Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Zvejniecības likumā” otrajam lasījumam

( reģ. nr. 387)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.387, dok. nr. 1264)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Zvejniecības likumā

     

Grozījumi Zvejniecības likumā

 

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

2. pants. Likuma darbība

Šis likums regulē Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu (turpmāk - teritoriālie ūdeņi) un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju

resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu.

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursu iegūšanu starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai citu valstu ūdeņos, ar kurām Latvijai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, regulē attiecīgie Latvijas Republikas starptautiskie līgumi."

 

 

 

   

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursu iegūšanu starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai citu valstu ūdeņos, ar kurām Latvijai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, regulē attiecīgie Latvijas Republikas starptautiskie līgumi."

 

 

 

 

 

 

 

6. pants. Zvejas tiesības

---------------------------------------

(2) Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņos zvejas tiesības pieder valstij.

 

 

 

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvejas tiesības Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros atbilstoši starptautisko zvejniecības organizāciju lēmumiem vai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, iedalīto kvotu apjomā pieder Latvijas Republikai."

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvejas tiesības Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros atbilstoši starptautisko zvejniecības organizāciju lēmumiem vai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, iedalīto kvotu apjomā pieder Latvijas Republikai."

 

9. pants. Tauvas josla

(1) Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 9.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "privātie ūdeņi" ar vārdiem "visā to platībā".

     

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 9.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "privātie ūdeņi" ar vārdiem "visā to platībā".

 

11. pants. Rūpnieciskā zveja

(1) Tiesības nodarboties ar rūpniecisko zveju Latvijas Republikas ūdeņos (ja rūpnieciskā zveja tajos ir atļauta) juridiskās un fiziskās personas iegūst, pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līgumu ar šo ūdeņu zivju

resursu pārzinātāju un saņemot zvejas atļauju (licenci) vai neslēdzot zvejas tiesību nomas līgumu, ja zveja tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par licencēto rūpniecisko zveju.

-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem "licencēto rūpniecisko zveju" ar vārdiem "un noteikumiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem "licencēto rūpniecisko zveju" ar vārdiem "un noteikumiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos".

12. pants. Zveja īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos

(1) Zveju īpašos nolūkos (zivkopība, aklimatizācija, kontrolzveja,melioratīvā un cita veida zveja) un zinātniskās izpētes nolūkos veic,pamatojoties uz zinātniskām programmām vai citiem materiāliem, kas nosaka šādas zvejas nepieciešamību, pēc zvejas atļaujas (licences) saņemšanas Vides valsts inspekcijā.

(2) Šāda zveja publiskajos ūdeņos un ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, veicama, pamatojoties uz darbu grafiku, kas saskaņots ar

attiecīgo ūdeņu zivju resursu pārzinātāju, bet privātajos ūdeņos -pamatojoties uz darbu grafiku, kas saskaņots ar ūdeņu īpašnieku.

 

 

 

 

5. Papildināt 12.panta pirmo daļu:

pēc vārdiem "veic, pamatojoties uz" ar vārdiem "Zivsaimniecības pārvaldē saskaņotām";

pēc vārdiem "Vides valsts inspekcijā" ar vārdiem "zvejai iekšējos ūdeņos vai Jūras vides pārvaldē - zvejai jūrā un jūras piekrastes ūdeņos".

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

LR Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre V.Slaidiņa

Izslēgt likumprojekta 5. panta otro daļu.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

5. Papildināt 12.panta pirmo daļu pēc vārdiem "veic, pamatojoties uz" ar vārdiem "Zivsaimniecības pārvaldē saskaņotām.”

13. pants. Zvejas noteikumi

 

Noteikumus par amatierzveju - makšķerēšanu - un rūpniecisko zveju Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zivju tirdzniecības un transporta objektu pārbaudi, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi un zivju izkraušanas kontroli Latvijas Republikā izdod Ministru kabinets.

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Zvejas, zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas noteikumi un nozvejoto zivju aprites kontroles noteikumi

(1) Ministru kabinets izdod šādus zvejas noteikumus un nozvejoto zivju aprites (izkraušana, transportēšana, tirdzniecība, uzglabāšana un ražošana) kontroles noteikumus:

1) noteikumus par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos;

2) noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos;

3) makšķerēšanas noteikumus;

4) noteikumus par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli;

5) noteikumus par zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi.

     

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Zvejas, zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas noteikumi un nozvejoto zivju aprites kontroles noteikumi

(1) Ministru kabinets izdod šādus zvejas noteikumus un nozvejoto zivju aprites (izkraušana, transportēšana, tirdzniecība, uzglabāšana un ražošana) kontroles noteikumus:

1) noteikumus par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos;

2) noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos;

3) makšķerēšanas noteikumus;

4) noteikumus par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli;

5) noteikumus par zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi.

 

(2) Ministru kabinets izdod šādus noteikumus par zvejas tiesību nomu un izmantošanu:

1) noteikumus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību;

2) noteikumus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos;

3) noteikumus par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

4) noteikumus par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtību."

 

   

Redakcionāli

precizēts.

(2) Ministru kabinets izdod šādus noteikumus par zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu:

1) noteikumus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību;

2) noteikumus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos;

3) noteikumus par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

4) noteikumus par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtību."

 

14.pants. Pienākums sniegt ziņas par nozveju

7. Izteikt 14.panta nosaukumu šādā redakcijā:

7. "14.pants. Pienākums sniegt informāciju par darbībām, kas saistītas ar zveju".

     

7. 14. pantā: izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Pienākums sniegt informāciju par darbībām, kas saistītas ar zveju";

Juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju, ir pienākums sniegt ziņas par nozveju tādā kārtībā un tādos termiņos, kādi noteikti zvejas tiesību nomas līgumā un rūpnieciskās zvejas

noteikumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 14.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Informācija par zveju, zvejas pārkāpumiem, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem un zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju tiek apkopota Zivsaimniecības pārvaldes datorizētajā informācijas sistēmā. Jūras vides pārvalde, reģionālās vides pārvaldes un Satiksmes ministrijas Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrs sniedz nepieciešamo informāciju sistēmas datu bāzes nodrošināšanai."

     

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Informācija par zveju, zvejas pārkāpumiem, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem un zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju tiek apkopota Zivsaimniecības pārvaldes datorizētajā informācijas sistēmā. Jūras vides pārvalde, reģionālās vides pārvaldes un Satiksmes ministrijas Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrs sniedz nepieciešamo informāciju sistēmas datu bāzes nodrošināšanai."

15.pants. Zvejas regulēšana

(1) Rūpniecisko zveju Latvijas Republikas ūdeņos regulē, nosakot ikgadēji pieļaujamo nozvejas apjomu, zvejas rīku skaitu un to veidu, kā arī citus zvejas regulēšanas pasākumus, pamatojoties uz zinātniskās ekspertīzes atzinumiem, zinātniskiem ieteikumiem, starptautisko organizāciju rekomendācijām un rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

9. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pieļaujamo nozvejas apjomu" ar vārdiem "zvejas kuģu".

     

8. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pieļaujamo nozvejas apjomu" ar vārdiem "zvejas kuģu".

21. pants. Zivju resursu saglabāšana un palielināšana

(1) Zivju resursu pārzinātājam un zvejas tiesību izmantotājam (arī

nomniekam) jāveic ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu saskaņoti pasākumi zivju resursu saglabāšanai.

(2) Zivju resursu palielināšanas pasākumus, ja tādi ir nepieciešami,norāda ūdenstilpes vai zvejas tiesību nomas līgumā vai veic uz atsevišķas vienošanās pamata.

 

 

 

10. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursus pavairo specializētas zivju audzētavas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu zivju resursu atražošanas valsts programmu vai - ja zivju resursu pavairošanu nodrošina ūdenstilpju un zvejas tiesību nomnieki un privāto ūdeņu īpašnieki - saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu līgumu pamata."

     

9. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursus pavairo specializētas zivju audzētavas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu zivju resursu atražošanas valsts programmu vai - ja zivju resursu pavairošanu nodrošina ūdenstilpju un zvejas tiesību nomnieki un privāto ūdeņu īpašnieki - saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu līgumu pamata."

 

(3) Uz zivīm, kuras izlaistas dabiskās ūdenstilpēs, veicot zivju resursu palielināšanas pasākumus, netiek attiecināti šā likuma 3.panta otrās daļas nosacījumi.

 

22. pants. Zivju sugu pārvietošana un jaunu sugu ieviešana

(1) Zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja, kas saskaņota ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu un Valsts veterināro

departamentu.

         

(2) Informācija par dažādu zivju sugu pārvietošanu, jaunu sugu ieviešanu vai pavairošanu jāiesniedz Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtam.

 

 

11. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

     

 

 

10. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Zemkopības ministrs izdod instrukciju par zivju resursu pavairošanai nepieciešamo dokumentāciju (zivju resursu atražošanas pasākumu pamatojums, zivju mazuļu uzskaites un ielaišanas aktu noformēšana)."

     

"(3) Zemkopības ministrs izdod instrukciju par zivju resursu pavairošanai nepieciešamo dokumentāciju (zivju resursu atražošanas pasākumu pamatojums, zivju mazuļu uzskaites un ielaišanas aktu noformēšana)."

25. pants. Maksa par zvejas tiesībām

(1) Zvejas tiesības Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida), teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos tiek

izmantotas par maksu, kas norādīta zvejas tiesību nomas līgumā vai zvejas atļaujā (licencē, makšķerēšanas kartē), ja zvejas tiesību nomas līgums netiek slēgts.

12. Papildināt 25.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ekonomiskās zonas ūdeņos" ar vārdiem "kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros Latvijas Republikai pieder zvejas tiesības".

     

11. Papildināt 25.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ekonomiskās zonas ūdeņos" ar vārdiem "kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros Latvijas Republikai pieder zvejas tiesības".

26. pants. Atbildība par zivju resursu aizsardzību, uzraudzību

un izmantošanu regulējošo normu pārkāpšanu un zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

(1) Juridiskās un fiziskās personas, kas pieļāvušas šā likuma vai amatierzveju - makšķerēšanu - un rūpniecisko zveju regulējošo normu

pārkāpumus, nodarījušas vai varējušas nodarīt zaudējumus zivju resursiem,ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

         

(2) Neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda vai kriminālsoda vainīgais pilnībā kompensē zivju resursiem nodarīto zaudējumu. Zivju resursiem nodarīto zaudējumu var kompensēt, arī veicot zivju resursu pārzinātāja noteiktos un ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņotos zivju resursu atražošanas pasākumus.

         

(3) Uzsākot jebkuru saimniecisko vai zinātniskās izpētes darbu, kas var kaitēt zivju resursiem vai mainīt ūdens ekosistēmu, nepieciešama šā darba projekta valsts ekoloģiskā un zivsaimnieciskā ekspertīze, lai noteiktu ietekmes un iedarbības apjomu, darba pamatotību, iespējamo zaudējumu un kompensācijas lielumu un veidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt 26.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 26.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Hidroelektrostaciju celtniecības un to darbības rezultātā, kā arī citu saimniecisko darbību rezultātā ūdens bioloģiskajiem resursiem radītos zaudējumus kompensē hidroelektrostaciju īpašnieki un citu saimniecisko darbību veicēji, katru gadu veicot ekoloģiskajā un zivsaimnieciskajā ekspertīzē noteiktos pasākumus – izlaižot zivju mazuļus vai samaksājot mākslīgi pavairoto mazuļu audzēšanas izdevumus, vai samaksājot kompensāciju par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem.

     

"(4) Hidroelektrostaciju celtniecības un to darbības rezultātā, kā arī citu saimniecisko darbību rezultātā ūdens bioloģiskajiem resursiem radītos zaudējumus kompensē hidroelektrostaciju īpašnieki un citu saimniecisko darbību veicēji, katru gadu veicot ekoloģiskajā un zivsaimnieciskajā ekspertīzē noteiktos pasākumus: izlaižot zivju mazuļus vai samaksājot mākslīgi pavairoto mazuļu audzēšanas izdevumus, vai samaksājot kompensāciju par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem.

 

(5) Noteikumus par saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarīto zaudējumu noteikšanu un kompensācijas kārtību izdod Ministru kabinets."

     

(5) Noteikumus par saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarīto zaudējumu noteikšanu un kompensācijas kārtību izdod Ministru kabinets."

28. pants. Zivju fonda veidošanas avoti

Zivju fondu veido no:

----------------------------------------

3) soda naudas daļas, kas saskaņā ar šo likumu un citām zveju regulējošām normām iekasēta par pārkāpuma rezultātā zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem;

-------------------------------------

14. Aizstāt 28.panta 3.punktā vārdus "soda naudas" ar vārdiem "naudas soda".

     

13. Aizstāt 28.panta 3.punktā vārdus "soda naudas" ar vārdiem "naudas soda".