Alternatīvais projekts

Alternatīvais projekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Līvu (lībiešu) savienībai - “LīvÕ d Īt”

 

 

1. pants. Ar šo likumu Līvu (lībiešu) savienībai - “LīvÕ d Īt” tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - Talsu rajona Kolkas pagasta “Tautas namu” ( līdz 1940. gadam adrese: Ventspils apriņķis, Dundagas pagasts, Mazirbes ciems), kas sastāv no vienas ēkas un zemes 2,15 hektāru platībā, uz kuru 1940. gadā īpašuma tiesības bija nostiprinātas Līvu Savienībai.

2. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Kolkas pagasta padome nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Līvu (lībiešu) savienībai - “LīvÕ d Īt” ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Šis akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā un Līvu (lībiešu) savienības - “LīvÕ d Īt” īpašuma tiesību nostiprināšanai.

Likums stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta ” Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Līvu (lībiešu) savienībai - Līvōd Īt “ anotācija

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;

b) likumprojekta koncepcija - kādēļ likums ir nepieciešams

Likums ir nepieciešams, lai sabiedriskajai organizācijai Līvu (lībiešu) savienībai - Līvōd Īt atjaunotu īpašuma tiesības uz zemi 2.15 ha platībā, ka Līvu Savienībai piederēja Mazirbē saskaņā ar 1934. gada ierakstu zemesgrāmatā. Arhīva dokumenti liecina, ka pēc šī datuma cits īpašnieks nav uzrādīts. Īpašuma tiesības tiek atjaunotas arī uz Lībiešu (līvu) tautas nama ēku, kuras celtniecību Līvu Savienība uzsākusi 1939. g.24. martā un pabeigusi 1939. gada 6. novembrī, par ko liecina Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas, bet ieraksts zemesgrāmatā nav izdarīts. Lībiešu (līvu) tautas nams celts par som-ugru valodu grupai piederošo tautu saziedotajiem līdzekļiem, par ko vēsta uzraksts pie Tautas nama ieejas.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Vai likums var ietekmēt vidi?

Īpašuma tiesību nostiprināšana sekmēs tautsaimniecības un kultūras sakaru nostiprināšanu Ziemeļkurzemes piejūras apdzīvotajās vietās, kur pārsvarā dzīvo līvu tautības Latvijas pilsoņi.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

Jāpaskaidro:

a) vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus,

b) vai likums samazinās valsts budžeta ienākumus,

c) vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Likuma realizēšana nav saistīta ar papildus izdevumiem valsts budžetā, bet papildināt pašvaldības budžetu ar nekustamā īpašuma nodokļa iemaksām.

4. Kā likums var ietekmēt esošo tiesību normu sistēmu?

Likums atjauno sociālā taisnīguma principus pret līvu tautu, juridiski nostiprinot tai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas tai piederēja līdz 1941. gada 21. jūlijam.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L. Muciņš