Likumprojekts

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības

nolīgumu par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam,

izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru

1.pants. 1999.gada 9.novembrī Minskā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam, izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru (turpmāk - Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Latvijas Republikas valdības

un

Baltkrievijas Republikas valdības

N O L Ī G U M S

par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam, izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Līgumslēdzējām Pusēm,

ievērojot Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības 1994.gada 21.februāra Nolīgumu par tirdznieciskās un ekonomiskās sadarbības principiem un tiecoties attīstīt abu valstu ekonomisko sadarbību, balstoties uz vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principiem,

nolūkā stiprināt un attīstīt transporta sakarus starp abām valstīm,

ievērojot ANO 1982.gada Jūras tiesību Konvenciju un ANO 1965.gada Konvenciju par kontinentālo valstu tranzīta tirdzniecību,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Šajā Nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

2. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina tranzīta brīvības principa ievērošanu un atturas no jebkurām darbībām, kuras varētu kaitēt starptautisko transporta sakaru attīstībai.

3. pants

1. Latvijas Republika kā tranzīta valsts piešķir Baltkrievijas Republikai kā valstij, kurai nav izejas uz jūru, tiesības piekļūt jūrai un no tās ar transporta līdzekļiem, izmantojot īsāko maršrutu. Šajā sakarā Baltkrievijas Republika izmanto Latvijas Republikas ostas un bauda tranzīta brīvību cauri tās teritorijai.

2. Kravu tranzīta pārvadājumus veic abu valstu transporta līdzekļi, kā arī citu valstu transporta līdzekļi, par to vienojoties Līgumslēdzēju Pušu valstu kompetentajām institūcijām.

3. Baltkrievijas Republikas valsts karoga kuģi Latvijas Republikas ostās bauda tādu pašu režīmu kā Latvijas Republikas kuģi.

4. Nolūkā realizēt pilnu suverenitāti savā teritorijā Latvijas Republikai ir tiesības veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, piešķirot tranzīta brīvības tiesības, nekādā veidā netiek ierobežotas valsts likumīgās intereses.

 

4. pants

Līgumslēdzējas Puses vienojas:

a) radīt nepieciešamos apstākļus Latvijas Republikas ostu izmantošanai Baltkrievijas Republikas eksporta un importa tranzīta kravu apstrādei;

b) Baltkrievijas Republikas tranzīta kravu jūras pārvadājumos pēc iespējas izmantot abu Līgumslēdzēju Pušu valstu jūras kuģus;

c) veikt operatīvus pasākumus, lai novērstu cēloņus, kas kavē efektīvus Baltkrievijas Republikas eksporta un importa kravu tranzīta pārvadājumus uz Latvijas Republikas ostām;

  1. radušos kavējumu vai grūtību gadījumos nodrošināt Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas kompetento institūciju nekavējošas konsultācijas un sadarbību to operatīvas novēršanas nolūkā;

e) domstarpības un strīdus, kas Līgumslēdzēju Pušu valstu fizisko vai juridisko personu starpā radušies Latvijas Republikas teritorijā, ieskaitot tās teritoriālos ūdeņus, risināt saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ja šis Nolīgums, citi starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, vai kontrakts neparedz citu risinājumu;

f) dot iespēju Baltkrievijas Republikas juridiskajām vai fiziskajām personām Latvijas Republikas jūras ostās izmantot brīvās zonas savu kravu uzglabāšanai, pārkraušanai, kravu partiju komplektēšanai un sadalīšanai;

g) veicināt transporta organizāciju pārstāvniecību atvēršanu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās.

5. pants

Attiecīgās Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijas veicina transporta līdzekļu padošanu Baltkrievijas Republikas fiziskajām vai juridiskajām personām adresēto, no trešajām valstīm Latvijas Republikas ostās vai pārkraušanas punktos pienākušo kravu pārvadājumiem.

6. pants

1. Baltkrievijas Republikas eksporta un importa kravu tranzīta pārvadājumi cauri Latvijas Republikas teritorijai netiek aplikti ar muitas nodokļiem un nodevām vai citiem maksājumiem (izņemot maksu par konkrētajiem pakalpojumiem).

 

2. Šī panta 1.punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksu par autoceļu, tiltu un citu būvju lietošanu, kā arī uz pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli par degvielas iegādi.

3. Līgumslēdzēju Pušu valstu kompetentās institūcijas veicina labvēlīga tarifu režīma noteikšanu, kas stimulē Baltkrievijas Republikas kravu tranzīta pārvadājumu apjoma pieaugumu. Turklāt, tarifi, kas tiek piemēroti kravu tranzīta pārvadājumiem un to apstrādei Latvijas ostās, nedrīkst pārsniegt tarifus, kuri tiek piemēroti Latvijas Republikas kravu pārvadājumiem un apstrādei.

7. pants

Pārvadājamās kravas muitas, sanitārās, radioaktīvās un cita veida kontroles kārtību nosaka Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošās starptautiskās tiesību normas un attiecīgie Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti.

8. pants

Norēķini un maksājumi starp Līgumslēdzēju Pušu valstu organizācijām un uzņēmumiem šī Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar līgumiem par norēķiniem un maksājumiem, bet, ja tādu nav – saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstu likumiem un citiem tiesību aktiem, ievērojot esošās pasaules cenas un starptautiskajā finansu praksē pieņemtos noteikumus.

9. pants

Līgumslēdzējas Puses pieliek savas pūles, lai uzturētu un attīstītu efektīvas lietišķas attiecības starp abu valstu attiecīgajām institūcijām, kas pārzina transporta un tirdzniecības jautājumus, kā arī veicina kontaktu attīstību starp uzņēmumiem un organizācijām.

10. pants

1. Līgumslēdzējas Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu šī Nolīguma ietvaros veiktās kravu transportēšanas rezultātā.

2. Līgumslēdzējas Puses veicina kompetento institūciju speciālistu piedalīšanos tranzīta pārvadājumos notikušo apkārtējās vides piesārņošanas gadījumu izmeklēšanā un sakarā ar šiem gadījumiem radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

 

11. pants

Graudu un bīstamu kravu apstrāde un pārvadājumi pa jūru šī Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, ko paredz 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību jūrā (SOLAS-74), tās 1978. gada Protokols un visi grozījumi par bīstamo kravu pārvadāšanu, Starptautiskās jūrniecības organizācijas Starptautiskā kodeksa par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu (IMDG) noteikumiem un Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem.

12. pants

1. Lai izskatītu ar šā Nolīguma piemērošanu saistītus, savstarpēji interesējošus jautājumus, no Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvjiem tiek izveidota Kopējā komisija.

2. Kopējā komisija sanāk pēc vienas Līgumslēdzējas Puses valsts kompetento institūciju lūguma. Kopējās komisijas sanāksmes vietu un tās darba kārtību, savstarpēji vienojoties, nosaka abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

3. Atsevišķu jautājumu apspriešanai un attiecīgu rekomendāciju izstrādāšanai Kopējā komisija var pieaicināt ekspertus un izveidot darba grupas.

13. pants

1. Jautājumi, ko neskar šis Nolīgums, kā arī citi starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Baltkrievijas Republika, tiek risināti saskaņā ar katras valsts nacionālajiem likumiem un citiem tiesību aktiem.

2. Kompetentās institūcijas informē viena otru par transporta darbības nosacījumu izmaiņām savā valstī, kas skar otras Līgumslēdzējas Puses valsts intereses. Šādas informācijas specifikāciju un apjomu nosaka Kopējā komisija.

14. pants

Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un saistības, kuras izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

15. pants

Grozījumi un papildinājumi šajā Nolīgumā tiek izdarīti, par to vienojoties Līgumslēdzējām Pusēm, tie stājas spēkā saskaņā ar šī Nolīguma 16.pantu un veido šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

16. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais Līgumslēdzēju Pušu paziņojums, ko tās pa diplomātiskajiem kanāliem nosūtīta viena otrai par to, ka visas konstitucionālās procedūras, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā līdz beidzas sešu mēnešu termiņš, skaitot no dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem informē otru Līgumslēdzēju Pusi par savu nodomu izbeigt šī Nolīguma darbību.

Parakstīts Minskā 1999.gada “9.” novembrī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atsevišķu Nolīguma pantu dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas Baltkrievijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C J U K F I T Y B T

vt;le

Ghfdbntkmcndjv Kfndbqcrjq Htcge,kbrb

b

Ghfdbntkmcndjv Htcge,kbrb <tkfhecm

j, eckjdbz[ nhfypbnf uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm c bcgjkmpjdfybtv gjhnjd b lheujq nhfycgjhnyjq byahfcnhernehs Kfndbqcrjq Htcge,kbrb

 

Ghfdbntkmcndj Kfndbqcrjq Htcge,kbrb b Ghfdbntkmcndj Htcge,kbrb <tkfhecm> bvtyetvst d lfkmytqitv Ljujdfhbdf/obvbcz Cnjhjyfvb>

ghbybvfz dj dybvfybt Cjukfitybt vt;le Ghfdbntkmcndjv Kfndbqcrjq Htcge,kbrb b Ghfdbntkmcndjv Htcge,kbrb <tkfhecm j ghbywbgf[ njhujdj-'rjyjvbxtcrjuj cjnhelybxtcndf jn 21 atdhfkz 1994 ujlf b cnhtvzcm hfpdbdfnm 'rjyjvbxtcrjt cjnhelybxtcndj vt;le ldevz ujcelfhcndfvb yf jcyjdt hfdtycndf b dpfbvyjq dsujls>

;tkfz erhtgkznm b hfpdbdfnm nhfycgjhnyst cdzpb vt;le ldevz ujcelfhcndfvb>

exbnsdfz gjkj;tybz Rjydtywbb JJY j vjhcrjv ghfdt 1982 ujlf b Rjydtywbb JJY j nhfypbnyjq njhujdkt dyenhbrjynbytynfkmys[ ujcelfhcnd 1965 ujlf>

cjukfcbkbcm j yb;tcktle/otv%

 

Cnfnmz 1

Bcgjkmpetvst d yfcnjzotv Cjukfitybb gjyznbz bvt/n cktle/ont pyfxtybz%

Cnfnmz 2

Ljujdfhbdf/obtcz Cnjhjys jrfpsdf/n cjltqcndbt jceotcndktyb/ ghbywbgf cdj,jls nhfypbnf b djplth;bdf/ncz jn k/,s[ ltqcndbq> rjnjhst vjukb ,s yfytcnb eoth, hfpdbnb/ vt;leyfhjlys[ nhfycgjhnys[ cdzptq.

Cnfnmz 3

1. Kfndbqcrfz Htcge,kbrf rfr nhfypbnyjt ujcelfhcndj ghtljcnfdkztn Htcge,kbrt <tkfhecm rfr ujcelfhcnde> yt bvt/otve ds[jlf r vjh/> ghfdj yf ghjcktljdfybt nhfycgjhnys[ chtlcnd gj rhfnxfqitve vfhihene r vjh/ b jn ytuj. Htcge,kbrf <tkfhecm gjkmpetncz ghb 'njv eckeufvb gjhnjd Kfndbqcrjq Htcge,kbrb b cdj,jljq nhfypbnf xthtp tt nthhbnjhb/.

2. Nhfypbnyst gthtdjprb uhepjd jceotcndkz/ncz nhfycgjhnysvb chtlcndfvb j,jb[ ujcelfhcnd> f nfr;t lheub[ ujcelfhcnd gj ljujdjhtyyjcnb rjvgtntynys[ jhufyjd ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy.

3. Celf> gkfdf/obt gjl alfujv Htcge,kbrb <tkfhecm> gjkmpe/ncz d gjhnf[ Kfndbqcrjq Htcge,kbrb ht;bvjv> ghtljcnfdkztvsv celfv Kfndbqcrjq Htcge,kbrb.

4. Kfndbqcrfz Htcge,kbrf d wtkz[ jceotcndktybz gjkyjuj cedthtybntnf yfl cdjtq nthhbnjhbtq bvttn ghfdj ghb ghtljcnfdktybb ghfdf cdj,jls nhfypbnf ghbybvfnm ytj,[jlbvst vths gj ytljgeotyb/ eotvktybz pfrjyys[ bynthtcjd ujcelfhcndf.

 

Cnfnmz 4

Ljujdfhbdf/obtcz Cnjhjys cjukfcbkbcm%

f@ cjplfnm ytj,[jlbvst eckjdbz lkz bcgjkmpjdfybz gjhnjd Kfndbqcrjq Htcge,kbrb lkz j,hf,jnrb nhfypbnys[ 'rcgjhnyj-bvgjhnys[ uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm&

,@ ghbdktrfnm gj djpvj;yjcnb lkz vjhcrb[ gthtdjpjr nhfypbnys[ 'rcgjhnyj - bvgjhnys[ uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm vjhcrbt celf ujcelfhcnd j,tb[ Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy &

d@ ghbybvfnm jgthfnbdyst vths gj ecnhfytyb/ ghbxby> ghtgzncnde/ob[ 'aatrnbdyjq nhfypbnyjq gthtdjprt 'rcgjhnyj-bvgjhnys[ uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm d gjhns Kfndbqcrjq Htcge,kbrb&

u@ j,tcgtxbdfnm d ckexft djpybryjdtybz pflth;tr bkb nhelyjcntq ,tpjnkfufntkmye/ rjycekmnfwb/ b cjnhelybxtcndj rjvgtntynys[ jhufyjd Kfndbqcrjq Htcge,kbrb b Htcge,kbrb <tkfhecm d wtkz[ b[ jgthfnbdyjuj ecnhfytybz&

l@ hfpyjukfcbz b cgjhs> djpybrf/obt vt;le /hblbxtcrbvb b/bkb abpbxtcrbvb kbwfvb ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy yf nthhbnjhbb Kfndbqcrjq Htcge,kbrb> drk/xfz tt nthhbnjhbfkmyjt vjht> htifnm cjukfcyj pfrjyjlfntkmcnde Kfndbqcrjq Htcge,kbrb> tckb yfcnjzobv Cjukfitybtv> lheubvb vt;leyfhjlysvb ljujdjhfvb> exfcnybrfvb rjnjhs[ zdkz/ncz Ljujdfhbdf/obtcz Cnjhjys> bkb rjynhfrnjv yt ghtlecvjnhtyj byjt&

 

 

 

t@ ghtljcnfdkznm /hblbxtcrbv b/bkb abpbxtcrbv kbwfv Htcge,kbrb <tkfhecm bcgjkmpjdfybt cdj,jlys[ pjy lkz crkflbhjdfybz> gthtuheprb> hfpltktybz b c,jhf gfhnbq cdjb[ uhepjd d vjhcrb[ gjhnf[ Kfndbqcrjq Htcge,kbrb&

;@ cjltqcndjdfnm jnrhsnb/ ghtlcnfdbntkmcnd nhfycgjhnys[ jhufybpfwbq yf nthhbnjhbz[ ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy.

 

Cnfnmz 5

Cjjndtncnde/obt jhufys ujcelfhcndtyyjuj eghfdktybz Kfndbqcrjq Htcge,kbrb cjltqcnde/n j,tcgtxtyb/ gjlfxb nhfycgjhnys[ chtlcnd gjl gthtdjpre uhepjd> gjcnegf/ob[ d gjhns b gthtdfkjxyst geyrns Kfndbqcrjq Htcge,kbrb d flhtc /hblbxtcrb[ bkb abpbxtcrb[ kbw Htcge,kbrb <tkfhecm bp nhtnmb[ ujcelfhcnd.

Cnfnmz 6

1. Nhfypbnyst gthtdjprb 'rcgjhnyj-bvgjhnys[ uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm xthtp nthhbnjhb/ Kfndbqcrjq Htcge,kbrb yt gjlkt;fn j,kj;tyb/ ybrfrbvb nfvj;tyysvb yfkjufvb b gjikbyfvb bkb lheubvb c,jhfvb !pf bcrk/xtybtv c,jhjd pf rjyrhtnyst eckeub@.

2. Egjvzyenst d geyrnt 1 yfcnjzotq cnfnmb jcdj,j;ltybz yt hfcghjcnhfyz/ncz yf gkfnt;b pf bcgjkmpjdfybt fdnjvj,bkmys[ ljhju> vjcnjd b lheub[ cjjhe;tybq> f nfr;t yf yfkju yf lj,fdktyye/ cnjbvjcnm b frwbpysq yfkju pf ghbj,htntybt njgkbdf.

3. Rjvgtntynyst jhufys ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy cjltqcnde/n ecnfyjdktyb/ ,kfujghbznyjuj nfhbayjuj ht;bvf> cgjcj,cnde/otuj edtkbxtyb/ j,(tvf nhfypbnys[ gthtdjpjr uhepjd Htcge,kbrb <tkfhecm. Ghb 'njv nfhbas> ghbvtyztvst r nhfypbnysv gthtdjprfv uhepjd b b[ j,hf,jnrt d kfndbqcrb[ gjhnf[> yt ljk;ys ghtdsifnm nfhbas> ghbvtyztvst ghb gthtdjprt b j,hf,jnrt d erfpfyys[ gjhnf[ uhepjd Kfndbqcrjq Htcge,kbrb.

 

Cnfnmz 7

Gjhzljr ghjdtltybz nfvj;tyyjuj> cfybnfhyjuj> hflbjfrnbdyjuj b lheub[ dbljd rjynhjkz uhepjd jghtltkztncz ltqcnde/obvb yf nthhbnjhbb Kfndbqcrjq Htcge,kbrb vt;leyfhjlysvb ghfdjdsvb yjhvfvb b cjjndtncnde/obv pfrjyjlfntkmcndjv Kfndbqcrjq Htcge,kbrb.

 

Cnfnmz 8

Hfcxtns b gkfnt;b> ghjbpdjlbvst vt;le jhufybpfwbzvb b ghtlghbznbzvb ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy d cdzpb c ghbvtytybtv yfcnjzotuj Cjukfitybz> jceotcndkz/ncz d cjjndtncndbb c cjukfitybzvb j hfcxtnf[ b gkfnt;f[> f ghb jncencndbb nfrjds[ - d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy c extnjv ntreob[ vbhjds[ wty b eckjdbq> ghbyzns[ d vt;leyfhjlyjq abyfycjdjq ghfrnbrt.

Cnfnmz 9

Ljujdfhbdf/obtcz Cnjhjys yfghfdkz/n cdjb ecbkbz yf gjllth;fybt b hfpdbnbt 'aatrnbdys[ ltkjds[ jnyjitybq vt;le cjjndtncnde/obvb jhufyfvb j,jb[ ujcelfhcnd> dtlf/obvb djghjcfvb nhfycgjhnf b njhujdkb> f nfr;t yf gjjohtybt hfpdbnbz rjynfrnjd vt;le ghtlghbznbzvb b jhufybpfwbzvb.

Cnfnmz 10

1. Ljujdfhbdf/obtcz Cnjhjys ghbybvf/n dct ytj,[jlbvst vths lkz ghtljndhfotybz pfuhzpytybz jrhe;f/otq chtls d htpekmnfnt nhfycgjhnbhjdrb uhepjd> ghjbpdjlbvjq d hfvrf[ yfcnjzotuj Cjukfitybz.

2. Ljujdfhbdf/obt Cnjhjys jrfpsdf/n cjltqcndbt d exfcnbb cgtwbfkbcnjd rjvgtntynys[ jhufyjd d hfccktljdfybb ghjbcitlib[ ghb nhfypbnyjq gthtdjprt uhepjd ckexftd pfuhzpytybz jrhe;f/otq chtls b djpvtotyb/ eoth,f> cdzpfyyjuj c erfpfyysvb ghjbcitcndbzvb.

Cnfnmz 11

J,hf,jnrf b gthtdjprf vjhcrbv gentv pthyf b jgfcys[ uhepjd d hfvrf[ yfcnjzotuj Cjukfitybz jceotcndkz/ncz d cjjndtncndbb c gjkj;tybzvb vt;leyfhjlyjq Rjydtywbb gj j[hfyt xtkjdtxtcrjq ;bpyb yf vjht 1974 ujlf !CJKFC - 74@> Ghjnjrjkf 1978 ujlf b dct[ gjghfdjr gj gthtdjprt jgfcys[ uhepjd r ytq> gjkj;tybzvb Vt;leyfhjlyjuj Rjltrcf j ,tpjgfcyjq gthtdjprt jgfcys[ uhepjd !IMDG@ Vt;leyfhjlyjq vjhcrjq jhufybpfwbb b yfwbjyfkmysv pfrjyjlfntkmcndjv Kfndbqcrjq Htcge,kbrb.

 

 

Cnfnmz 12

1. Lkz hfccvjnhtybz ghtlcnfdkz/ob[ bpfbvysq bynthtc djghjcjd> cdzpfyys[ c ghbvtytybtv yfcnjzotuj Cjukfitybz> bp ghtlcnfdbntktq rjvgtntynys[ jhufyjd ujcelfhcnd Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy cjplftncz Cjdvtcnyfz rjvbccbz.

2. Cjdvtcnyfz rjvbccbz cj,bhftncz gj ghjcm,t rjvgtntynys[ jhufyjd ujcelfhcndf jlyjq bp Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy. Vtcnj b chjrb ghjdtltybz pfctlfybz b tuj gjdtcnrf lyz jghtltkz/ncz gj ljujdjhtyyjcnb vt;le rjvgtntynysvb jhufyfvb ujcelfhcnd j,tb[ Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy.

3. Lkz j,ce;ltybz jnltkmys[ djghjcjd b dshf,jnrb cjjndtncnde/ob[ htrjvtylfwbq Cjdvtcnyfz rjvbccbz vj;tn ghbdktrfnm 'rcgthnjd b cjplfdfnm hf,jxbt uheggs.

 

Cnfnmz 13

1. Djghjcs> yt ehtuekbhjdfyyst yfcnjzobv Cjukfitybtv> f nfr;t lheubvb vt;leyfhjlysvb ljujdjhfvb> exfcnybrfvb rjnjhs[ zdkz/ncz Kfndbqcrfz Htcge,kbrf b Htcge,kbrf <tkfhecm> htif/ncz cjukfcyj yfwbjyfkmyjve pfrjyjlfntkmcnde rf;ljuj ujcelfhcndf.

2. Rjvgtntynyst jhufys> edtljvkz/n lheu lheuf j, bpvtytybz[ d eckjdbz[ ltzntkmyjcnb nhfycgjhnf d cdjtv ujcelfhcndt> pfnhfubdf/ob[ bynthtcs ujcelfhcndf lheujq Ljujdfhbdf/otqcz Cnjhjys. Cgtwbabrfwbz byajhvfwbb b tt j,(tv jghtltkz/ncz Cjdvtcnyjq rjvbccbtq.

 

Cnfnmz 14

Yfcnjzobv Cjukfitybtv yt pfnhfubdf/ncz ghfdf b j,zpfntkmcndf Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy> dsntrf/obt bp lheub[> pfrk/xtyys[ bvb vt;leyfhjlys[ ljujdjhjd.

Cnfnmz 15

Bpvtytybz b ljgjkytybz d yfcnjzott Cjukfitybt dyjczncz gj dpfbvyjve cjukfcb/ Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy> dcnegf/n d cbke d cjjndtncndbb cj cnfnmtq 16 yfcnjzotuj Cjukfitybz b zdkz/ncz tuj ytjn(tvktvjq xfcnm/.

Cnfnmz 16

1. Yfcnjzott Cjukfitybt dcnegftn d cbke cj cktle/otuj lyz gjckt gjkextybz gjcktlytuj bp edtljvktybq> yfghfdkztvs[ Ljujdfhbdf/obvbcz Cnjhjyfvb gj lbgkjvfnbxtcrbv rfyfkfv lheu lheue j pfdthitybb dct[ dyenhbujcelfhcndtyys[ ghjwtleh> ghtlecvjnhtyys[ yfwbjyfkmysv pfrjyjlfntkmcndjv lkz tuj dcnegktybz d cbke.

2. Yfcnjzott Cjukfitybt pfrk/xtyj yf ytjghtltktyysq chjr b jcnftncz d cbkt lj bcntxtybz itcnb vtczwtd cj lyz edtljvktybz jlyjq bp Ljujdfhbdf/ob[cz Cnjhjy d gbcmvtyyjq ajhvt gj lbgkjvfnbxtcrbv rfyfkfv lheujq Ljujdfhbdf/otqcz Cnjhjys j cdjtv yfvthtybb ghtrhfnbnm tuj ltqcndbt.

 

Cjdthityj d Vbycrt 9 yjz,hz 1999 ujlf d lde[ gjlkbyys[ 'rptvgkzhf[> rf;lsq yf kfnsicrjv> ,tkjheccrjv b heccrjv zpsrf[> ghbxtv dct ntrcns zdkz/ncz fentynbxysvb. D ckexfz[ hfpkbxyjuj njkrjdfybz jnltkmys[ gjkj;tybq yfcnjzotuj Cjukfitybz pf jcyjde ghbybvftncz ntrcn yf heccrjv zpsrt.

 

Pf Ghfdbntkmcndj Pf Ghfdbntkmcndj

Kfndbqcrjq Htcge,kbrb% Htcge,kbrb <tkfhecm%