Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Gaujas nacionālā parka likums”otrajam lasījumam (Steidzams)

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr.1295 )

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Gaujas nacionālā parka likums

       

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

     

1.pants

(1) Gaujas nacionālais parks (turpmāk – parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Parka platība ir 91745 ha. Parka robežas noteiktas saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu.

   

 

Redakc. preciz.

(1) Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Parka platība ir 91 745 hektāri. Parka robežas noteiktas saskaņā ar šā likuma 1. un 2.pielikumu.

(2) Parka pārvaldi īsteno parka administrācija. Tā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde.

     

(2) Parka pārvaldi īsteno parka administrācija. Tā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde.

(3) Parka administrācija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un parka administrācijas pilnu nosaukumu.

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 1. panta trešās daļas vārdus “un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un parka administrācijas pilnu nosaukumu.”

Atbalstīt

(3) Parka administrācija ir juridiskā persona.

         

2.pants

(1) Parka darbības mērķis ir aizsargāt mazpārveidotas dabas teritorijas ar augstu bioloģisko daudzveidību, iežu atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus (turpmāk – valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), kā arī tipiskās ainavas, dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

2

Atbildīgā komisija

Aizstāt 2. panta pirmajā daļā vārdu “kultūrvēsturiskos” ar vārdu “kultūras”.

Atbalstīt

 

Redakc. preciz.

 

 

2.pants

(1) Parka darbības mērķis ir aizsargāt mazpārveidotas dabas teritorijas, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus (turpmāk — valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), kā arī tipiskās ainavas, dabas un kultūras pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

(2) Parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

     

(2) Parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

(3) Parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

   

Redakc. preciz.

(3) Parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

         

3.pants

     

3.pants

(1) Parka teritorijā ir aizliegts:

   

Redakc. preciz.

(1) Parka teritorijā aizliegts:

1) bojāt vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus;

     

1) bojāt vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus;

2) bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus;

     

2) bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus;

3) veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

     

3) veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

4) bojāt vai iznīcināt mikroliegumus, aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus;

     

4) bojāt vai iznīcināt mikroliegumus, aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus;

5) bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos kokus, kas iekļauti dabas pieminekļu kategorijā;

     

5) bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos kokus, kas iekļauti dabas pieminekļu kategorijā;

6) bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības;

     

6) bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības;

7) postīt putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīvesvietas;

     

7) postīt putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīves vietas;

8) izgāzt vai izmest atkritumus (izņemot atkritumu deponēšanas poligonos un izgāztuvēs);

     

8) izgāzt vai izmest atkritumus (izņemot atkritumu deponēšanas poligonus un izgāztuves);

9) piesārņot augsni, gaisu, virszemes ūdenstilpes, avotus un pazemes ūdeņus;

     

9) piesārņot augsni, gaisu, virszemes ūdenstilpes, avotus un pazemes ūdeņus;

10) iztaisnot upes un strautus;

     

10) iztaisnot upes un strautus;

11) pārvietoties ar motorlaivām un ūdens motocikliem pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm (izņemot Ungura ezeru);

     

11) pārvietoties ar motorlaivām un ūdens motocikliem pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm (izņemot Ungura ezeru);

12) bojāt vai iznīcināt labiekārtojuma objektus, informācijas un norādes zīmes;

     

12) bojāt vai iznīcināt labiekārtojuma objektus, informācijas un norādes zīmes;

13) izbūvēt dambjus un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa ierīkošanas upēs un citās ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija.

     

13) izbūvēt dambjus un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa ierīkošanas upēs un citās ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija.

(2) Parkā nav atļautas citos dabas aizsardzības normatīvajos aktos aizliegtās darbības atbilstoši aizsardzības režīmam.

   

Redakc. preciz.

(2) Parkā atbilstoši tā aizsardzības režīmam nav atļautas citos dabas aizsardzības normatīvajos aktos aizliegtās darbības.

         

4.pants

     

4.pants

Parka administrācijas rakstiska atļauja nepieciešama, lai varētu:

   

Redakc. preciz.

Parka administrācijas rakstveida atļauja nepieciešama, lai varētu:

1) projektēt un izbūvēt gāzes un naftas vadus, dzelzceļus, autoceļus, augstsprieguma elektropārvades līnijas un citus rūpnieciskās infrastruktūras objektus;

     

1) projektēt un izbūvēt gāzes un naftas vadus, dzelzceļus, autoceļus, augstsprieguma elektropārvades līnijas un citus rūpnieciskās infrastruktūras objektus;

2) veikt derīgo izrakteņu ieguvi un zemes dzīļu izpēti;

     

2) veikt derīgo izrakteņu ieguvi un zemes dzīļu izpēti;

3) izmantot motorizētu ūdens transportu Ungura ezerā;

   

Redakc. preciz.

3) izmantot motorizētus ūdens transportlīdzekļus Ungura ezerā;

4) transformēt meža un lauksaimniecības zemes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

4) transformēt meža un lauksaimniecības zemes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

5.pants

     

5.pants

Parka teritorijā esošo pašvaldību teritoriju plānojumi pirms to pieņemšanas saskaņojami ar parka administrāciju.

     

Parka teritorijā esošo pašvaldību teritoriju plānojumi pirms to pieņemšanas saskaņojami ar parka administrāciju.

         

6.pants

     

6.pants

Fiziskas un juridiskas personas pirms tādu dabas un kultūrvēsturisko objektu izpētes darbu sākšanas, kas var mainīt šo objektu stāvokli, informē par to parka administrāciju.

     

Fiziskās un juridiskās personas pirms tādu dabas un kultūrvēsturisko objektu izpētes darbu sākšanas, kas var mainīt šo objektu stāvokli, informē par to parka administrāciju.

         

II nodaļa. Funkcionālās zonas

     

II nodaļa. Funkcionālās zonas

         

7.pants

     

7.pants

Parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas:

     

Parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas:

1) dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;

     

1) dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;

2) dabas lieguma zona;

     

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

     

3) ainavu aizsardzības zona;

4) kultūrvēsturiskā zona;

     

4) kultūrvēsturiskā zona;

5) neitrālā zona.

     

5) neitrālā zona.

8.pants

     

8.pants

(1) Dabas rezervāta zona ir izveidota, lai saglabātu dabiskos procesus bioloģiski daudzveidīgās teritorijās.

   

Redakc. preciz.

(1) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona ir izveidota, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgajās teritorijās notiekošos dabiskos procesus.

(2) Dabas rezervāta zonā aizliegta jebkāda dabas resursu ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot:

   

Redakc. preciz.

(2) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā aizliegta jebkāda dabas resursu ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot:

1) zinātnisko izpēti;

     

1) zinātnisko izpēti;

2) meža ugunsdrošības pasākumus;

     

2) meža ugunsdrošības pasākumus;

3) pasākumus, kas nepieciešami dabas rezervāta aizsardzībai un saglabāšanai (saskaņā ar dabas aizsardzības plānu);

     

3) pasākumus, kas nepieciešami dabas rezervāta aizsardzībai un saglabāšanai (saskaņā ar dabas aizsardzības plānu);

4) dabas rezervāta zonu šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem parka administrācijas noteiktajā kārtībā.

   

Redakc. preciz.

4) dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem parka administrācijas noteiktajā kārtībā.

(3) Parka dabas rezervāta zonas zeme ir valsts īpašums.

   

Redakc. preciz.

(3) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas zeme ir valsts īpašums.

         

9.pants

     

9.pants

(1) Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Gaujas senielejai un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu ar mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī lai saglabātu šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus.

     

(1) Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Gaujas senielejai un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu ar mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī lai saglabātu šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus.

 

3

Dep. A. Seile

Papildināt 9. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot nākamo daļu numerāciju:

(2) Dabas resursu saimnieciskā izmantošana dabas lieguma zonā notiek atbilstoši parka dabas aizsardzības plānam, uz kuru pamatojoties tiek izstrādāts katra konkrētā zemes īpašuma vai pastāvīgā lietošanā nodotā zemes gabala dabas aizsardzības plāns, kuru saskaņā ar parka aizsardzības un izmantošanas noteikumiem pēc zemes īpašnieka vai lietotāja pieteikuma apstiprina parka direktors.

 

 

Atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Dabas resursu saimnieciskā izmantošana dabas lieguma zonā notiek atbilstoši parka dabas aizsardzības plānam. Uz tā pamata tiek izstrādāts katra konkrētā zemes īpašuma vai pastāvīgā lietošanā nodotā zemes gabala dabas aizsardzības plāns, kuru saskaņā ar parka aizsardzības un izmantošanas noteikumiem pēc zemes īpašnieka vai lietotāja pieteikuma apstiprina parka direktors.

(2) Ja dabas lieguma zonā mainās zemes īpašnieks, īpašumtiesību ieguvēji pirms īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā noslēdz ar parka administrāciju līgumu par parka aizsardzības un izmantošanas noteikumu, kā arī īpašu dabas aizsardzības prasību ievērošanu. Noslēgtais līgums kā īpašuma apgrūtinājums nostiprināms zemesgrāmatā.

4

Juridiskais birojs

izteikt 9. pantā otro daļu šādā redakcijā, iekļaujot to kā ceturto daļu:

‘’(4)Īpašuma tiesību aprobežojumi dabas lieguma zonā ierakstāmi zemesgrāmatā pamatojoties uz šo likumu un parka administrācijas nostiprinājuma lūgumu’’;

 

Atbalstīt

Izteikt kā 4. daļu.

 
       

(3) Dabas lieguma zonā aizliegts:

1) iegūt koksni valsts un pašvaldību valdījumā esošajos mežos, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem koku ciršana nepieciešama biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības palielināšanai, mākslīgi izveidotu tīraudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, kā arī stihisko postījumu likvidācijai;

2) sagatavot kokmateriālus kailcirtēs;

3) nosusināt purvus;

4) bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas;

5) lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un cita veida bīstamas un toksiskas ķīmiskās vielas un produktus, izņemot parka aizsardzības un izmantošanas noteikumos vai konkrēto zemes īpašumu vai pastāvīgā lietošanā nodoto zemes gabalu dabas aizsardzības plānos noteiktos gadījumus;

6) mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un augsnes erozijas attīstību;

7) iegūt derīgos izrakteņus;

8) dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas;

9) ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

       

(4) Īpašuma tiesību aprobežojumi dabas lieguma zonā ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz šo likumu un parka administrācijas nostiprinājuma lūgumu.

(3) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci, kā arī dzīvnieku koncentrēšanās iespējas migrācijas periodos, dabas lieguma zonā vai tās daļā parka administrācijas direktors saskaņā ar parka aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumu – ierobežojumu vai aizliegumu apmeklētājiem (apmeklētājs – fiziska persona, kas atrodas parka teritorijā ārpus sava īpašuma) uz laiku uzturēties konkrētajā teritorijā vai veikt konkrētu saimniecisko darbību.

5

Juridiskais birojs

aizstāt 9. panta trešā daļā vārdus ‘’administrācijas direktors’’ ar vārdu ‘’administrācija’’, iekļaut šo daļu kā panta piekto daļu;

 

Atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(5) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci, kā arī iespēju dzīvniekiem pulcēties migrācijas periodos, dabas lieguma zonā vai tās daļā parka administrācija saskaņā ar parka aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumu — ierobežojumu vai aizliegumu apmeklētājiem (fiziskajām personām, kas atrodas parka teritorijā ārpus sava īpašuma) uz laiku uzturēties konkrētajā teritorijā vai veikt konkrētu saimniecisko darbību.

(4) Dabas lieguma zonā aizliegts:

6

Juridiskais birojs

iekļaut 9. panta ceturto daļu kā trešo daļu;

 

Atbalstīt

Izteikt kā 3. daļu.

 

1) iegūt koksni valsts un pašvaldību valdījumā esošajos mežos, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem koku ciršana nepieciešama biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības palielināšanai, mākslīgi izveidotu tīraudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, kā arī stihisko postījumu likvidācijai;

       

2) sagatavot kokmateriālus kailcirtēs;

       

3) nosusināt purvus un meliorēt meža zemes;

7

Dep. A. Seile

Izslēgt 9. panta 4. daļas 3. punktā vārdus “un meliorēt meža zemes”.

Atbalstīt

 

4) bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas;

       

5) lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un citu veidu bīstamas un toksiskas ķīmiskās vielas un produktus;

8

Dep. A. Seile

Papildināt 9. panta ceturtās daļas 5. punktu ar šādu tekstu:

“izņemot parka aizsardzības un izmantošanas noteikumos vai konkrēto zemes īpašumu vai pastāvīgā lietošanā nodoto zemes gabalu dabas aizsardzības plānos noteiktos gadījumus.”

 

 

Atbalstīt

 

6) mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un augsnes erozijas attīstību;

       

7) iegūt derīgos izrakteņus;

       

8) dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī meža ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas;

       

9) ieviest dabiskos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

       

(5) Ar parka administrācijas rakstisku atļauju dabas lieguma zonā var:

   

izteikt kā 6. daļu

Redakc. preciz.

(6) Ar parka administrācijas rakstveida atļauju dabas lieguma zonā var:

1) veikt jebkādu būvniecību (arī hidrotehnisko būvju būvniecību) dabiskā ainavā;

9

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 9. panta piektās daļas 1. punkta vārdu “jebkādu.”

Atbalstīt

1) veikt būvniecību (arī hidrotehnisko būvju būvniecību) dabiskā ainavā;

2) organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 100 cilvēku).

10

Dep. A. Seile

Izteikt 9. panta piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku), izņemot gadījumus, kad pasākumi notiek speciāli šim nolūkam peredzētajās vietās.”

 

Atbalstīt

 

2) organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku), izņemot gadījumus, kad pasākumi notiek speciāli šim nolūkam paredzētajās vietās.

(6) Pašvaldība informē parka administrāciju par jebkuru būvniecību dabas lieguma zonā. Ja paredzētā būvniecība var izraisīt būtiskas dabas un kultūrvēsturiskās vides pārmaiņas, tā jāsaskaņo ar parka administrāciju.

11

Juridiskais birojs

izteikt 9. panta sestās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

‘’Ja dabas lieguma zonā paredzēta būvniecība var izraisīt būtiskas dabas un kultūrvēsturiskās vides pārmaiņas, pašvaldība būvatļauju izsniedz tikai pēc būvniecības saskaņošanas ar parka administrāciju’’.

 

Atbalstīt

 

Izteikt kā 7. daļu

(7) Pašvaldība informē parka administrāciju par jebkuru būvniecību dabas lieguma zonā. Ja dabas lieguma zonā paredzētā būvniecība var izraisīt būtiskas dabas un kultūrvēsturiskās vides pārmaiņas, pašvaldība būvatļauju izsniedz tikai pēc būvniecības saskaņošanas ar parka administrāciju.

         

10.pants

     

10.pants

Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību.

     

Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību.

         

11.pants

     

11.pants

(1) Kultūrvēsturiskā zona ir izveidota, lai nodrošinātu kompleksu aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kā arī teritorijās, kurās koncentrēti kultūras un vēstures pieminekļi.

12

Atbildīgā komisija

izslēgt no 11. panta pirmās daļas vārdus “un vēstures”.

Atbalstīt

(1) Kultūrvēsturiskā zona ir izveidota, lai nodrošinātu kompleksu aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kā arī teritorijās, kurās koncentrēti kultūras pieminekļi.

(2) Kultūrvēsturisko zonu lauku teritorijās aizliegts sadalīt zemes īpašumos, kas mazāki par 10 hektāriem.

13

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11. panta otro daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

(3) Būvniecība kultūrvēsturiskajā zonā veicama saskaņā ar šā likuma 9.panta sesto daļu.

     

(2) Būvniecība kultūrvēsturiskajā zonā veicama saskaņā ar šā likuma 9.panta septīto daļu.

         

12.pants

     

12.pants

Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību.

     

Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību.

         

III nodaļa. Parka pārvalde

     

III nodaļa. Parka pārvalde

         

13.pants

   

Redakc. preciz.

13. pantu

13.pants

Parka administrācijas funkcijas ir:

     

Parka administrācijas funkcijas ir šādas:

1) parka teritorijas pārraudzība un kontrole saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

     

1) pārraudzīt un kontrolēt parka teritoriju saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

2) šā likuma, kā arī likumu par vides aizsardzību un par dabas resursu izmantošanu ievērošanas uzraudzība;

     

2) uzraudzīt šā likuma, kā arī vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu reglamentējošo likumu ievērošanu;

3) dabas un kultūrvēsturisko objektu aizsardzība;

     

3) aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos objektus;

4) izglītojošais un izpētes darbs;

     

4) veikt izglītojošu un izpētes darbu;

5) teritorijas rekreācijas potenciāla saglabāšana, lai nodrošinātu dabu nenoplicinošu tūrismu un atpūtu.

     

5) saglabāt teritorijas rekreācijas potenciālu, lai nodrošinātu dabu nenoplicinošu tūrismu un atpūtu;

 

14

Juridiskais birojs

papildināt 13. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

‘’6) prasību celšana tiesā pret vainīgajām personām par videi nodarīto zaudējumu atlīdzību’’.

 

Atbalstīt

redakc. precizējot

6) celt prasības tiesā pret vainīgajām personām par videi nodarīto zaudējumu atlīdzību;

 

15

Dep. A. Seile

Papildināt 13. pantu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

“7) likumā noteiktajā kārtībā realizēt valsts pirmpirkuma tiesības uz lieguma zonā atsavinājamajiem nekustamajiem īpašumiem;

8) likumā noteiktajā kārtībā parka teritorijā veikt civiltiesiskus darījumus ar valsts meža zemi.”

 

Atbalstīt

7) likumā noteiktajā kārtībā realizēt valsts pirmpirkuma tiesības uz lieguma zonā atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem;

8) likumā noteiktajā kārtībā veikt parka teritorijā civiltiesiskus darījumus ar valsts meža zemi.

14.pants

Parka administrāciju vada direktors, kura kandidatūru pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Parka administrācijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Juridiskais birojs

izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:

‘’(1) Parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors parka teritorijā.

(2) Direktora kandidatūru pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.’’

Atbildīgā komisija

izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:

‘’(1) Parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors parka teritorijā.

(2) Direktora kandidatūru pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.’’

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14. pants

(1) Parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors parka teritorijā.

(2) Direktora kandidatūru pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

         

15.pants

     

15.pants

Parka administrācija sniedz valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedrībai informāciju par stāvokli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā.

     

Parka administrācija sniedz valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedrībai informāciju par stāvokli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā.

16.pants

(1) Lai efektīvāk aizsargātu un apsaimniekotu parku, ir izveidota parka konsultatīvā padome, kurā iekļauti vietējo pašvaldību pārstāvji. Konsultatīvās padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

18

 

 

 

 

 

 

19

Juridiskais birojs

izslēgt 16. panta pirmā daļā vārdus ‘’un sastāvu’’ ;

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Lai efektīvāk aizsargātu un apsaimniekotu parku, ir izveidota parka konsultatīvā padome, kurā iekļauti arī vietējo pašvaldību pārstāvji. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

16.pants

(1) Lai efektīvāk aizsargātu un apsaimniekotu parku, ir izveidota parka konsultatīvā padome, kurā iekļauti arī vietējo pašvaldību pārstāvji. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

20

Juridiskais birojs

izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’Konsultatīvās padomes sastāvu nosaka Ministru kabinets, bet tās personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs’’.

 

 

Atbalstīt

(2) Konsultatīvās padomes sastāvu nosaka Ministru kabinets, bet tās personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

         

17.pants

       

Parka direktors pārstāv parka administrāciju un:

21

Atbildīgā komisija

Izslēgt 17. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

 

1) ir galvenais vides valsts inspektors parka teritorijā;

       

2) ceļ prasības tiesā pret vainīgajām personām par civiltiesiskā zaudējuma atlīdzību par videi nodarītajiem zaudējumiem.

       
         

18.pants

     

17.pants

Parka finansu līdzekļus veido:

     

Parka finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

     

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

     

2) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

3) ieņēmumi no koksnes realizācijas;

     

3) ieņēmumi no koksnes realizācijas;

4) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

     

4) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

IV nodaļa. Parka administrācijas amatpersonu tiesības

     

IV nodaļa. Parka administrācijas amatpersonu tiesības

         

19.pants

     

18.pants

Šā likuma ievērošanas uzraudzību parka teritorijā veic parka administrācijas amatpersonas – direktors un vides valsts inspektori.

22

Dep. A. Seile

Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

“19. pants

(1) Parka administrācijas amatpersonas ir direktors un vides valsts inspektori.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās amatpersonas veic šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzību parka teritorijā.”

 

 

Atbalstīt

(1) Parka administrācijas amatpersonas ir direktors un vides valsts inspektori.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās amatpersonas veic šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzību parka teritorijā.

         

20.pants

     

19.pants

Parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzībai iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

   

Redakc. preciz.

Parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

         

21.pants

     

20.pants

(1) Parka administrācijas amatpersonām un darbiniekiem ir dienesta apliecība.

     

(1) Parka administrācijas amatpersonām un darbiniekiem ir dienesta apliecība.

(2) Parka administrācijas amatpersonām pienākumu veikšanai bez maksas izsniedz dienesta formas tērpu, kurš nēsājams, pildot dienesta pienākumus. Formas tērpa paraugu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

     

(2) Parka administrācijas amatpersonām pienākumu veikšanai bez maksas izsniedz dienesta formas tērpu, kurš nēsājams, pildot dienesta pienākumus. Formas tērpa paraugu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

23

Atbildīgā komisija

papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 1.panta otrajā daļā minētā parka administrācija līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde.

2. Šā likuma 9. panta piektās daļas 1. punkts, sestā daļa un 11. panta trešā daļa ir spēkā līdz attiecīgo pašvaldību teritoriju plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanai.”

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 1.panta otrajā daļā minētā parka administrācija līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” tiek finansēta no Zemkopības ministrijai programmā “Gaujas nacionālais parks” paredzētajiem līdzekļiem.

2. Šā likuma 9.panta sestās daļas 1.punkts, septītā daļa un 11.panta otrā daļa ir spēkā līdz attiecīgo pašvaldību teritoriju plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanai.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gaujas nacionālā parka likumam

       

Gaujas nacionālā parka robežu apraksts

       
         

Gaujas nacionālajam parkam ir šādas robežas:

       

no 1. līdz 2. – no punkta lejpus Valmieras, dienvidos no Valmieras apvedceļa Gaujas upes kreisajā krastā pretī Jumaras upes ietekai, uz austrumiem pa zemnieku saimniecības "Kuldīdznieki" 126.meža kvartāla dienvidu robežstigu, līdz sasniedz ceļu Grīšļi–Sapa;

       

no 2. līdz 3. – pa ceļu uz dienvidiem līdz Kauguru pagasta Jērņu mājām;

       

no 3. līdz 4. – pa zem es ceļu uz austrumiem, līdz sasniedz autoceļu Valmiera–Cēsis pie šī ceļa krustojuma ar 330 kV elektrolīniju;

       

no 4. līdz 5. – pa autoceļu Valmiera–Cēsis uz dienvidiem līdz Liepas pagasta Drāku mājām un vēl uz dienvidiem, līdz sasniedz pagriezienu uz Liepas pagasta Grīviņu mājām;

       

no 5. līdz 6. – pa lauku ceļu uz dienvidaustrumiem līdz ceļam Liepa–Mārsnēni;

       

no 6. līdz 7. – pa ceļu austrumu virzienā līdz apdzīvotajai vietai "Sarkaņi";

       

no 7. līdz 8. – pa lauku ceļu dienvidu virzienā līdz Liepas pagasta Irbīšu mājām;

       

no 8. līdz 9. – pa lauku ceļu uz rietumiem līdz Liepas pagasta Tomēnu mājām, līdz sasniedz ceļu Liepa–Jaunrauna;

       

no 9. līdz 10. – pa ceļu dienvidu virzienā līdz autoceļam Cēsis–Rauna;

       

no 10. līdz 11. – pa ceļu rietumu virzienā līdz Jaunraunas centram;

       

no 11. līdz 12. – no Jaunraunas pa ceļu dienvidu virzienā līdz Veselavas kapiem;

       

no 12. līdz 13. – pa ceļu Priekuļi–Bērzkrogs dienvidu virzienā līdz Bērzkrogam;

       

no 13. līdz 14. – pa autoceļu Veclaicene–Rīga rietumu virzienā līdz Augšlīgatnei;

       

no 14. līdz 15. – pa autoceļu Līgatne–Nītaure dienvidu virzienā līdz zemes ceļa pagriezienam uz Mores pagasta Gudrēnu mājām;

       

no 15. līdz 16. – pa zemes ceļu dienvidu virzienā gar Gudrēnu un Žakaru mājām līdz pagriezienam uz Eglaines pienotavu;

       

no 16. līdz 17. – pa ceļu Eglaines pienotava–More dienvidu virzienā līdz Morei;

       

no 17. līdz 18. – no Mores pa ceļu Nītaure–Jūdaži rietumu virzienā gar Kārtūžiem līdz Siguldas pagasta Purzemnieku mājām, sasniedzot krustojumu ar ceļu no Jūdažiem gar Sudas purva rietumu malu uz autoceļu Veclaicene–Rīga;

       

no 18. līdz 19. – pa ceļu ziemeļu virzienā līdz autoceļam Veclaicene–Rīga pie Siguldas pagasta Gobu mājām;

       

no 19. līdz 20. – pa autoceļu Veclaicene–Rīga rietumu virzienā līdz Siguldas pilsētas robežai;

       

no 20. līdz 21. – gar Vējupītes kreiso krastu ziemeļu virzienā līdz robežai ar valsts meža Siguldas mežniecības 40.kvartālu;

       

no 21. līdz 22. – pa 40.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā līdz Vējupītes gravas kreisā krasta augšējai šķautnei;

       

no 22. līdz 23. – robeža apiet Siguldas pilsētas apbūvēto daļu pa austrumu, ziemeļu un rietumu pusi – pa Gaujas senielejas kreisā senkrasta augšējo šķautni, kas vienlaikus ir valsts meža robeža, rietumos no Siguldas sasniedzot valsts meža Siguldas mežniecības 35.kvartāla 16.nogabala dienvidu stūri;

       

no 23. līdz 24. – pa Siguldas pilsētas administratīvo robežu dienvidu virzienā līdz autoceļam Veclaicene–Rīga;

       

no 24. līdz 25. – pa autoceļu Veclaicene–Rīga uz rietumiem, līdz sasniedz ceļa Inčukalns–Valmiera sākumu Inčukalnā pie apdzīvotās vietas "Sēnīte";

       

no 25. līdz 26. – pa autoceļu Inčukalns–Valmiera ziemeļaustrumu virzienā līdz pagriezienam uz Cēsīm Stalbē;

       

no 26. līdz 27. – pa bijušo Valmieras šoseju uz austrumiem gar Kūdumu, pēc tam uz ziemeļiem gar Lenčiem un Vējkrogu līdz Vaidavas muižai, kur iziet uz autoceļa Inčukalns–Valmiera;

       

no 27. līdz 28. – pa autoceļu Inčukalns–Valmiera ziemeļaustrumu virzienā, līdz tas šķērso Jumaras upi;

       

no 28. līdz 29. – pa Jumaras upes kreiso krastu dienvidaustrumu virzienā līdz Gaujai;

       

no 29. līdz 1. – pāri Gaujai līdz robežapraksta sākumā minētajam punktam Gaujas kreisajā krastā.