Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”

(Reģ. nr. 393)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finansu līdzekļi un cita manta, kas iegūta šādu krimināli sodāmu nodarījumu rezultātā:

1) indīgu, stipri iedarbīgu vielu, narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīga aprite;

2) bandītisms;

3) kontrabanda;

4) personu nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai;

 

5) viltotas naudas vai vērtspapīru izgatavošana vai izplatīšana vai nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem vai naudas dokumentiem;

 

 

6) ķīlnieku sagrābšana, personas nolaupīšana, bērna nolaupīšana;

 

 

9) uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas,

ļaunprātīgs bankrots, kredītiestādes krāpšana;

 

 

 

 

 

10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā;

 

 

 

 

11) pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšana;

 

12) radioaktīvu materiālu nelikumīga iegādāšanās, glabāšana, izlietošana, nodošana vai saārdīšana;

 

 

13) speciālo līdzekļu, ieroču, munīcijas vai sprāgstvielu nelikumīga

(neatļauta) izgatavošana vai realizēšana;

 

 

 

 

1. 4. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus ,,krimināli sodāmu nodarījumu” ar vārdiem ,,noziedzīgu nodarījumu”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt 4. punktā vārdu ,,personu” ar vārdu ,,personas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 6. punktā vārdus ,,bērna nolaupīšana” ar vārdiem ,,bērna samainīšana”;

 

 

 

papildināt 9. punktu pēc vārda ,,atļaujas” ar vārdu ,,(licences)” ;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

,, 10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, neatļauta mantisku labumu pieņemšana, komerciālā uzpirkšana;”;

 

papildināt 11. punktu ar vārdiem ,,piespiešana nodarboties ar prostitūciju un sutenerisms”;

 

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

,, 12) radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana;”

 

 

aizstāt 13. punktā vārdu ,,sprāgstvielu” ar vārdu ,,sprāgstošu vielu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likuma 4. panta 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,5) Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un izplatīšana, nelikumīgas darbības ar naudas dokumentiem, neatļauta vērtspapīru izlaišana”;

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likuma 4. panta 9. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,9) uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), kredītu un citu aizdevumu negodprātīga saņemšana un izmantošana, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz maksātnespējai un bankrotam”;

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekta 1. panta 10. punktā aiz vārda ,,kukuļošanā” iekļaut vārdus ,,kukuļa piesavināšnās”, vārdus ,,neatļauta mantisku labumu pieņemšana” sakārtot sekojošā kārtībā ,,mantisku labumu neatļauta pieņemšana”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likuma 4. panta 13. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,13) ieroču, munīcijas un sprāgstošu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana un realizēšana, speciālo līdzekļu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, nēsāšana un realizēšana”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. 4. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus ,,krimināli sodāmu nodarījumu” ar vārdiem ,,noziedzīgu nodarījumu”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt 4. punktā vārdu ,,personu” ar vārdu ,,personas”;

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

,,5) viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un izplatīšana, nelikumīgas darbības ar naudas dokumentiem, neatļauta vērtspapīru izlaišana;”;

 

 

aizstāt 6. punktā vārdus ,,bērna nolaupīšana” ar vārdiem ,,bērna samainīšana”;

 

 

izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

,, 9) uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), kredītu un citu aizdevumu negodprātīga saņemšana un izmantošana, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz maksātnespējai un bankrotam;

 

 

10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, kukuļa piesavināšanās, mantisku labumu neatļauta pieņemšana; “;

 

 

papildināt 11. punktu ar vārdiem ,,piespiešana nodarboties ar prostitūciju un sutenerisms”;

 

izteikt 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

,,12) radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana;

 

 

13) ieroču, munīcijas un sprāgstošu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana un realizēšana, speciālo līdzekļu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, nēsāšana un realizēšana;”;

 

...................................................

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

,, 15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.”

5.

LR Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā 15. punktā vārdu ,,samaksas” ar vārdu ,,nomaksas”.

Pieņemt

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

,,15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.”

11.pants. (1) Kredītiestāžu un finansu iestāžu pienākums ir:

1) nekavējoties ziņot Kontroles dienestam par katru finansu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm. Neparasta darījuma pazīmju sarakstu izstrādā Kontroles dienests, ņemot vērā Konsultatīvās padomes ieteikumus, un apstiprina Ministru kabinets.

 

2) pēc Kontroles dienesta rakstveida pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), attiecībā uz kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums.

2. Izteikt 11. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,2) pēc Kontroles dienesta rakstveida pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32. pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu - arī par pārējiem klienta darījumiem.”

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

LR Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt 11. panta pirmās daļas

1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

,,Neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību izstrādā Kontroles dienests, ņemot vērā Konsultatīvās padomes ieteikumus, un apstiprina Ministru kabinets.”

LR Saeimas Juridiskā komisija

Papildināt 11. panta pirmās daļas 1. punkta otro teikumu aiz vārdiem ,,pazīmju sarakstu” ar vārdiem ,,un ziņošanas kārtību.”

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

skat. pr. Nr. 6

2. 11. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

,,Neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību izstrādā Kontroles dienests, ņemot vērā Konsultatīvās padomes ieteikumus, un apstiprina Ministru kabinets.”;

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

,,2) pēc Kontroles dienesta rakstveida pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32. pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu - arī par pārējiem klienta darījumiem.”

31.pants. Visām valsts institūcijām ir pienākums Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā sniegt Kontroles dienestam tā funkciju veikšanai

pieprasīto informāciju.

 

 

 

.................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

LR Saeimas Juridiskā komisija

Izslēgt 31. pantā vārdu ,,valsts”.

 

 

 

 

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt 31. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

,,Veicot informācijas apmaiņu ar Kontroles dienestu, personai, kas vada personas datu apstrādes sistēmu vai veic datu apstrādi, ir aizliegts izpaust citām fiziskām vai juridiskām personām informācijas apmaiņas faktu un informācijas saturu”.

LR Saeimas Juridiskā komisija

Papildināt 31. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

,,Veicot informācijas apmaiņu ar Kontroles dienestu, aizliegts izpaust apmaiņas faktu un informācijas saturu.”

Noraidīt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

skat. pr.

Nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 31. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

,,Veicot informācijas apmaiņu ar Kontroles dienestu, personai, kura vada personas datu apstrādes sistēmu vai veic datu apstrādi, ir aizliegts izpaust citām fiziskajām vai juridiskajām personām informācijas apmaiņas faktu un informācijas saturu.”

32.pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai informāciju, ja tā ļauj

izdarīt pamatotu pieņēmumu, ka attiecīgā persona nolūkā slēpt vai maskēt finansu līdzekļu vai citas mantas nelikumīgu iegūšanu ir veikusi noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizāciju.

3. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

,” 32. pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.”

     

4. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

,,32. pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.”

39.pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotām iestādēm, kuras veic pienākumus, kas pēc būtības ir līdzīgi šā likuma

27.pantā minētajiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu

nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta kārtībā, kāda paredzēta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, un izmantojot

tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4.pantā minētajiem nodarījumiem, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā.

4. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

“ 39. pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27. pantā minētajiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem:

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4. pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta kārtībā , kāda paredzēta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, un izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4. pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 4. panta pirmajā daļā aizstāt 2. punktā vārdus ,,krimināli sodāmu nodarījumu” ar vārdiem ,,noziedzīgu nodarījumu” un vārdu ,,samaksas” ar vārdu ,,nomaksas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 4. panta otrajā daļā aizstāt vārdu ,,samaksas” ar vārdu ,,nomaksas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

“ 39. pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27. pantā minētajiem pienākumiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4. pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta kārtībā , kāda paredzēta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, un izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4. pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi.”