Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”.

(Reģ. nr. 393)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finansu līdzekļi un cita manta, kas iegūta šādu krimināli sodāmu nodarījumu rezultātā:

1) indīgu, stipri iedarbīgu vielu, narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīga aprite;

2) bandītisms;

3) kontrabanda;

4) personu nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai;

 

 

6) ķīlnieku sagrābšana, personas nolaupīšana, bērna nolaupīšana;

9) uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas,

ļaunprātīgs bankrots, kredītiestādes krāpšana;

 

10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā;

 

 

 

 

 

11) pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšana;

 

12) radioaktīvu materiālu nelikumīga iegādāšanās, glabāšana, izlietošana, nodošana vai saārdīšana;

13) speciālo līdzekļu, ieroču, munīcijas vai sprāgstvielu nelikumīga

(neatļauta) izgatavošana vai realizēšana;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

,, 10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, mantisku labumu neatļauta pieņemšana, komerciālā uzpirkšana;”;

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

LR Saeimas Juridiskā komisija

Aizstāt likuma 4. pantā vārdus ,,krimināli sodāmu nodarījumu” ar vārdiem ,,noziedzīgu nodarījumu”.

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 4. panta 4. punktā vārdu ,,personu” ar vārdu ,,personas”.

 

LR Saeimas Juridiskā komisija

Aizstāt likuma 4. pantā vārdus ,,bērna nolaupīšana” ar vārdiem ,,bērna samainīšana”.

LR Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likuma 4. pantā 9. punktu:

,,pēc vārda ,,atļaujas” ar vārdu ,,licences” iekavās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskā komisija

Papildināt likuma 4. panta 11. punktu ar vārdiem ,,piespiešana nodarboties ar prostitūciju un sutenerisms”.

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likuma 4. panta 12. punktu šādā redakcijā:

,, 12) radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana”.

LR Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 4. panta 13. punktā vārdu ,,sprāgstvielu” ar vārdu ,,sprāgstošu vielu”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. 4. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus ,,krimināli sodāmu nodarījumu” ar vārdiem ,,noziedzīgu nodarījumu”;

 

 

 

 

aizstāt 4. punktā vārdu ,,personu” ar vārdu ,,personas”;

 

 

 

aizstāt 6. punktā vārdus ,,bērna nolaupīšana” ar vārdiem ,,bērna samainīšana”;

 

 

 

papildināt 9. punktu pēc vārda ,,atļaujas” ar vārdu ,,(licences)” ;

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

,, 10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, neatļauta mantisku labumu pieņemšana, komerciālā uzpirkšana;”;

 

 

 

 

papildināt 11. punktu ar vārdiem ,,piespiešana nodarboties ar prostitūciju un sutenerisms”;

 

 

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

,, 12) radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana;”;

 

aizstāt 13. punktā vārdu ,,sprāgstvielu” ar vārdu ,,sprāgstošu vielu”;

 

.......................................

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

,, 15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.”

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

LR Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likumprojekta 1. panta 15. punktu šādā redakcijā:

,,15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas (likumos un likumpamatotos aktos noteiktie obligātie maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā).”

LR Saeimas deputāts Dz. Kudums

Papildināt likumprojekta 1. pantu ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

,,16) piespiešana nodarboties ar prostitūciju,

17) sutenerisms”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt skat. pr. Nr. 5

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

,, 15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.”

 

 

 

11.pants. (1) Kredītiestāžu un finansu iestāžu pienākums ir:

2) pēc Kontroles dienesta rakstveida pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), attiecībā uz kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums.

2. Izteikt 11. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

,,2) pēc Kontroles dienesta rakstiska pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32. pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu - arī par pārējiem klienta darījumiem.”

     

2. Izteikt 11. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

,,2) pēc Kontroles dienesta rakstveida pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32. pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu - arī par pārējiem klienta darījumiem.”

32.pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai informāciju, ja tā ļauj

izdarīt pamatotu pieņēmumu, ka attiecīgā persona nolūkā slēpt vai maskēt finansu līdzekļu vai citas mantas nelikumīgu iegūšanu ir veikusi noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizāciju.

3. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

,, 32. pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.”

     

3. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

,” 32. pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.”

39.pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotām iestādēm, kuras veic pienākumus, kas pēc būtības ir līdzīgi šā likuma

27.pantā minētajiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu

nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta kārtībā, kāda paredzēta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, un izmantojot

tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4.pantā minētajiem nodarījumiem, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā.

4. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

,, 39. pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27. pantā minētajiem, ja:

 

 

 

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem:

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4. pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās paredzētajā kārtībā, izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4. pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi.”

     

4. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

“ 39. pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27. pantā minētajiem, ja:

 

 

 

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem:

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4. pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta kārtībā , kāda paredzēta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, un izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4. pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi.”