 10 90

6302 40 10

6302 60 00*10

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6304 11 00

6304 91 00

6305 20 00*10

6305 32 11

6305 33 10

6305 32 90*91

6305 39 00*91

6305 90 00*20

6307 10 10

6307 90 10

   

68

6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

6111 90 00*19

6209 10 00*90

6209 20 00*90

6209 30 00*90

6209 90 00*90

Babies’ garments and clothing accessories, excluding babies’ gloves, mittens and mitts of categories 10 and 87, and babies’ stockings, socks and sockettes, other than knitted or crocheted of category 88

98

(tonnes)

69

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

Women’s and girls’ slips and petticoats, knitted or crocheted

102

(1 000 pieces)

70

6115 11 00

6115 20 19

6115 93 91

Panty hose (tights) of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex (6,7 tex).

Women’s stockings of synthetic fibres

6 741

(1 000 pieces or pairs)

72

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6211 11 00

6211 12 00

Swimwear, of wool, of cotton or of man-made fibres

189

(1 000 pieces)

73

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

Track suits of knitted or crocheted fabric, of wool, of cotton or of man-made textile fibres

182

(1 000 pieces)

74

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00*10

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00*10

Women’s or girls’ knitted or crocheted suits and ensembles, of wool, of cotton or man-made fibres, excluding ski suits

96

(1 000 pieces)

75

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

Men’s or boys’ knitted or crocheted suits and ensembles, of wool, of cotton or of man-made fibres, excluding ski suits

10

(1 000 pieces)

 

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

   

76

6203 22 10

6203 23 10

6203 29 11

6203 32 10

6203 33 10

6203 39 11

6203 42 11

6203 42 51

6203 43 11

6203 43 31

6203 49 11

6203 49 31

6204 22 10

6204 23 10

6204 29 11

6204 32 10

6204 33 10

6204 39 11

6204 62 11

6204 62 51

6204 63 11

6204 63 31

6204 69 11

6204 69 31

6211 32 10

6211 33 10

6211 42 10

6211 43 10

Men’s or boys’ industrial or occupational clothing, other than knitted or crocheted; women’s or girls’ aprons, smock-overalls and other industrial or occupational clothing, other than knitted or crocheted

267

(tonnes)

77

6211 20 00*10

Ski suits, other than knitted or crocheted

45

(tonnes)

78

6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

Garments, other than knitted or crocheted, excluding garments of categories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 and 77

169

(tonnes)

83

6101 10 10

6101 20 10

6101 30 10

6102 10 10

6102 20 10

6102 30 10

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00*10

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00*10

6112 20 00

6113 00 90

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

Overcoats, jackets, blazers and other garments, including ski suits, knitted or crocheted, excluding garments of categories 4, 5, 7, 13, 26, 27, 28, 68, 69, 69, 72, 73, 74 and 75

89

(tonnes)

84

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or man-made fibres

15

(tonnes)

85

6215 20 00

6215 90 00

Ties, bow-ties and cravats not knitted or crocheted, of wool, of cotton or man-made fibres

1

(tonnes)

86

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Corsets, corset-belts, suspender belts, braces, suspenders, garters and the like, and parts thereof, whether of not knitted or crocheted

185

(1 000 pieces)

87

6209 10 00*10

6209 20 00*10

6209 30 00*10

6209 90 00*10

6216 00 00

Gloves, mittens and mitts, not knitted or crocheted

37

(tonnes)

88

6209 10 00*20

6209 20 00*20

6209 30 00*20

6209 90 00*20

6217 10 00

6217 90 00

Stockings, socks and sockettes, not knitted or crocheted; other clothing accessories, other than for babies, other than knitted or crocheted

10

(tonnes)

90

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

Twine, cordage, ropes and cables of synthetic fibres, plaited or not

76

(tonnes)

91

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

Tents

69

(tonnes)

93

6305 20 00*90

6305 32 90*99

6305 39 00*99

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods of woven fabrics, other than made from polyethylene or polypropylene strip

28

(tonnes)

94

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

91

(tonnes)

95

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 90

5602 90 00

5807 90 10*10

5905 00 70*50

6210 10 10

6307 90 91

Felt and articles of felt, whether or not impregnated or coated, other than floor coverings

66

(tonnes)

96

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

5807 90 10*90

5905 00 70*40

6210 10 91

6210 10 99

 

6301 40 90*10

6301 90 90*10

6302 22 10

6302 32 10

6302 53 10

6302 93 10

6303 92 10

6303 99 10

6304 19 90*10

6304 93 00*10

6304 99 00*91

6305 32 90*10

6305 39 00*10

6307 10 30

6307 90 99*10

Non-woven fabrics and articles of such fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

392

(tonnes)

97

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Nets and netting made of twine, cordage or rope and made up fishing nets of yarn, twine , cordage or rope

34

(tonnes)

98

5609 00 00

5905 00 10

Other articles made from yarn, twine, cordage, rope or cables, other than textile fabrics, articles made from such fabrics and articles of category 97

14

(tonnes)

99

5901 10 00

5901 90 00

 

 

 

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

5906 10 10

5906 10 90

5906 99 10

5906 99 90

5907 00 10

5907 00 90

Textile fabrics coated with gus or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books and the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for that foundations

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating of coverings applied on a textile backing, whether of not cut to shape

 

Rubberized textile fabrics, not knitted or crocheted, excluding those for tyres

 

 

Textile fabrics otherwise impregnated or coated; painted canvas being theatrical scenery, studio black-cloths or the like, other than of category 100

75

(tonnes)

100

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials

138

(tonnes)

101

5607 90 00*90

Twine, cordage, roes and cables, plated or not, other than of synthetic fibres

8

(tonnes)

109

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 31 00

6306 39 00

Tarpaulins, sails, awnings, and sunblinds

13

(tonnes)

110

6306 41 00

6306 49 00

Woven pneumatic mattresses

68

(tonnes)

111

6306 91 00

6306 99 00

Camping goods, woven, other than pneumatic mattresses and tents

4

(tonnes)

112

6307 20 00

6307 90 99*91

*99

Other made up textile articles, woven, excluding those of categories 113 and 114

38

(tonnes)

113

6307 10 90

Floor cloths, dish cloths and dusters, other than knitted or crocheted

29

(tonnes)

114

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

Woven fabrics and articles for technical uses

63

(tonnes)

 

5902 90 10

5902 90 90

5908 00 00

5909 00 10

5909 00 90

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00*90

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

   

115

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

Flax or ramie yarn

104

(tonnes)

117

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

5311 00 10

5803 90 90

5905 00 31

5905 00 39

Woven fabrics of flax or ramie

102

(tonnes)

118

6302 29 10

6302 39 10

6302 39 30

6302 52 00

6302 59 00*10

6302 92 00

6302 99 00*10

Table linen, toilet linen and kitchen linen of flax or ramie, other than knitted or crocheted

15

(tonnes)

120

6303 99 90*10

6304 19 30

6304 99 00*10

Curtains (including net drapes), interior blinds, curtain and bed valances and other furnishing articles, not knitted or crocheted of flax or ramie

3

(tonnes)

121

5607 90 00*20

Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not, of flax or ramie

26

(tonnes)

122

6305 90 00*91

*92

Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, used, of flax, ramie other than knitted or crocheted

23

(tonnes)

123

5801 90 10

5801 90 90*20

 

6214 90 90*11

*91

Woven pile fabrics and chenille fabrics of flax or ramie, other than fabrics of heading No 5802 or 5806, other than narrow woven fabrics.

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of flax or ramie, other than knitted or crocheted

1

(tonne)

124

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

Synthetic staple fibres

2 038

(tonnes)

125 A

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

Yarn of synthetic filament (continuous), not put up for retail sale, other than yarn of category 41

458

(tonnes)

125 B

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

5604 20 00*90

5604 90 00*20

Monofil, strip (artificial straw and the like), and imitation catgut, of man-made fibre materials:

- Of synthetic textile materials:

- Monofil

- Other

273

(tonnes)

126

5502 00 10

5502 00 90

5504 10 00

5504 90 00

5505 20 00

Artificial staple fibres

1 071

(tonnes)

127 A

5403 31 00

5403 32 00*10

5403 33 10

Yarn of artificial filaments (continuous) not put up for retail sale; other than yarn of category 42

141

(tonnes)

127 B

5405 00 00

5604 90 00*30

Monofil, strip (artificial straw and the like) and imitation catgut of regenerated materials

19

(tonnes)

129

5110 00 00

Yarn of coarse animal hair or of horsehair

2

(tonnes)

130 A

5004 00 10

5004 00 90

5006 00 10

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste)

13

(tonnes)

130 B

5005 00 10

5005 00 90

5006 00 90

5604 90 00*10

Silk yarn other than that of category 130 A

 

Imitation catgut

36

(tonnes)

131

5308 90 90

Yarn of other vegetable textile fibres

6

(tonnes)

132

5308 30 00

Paper yarn

8

(tonnes)

133

5308 20 10

5308 20 90

Yarn of true hemp

73

(tonnes)

134

5605 00 00

Metallized yarn

24

(tonnes)

135

5113 00 00

Woven fabrics of horsehair or of other animal hair

1

(tonnes)

136

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

5803 90 10

5905 00 90*20

5911 20 00*20

Woven fabrics of silk

121

(tonnes)

137

5801 90 90*10

 

 

 

5806 10 00*10

Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling or similar terry fabrics of cotton falling within heading No 5508 and fabrics falling within heading No 5805) of silk, of noil silk or of other waste silk

Narrow woven fabrics of silk, or noil silk or of other waste silk

1

(tonnes)

138

5311 00 90

 

5905 00 90*90

Woven fabrics of vegetable textile fibres other than of flax, jute or of other textile bast fibres

Woven fabrics of paper yarn

16

(tonnes)

139

5809 00 00

Woven fabrics of metal threads or of metalized yarn

2

(tonnes)

140

6001 10 00*90

6001 29 90

6001 99 90

6002 20 90

6002 49 00

6002 99 00

Knitted or crocheted fabric of textile material other than cotton, wool or man-made fibres

3

(tonnes)

141

6301 90 90*29

*99

 

Travelling rugs and blankets of textile material other than cotton, wool or man-made fibres

4

(tonnes)

142

5702 39 90*20

5702 49 90*20

5702 59 00*30

5702 99 00*30

5705 00 90*31

*39

*99

Carpets and other textile floor coverings other than those of coconut fibres of CN code 5303, or those of category 59

58

(tonnes)

144

5602 10 35

5602 29 10

Felt of coarse animal hair

1

(tonnes)

145

5607 30 00

5607 90 00*10

Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not:

- Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres or of true hemp

121

(tonnes)

146 A

5607 21 00*11

*19

Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not:

- Binder and baler twine for agricultural machines, of sisal and other fibres of the Agave family

246

(tonnes)

146 B

5607 21 00*91

*99

5607 29 10

5607 29 90

Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not:

- Of sisal and other fibres of the Agave family, other than the products of category 146 A

19

(tonnes)

152

5602 10 11

Felt and articles of felt, whether or not impregnated or coated:

- Felt in the piece or simply cut to rectangular shape

- Needle-loom felt of jute or of other textile, bast fibres of heading No 5703, not impregnated or coated, for uses other than floor coverings

4

(tonnes)

156

6106 90 30

6110 90 90*30

Blouses and pullovers of silk, noil or other waste silk for women, girls and infants, knitted or crocheted

4

(tonnes)

157

6101 90 10

6101 90 90

6102 90 10

6102 90 90

6103 39 00*90

6103 49 99

6104 19 00*90

6104 29 00*90

6104 39 00*90

6104 49 00

6104 69 99

6105 90 90

6106 90 50

6106 90 90

6107 99 00*90

6108 99 90

6109 90 90

6110 90 10

6110 90 90*90

6111 90 00*90

6114 90 00

Garments, knitted or crocheted, other than those of categories 1 to 123 and of category 156

21

(tonnes)

159

6204 49 10

6206 10 00

6214 10 00

6215 10 00

Dresses, blouses and shirt-blouses of silk or silk waste

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

- Of silk or silk waste

Ties, bow ties and cravats:

- Of silk or silk waste

39

(tonnes)

160

6213 10 00

Handkerchiefs:

- Of silk, of noil or of other waste silk

1

(tonnes)

161

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 99 00

6203 19 90

6203 29 90

6203 39 90

6203 49 90

6204 19 90

6204 29 90

6204 39 90

6204 49 90

6204 59 90

6204 69 90

6205 90 10

6205 90 90

6206 90 10

6206 90 90

6211 20 00*90

6211 39 00

6211 49 00

6214 90 90*19

*99

Clothing, other than knitted or crocheted, other than those of category 1 to 123 and category 159

75

(tonnes)

220

6309 00 00

Used clothing

1 030

(tonnes)

230

5604 10 00

Rubber thread and cord, textile covered

24

(tonnes)

240

5801 90 90*90

5811 00 00*14

*15

*99

6002 10 10*99

6002 30 10*99

6304 19 90*99

6304 99 00*99

6305 90 00*10

6308 00 00*90

Other textile products, other than those of categories 1 to 230

1

(tonne)

ANNEX B

Protocol 2

On trade between Latvia and the Community in processed agricultural products.

Article 1

1. The Community and Latvia apply to processed agricultural products the duties, listed in Annex I and Annex II respectively in accordance with the conditions mentioned therein, whether limited by quota or not.

2. The Association Council will decide on:

- any extension of the list of processed agricultural products under this Protocol

- any amendment of the duties mentioned in Annexes I and II

- any increase or abolition of tariff quotas

3. The Association Council may replace the duties established by the present Protocol by a regime established on the basis of the respective market prices of the Community and Latvia of the agricultural products actually used in the manufacture of processed agricultural products subject to the present Protocol. It will establish the list of goods subject to these amounts and as a consequence, the list of basic products; to this end, it will decide the general rules of application.

Article 2

The duties applied conforming to Article 1 may be reduced by decision of the Association Council:

- when in trade between the Community and Latvia the duties applied to the basic products are reduced or

- in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.

The reductions provided for under the first indent will be calculated on the pa rt of the duty designated as the agricultural component which shall correspond to the agricultural products actually used in the manufacture of the processed agricultural products in question and deduced from the duties applied to these basic agricultural products.

 

Article 3

The Community and Latvia will inform each other of the administrative arrangement adopted for the products covered by this Protocol.

Such arrangement should ensure equal treatment for all interested parties and should be as simple and flexible as possible.

ANNEX I

 

Table 1: Quotas applicable upon import into the Community of goods originating in Latvia

 

 

CN code

Description

 

 

Annual quota

 

(1,000 kg)

 
   

1997

1998

1999

2000 and after

1

2

3

4

5

6

ex 1704 90

Other sugar confectionery; excluding liquorice extract falling within CN code 1704 90 10

275

300

325

350

           

1806 31 00

1806 32

1806 90

Chocolate confectionery

550

600

650

700

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Food preparations

220

240

260

280

1905 30

Biscuits

220

240

260

280

2105 00

Ice-cream

31

34

37

40

 

Table 2: Duties applicable upon import into the Community of goods originating in Latvia

 

Note: The Basic Amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components (EAR) and additional duties, applicable

on importation into the Community of goods listed in this Table are those set out in Table 3 to this Annex.

CN code

Description

 

Duty

   
   

From 01/07/97 to

30/06/98

From 01/07/98 to

30/06/99

From 01/07/99 to

30/06/2000

As from

01/07/2000

1

2

3

4

5

6

ex 1704 90

Other sugar confectionery; excluding liquorice extract falling within CN code 1704 90 10

EAR

EAR

EAR

EAR

           

1806 31

Chocolate, filled

EAR

EAR

EAR

EAR

1806 32

Chocolate, not filled

EAR

EAR

EAR

EAR

1806 90

Chocolate with alcohol

EAR

EAR

EAR

EAR

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Other food preparations

EAR

EAR

8.2%

EAR

EAR

EAR

7.6%

EAR

EAR

EAR

7.0%

EAR

EAR

EAR

6.4%

EAR

1905 30

Biscuits

EAR

EAR

EAR

EAR

2104 10

Soups and brothes and preparation therefor

5.7%

5.3%

4.9%

4.5%

 

1

2

3

4

5

6

2105 00

Ice-cream

EAR

EAR

EAR

EAR

2201 10

Mineral waters and aerated waters

0%

0%

0%

0%

2203 00

Beer

4.4%

3.5%

2.6%

0%

2208 60 11

Vodka

0,52 ECU % vol/hl + 2.53 ECU/hl

0,26 ECU % vol/hl + 1.27 ECU/hl

0%

0%

2208 70 10

Liqueurs

0,64 ECU % vol/hl + 4.10 ECU/hl

0,32 ECU % vol/hl + 2.05 ECU/hl

0%

0%

2208 90 78

Other spirituous beverages

0,64 ECU % vol/hl

0,32 ECU % vol/hl

0%

0%

2905 43 00

Mannitol

EA

EA

EA

EA

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

EA

EA

EA

EA

3302 10 29

Mixtures of odoriferous substances and mixtures; other preparations based on odoriferous substances

EA

EA

EA

EA

ex 3505 10

Dextrins and other modified starches, excluding starches, esterified or etherified of subheading 3505 10 50

EA

EA

EA

EA

3505 20

Glues with a basis of starches, dextrins and other modified starches

EA

EA

EA

EA

3809 10

Dressings and finishing agents with a basis of amylaceouos substances

EA

EA

EA

EA

3824 60

Sorbitol other than that of subheading 2905 44

EA

EA

EA

EA

 

Table 3: Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced
agricultural components and additional duties applicable on importation
into the Community of goods listed in Table 2

 

 

Basic product

From 01/07/1997 until 30/06/1998

From 01/07/1998 until 30/06/1999

From 01/07/1999 until 30/06/2000

As from 01/07/2000

   

 

ECU/100 kg

   

Common wheat

8.524

7.900

7.277

6.653

Durum wheat

13.231

12.263

11.295

10.326

Rye

8.306

7.698

7.090

6.483

Barley

8.306

7.698

7.090

6.483

Maize

7.408

7.408

7.193

6.577

Long-grain husked rice

23.706

21.972

20.237

18.502

Skimmed-milk powder

26.730

25.740

24.750

23.760

Whole-milk powderr

33.423

30.978

28.532

26.086

Butter

48.575

45.021

41.467

37.912

White sugar

32.565

31.795

30.573

29.350

 

Annex II

Duties applicable to goods originating in the Community on import into Latvia

Note: Duties are set to zero for imports into Latvia of processed agricultural products originating in the Community which fall within Regulation (EC) No 3448/93 and are not listed in this table.

 

CN- Code

Description

   

Rate of duty (%)

   

1997

1998

1999

2000

2001

2002

and after

1

2

3

4

5

6

7

8

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa :

           

0403 10 51 to 99

- Yoghurt, flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

15

15

12

10

10

10

0403 90 71 to 99

- Other

12

10

9

8

8

8

0405

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads :

           

0405 20

-Dairy spreads:

           

0405 20 10

--Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%

15

15

15

15

15

15

0405 20 30

--Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%

15

15

15

15

15

15

0501 00 00

Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair

9

6

3

0

0

0

0502

Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair :

9

6

3

0

0

0

0503 00 00

Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material

9

6

3

0

0

0

0505

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfeccted or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers :

           

0505 10

-Feathers of a kind used for stuffing; down

9

6

3

0

0

0

0505 90 00

-Other

9

6

3

0

0

0

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0506

Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products

9

6

3

0

0

0

0507

Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products

9

6

3

0

0

0

0508 00 00

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof

9

6

3

0

0

0

0509 00

Natural sponges of animal origin

9

6

3

0

0

0

0510 00

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

9

6

3

0

0

0

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

           

0710 40 00

- Sweet corn

12

10

9

8

8

8

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

           

0711 90 30

--- Sweet corn

9

6

3

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

0

0

1212

Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for humanconsumption, not elsewhere specified or included:

           

1212 20 00

-Seaweeds and other algae

0

0

0

0

0

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

           
 

-Vegetable saps and extracts :

           

1302 12 00

--Of liquorice

9

6

3

0

0

0

1302 13 00

--Of hops

9

6

3

0

0

0

1302 14 00

--Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone

9

6

3

0

0

0

1302 19

--Other

9

6

3

0

0

0

1302 20

-Pectic substances, pectinates and pectates:

           

1302 20 90

--Other

9

6

3

0

0

0

 

-Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

           

1302 31 00

--Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

--Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds.

9

6

3

0

0

0

1505

Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

0

0

0

0

0

0

1515

Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

           

1515 60

-Jojoba oil and its fractions

0

0

0

0

0

0

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further prepared:

           

1516 20

-Vegetable fats and oils and their fractions:

           

1516 20 10

--Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax"

0

0

0

0

0

0

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of no 1516:

           

1517 10

-Margarine, excluding liquid margarine:

           

1517 10 10

--Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

15 )

14 1)

12 1)

10 1)

10 1)

10 1)

1517 90

-Other:

           

1517 90 10

--Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

15 1)

14 1)

12 1)

10 1)

10 1)

10 1)

 

--Other

           

1517 90 93

---Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

15 1)

14 1)

12 1)

10 1)

10 1)

10 1)

1518 00

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidezed, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included

0

0

0

0

0

0

1521

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes:

           

1522 00 10

-Degras

0

0

0

0

0

0

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

           

1702 50 00

-Chemically pure fructose

0

0

0

0

0

0

1702 90

-Other, including invert sugar:

           

1702 90 10

--Chemically pure maltose

0

0

0

0

0

0

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa :

           

1704 10

-Chewing gum, whether or not sugar-coated

6

6

5

5

5

5

1704 90

-Other:

           

1704 90 10

--Liquorice extract containing more than 10% by weitht of sucrose but not containing other added substances

9

6

3

0

0

0

1704 90 30

--White chocolate

9

6

3

0

0

0

 

--Other:

           

1704 90 51

---Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more

9

6

3

0

0

0

1704 90 55

---Throat pastilles and cough drops

9

6

3

0

0

0

1704 90 61

---Sugar coated (panned) goods

9

6

3

0

0

0

 

---Other :

           

1704 90 65

----Gum confectionery and jelly confectionery including fruit pastes in the form of sugar confectionery

9

6

3

0

0

0

1704 90 71

----Boiled sweets whether or not filled

10

10

10

10

8

5

1704 90 75

----Toffees, caramels and similar sweets

20

20

20

20

18

15

 

----Other

           

1704 90 81

-----Compressed tablets

9

6

3

0

0

0

1704 90 99

-----Other

9

6

3

0

0

0

1803

Cocoa paste, whether or not defatted

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Cocoa butter, fat and oil

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

0

0

0

0

0

0

1806

Chocolate and other food preparation containing cocoa:

           

1806 10

- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

25

20

15

10

10

10

1806 20

- Other preparations in block slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings of a content exceeding 2 kg :

0

0

0

0

0

0

 

-Other, in blocks, slabs or bars:

           

1806 31 00

-- Filled

30

30

30

20

15

15

1806 32

-- Not filled

30

30

30

20

15

15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1806 90

-Other:

25

25

20

15

15

15

 

--Chocolate and chocolate products:

           
 

---Choc olates, whether or not filled:

           

1806 90 11

----Containing alcohol

25

25

20

15

15

15

1806 90 19

----Other

25

25

20

15

15

15

 

---Other:

           

1806 90 31

----Filled

25

25

20

15

15

15

1806 90 39

----Not filled

25

25

20

15

15

15

1806 90 50

--Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa

20

20

20

15

15

15

1806 90 60

--Spreads containing cocoa

25

25

20

15

15

15

1806 90 70

--Preparations containing cocoa for making beverages

15

15

15

10

10

10

1806 90 90

--Other

25

25

20

15

15

15

1901

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing less than 40% by weight of coca calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

           

1901 10 00

-Preparations for infant use, put up for retail sale

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of No 1905

12

10

10

10

10

8

1901 90

- Other

12

10

10

10

10

8

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, whether or not prepared

           
 

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared :

           

1902 11 00

-- Containing eggs

14

13

12

10

10

10

1902 19

-- Other

14

13

12

10

10

10

1902 20

- Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:

10

8

6

5

5

5

1902 20 91 to 1902 20 99

--Other

10

8

6

5

5

5

1902 30

- Other pasta

10

8

6

5

5

5

1902 40

- Couscous

10

8

6

5

5

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1903 00 00

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

9

6

3

0

0

0

1904

Prepared food obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example cornflakes) ; cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other worked grains (exc25ept flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

9

6

3

0

0

0

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa ; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

25

25

25

20

15

15

2001

Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid :

           

2001 90

- Other :

           

2001 90 30

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

11

9

7

5

5

5

2001 90 40

-- Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch

11

9

7

5

5

5

2001 90 60

--Palm hearts

11

9

7

5

5

5

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading N° 2006

           

2004 90

- Other vegetables and mixtures of vegetables:

           

2004 90 10

-- Sweet corn(Zea mays var. saccharata)

12

11

10

8

8

8

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading N° 2006

           

2005 20

- Potatoes:

           

2005 20 10

-- In the form of flour, meal or flakes

12

11

10

8

8

8

2005 80 00

- Sweet corn(Zea mays var. saccharata)

9

6

3

0

0

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2008

Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included :

           
 

-Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:

           

2008 11 10

---Peanut butter

9

6

3

0

0

0

 

-Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

           

2008 91 00

-- Palm hearts

9

6

3

0

0

0

2008 92

--Mixtures

9

6

3

0

0

0

2008 99

--Other

9

6

3

0

0

0

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté‚ and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté ; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

9

6

3

0

0

0

2102

Yeasts (active or inactive) ; other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of No 3002) ; prepared baking powders :

           

2102 10

- Active yeasts

9

6

3

0

0

0

2102 20

- Inactive yeasts ; other single-cell micro-organisms, dead

9

6

3

0

0

0

2102 30 00

- Prepared baking powders

0

0

0

0

0

0

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed easonings; mustard flour and meals and prepared mustard :

           

2103 10 00

- Soya sauce

9

6

3

0

0

0

2103 20 00

- Tomato ketchup and other tomato sauces

9

6

3

0

0

0

2103 30

- Mustard flour and meal and prepared mustard :

           

2103 30 10

-- Mustard flour

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

-- Prepared mustard

9

6

3

0

0

0

ex 2103 90

--Other, except Mayonnaise

9

6

3

0

0

0

2103 90 901

---Mayonnaise

12

11

10

8

8

8

2104

Soups and broths and preparations therefor ; homogenised composite food preparations :

           

2104 10

- Soups and broths and preparation therefor

12

11

10

8

8

8

2104 20 00

-Homogenised composite food preparetions

0

0

0

0

0

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2105 00

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

15

15

15

10

10

8

               

2106

Food preparations not elsewhere specified or included, except flavoured or coloured syrups falling within CN Codes 2106 90 30 to 2106 90 59

0

0

0

0

0

0

2201

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow:

           

2201 10

-Mineral waters and aerated waters

0

0

0

0

0

0

2201 90 00

-Other

3 Ls/hl

2.5 Ls/hl

2 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of No 2209

3 Ls/hl

2.5 Ls/hl

2 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

1.5 Ls/hl

2203 00

Beer made from malt

10 Ls/hl

10 Ls/hl

10 Ls/hl

8 Ls/hl

8 Ls/hl

5 Ls/hl

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

10 Ls/hl

10 Ls/hl

8 Ls/hl

5 Ls/hl

5 Ls/hl

5 Ls/hl

2206

Other fermented beverages

15

15

15

10

10

10

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strenght

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

3.9 Ls/l

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

           

2208 20

- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc :

           

2208 20 12 to

2208 20 29

-- In containers holding 2 litres or less

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

 

-- In containers holding more than 2 litres:

           

2208 20 40

--- Raw distillate

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

2208 20 62 to 2208 20 89

--- Other

0

0

0

0

0

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2208 30

- Whiskies

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

2208 40

- Rum and taffia

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

2208 50

-Gin and Geneva

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

2208 60

-Vodka

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

2208 70

-Liqueurs and cordials

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

ex 2208 90

- Other, except undernatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume falling within CN codes 2208 90 91 and 2208 90 99

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

1.25 Ls/% vol/hl

 

-- Undernatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume, in containers holding:

           

2208 90 91

--- 2 litres or less

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

2208 90 99

--- More than 2 litres

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

3.9 Ls/% vol/hl

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobaccco or of tobacc substitutes:

           

2402 10 00

- Cigars, cheroots fand cigarillos, containing tobacco

9

6

3

0

0

0

2402 20

- Cigarettes containing tobacco

1.25 Ls/ 1,000 pcs

1.25 Ls/ 1,000 pcs

1.25 Ls/ 1,000 pcs

1.25 Ls/ 1,000 pcs

1.25 Ls/ 1,000 pcs

1.25 Ls/ 1,000 pcs

2402 90 00

-Other

9

6

3

0

0

0

2403

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitues; homogenized or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences

9

6

3

0

0

0

 

Declaration

 

If Latvia reduces its duty rates applicable on a MFN basis to imports from non-Community origins for goods listed in Annex II to Protocol 2 below those in force on 1 January 1997 the preferential duty rates applicable to imports from the Community of these goods shall be adjusted in order to maintain the relative preference of the Community.

 

 

Annex C

ANNEX Va

Imports into Community of the following products originating in Latvia shall be

subject to the concessions set out below (MFN = most favoured nations duty):

CN code

Description (1)

applicable duty (% of MFN)

(2)

Annual Quantities

Specific provision

     

from 1.7.1997 to 30.6.1998 (tonnes)

from 1.7.1998 to 30.6.1999 (tonnes)

from 1.7.1999 to 30.6.2000 (tonnes)

from 1.7.2000

(tonnes)

 

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Live bovine animals of a live weight not exced. 80 kg

Live bovine animals of a live weight exceeding 80 kg but not exceeding 300 kg

20

178 000

heads

153 000

heads

178 000

heads

153 000

heads

178 000

heads

153 000

heads

178 000

heads

153 000

heads

(3)

ex 0102 90

Heifers and cows of the following mountain breeds: grey, brown, yellow, spotted Simmental and Pinzgau

6% ad valorem

7000 heads

7000 heads

7000 heads

7000 heads

(4)

0201

0202

Meat of bovines, fresh, chilled or frozen

20

1650

1725

1800

1875

(5)

0203

Meat of domestic swine, fresh chilled and frozen

20

1100

1150

1200

1250

(6)

0204

Meets of sheep or goats

free

110

115

120

125

(5)

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 50

0207 13 60

0207 14 50

0207 14 60

Chicken carcases; breast of chicken; legs of chicken

20

550

575

600

625

 

0402 10 19

0402 21 19

Skimmed milk powder

Whole milk powder

20

2750

2875

3000

3125

 

ex 0402 99

Milk or cream other than powder, added sugar

20

220

230

240

250

 

0405 10

Butter

20

990

1035

1080

1125

 

0406

Cheeses

20

1320

1380

1440

1500

 

0409 00 00

Natural honey

64

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0601 10

Bulbs, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant

64

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0602 20 90

Fruit trees, shrubs and bushes, other

64

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0602 40

Roses, grafted or not

72

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0704 90 10

White cabbages and red cabbages

20

386

404

422

440

 

ex 0706 10 00

Carrots

20

220

230

240

250

 

0706 90 30

Horse raddish

47

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0707 00 25

0707 00 30

Cucumbers, fresh or chilled (from 16 May to 31 October)

80

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0709 51 30

Chanterelles

free

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0710 10 00

Potatoes, frozen

20

220

230

240

250

 

0810 40 30

Bilberries of the species “Vaccinium myrtillus”

free

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0810 40 50

Fruit of the species “Vaccinium macrocarpon” and “Vaccinium corymbosum”

74

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0810 40 90

Other berries, fresh

42

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

0811 10

Strawberries, frozen

20

220

230

240

250

(7)

0909 40

Seeds of caraway

free

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 

1104 12 90

Oats, flaked

20

330

345

360

375

 

1108 13 00

Potato starch

20

440

460

480

500

 

1601 00 91

Sausages, dry or for spreading uncooked

20

220

230

240

250

 

1602 50 10

Prepared or preserved bovine meat

20

220

230

240

250

 

2001 10 00

Preserved cucumbers and gherkins

20

166

174

182

190

 

2005 90 75

Sauekraut

20

122

128

134

140

 

 

2009 70 30

 

2009 70 93

 

 

2009 70 99

Apple juice of a density not

exceeding 1,33 g/cm3 at 200C

Of a value exceeding ECU 18 per 100 kg net weight, containing added sugar

Of a value exceeding ECU 18 per 100 kg net weight, with an added sugar content not exceeding 30% by weight

Not containing added sugar

67

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

 1. Notwithstanding the rules for the interpretation of the combined nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than indivcative value, the preferential scheme being determinated, within the context of this annex, by the coverage of the CN code. Where exCN codes are indicated the preferencial scheme is to be determined by application to the CN code and corresponding description togather.
 2. In cases where an MFN minimum duty exists, the applicable minimum duty is equal to the MFN minimum duty multiplied by the percentage, indicated in this column.
 3. The quota for this product is opened in the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania. In case imports into the Community of live bovine domestic animals may exceed 500 000 heads for any given year, the Community may take the management measures neded to protect its market, notwithstanding any other rights given under the Agreement,
 4. The quota for this product is opened in the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania. The applied duty is 6%.
 5. The quota for this product is globally opened in Estonia, Latvia and Lithuania. The Community make take into account, in the framework of its legislation and when appropriate, the supply needs of its market and the need to mantain its market balance.
 6. Excluded tenderloins presented alone.
 7. Subject to import price arrangement

Annex

Minimum import price arrangement for certain soft fruit for processing

1. Minimum import prices are fixed as follows for the following products for processing originating in the Republic of Latvia:

CN Code

Description

Minimum import price

(ECU/100 kg net)

ex 0811.10.11

Frozen strawberries, containing added sugar or other swettening matter, with a sugar content exceeding 13 % by weight : whole fruit

75.0

ex 0811.10.11

Frozen strawberries, containing added sugar or other swettening matter, with a sugar content exceeding 13 % by weight : other

57.6

ex 0811.10.19

Frozen strawberries, containing added sugar or other swetening matter , with a sugar content not exceeding 13% by weight : wholefruit

75.0

ex 0811.10.19

Frozen strawberries, containing added sugar or other swetening matter , with a sugar content not exceeding 13% by weight : other

57.6

ex 0811 10 90

Frozen strawberries, containing no added sugar or other sweetening matter : whole fruit

75

ex 0811 10 90

Frozen strawberries, containing no added sugar or other sweetening matter : other

57,6

2. The minimum import prices, as set out in Article 1, will be respected on a consignment by consignment basis. In the case of a customs declaration value being lower than the minimum import price, a countervailing duty will be charged equal to the difference between the minimum import price and the customs declaration value.

3. If the import prices of a given product covered by this Annex show a trend suggesting that the prices could go below the level of the minimum import pricse in the immediate future, the European Commission will inform the Republic of Latvia authorites in order to enable them to correct the situation.

4. At the request of either the Community or Latvia, the Association Council shall examine the functioning of the system or the revision of the level of the minimum import prices. If appropriate, the Association Council shall take the necessary decisions.

5. To encourage and promote the development of trade and for the mutual benefit of all parties concerned, a consultation meeting will be organized three months before the beginning of each marketing year in the European Community. This consultation meeting will take place between the European Commission and the interested European producers' organizations for the products concerned, on the one part and the authorities', producers' and exporters' organizations of all the associated exporting countries, on the other part.

During this consultation meeting, the market situation for soft fruit including, in particular, forecasts for production, stock situation, price evolution and possible market development, as well as possibilities to adapt supply to demand, will be discussed.

ANNEX D

Products originating in Latvia for which the Community grants reduced- or zero-duty tariff quotas

CN code

Taric subdivision

Description

Quota duty

Quota volume

ex 0303 21 00

*10

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), frozen

0%

50 t

0302 50 10

 

Cod (Gadus morhua), fresh or chilled

0%

570 t

0302 50 90

0302 69 35

0303 60 19

0303 60 90

0303 79 41

 

Cod (Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and fish of the species Boreogadus saida, fresh or frozen

6%

250 t

0302 50 10

0303 60 11

 

Cod (Gadus morhua), fresh or frozen

6%

750 t

0302 61 99
0303 71 99

 

Brisling or sprat (Sprattus sprattus), from 16 June to 14 February, fresh or frozen

6,5%

1 600 t

0304 20 29

 

Fillets of cod, frozen

0%

190 t

ex 1604 19 98

ex 1604 20 90

*20

*35

*50

Prepared or preserved sprat or lamprey, whether or not minced

10%

350 t

ex 0302 70 00

*31

*33

Salmon roe and milt

0%

300 000 pcs

ex 0301 99 11

ex 0301 99 19

*20

*10

Young salmon

0%

100 000 pcs

ex 0302 70 00

*41

Pike roe

4%

1 000 000 pcs

ex 0301 99 19

*20

Young pike-perch

4%

300 000 pcs