Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Zvejniecības likumā

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursu iegūšanu starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai citu valstu ūdeņos, ar kurām Latvijai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, regulē attiecīgie Latvijas Republikas starptautiskie līgumi."

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvejas tiesības Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros atbilstoši starptautisko zvejniecības organizāciju lēmumiem vai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, iedalīto kvotu apjomā pieder Latvijas Republikai."

3. Papildināt 9.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "privātie ūdeņi" ar vārdiem "visā to platībā".

4. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem "licencēto rūpniecisko zveju" ar vārdiem "un noteikumiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos".

5. Papildināt 12.panta pirmo daļu:

pēc vārdiem "veic, pamatojoties uz" ar vārdiem "Zivsaimniecības pārvaldē saskaņotām";

pēc vārdiem "Vides valsts inspekcijā" ar vārdiem "zvejai iekšējos ūdeņos vai Jūras vides pārvaldē - zvejai jūrā un jūras piekrastes ūdeņos".

 

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Zvejas, zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas noteikumi un nozvejoto zivju aprites kontroles noteikumi

(1) Ministru kabinets izdod šādus zvejas noteikumus un nozvejoto zivju aprites (izkraušana, transportēšana, tirdzniecība, uzglabāšana un ražošana) kontroles noteikumus:

1) noteikumus par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos;

2) noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos;

3) makšķerēšanas noteikumus;

4) noteikumus par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli;

5) noteikumus par zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi.

(2) Ministru kabinets izdod šādus noteikumus par zvejas tiesību nomu un izmantošanu:

1) noteikumus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību;

2) noteikumus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos;

3) noteikumus par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

4) noteikumus par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtību."

7. Izteikt 14.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"14.pants. Pienākums sniegt informāciju par darbībām, kas saistītas ar zveju".

8. Papildināt 14.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Informācija par zveju, zvejas pārkāpumiem, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem un zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju tiek apkopota Zivsaimniecības pārvaldes datorizētajā informācijas sistēmā. Jūras vides pārvalde, reģionālās vides pārvaldes un Satiksmes ministrijas Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrs sniedz nepieciešamo informāciju sistēmas datu bāzes nodrošināšanai."

9. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pieļaujamo nozvejas apjomu" ar vārdiem "zvejas kuģu".

 

10. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zivju resursus pavairo specializētas zivju audzētavas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu zivju resursu atražošanas valsts programmu vai - ja zivju resursu pavairošanu nodrošina ūdenstilpju un zvejas tiesību nomnieki un privāto ūdeņu īpašnieki - saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu līgumu pamata."

11. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemkopības ministrs izdod instrukciju par zivju resursu pavairošanai nepieciešamo dokumentāciju (zivju resursu atražošanas pasākumu pamatojums, zivju mazuļu uzskaites un ielaišanas aktu noformēšana)."

12. Papildināt 25.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ekonomiskās zonas ūdeņos" ar vārdiem "kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, kuros Latvijas Republikai pieder zvejas tiesības".

13. Papildināt 26.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Hidroelektrostaciju celtniecības un to darbības rezultātā, kā arī citu saimniecisko darbību rezultātā ūdens bioloģiskajiem resursiem radītos zaudējumus kompensē hidroelektrostaciju īpašnieki un citu saimniecisko darbību veicēji, katru gadu veicot ekoloģiskajā un zivsaimnieciskajā ekspertīzē noteiktos pasākumus – izlaižot zivju mazuļus vai samaksājot mākslīgi pavairoto mazuļu audzēšanas izdevumus, vai samaksājot kompensāciju par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem.

(5) Noteikumus par saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarīto zaudējumu noteikšanu un kompensācijas kārtību izdod Ministru kabinets."

14. Aizstāt 28.panta 3.punktā vārdus "soda naudas" ar vārdiem "naudas soda".