Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas likums (reģ.nr.399)

 

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

2.

Pr. nr.

3.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kadā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

I. nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I. nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. (1) Saeimas parlamentāro izmeklēšanas komisiju ieceļ Saeima no Saeimas deputātiem.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju jāieceļ noteiktiem gadījumiem, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ, lai noskaidrotu jebkuras lietas, kurām ir publiska nozīme.

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 1. panta pirmajā daļā pirmo vārdu.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ, lai veiktu parlamentāro izmeklēšanu lietās, kurām ir publiska nozīme.’’

/Deputāts A.Kiršteins/

Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ, lai noskaidrotu lietas, kurās ir iesaistīti Saeimas deputāti un Ministru kabineta locekļi.”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 1.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komisija savā darbībā ievēro Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktās personu tiesības un brīvības.”

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ Saeima no Saeimas deputātiem.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija jāieceļ noteiktiem gadījumiem, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ, lai veiktu parlamentāro izmeklēšanu lietās, kurām ir publiska nozīme.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savā darbībā ievēro Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktās personu tiesības un brīvības.

 

2.pants. (1) Priekšlikums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu izskatāms tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija tiek izveidota Saeimas Kartības rullī noteiktajā kārtībā no Saeimas deputātiem vienādā skaitā no visām Saeimas frakcijām.

     

2.pants. (1) Priekšlikums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu izskatāms tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija tiek izveidota Saeimas kartības rullī noteiktajā kārtībā no Saeimas deputātiem - vienādā skaitā no visām Saeimas frakcijām.

3.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz noteiktu laiku, par kura pagarināšanu var lemt Saeima.

(2) Saeima parlamentārās izmeklēšanas komisijai var dot uzdevumu, kas nosakāms saskaņā ar to deputātu priekšlikumu, kuri pieprasījuši parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu.

5.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz noteiktu laiku, kas norādīts priekšlikumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Ja priekšlikumā komisijas darbības laiks nav norādīts, tā izveidojama uz trim mēnešiem. Saeima ir tiesīga pagarināt komisijas darbības laiku.’’

Atbalstīt.

3. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz noteiktu laiku, kas norādīts priekšlikumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Ja priekšlikumā komisijas darbības laiks nav norādīts, tā izveidojama uz trim mēnešiem. Saeima ir tiesīga pagarināt komisijas darbības laiku.

(2) Saeima parlamentārās izmeklēšanas komisijai var dot uzdevumu, kas nosakāms saskaņā ar to deputātu priekšlikumu, kuri pieprasījuši parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu.

 

4.pants. (1) Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekli nevar ievēlēt Saeimas deputātus:

1) kuri vienlaikus ieņem Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra , valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatus;

2) kuriem darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā ir vai var izveidoties interešu konflikts.

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt 4. panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

‘’Parlamentārās izmeklēšanas komisijā nedrīkst tikt ievēlēti un darboties Saeimas deputāti:’’.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 4. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus ‘’ir vai var izveidoties interešu konflikts’’ ar vārdiem ‘’rodas vai var rasties interešu konflikta situācija’’.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 4. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus ‘’ir vai var izveidoties interešu konflikts’’ ar vārdiem ‘’rodas interešu konflikta situācija’’.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 4. pantu ar otro daļu šadā redakcijā:

“(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklism, darbojoties šajā komisijā rodas interešu konflikts, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

4. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijā nedrīkst tikt ievēlēti un darboties Saeimas deputāti:

1) kuri ieņem Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra , valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu;

2) kuriem darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā, rodas interešu konflikts situācija.

(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklim, darbojoties šajā komisijā, rodas interešu konflikts, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

II. nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes

     

II nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes

5.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savas sēdēs notur Saeimas Kartības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija var lemt par izmeklēšanas procesa sēdes noturēšanu.

10.

 

11.

 

 

12.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 5.panta otro daļu.

/Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre V.Slaidiņa/

Izslēgt 5.panta otro daļu.

/Deputāte V.Muižniece/

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisijas sēdes ir atklātas, ja Saeima vai komisija nav lēmusi citādi.”

Atbalstīt daļēji.

Atbalstīt daļēji.

 

Atbalstīt.

5.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savas sēdes rīko Saeimas kartības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes ir atklātas, ja Saeima vai komisija nav lēmusi citādi.

 

 

13.

/Juridiskā komsija/

Papildināt ar jaunu 6. pantu (mainot nākamā panta numerāciju) šādā redakcijā:

“6. pants. (1) Parlamentārā izmeklēšanas komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī pašvaldībām un citām publiskajām institūcijām;

2) uzaicināt savās sēdēs paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās ministrijas un pašvaldību iestāžu, kā arī citu publisko institūciju atbildīgās amatpersonas;

3) nopratināt personas zem zvēresta;

4) konfrontēt personas;

5) izdarit revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus, pasūtījumus vai subsīdijas vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.

(2) Valsts un pašvaldību un citu publisko institūciju amatpersonām ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai.

(3) Ja šajā pantā noteiktās personas, iestādes vai uzņēmumi nepilda ar nopratināšanu vai revīziju saistītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas prasības, policija pēc komisijas pieprasījuma veic piespiedu pasākumus šo prasību izpildīšanai.

(4) Veicot šajā likumā noteiktās darbības, parlametārās izmeklēšanas komisija vadās no Satversmes, Saeimas kārtības ruļļa, šā likuma un kriminālprocesa likuma noteikumiem.”

Atbalstīt.

6. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī pašvaldībām un citām publiskajām institūcijām;

2) uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās ministrijas un pašvaldību iestāžu, kā arī citu publisko institūciju atbildīgās amatpersonas;

3) pieprasīt, lai nopratināmās personas dod zvērestu;

4) konfrontēt personas;

5) izdarīt revīziju valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus, pasūtījumus vai subsīdijas vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.

(2) Valsts un pašvaldību un citu publisko institūciju amatpersonām ir pienākums sniegt parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

(3) Ja šajā pantā noteiktās personas, iestādes vai uzņēmumi nepilda ar nopratināšanu vai revīziju saistītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas prasības, policija pēc komisijas pieprasījuma veic piespiedu pasākumus šo prasību izpildīšanai.

(4) Veicot šajā likumā noteiktās darbības, parlametārās izmeklēšanas komisija vadās no Satversmes, Saeimas kārtības ruļļa, šā likuma un kriminālprocesa likuma noteikumiem.

 

6.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija uz izmeklēšanas procesa sēdi ir tiesīga atbilstoši noteiktajam gadījumam aicināt un tajā nopratināt jebkuru personu, kā arī tajā veikt citas kriminālprocesuālās darbības, lai iegūtu un nostiprinātu pierādījumus. Izmeklēšanas procesa sēde notiek Latvijas kriminālprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga uzticēt minētās darbības veikt izziņas vai prokuratūras iestādēm vai īpašam prokuroram.

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

/Deputāte V.Muižniece/

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu sniegšanai jebkuru personu.

(2) Valsts un pašvaldību amatpersonām ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai.”.

/Deputāts L.Muciņš/

Papildināt 6.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē personas pirms nopratināšanas nodod zvērestu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu attiecīgi par trešo daļu.

/Juridiskā komsija/

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komsijai ir tiesības izsaukt uz savām sēdēm un nopratināt jebkuru personu. Pirms nopratināšanas izmeklēšanas komisijas sēdē nopratināmās personas dod zvērestu.

(2) Izmeklēšanas komisijas sēdi ieraksta fonogrammā pēc kuras izgatavo stenogrammu. Fonogramma un stenogramma tiek pievienota komisijas sēdes protokolam.”

Atbalstīts daļēji (iestr. kom. priekšlik.).

 

 

 

Atbalstīts daļēji (iestr. kom. priekšlik.).

 

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

7. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komsijai ir tiesības izsaukt uz savām sēdēm un nopratināt jebkuru personu. Pirms nopratināšanas komisijas sēdē nopratināmās personas dod zvērestu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi ieraksta fonogrammā pēc kuras izgatavo stenogrammu. Fonogramma un stenogramma tiek pievienota komisijas sēdes protokolam.

7.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisija vai tās pilnvarota amatpersona, aicinot personas uz nopratināšanu izmeklēšanas procesa sēdē, brīdina par to aicināmo personu.

17.

 

18.

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

/Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre V.Slaidiņa/

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

8. pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga noteiktā gadījumā pieņemt lēmumu par revīzijas izdarīšanu valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kā arī privātajās uzņēmējsabiedrībās un citās organizācijās, ja tās tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus, pasūtījumus vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.

19.

 

20.

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 8. pantu pēc vārda ‘’pabalstus’’ ar vārdu ‘’subsīdijas’’.

Atbalstīt.

Atbalstīt (iestr. otrajam las. sagatavotajā 6. pantā).

 

 

III. nodaļa

Īpašais prokurors

     

III nodaļa

Īpašais prokurors

9.pants. (1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikuma Saeima ieceļ īpašu prokuroru, kurš ar iecelšanas brīdi izpilda vienīgi likumā noteiktās prasības un vadās no parlamentārās izmeklēšanas komisijas norādījumiem.

(2) Par īpašo prokuroru var iecelt tikai prokuroru, kas ieņem kādu no Prokuratūras likumā norādītajiem prokurora amatiem.

(3) Īpašajam prokuroram viņa darbības laikā parlamentārās izmeklēšanas komisijā saglabājas viņa iepriekšējā darba vieta, bet viņu šajā laikā algo no Saeimas līdzekļiem.

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

‘’9. pants. (1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors nekavējoties nozīmē vienu vai vairākus īpaši pilnvarotus prokurorus. Par īpaši pilnvaroto prokuroru var nozīmēt prokuroru, kas ieņem kādu no Prokuratūras likumā norādītajiem prokurora amatiem.

(2) Īpaši pilnvarotajam prokuroram viņa darbības laikā parlamentārās izmeklēšanas komisijā saglabājas viņa iepriekšējā darba vieta.

(3) Amatā augstāks prokurors nav tiesīgs pieņemt savā lietvedībā lietu, kuru īpaši pilnvarotais prokurors pieņemis savā izmeklēšanā. Īpaši pilnvarotajam prokuroram nav saistoši ģenerālprokurora norādījumi izmeklējamā lietā.

(4) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors nozīmē citu īpaši pilnvarotu prokuroru.”

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

8. pants. (1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors nekavējoties nor;iko vienu vai vairākus īpaši pilnvarotus prokurorus. Par īpaši pilnvaroto prokuroru var norīkot prokuroru, kas ieņem kādu no Prokuratūras likumā minētajiem prokuroru amatiem.

(2) Īpaši pilnvarotajam prokuroram laikā, kamēr viņs darbojas parlamentārās izmeklēšanas komisijā, saglabājas viņa iepriekšējā darbvieta.

(3) Amatā augstāks prokurors nav tiesīgs pieņemt savā lietvedībā lietu, kuru īpaši pilnvarotais prokurors pieņēmis savā izmeklēšanā. Īpaši pilnvarotajam prokuroram nav saistoši ģenerālprokurora norādījumi izmeklējamā lietā.

(4) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors norīko citu īpaši pilnvarotu prokuroru.

10.pants. (1) Īpašā prokurora uzdevums ir pārbaudīt vai izmeklēšanas komisijas rīcībā esošā informācija nesatur norādījumu uz izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu. Šai nolūkā īpašais prokurors veic pārbaudi Prokuratūras likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atrodot pietiekamu pamatu, kas norāda uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, īpašais prokurors ierosina krimināllietu, kuru saskaņā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas lēmumu pieņem izmeklēšanai vai nosūta izziņas iestādei.

22.

 

 

 

 

 

 

23.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 10. panta otrajā daļā vārdus ‘’kuru saskaņā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas lēmumu pieņems izmeklēšanai vai nosūta izziņas iestādei’’ ar vārdiem ‘’kuru pieņem savā izmeklēšanā vai virza izziņas vai izmeklēšanas izdarīšanai’’.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 10. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Īpaši pilnvarotais prokurors piedalās izmeklēšanas komisijas sēdēs un ar sēdes vadītāja atļauju uzdod uzaicinātajām personām jautājumus.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

9.pants. (1) Īpaši pilnvarotā prokurora uzdevums ir pārbaudīt, vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas rīcībā esošā informācija nesatur norādījumu uz izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu. Šai nolūkā īpaši pilnvarotais prokurors veic pārbaudi Prokuratūras likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja īpaši pilnvarotais prokurors atrodot pietiekamu pamatu, kas norāda uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņš ierosina krimināllietu, kuru pieņem savā izmeklēšanā vai virza izziņas vai izmeklēšanas izdarīšanai.

(3) Īpaši pilnvarotais prokurors piedalās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs un ar sēdes vadītāja atļauju uzdod uzaicinātajām personām jautājumus.

11.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijai, tās pilnvarotiem locekļiem un īpašam prokuroram ir tiesības iepazīties ar operatīvās izstrādes lietām, kas attiecās uz viņas izmeklējamajiem jautājumiem tādā apjomā un kārtībā, kādā Operatīvās darbības likumā tas noteikts uzraugošiem prokuroriem.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 11. pantā vārdus ‘’parlamentārās izmeklēšanas komisijai, tās pilnvarotiem locekļiem un īpašam prokuroram’’ ar vārdiem “parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem, tās pilnvarotiem locekļiem un īpašam prokuroram ja, viņiem ir pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.’’

/Juridiskā komisija/

Papildināt 11. pantu aiz vārda “lietām” ar vārdiem “un valsts noslēpumiem likumā noteiktajā kārtībā”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

Mainīt panta numerāciju.

10.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijai, tās pilnvarotiem locekļiem un īpaši pilnavrotajam prokuroram ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar operatīvās izstrādes lietām un valsts noslēpumiem, kas attiecās uz komisijas izmeklējamajiem jautājumiem, tādā apjomā un kārtībā, kādā Operatīvās darbības likumā tas noteikts uzraugošajiem prokuroriem.

12.pants. Sūdzības par īpašā prokurora darbībām iesniedzamas parlamentārās izmeklēšanas komisijai, kā arī speciālam Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvarotam Augstākās tiesas tiesnesim, kurš tās izšķir Latvijas Kriminālprocesa kodeksā noteiktā kārtībā amatā augstāka prokurora vietā.

26.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

‘’12.pants. Sūdzības par īpaši pilnvarotā prokurora darbībām iesniedzamas ģenerālprokuroram.’’

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

11. pants. Sūdzības par īpaši pilnvarotā prokurora darbībām iesniedzamas ģenerālprokuroram.

 

IV. nodaļa

Personu atbildība

     

IV. nodaļa

Personu atbildība

13.pants. Persona, kas sniegusi parlamentārās izmeklēšanas komisijai vai īpašam prokuroram nepatiesas liecības, eksperta atzinumu vai tulkojumu var tikt sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 300.panta.

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

/Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre V.Slaidiņa/

Aizstāt 13., 14. un 15.panta tekstu ar vienu pantu šādā redakcijā:

“....pants. Persona, kas sniegusi parlamentārajai izmeklēšanas komisijai nepatiesas ziņas vai nepamatoti atsakās no ziņu sniegšanas, var tikt saukta pie likumā noteiktās atbildības.”

/Juridiskais birojs/

Apvienot 13. un 14. pantu un izteikt to šādā redakcijā:

‘’13. pants. Personai, kas nepamatoti atsakās parlamentārās izmeklēšanas komisijai vai īpaši pilnavoratajam prokuroram dot liecību vai eksperta atzinumu vai izdarīt tulkojumu, sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, nepatiesu liecību, eksperta atzinumu vai tulkojumu, ir saucama pie kriminālatbildības vai citas likumā noteiktās atbildības.”

Atbalstīts daļēji (iestr. Juridiskā biroja priekšlik.).

 

 

 

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

12. pants. Personai, kas nepamatoti atsakās parlamentārās izmeklēšanas komisijai vai īpaši pilnavoratajam prokuroram dot liecību vai eksperta atzinumu vai izdarīt tulkojumu, sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, nepatiesu liecību, eksperta atzinumu vai tulkojumu, ir saucama pie kriminālatbildības vai citas likumā noteiktās atbildības.

14.pants. Persona, kas nepamatoti atsakās dot liecību, eksperta atzinumu, vai izdarīt tulkojumu, var tikt saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 302. panta.

29.

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt likumprojekta 14.pantu.

Atbalstīt (pants pēc būtības iestrādāts otrajam las. sagatavotajā 12. panta).

 

15.pants. Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas vai īpaša prokurora likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.2 panta.

30.

 

 

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt likumprojekta 15.pantu.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

16.pants. Persona, kas bez attaisnojošiem iemesliem nav ieradusies pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzaicinājuma uz tās sēdi vai pie īpaša prokurora, var pēc komisijas lēmuma tikt atvesta piespiedu kārtā. Šādu lēmumu izpilda valsts policija.

31.

 

 

32.

 

 

 

 

33.

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt likumprojekta 16.pantā vārdus “vai pie īpaša prokurora”.

/Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre V.Slaidiņa/

Izslēgt likumprojekta 16.pantā vārdus “vai pie īpaša prokurora”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 16. pantu.

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt (pants pēc būtības iestrādāts otrajam las. sagatavotajā 6. panta trešajā daļā).

 

17.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki ir pilnā mērā atbildīgi par valsts noslēpumu, privātu komercnoslēpumu, kā arī ziņu par privātpersonu personisko dzīvi neizpaušanu.

(2) Ja kāds komisijas loceklis ir pieļāvis pārkāpumu, kas norādīts šā panta pirmajā daļā, komisija ir tiesīga atstādināt viņu no tālākas darbības un ierosināt Saeimai nomainīt viņu ar citu deputātu.

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

 

37.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus ‘’ir pilnā mērā atbildīgi’’ ar vārdiem ‘’likumā noteiktā kārtībā ir saucami pie kriminālatbildības‘’, bet vārdus ‘’neizpaušanu’’ ar vārdiem ‘’neatļautu izpaušanu’’.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 17. panta otrajā daļā vārdus ‘’ir tiesīga atstādināt’’ un ‘’ierosināt’’ ar vārdiem ‘’atstādina’’ un ‘’ierosina’’.

/Deputāte V.Muižniece/

Papildināt likumprojekta 17.panta otro daļu pēc vārdiem “ar citu” ar vārdiem “attiecīgās frakcijas”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis ir pieļāvis šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

Mainīt panta numerāciju.

13.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki likumā noteiktajā kārtībā saucami pie kriminālatbildības par valsts noslēpumu un privātu komercnoslēpumu, kā arī par privātpersonu personisko dzīvi aizskarošu ziņu neatļautu izpaušanu.

(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis ir pieļāvis šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

 

V. nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums

     

V nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums

18.pants. (1) Nobeidzot savu darbību parlamentārās izmeklēšanas komisija sagatavo galaziņojumu, kurā norāda:

1) komisijas sastāvu;

2) komisijas veikto darbu Saeimas uzdevuma izpildei;

3) komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu;

4) komisijas secinājumus;

5) komisijas priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija vienlaicīgi ar galaziņojumu var sagatavot likumprojektus vai Saeimas lēmuma projektus konstatēto trūkumu novēršanai un stāvokļa uzlabošanai attiecīgajā jomā un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā iesniegt to Saeimai.

(3) Galaziņojumu paraksta visi parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, kuri nepiekrīt galaziņojumam, var tam rakstiski pievienot savas atsevišķās domas.

(5) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

   

Mainīt panta numerāciju.

14.pants. (1) Pabeidzot savu darbību, parlamentārās izmeklēšanas komisija sagatavo galaziņojumu, kurā norāda:

1) komisijas sastāvu;

2) komisijas veikto darbu Saeimas uzdevuma izpildei;

3) komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu;

4) komisijas secinājumus;

5) komisijas priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija vienlaikus ar galaziņojumu var sagatavot likumprojektus vai Saeimas lēmumu projektus konstatēto trūkumu novēršanai un stāvokļa uzlabošanai attiecīgajā jomā un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā tos iesniegt Saeimai.

(3) Galaziņojumu paraksta visi parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, kuri nepiekrīt galaziņojumam, var tam rakstveidā pievienot savas atsevišķās domas.

(5) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

19.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu izskata Saeimas sēdē.

   

Mainīt panta numerāciju.

15.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu izskata Saeimas sēdē.

20.pants. Ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma izskatīšanu Saeimas sēdē, parlamentārās izmeklēšanas komisijas pilnvaras izbeidzas.

   

Mainīt panta numerāciju.

16.pants. Ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma izskatīšanu Saeimas sēdē komisijas pilnvaras izbeidzas.

21.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga sagatavot starpziņojumu tādā pašā kārtībā, kā tas noteikts galaziņojuma sagatavošanai.

   

Mainīt panta numerāciju.

17.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga sagatavot starpziņojumu tādā pašā kārtībā, kāda noteikta galaziņojuma sagatavošanai.

22.pants. Tiesas un tiesu varas amatpersonas nesaista parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums, un tās brīvi izskata un novērtē apstākļus, kas ir bijis izmeklēšanas priekšmets.

   

Mainīt panta numerāciju.

18.pants. Tiesām un tiesu varas amatpersonām parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums nav saistošs, un tās brīvi izskata un novērtē apstākļus, kas ir bijis izmeklēšanas priekšmets.