Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, mantisku labumu neatļauta pieņemšana, komerciālā uzpirkšana;";

papildināt pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas."

2. Izteikt 11.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pēc Kontroles dienesta rakstiska pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32.pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu - arī par pārējiem klienta darījumiem."

3. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju."

4. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27.pantā minētajiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās paredzētajā kārtībā, izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4.pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi."