Alternatīvais likumprojekts

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24. nr.; 1996, 13., 22. nr.; 1997, 12.nr.; 1998, 22. nr.) šādus grozījumus:

1. 12. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “uztura naudu par laiku, kad deputāts amata darīšanās izbrauc ārpus Saeimas sēžu vietas”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Saeimas deputātu algas, piemaksas Prezidija locekļiem un komisiju un frakciju amatpersonām, atlīdzība deputātiem par piedalīšanos komisiju darbā tiek aplikta ar nodokļiem likumā noteiktajā kārtībā.”

2. Izteikt 14. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja deputātam, realizējot savas pilnvaras, ir radušies izdevumi, tie kompensējami Prezidija noteiktajā apmērā un kārtībā no Saeimas budžeta.

(2) Prezidija noteiktās kompensāciju izmaksas - kancelejas preču iegādei, sakaru pakalpojumu apmaksai un reprezentācijas izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai Latvijas teritorijā, dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai - ar nodokļiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek apliktas.”

3. Izslēgt 15.panta otrās daļas trešo un ceturto teikumu.

4. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu ‘’noziegumu’’ ar vārdu ‘’noziedzīgu nodarījumu’’;

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu ’’noziegumu’’ ar vārdu ‘’nodarījumu’’.

5. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 7.un 8. punktu šādā redakcijā:

‘’ 7) nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu.’

8) nosaka Saeimas pārstāvi Satversmes tiesā, ja Saeima nav lēmusi citādi.”

6. Aizstāt 57. panta otrajā un trešajā daļā, 58. panta otrajā daļā, 120. panta pirmajā un otrajā daļā un 149. panta trešajā daļā vārdus ‘’Saeimas Prezidijs’’ ar vārdu ‘’Prezidijs’’ .

7. 64.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus ‘’likumprojektus un patstāvīgos priekšlikumus’’ ar vārdiem ‘’likumprojektus, lēmuma projektus par uzticības vai neuzticības izteikšanu vai patstāvīgos priekšlikumus’’;

papildināt daļu pēc vārdiem ‘’kā arī’’ ar vārdiem ‘’Satversmes grozījumus un’’.

8. Papildināt 82.panta trešo daļu pēc vārdiem ‘’Saeimas komisija’’ ar vārdiem ‘’vai deputāts’’.

9. Papildināt 83.panta piekto daļu pēc vārdiem ‘’Saeimas komisija’’ ar vārdiem ‘’vai deputāts’’.

10. Papildināt 90.1 panta trešo daļu pēc vārdiem ‘’izsniegts deputātiem’’ ar vārdiem ‘’ ja Saeima nav nolēmusi citādi’’.

11. Aizstāt 93. pantā vārdus ‘’desmit deputātu’’ ar vārdiem ‘’atbildīgās komisijas vai desmit deputātu’’.

12. Izslēgt 96.1 panta pirmajā daļā vārdus ‘’iekļaut darba kārtībā un’’.

13. Papildināt 121.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

‘’ (5) Ja jautājuma iesniedzēji paziņo, ka iesniegtā rakstveida atbilde viņus apmierina, laiks šīs atbildes sniegšanai netiek noteikts. ‘’

14. Aizstāt 133. pantā vārdu ‘’prasīt’’ ar vārdu ‘’ierosināt’’.

15. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VII. Saeimas budžets un saimniecība”

 

16. Papildināt VII nodaļu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

“183.1 (1) Saeima ir finansiāli patstāvīga.

(2) Saeimas budžeta pieprasījums pēc izskatīšanas komisijās un apstiprināšanas Prezidijā iesniedzams finansu ministram iekļaušanai bez grozījumiem valsts budžeta likuma projektā.

(3) Saeimas budžeta pieprasījums līdz valsts budžeta likuma projekta iesniegšanai Saeimā bez Prezidija piekrišanas nav grozāms.”

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi galvenokārt skar jautājumu par kompensāciju izmaksām deputātiem, kuri pašlaik dzīvo Saeimas viesnīcās. Pēc grozījumu pieņemšanas, nebūs vairs Saeimas viesnīcas, bet deputātiem pašiem būs jāīrē dzīvojamā platība Rīgā. Kompensāciju izmaksas kārtību un apmērus noteiks Saeimas Prezidijs.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

2000. gada budžetā līdzekļi attiecīgajām kompensācijām ir paredzēti.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Iespējami grozījumi budžeta likumdošanā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta, pieņemot un izsludinot grozījumus, kā arī ar Saeimas Prezidija lēmumu par attiecīgiem noteikumiem.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš