Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Meža likums” otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kurā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

         

Meža likums

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Meža apsaimniekošanas likums”

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Meža apsaimniekošanas un izmantošanas likums”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Meža likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likumā lietoti šādi termini:

     

1.pants

Likumā lietoti šādi termini:

 

3.

(Juridiskais birojs)

Ierosina papildināt 1. pantu ar terminu “mežs” skaidrojumu, izmantojot 3. panta pirmo un otro daļu, kā arī papildināt šo pantu ar terminu “meža zeme” skaidrojumu, izmantojot 3. panta trešo daļu; attiecīgi izslēdzot 3. pantu

papildināt 1. pantu ar termina “meža īpašnieks” un “meža valdītājs” skaidrojumiem, attiecīgi izslēdzot 4. pantu.

Neatbalstīt

 

1) apliecinājums – Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības veikšanas likumību un ir uzskatāms par šīs darbības veikšanas atļauju;

     

1) apliecinājums – Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības veikšanas likumību un ir uzskatāms par šīs darbības veikšanas atļauju;

2) bonitāte – augšanas apstākļu labumu raksturojošs lielums, ko nosaka pēc koku augstuma noteiktā vecumā;

4.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) bonitāte - iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai, ko nosaka pēc koku augstuma noteiktā vecumā;”

Atbalstīt

2) bonitāte - iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai, ko nosaka pēc koku augstuma noteiktā vecumā;

 

5.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā mainot tālāko punktu numerāciju:

“3) galvenā cirte - cirtes veids koksnes galvenās ražas ievākšanai, ko veic vienā vai vairākos paņēmienos;”

Atbalstīt

3) galvenā cirte - cirtes veids koksnes galvenās ražas ievākšanai, ko veic vienā vai vairākos paņēmienos;

3) galvenās cirtes vecums – mazākais mežaudzes valdošās sugas vecums, kad var uzsākt meža izciršanu galvenajā cirtē;

6.

 

 

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) galvenās cirtes vecums - mazākais mežaudzes valdošās sugas vecums, kad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē;”

Neatbalstīt

4) galvenās cirtes vecums – mazākais mežaudzes valdošās sugas vecums, kad var uzsākt meža izciršanu galvenajā cirtē;

 

7.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 4. punktu, mainot tālāko punktu numerāciju, šādā redakcijā

“4) galvenās cirtes caurmērs - mežaudzes valdošās sugas valdaudzes koku mazākais vidējais caurmērs 1,3 metru augstumā, kad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pirms galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;”

Atbalstīt

5) galvenās cirtes caurmērs - mežaudzes valdošās sugas valdaudzes koku mazākais vidējais caurmērs 1,3 metru augstumā, kad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pirms galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;

 

8.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 5. punktu, mainot tālāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“5) kailcirte - galvenās cirtes veids, kad mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma gada laikā no cirtes uzsākšanas;”

 

 

 

Atbalstīt

6) kailcirte - galvenās cirtes veids, kad mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma gada laikā no cirtes uzsākšanas;

4) kritiskais šķērslaukums – šķērslaukuma lielums, kad nav iespējama mežaudzes normāla attīstība un mežaudze ir atjaunojama;

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) kritiskais šķērslaukums - šķērslaukuma lielums, kuram pazeminoties mežaudze kļūst neproduktīva;”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) kritiskais šķērslaukums - lielākais šķērslaukums, zem kura nav iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un mežaudze ir atjaunojama;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7) kritiskais šķērslaukums - lielākais šķērslaukums, zem kura nav iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un mežaudze ir atjaunojama;

5) meža aizsardzība - pasākumi meža bojājumu un to seku novēršanai vai mazināšanai;

     

8) meža aizsardzība - pasākumi meža bojājumu un to seku novēršanai vai mazināšanai;

6) meža atjaunošana - meža sēšana un stādīšana, kā arī meža dabiskās atjaunošanas veicināšana meža zemēs;

11.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 1. panta 6. punktā vārdus “un”, “kā arī”.

Atbalstīt

9) meža atjaunošana - meža sēšana, stādīšana, meža dabiskās atjaunošanas veicināšana meža zemēs;

7) meža bojājums - koku augtspējas daļējs vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku, cilvēku, vēja, sniega, uguns un līdzīgu faktoru iedarbības dēļ;

12.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) meža bojājums - mežaudzes augtspējas daļējs vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku, cilvēku, vēja, sniega, uguns un līdzīgu faktoru iedarbības dēļ;”

Atbalstīt

10) meža bojājums - mežaudzes augtspējas daļējs vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku, cilvēku, vēja, sniega, uguns un līdzīgu faktoru iedarbības dēļ;

8) meža ieaudzēšana - meža sēšana un stādīšana, kā arī dabiskās atjaunošanās veicināšana nemeža zemēs;

     

11) meža ieaudzēšana - meža sēšana un stādīšana, kā arī dabiskās atjaunošanās veicināšana nemeža zemēs;

9) meža ilgtspējīga apsaimniekošana - mežu un meža zemju pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un pakāpē, kas saglabā to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju izpildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē, vietējā un globālā mērogā;

     

12) meža ilgtspējīga apsaimniekošana - mežu un meža zemju pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un pakāpē, kas saglabā to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju izpildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē, vietējā un globālā mērogā;

10) meža inventarizācija – informācijas iegūšana par mežu un tās dokumentēšana;

     

13) meža inventarizācija – informācijas iegūšana par mežu un tās dokumentēšana;

11) meža monitorings - pastāvīgu novērojumu sistēma meža fizioloģiskā stāvokļa, vides stāvokļa un vides piesārņojuma ietekmes novērtēšanai;

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 1. panta 11. punktu šādā redakcijā:

“11) meža monitorings - pastāvīgu novērojumu sistēma vides stāvokļa novērtēšanai meža zemēs;”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 11. punktu šādā redakcijā:

“11) meža monitorings - pastāvīgu novērojumu sistēma mežā augošo koku fizioloģiskā stāvokļa, vides stāvokļa un vides piesārņojuma ietekmes novērtēšanai;”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Aizstāt 1. panta 11. punktā vārdu “fizioloģiskā” ar vārdu “veselības”.

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14) meža monitorings - pastāvīgu novērojumu sistēma mežā augošo koku veselības stāvokļa, vides stāvokļa un vides piesārņojuma ietekmes novērtēšanai;”

12) Meža reģistrs - informācijas sistēma, kurā apkopo un uztur informāciju par mežiem un tajos notiekošo saimniecisko darbību;

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 12. punktu šādā redakcijā:

“12) Meža resursu valsts reģistrs - informācijas sistēma, kurā apkopo un uztur informāciju par mežiem un tajos notiekošo saimniecisko darbību;”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 12. punktu šādā redakcijā:

“12) Meža valsts reģistrs - informācijas sistēma, kurā apkopo un uztur informāciju par mežiem un tajos notiekošo saimniecisko darbību;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15) Meža valsts reģistrs - informācijas sistēma, kurā apkopo un uztur informāciju par mežiem un tajos notiekošo saimniecisko darbību;

13) meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti - atsevišķi koki, mežaudzes un meža sēklu plantācijas;

     

16) meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti - atsevišķi koki, mežaudzes un meža sēklu plantācijas;

14) meža reproduktīvais materiāls - sēklas, sējeņi, stādi un augu daļas, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai;

     

17) meža reproduktīvais materiāls - sēklas, sējeņi, stādi un augu daļas, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai;

15) mežaudze – mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu;

18.

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 1. panta 15. punktu šādā redakcijā:

“15) mežaudze - pēc uzbūves un augšanas apstākļiem viendabīgs meža nogabals, kas aizņem noteiktu teritoriju, atšķiras no blakus esošām platībām un kuram piemērojams viens meža apsaimniekošanas princips;”

Neatbalstīt

18) mežaudze – mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu;

16) minimālais šķērslaukums - šķērslaukuma mazākais lielums, kuru sasniedzot ir iespējama mežaudzes produktīva attīstība;

19.

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 16. punktu šādā redakcijā:

“16) minimālais šķērslaukums - mazākais šķērslaukums, pie kura vēl ir iespējama turpmāka mežaudzes produktīva attīstība;”

 

 

 

Atbalstīt

19) minimālais šķērslaukums - mazākais šķērslaukums, pie kura vēl ir iespējama turpmāka mežaudzes produktīva attīstība;

17) neproduktīva mežaudze – mežaudze, kuru nav lietderīgi audzēt krājas pieauguma, sugu sastāva vai koku kvalitātes dēļ vai kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;

20.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 1. panta 17. punktā vārdus “vai kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu”;

Neatbalstīt

20) neproduktīva mežaudze – mežaudze, kuru nav lietderīgi audzēt krājas pieauguma, sugu sastāva vai koku kvalitātes dēļ vai kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;

18) plantāciju meži – uz nemeža zemes īpašiem mērķiem izveidotas un Meža reģistrā reģistrētas mežaudzes;

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 1. panta 18. punktā vārdus “uz nemeža zemes”;

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 1. panta 18. punktu šādā redakcijā:

“18) plantāciju meži - īpašiem mērķiem paredzētas un Meža resursu valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes uz zemēm, kurām pirms meža ieaudzēšanas bijis cits lietošanas veids;”

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 18. punktu šādā redakcijā:

“18) plantāciju meži - īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

21) plantāciju meži - īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes;

19) šķērslaukums – augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1,3 m augstumā no sakņu kakla viena hektāra platībā;

     

22) šķērslaukums – augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1,3 m augstumā no sakņu kakla viena hektāra platībā;

20) valdaudze – mežaudzes koki ar lielāko koksnes krāju, kuru augstums neatšķiras vairāk par 10 % no audzes vidējā augstuma;

     

23) valdaudze – mežaudzes koki ar lielāko koksnes krāju, kuru augstums neatšķiras vairāk par 10 % no audzes vidējā augstuma;

21) valdošā koku suga – koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja.

 

 

 

 

     

24) valdošā koku suga – koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja.

 

24.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Papildināt 1. pantu ar 22. punktu šādā redakcijā:

“22) Meža apsaimniekošanas plāns - dokuments, kurā meža īpašumam (valdījumam) definēti konkrētā meža īpašuma (valdījuma) apsaimniekošanas mērķi un paredzētas meža apsaimniekošanas darbības.”

Atbalstīt

25) Meža apsaimniekošanas plāns - dokuments, kurā meža īpašumam (valdījumam) definēti konkrētā meža īpašuma (valdījuma) apsaimniekošanas mērķi un paredzētas meža apsaimniekošanas darbības.”

 

25.

 

 

 

 

 

26.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 2. pantā un visā likumprojekta tekstā vārdus “valdītājiem” (attiecīgā locījumā) un aizstāt tos ar vārdiem “un lietotājiem” (attiecīgā locījumā).

(Atbildīgā komisija)

Papildināt visā likumprojekta tekstā pirms vārda “valdītājam” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “un/vai tiesiskajam” (attiecīgā locījumā).

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2.pants

Šā likuma mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, garantējot visiem meža īpašniekiem (valdītājiem) vienādas tiesības un nosakot vienādus pienākumus, īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību. Meža īpašnieka (valdītāja) saimnieciskā patstāvība var tikt ierobežota tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 2. panta redakciju ar šādu tekstu:

“Aizsargājamo mežu, saudzējamo mežu, aizsargjoslu un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu apsaimniekošanā papildus ierobežojumus nosaka citi likumi un Ministru kabineta noteikumi.”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 2. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir realizēt dzīvē Latvijas Republikas mežu politikā deklarētos mērķus un principus, kā arī nodrošināt visu Latvijas mežu....” (tālāk kā tekstā).

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izslēgt 2. panta pēdējo teikumu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2.pants.

Šā likuma mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, garantējot visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vienādas tiesības un nosakot vienādus pienākumus, īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību.

Aizsargājamo mežu, saudzējamo mežu, aizsargjoslu un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu apsaimniekošanā papildus ierobežojumus nosaka citi likumi un Ministru kabineta noteikumi.

3.pants

(1) Mežs ir ekosistēma ar visiem dzīvajiem un nedzīvajiem komponentiem, kurā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņu metru augstumu un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 % no zemes platības visās tā attīstības stadijās.

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Mežs ir ekosistēma, kurā dominē koki, kas 60 gadu vecumā var sasniegt vismaz 7 metru augstumu, un kuru potenciālās vainagu projekcijas var aizņemt vismaz 30 procentus no zemes platības konkrētajā vietā.”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Meži ir ekosistēma, kur galveno biomasu producē kokaugi.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Mežs ir ekosistēma ar visiem dzīvajiem un nedzīvajiem komponentiem, kurā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņu metru augstumu un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procentu no zemes platības, kā arī visas meža attīstības stadijas.”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Mežs ir ekosistēma, kurā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņu metru augstumu un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procentu no zemes platības, kā arī visas meža attīstības stadijas.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3.pants.

(1) Mežs ir ekosistēma, kurā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņu metru augstumu un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procentu no zemes platības, kā arī visas meža attīstības stadijas.

(2) Šā likuma izpratnē par mežu netiek uzskatītas atsevišķi no meža novietotas līdz 0,1 ha lielas kokiem apaugušas platības, augļu koku stādījumi un mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru platums ir mazāks par 20 metriem, kā arī augļu dārzi, parki, kapsētas un meža koku sēklu plantācijas.

34.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā likuma izpratnē par mežu netiek uzskatītas atsevišķi no meža novietotas līdz 0,1 hektāru lielas kokiem apaugušas platības, mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru platums ir mazāks par 20 metriem, kā arī augļu dārzi, parki, kapsētas un meža koku sēklu plantācijas.”

Atbalstīt

(2) Šā likuma izpratnē par mežu netiek uzskatītas atsevišķi no meža novietotas līdz 0,1 hektāru lielas kokiem apaugušas platības, mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru platums ir mazāks par 20 metriem, kā arī augļu dārzi, parki, kapsētas un meža koku sēklu plantācijas.

(3) Meža zeme ir zeme, kas apklāta ar mežu vai kuras lietošanas mērķis ir mežsaimniecība.

35.

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Meža zeme ir zeme, kas apklāta ar mežu, kā arī zeme, kas nav apklāta ar mežu, bet paredzēta meža audzēšanai vai ieaudzēšanai.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam pieguļošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(3) Meža zeme ir zeme, kas apklāta ar mežu vai kuras lietošanas mērķis ir mežsaimniecība.

4.pants

Meža īpašnieks (valdītājs) ir persona, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskā valdījumā.

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Meža īpašnieki ir fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības, kuru īpašumā ir meža zeme.

Meža lietotāji ir personas, kurām zemes reformas aktos noteiktā kārtībā vai ar meža īpašnieka materiāli apstiprinātu pilnvarojumu ir nodotas meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesības.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants.

(1) Šā likuma subjekts ir:

1) Meža īpašnieks (valdītājs) - persona, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskā valdījumā; 2) cita persona, kurai šis likums deleģē tiesības vai uzliek pienākumus.

(2) Meža īpašnieka (valdītāja) saimnieciskā patstāvība var tikt ierobežota tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants.

(1) Šā likuma subjekts ir:

1) persona, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskā valdījumā;

2) cita persona, kurai šis likums deleģē tiesības vai uzliek pienākumus.

(2) Personas saimnieciskā patstāvība var tik ierobežota šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. pants.

(1) Šā likuma subjekts ir:

1) persona, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;

2) cita persona, kurai šis likums deleģē tiesības vai uzliek pienākumus.

(2) Personas saimnieciskā patstāvība var tik ierobežota šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

II nodaļa. Personu tiesības, uzturoties mežā

40.

 

 

 

 

 

41.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa. Tiesības uzturēties mežā.”

 

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa. Personu tiesības un pienākumi uzturoties mežā

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

II nodaļa. Tiesības uzturēties mežā

5.pants

(1) Personai ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, ja likumā nav noteikts citādi.

42.

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskām personām ir tiesības kājām ejot pārvietoties un uzturēties mežā. Lietot transporta līdzekļus drīkst tikai pārvietojoties pa meža ceļiem.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Personai ir tiesības uzturēties un pārvietoties mežā, ja likumā nav noteikts citādi.”

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Lietot transporta līdzekļus drīkst tikai pārvietojoties pa meža ceļiem.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants.

(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Lietot transporta līdzekļus drīkst tikai pārvietojoties pa meža ceļiem.

(2) Personas tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā var ierobežot pašvaldība šādos gadījumos:

1) pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma - meža ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs;

2) pēc meža īpašnieka (valdītāja) ierosinājuma - meža ugunsdrošības un meža atjaunošanas interesēs.

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos citos mežos var ierobežot to īpašnieks.”

Atbalstīt

(2) Fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos citos mežos var ierobežot to īpašnieks.

(3) Katram, kas ierosina ierobežot personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, ir pienākums norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem un publicēt attiecīgu informāciju vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot meža teritoriju un konkrētos ierobežojumus.

47.

 

 

 

 

 

 

 

48.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 5. panta trešās daļas sākuma tekstu šādā redakcijā:

“(3) Katram, kas saņēmis pašvaldības atļauju ierobežot....” (tālāk kā tekstā)

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma - meža ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju, meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma - meža ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju, meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā.

(4) Ierobežojums uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir spēkā tikai pēc šā panta trešajā daļā noteikto prasību izpildes.

49.

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 5. panta ceturto daļu

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Meža īpašniekam un pašvaldībai, kas ierobežo personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, ir pienākums norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem un publicēt attiecīgu informāciju vietējā laikrakstā, norādot meža teritoriju, konkrētus ierobežojumus, un laiku uz kādu ierobežojumi ir noteikti.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Meža īpašniekam, ja personas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties mežā ir ierobežotas, ir pienākums norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.”

Neatbalstīt

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Meža īpašniekam, ja personas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties mežā ir ierobežotas, ir pienākums norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts meža dienesta darbiniekiem un vides aizsardzības amatpersonām pildot dienesta pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.”

 

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts amatpersonām pildot dienesta pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.”

 

(Juridiskais birojs)

Papildināt 5. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ierobežojums uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir spēkā tikai pēc šā panta ceturtajā daļā noteikto prasību izpildes.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Valsts amatpersonām pildot dienesta pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.

 

(6) Ierobežojums uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir spēkā tikai pēc šā panta ceturtajā daļā noteikto prasību izpildes.

6.pants

Personas pienākums ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, necirst un nebojāt kokus un krūmus, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus vai citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajās teritorijās.

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Ikviena pienākums ir nekurināt uguni mežā, ievērot citus ugunsdrošības noteikumus, necirst un nebojāt kokus un krūmus, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus vai citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Personas pienākums uzturoties mežā ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus vai citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajās teritorijās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. pants. Personas pienākums uzturoties mežā ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus vai citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajās teritorijās.

III nodaļa. Koku ciršana

     

III nodaļa. Koku ciršana

7.pants

     

7.pants.

(1) Kokus mežā cērt šādās cirtēs:

57.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kokus mežā atļauts cirst:”

Atbalstīt

(1) Kokus mežā atļauts cirst:

1) galvenajā cirtē - pieaugušu koku ciršana koksnes galvenās ražas novākšanai, arī kailcirtē, ja iestigotā cirsmā mežaudze tiek nocirsta gada laikā un pēc tās nepieciešama meža atjaunošana;

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) galvenajā cirtē - valdošās koku sugas ciršanas vecumu sasniegušu audžu galvenās ražas novākšanai vienā vai vairākos paņēmienos;”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) galvenajā cirtē - koku ciršana koksnes ražas iegūšanai mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas un novācot neproduktīvās mežaudzes;

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

1) galvenajā cirtē - koku ciršana koksnes ražas iegūšanai mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas un novācot neproduktīvās mežaudzes;

2) kopšanas cirtē - koku ciršana paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai;

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) kopšanas cirtē - koku ciršana mežaudzes sastāva, krājas struktūras vai ainavas veidošanai;”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) kopšanas cirte - koku ciršana paliekošās mežaudzes sugu sastāva veidošanai, koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) kopšanas cirtē - koku ciršana mežaudzes sastāva, krājas struktūras, ainavas veidošanai un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2) kopšanas cirtē - koku ciršana mežaudzes sastāva, krājas struktūras, ainavas veidošanai un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai;

 

63.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 7. pantu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3) sanitārajā cirtē - meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso, vēja gāzto un lauzto koku ciršana;”

Atbalstīt

3) sanitārajā cirtē - meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso, vēja gāzto un lauzto koku ciršana;

3) neproduktīvo mežaudžu cirtē - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nocērtot neproduktīvas mežaudzes;

64.

 

 

 

65.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izslēgt 7. panta pirmās daļas 3.punktu

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 7. panta pirmās daļas 3. punktu kā 4. punktu šādā redakcijā:

“4) rekonstruktīvajā cirtē - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nocērtot neproduktīvas mežaudzes;”

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

4) rekonstruktīvajā cirtē - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nocērtot neproduktīvas mežaudzes;

4) citā cirtē - koku ciršana meža infrastruktūras (piemēram, būvju, krautuvju, meža ceļu, stigu) izveidošanai un uzturēšanai.

66.

 

 

 

67.

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 7. panta pirmās daļas 4. punktu

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 7. panta pirmās daļās 4. punktā vārdu “piemēram”.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

5) citā cirtē - koku ciršana meža infrastruktūras (būvju, krautuvju, meža ceļu, stigu) izveidošanai un uzturēšanai.

(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar šajā likumā noteikto.

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs N. Pēterkops)

Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar šajā likumā noteikto vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu.”

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar likumā un citos normatīvajos aktos noteikto.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar likumā un citos normatīvajos aktos noteikto.

8.pants

Koku ciršanas kārtību ārpus meža un nemeža zemēm nosaka Ministru kabinets.

70.

 

 

 

 

71.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 8. panta teksta redakcijā vārdus “un nemeža zemēm”.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants

Koku ciršanas kārtību ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

8. pants

Koku ciršanas kārtību ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets.

9.pants

(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja mežaudzes valdošā koku suga ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu (tabula). (pielikumā)!!!!

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

75.

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja valdošā koku suga mežaudzē ir sasniegusi šādu ciršanas vecumu:

Ozols - 121 gadu,

Priede un lapegle - 101 gadu,

Egle, osis un liepa - 81 gadu,

Bērzs un melnalksnis - 71 gadu,

Apse - 51 gadu,

Baltalksnis - 31 gadu.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, aizsargjoslās un mežos ap apdzīvotajām vietām, kur atļauta galvenā cirte, paaugstinātu ciršanas vecumu nosaka Ministru kabineta noteikumi.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Galvenā cirte ir atļauta gadījumos, ja:

1) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu;

2) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;

3) mežaudze vai tās daļa atzīta par neproduktīvu.”

(Dep. Gundars Bojārs)

Tabula pielikumā!!!

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Tabula pielikumā!!!

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

9.pants.

(1) Galvenā cirte ir atļauta gadījumos, ja:

1) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu;

2) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;

3) mežaudze vai tās daļa atzīta par neproduktīvu.

 

(2) Galvenā cirte ir aizliegta šādos gadījumos:

     

(2) Galvenā cirte ir aizliegta šādos gadījumos:

1) ja meža valdītājs nav atjaunojis mežu vismaz 80 % apmērā no kopējās atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē;

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 9. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) ja meža īpašnieks (valdītājs) nav atjaunojis mežu vismaz 80 procentu apmērā no kopējās atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē;”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 9. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) ja meža īpašnieks (valdītājs)....” (tālāk kā tekstā).

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

1) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav atjaunojis mežu vismaz 80 procentu apmērā no kopējās atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē;

2) ja vienā valdījumā esošajos mežos galvenajai cirtei pieguļošajās platībās mežaudze nav atzīta par atjaunotu un apmežojums nav sasniedzis vismaz trīs gadu vecumu.

78.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 9. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei pieguļošajās platībās mežaudze ar platību 1.0 hektārs un vairāk nav atzīta par atjaunotu un apmežojums nav sasniedzis vismaz trīs gadu vecumu.”

Atbalstīt

2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei pieguļošajās platībās mežaudze ar platību 1.0 hektārs un vairāk nav atzīta par atjaunotu un apmežojums nav sasniedzis vismaz trīs gadu vecumu;

 

79.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 9. panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) dabas rezervātos un nacionālo parku dabas rezervātu zonās.”

Atbalstīt

3) dabas rezervātos un nacionālo parku dabas rezervātu zonās.

10.pants

     

10.pants.

(1) Kopšanas cirte ir atļauta šādos gadījumos:

1) ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par minimālo šķērslaukumu;

2) ja mežaudzē ir slimību inficēti, kaitēkļu invadēti vai citu iemeslu dēļ bojāti koki.

80.

 

 

 

 

 

 

 

81.

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kopšanas cirte ir nepieciešama, ja mežaudzes sastāvs neatbilst tās apsaimniekošanas mērķim.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Papildināt 10. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda “šķērslaukumu” ar vārdu “vai”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Kopšanas cirte ir atļauta šādos gadījumos:

ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par minimālo šķērslaukumu vai ja mežaudzē ir slimību inficēti, kaitēkļu invadēti vai citu iemeslu dēļ bojāti koki.

(2) Ja tiek cirsti nebojāti koki, pēc kopšanas cirtes mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par minimālo šķērslaukumu.

82.

 

 

 

 

 

 

 

83.

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kopšanas cirte ir atļauta, ja veselo, nebojāto valdaudzes koku šķērslaukums ir lielāks par minimālo.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pēc kopšanas cirtes mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par minimālo šķērslaukumu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Pēc kopšanas cirtes mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par minimālo šķērslaukumu.

 

84.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 10. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par minimālo šķērslaukumu.”

Atbalstīt

(3) Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par minimālo šķērslaukumu.

11.pants

Ja pirms kopšanas cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par kritisko šķērslaukumu un tā kļūs par neproduktīvu mežaudzi, tad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants.

Ja izcērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku un citādi bojātos, sausos, vēja gāztos un lauztos kokus mežaudzes šķērslaukums noslīdēs zem kritiskā, tad mežaudzi pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma nocērt:

1) jaunaudzes un vidēja vecuma audzes rekonstruktīvās cirtes kārtībā;

2) briestaudzes un pieaugušās audzes - galvenās cirtes kārtībā.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants.

Ja pirms kopšanas cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par minimālo šķērslaukumu, tad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11. pants.

Ja pirms kopšanas cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par minimālo šķērslaukumu, tad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.

12.pants

     

12.pants

(1) Koku ciršanas uzsākšanai uz meža zemes ir nepieciešams Valsts meža dienesta izdots ciršanas apliecinājums, izņemot gadījumus, ja mežaudžu kopšanai tiek cirsti koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem.

87.

 

 

 

 

88.

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Aizstāt 12. panta pirmajā daļā skaitli “12” ar skaitli “16”.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 12. panta pirmo daļu pēc vārda “centimetriem” ar tekstu šādā redakcijā :

“kā arī cērtot sausos un vēja gāztos kokus.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Koku ciršanas uzsākšanai uz meža zemes nepieciešams ciršanas apliecinājums, izņemot gadījumus, ja mežaudžu kopšanai tiek cirsti koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Koku ciršanas uzsākšanai uz meža zemes nepieciešams ciršanas apliecinājums, izņemot gadījumus, ja mežaudžu kopšanai tiek cirsti koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem, kā arī cērtot sausos un vēja gāztos kokus.

(2) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtas situācijās vai to tiešu draudu gadījumos (snieglauze, vējlauze, kas traucē infrastruktūras darbību, meža ugunsgrēku ierobežošana un citi normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), koku ciršanu izņēmuma kārtā va r uzsākt pēc mutiskas paziņošanas Valsts meža dienestam. Apliecinājumu izsniedz pēc ciršanas vietas pārbaudes dabā.

     

(2) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtas situācijās vai to tiešu draudu gadījumos (snieglauze, vējlauze, kas traucē infrastruktūras darbību, meža ugunsgrēku ierobežošana un citi normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), koku ciršanu izņēmuma kārtā var uzsākt pēc mutiskas paziņošanas Valsts meža dienestam. Apliecinājumu izsniedz pēc ciršanas vietas pārbaudes dabā.

(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja konkrētā meža īpašnieka (valdītāja) valdījumā esošajā mežā nav veikta meža inventarizācija un īpašumam (valdījumam), kas ir lielāks par 10 hektāriem, nav izstrādāts arī meža apsaimniekošanas plāns, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Koku ciršanas apliecinājumu neizsniedz, ja konkrētā meža īpašnieka (lietotāja) mežā nav veikta meža inventarizācija un īpašumam, kas ir lielāks par 5 hektāriem viena pagasta teritorijā , nav izstrādāts meža apsaimniekošanas projekts, izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos gadījumus.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja konkrētā meža īpašnieka (valdītāja) valdījumā esošajā mežā nav veikta meža inventarizācija, izņemot šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos.”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izslēgt 12. panta trešajā daļā vārdus un skaitli “kas ir lielāks par 10 hektāriem.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja konkrētā meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja esošajā mežā nav veikta meža inventarizācija un īpašumam, tiesiskajam valdījumam, kas ir lielāks par 10 hektāriem, nav izstrādāts arī meža apsaimniekošanas plāns, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.

13.pants

Galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus - mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu, kārtību mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto koku ciršanas kārtību, cirtes (arī kailcirtes) izveidošanas kārtību, cirtes izpildes kārtību un dabas aizsardzības prasības galvenajā un kopšanas cirtē, kā arī koku ciršanas kārtību šā likuma 12.panta otrajā daļā minētajos gadījumos nosaka Ministru kabinets.

93.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants.

Galvenās cirtes, kopšanas cirtes, sanitārās cirtes, rekonstruktīvo mežaudžu cirtes un citu ciršu kritērijus, tai skaitā cirtes izveidošanas kārtību, cirtes izpildes kārtību un dabas aizsardzības prasības, kā arī koku ciršanas kārtību šā likuma 12. panta otrajā daļā minētajos gadījumos nosaka Ministru kabinets.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants.

Galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus - mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu, galvenās cirtes caurmēru pēc valdošās sugas un bonitātes, kailcirtes maksimālo platumu, kārtību mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto koku ciršanas kārtību, cirsmu izveidošanas kārtību, cirtes izpildes kārtību un dabas aizsardzības prasības galvenajā un kopšanas cirtē, kā arī koku ciršanas kārtību šā likuma 12. panta otrajā daļā minētajos gadījumos nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

13. pants.

Galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus - mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu, galvenās cirtes caurmēru pēc valdošās sugas un bonitātes, kailcirtes maksimālo platumu, kārtību mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto koku ciršanas kārtību, cirsmu izveidošanas kārtību, cirtes izpildes kārtību un dabas aizsardzības prasības galvenajā un kopšanas cirtē, kā arī koku ciršanas kārtību šā likuma 12. panta otrajā daļā minētajos gadījumos nosaka Ministru kabinets.

14.pants

Koku ciršana, pārkāpjot šajā likumā noteikto, vai koku bojāšana uzskatāma par patvaļīgu koku ciršanu vai bojāšanu.

     

14.pants

Koku ciršana, pārkāpjot šajā likumā noteikto, vai koku bojāšana uzskatāma par patvaļīgu koku ciršanu vai bojāšanu.

IV nodaļa. Meža nekoksnes vērtību izmantošana

     

IV nodaļa. Meža nekoksnes vērtību izmantošana

15.pants

Meža nekoksnes vērtības ir šādas:

1) materiālās vērtības - ķermeniskas lietas, kas saistītas ar mežu un, tās iegūstot, tiek atdalītas no meža;

2) nemateriālās vērtības - mežam piemītošās rekreatīvās un vidi stabilizējošās īpašības.

95.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 15. panta 2. punktā pēc vārdiem “vidi stabilizējošas” ar vārdiem “un ekoloģiskās”.

Atbalstīt

15.pants

Meža nekoksnes vērtības ir šādas:

1) materiālās vērtības - ķermeniskas lietas, kas saistītas ar mežu un, tās iegūstot, tiek atdalītas no meža;

2) nemateriālās vērtības - mežam piemītošās rekreatīvās, vidi stabilizējošās un ekoloģiskās īpašības.

16.pants

Meža nekoksnes materiālo vērtību izmantošana ir meža īpašnieka (valdītāja) tiesības, izņemot gadījumus, ja šajā likumā, dabas aizsardzības un sugu un biotopu aizsardzības normatīvajos aktos noteikts citādi.

     

16.pants

Meža nekoksnes materiālo vērtību izmantošana ir meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja tiesības, izņemot gadījumus, ja šajā likumā, dabas aizsardzības un sugu un biotopu aizsardzības normatīvajos aktos noteikts citādi.

 

96.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 16. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldību mežos ikvienam ir tiesības vākt savvaļas ogas, augļus, riekstus un sēnes, ievērojot šā likuma 5. un 6. pantā minētos noteikumus.”

Neatbalstīt

 

17.pants

Meža nekoksnes materiālās vērtības - savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus pašpatēriņam personas var iegūt pēc sava ieskata, ja meža īpašnieks (valdītājs) nav noteicis ierobežojumus saskaņā ar šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumiem.

97.

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Svītrot 17. panta teksta redakcijā vārdu “pašpatēriņam”.

 

Atbalstīt

17.pants

(1) Meža nekoksnes materiālās vērtības - savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus personas var iegūt pēc sava ieskata, ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav noteicis ierobežojumus saskaņā ar šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumiem.

 

98.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 17. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Savvaļas dzīvnieku izmantošanas kārtību nosaka sugu un biotopu aizsardzības un medību normatīvie akti.”

Atbalstīt

(2) Savvaļas dzīvnieku izmantošanas kārtību nosaka sugu un biotopu aizsardzības un medību normatīvie akti.

V nodaļa. Meža reproduktīvais materiāls

     

V nodaļa. Meža reproduktīvais materiāls

18.pants

Meža atjaunošanai (sējot vai stādot) un meža ieaudzēšanai, kā arī meža stādāmā materiāla audzēšanai paredzēto meža reproduktīvo materiālu atļauts ievākt tikai no Valsts meža dienestā reģistrētiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem.

     

18.pants

Meža atjaunošanai (sējot vai stādot) un meža ieaudzēšanai, kā arī meža stādāmā materiāla audzēšanai paredzēto meža reproduktīvo materiālu atļauts ievākt tikai no Valsts meža dienestā reģistrētiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem.

19.pants

Valsts meža dienests uztur meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru un sertificē meža reproduktīvo materiālu.

     

19.pants

Valsts meža dienests uztur meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru un sertificē meža reproduktīvo materiālu.

20.pants

Meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes sertificētu meža reproduktīvo materiālu. Meža īpašnieks (valdītājs) mežu atjaunot var ar savā mežā iegūtajiem mežeņiem un sēklām.

99.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 20. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Meža īpašniekam ir tiesības meža atjaunošanā izmantot vietējas izcelsmes mežeņus un sēklas.”

Neatbalstīt

20.pants

Meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes sertificētu meža reproduktīvo materiālu. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežu atjaunot var ar savā mežā iegūtajiem mežeņiem un sēklām.

21.pants

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrācijas noteikumus, meža reproduktīvā materiāla kvalitātes un sertificēšanas prasības, meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

21.pants

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrācijas noteikumus, meža reproduktīvā materiāla kvalitātes un sertificēšanas prasības, meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

VI nodaļa. Meža atjaunošana un ieaudzēšana

     

VI nodaļa. Meža atjaunošana un ieaudzēšana

22.pants

     

22.pants.

Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir:

1) atjaunot mežaudzi ar sēšanu vai stādīšanu ne vēlāk kā trīs gadu laikā, bet ar dabiskās atjaunošanas veicināšanu - ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;

100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 22. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atjaunot mežaudzi ar sēšanu vai stādīšanu ne vēlāk kā trīs gadu laikā, bet ar dabiskās atjaunošanas veicināšanu - ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc mežaudzes nociršanas ieskaitot ciršanas gadu;”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 22. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atjaunot mežaudzi ar sēšanu vai stādīšanu ne vēlāk kā trīs gadu laikā, bet ar dabiskās atjaunošanas veicināšanu - ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc cirtes cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes konstatēšanas, ja mežaudzes šķērslaukums ir samazinājies zem kritiskā šķērslaukuma;”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 22. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atjaunot mežaudzi ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja pienākums ir:

1) atjaunot mežaudzi ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu;

2) nodrošināt atjaunotās mežaudzes kopšanu.

     

2) nodrošināt atjaunotās mežaudzes kopšanu.

23.pants

Meža ieaudzēšana ir zemes īpašnieka (valdītāja) tiesības, ja vien to neierobežo normatīvie akti.

103.

(Dep. Ilmārs Geige)

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“23. pants.

Meža ieaudzēšana ir zemes īpašnieka (valdītāja) pienākums, ja vien to neierobežo normatīvie akti.”

Neatbalstīt

23.pants

Meža ieaudzēšana ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja tiesības, ja vien to neierobežo normatīvie akti.

24.pants

Kritērijus, pēc kuriem mežaudze uzskatāma par atjaunotu vai ieaudzētu (piemēram, kociņu skaits, augstums, izvietojums), kā arī meža atjaunošanas un ieaudzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

104.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

“24. pants.

Ministru kabinets nosaka:

1) kritērijus, pēc kuriem mežaudze uzskatāma par atjaunotu vai ieaudzētu (piemēram, kociņu skaits, augstums, izvietojums), kā arī meža atjaunošanas un ieaudzēšanas kārtību;

2) jaunās mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijus.”

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 24. pantā iekavās minētos vārdus.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

24. pants.

Ministru kabinets nosaka:

1) kritērijus, pēc kuriem mežaudze uzskatāma par atjaunotu vai ieaudzētu, kā arī meža atjaunošanas un ieaudzēšanas kārtību;

2) jaunās mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijus.

25.pants

     

25.pants.

(1) Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja pēc ieaudzēšanas ne vēlāk kā trīs gadu laikā to reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu.

     

(1) Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja pēc ieaudzēšanas ne vēlāk kā trīs gadu laikā to reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu.

(2) Uz plantāciju mežiem neattiecas šajā likumā noteiktais par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

     

(2) Uz plantāciju mežiem neattiecas šajā likumā noteiktais par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

(3) Pēc plantāciju mežaudzes nociršanas tās platībā atļauts atkārtoti ierīkot plantāciju mežaudzi.

     

(3) Pēc plantāciju mežaudzes nociršanas tās platībā atļauts atkārtoti ierīkot plantāciju mežaudzi.

26.pants

Plantāciju mežu ieaudzēšanas, reģistrēšanas, apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

26.pants

Plantāciju mežu ieaudzēšanas, reģistrēšanas, apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

VII nodaļa. Meža aizsardzība

     

VII nodaļa. Meža aizsardzība

27.pants

     

27.pants.

Meža īpašniekam (valdītājam) un personām, kas glabā vai pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir šādi pienākumi:

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

 

 

 

 

 

 

 

108.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 27. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Meža īpašniekam vai lietotājam un personām, kas sagatavo, glabā vai pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir šādi pienākumi:”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 27. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Meža īpašniekam (valdītājam) un personām, kas veic meža ciršanu, glabā vai pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir šādi pienākumi:

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 27. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un personām, kas veic meža ciršanu, sagatavo, glabā vai pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir šādi pienākumi:”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un personām, kas veic meža ciršanu, sagatavo, glabā vai pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, ir šādi pienākumi:

1) veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību mežā;

109.

 

 

 

 

 

 

 

110.

(Dep. Anna Seile)

Apvienot 27. panta 1. un 3. punktus un izteikt to šādā redakcijā:

“1) veikt darbības, kas novērš un ierobežo meža bojājumus”.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Apvienot 27. panta 1. un 3. punktus un izteikt to šādā redakcijā:

“1) veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1) veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību;

2) uzraudzīt meža stāvokli un informēt V alsts meža dienestu par atklātajiem meža bojājumiem;

     

2) uzraudzīt meža stāvokli un informēt Valsts meža dienestu par atklātajiem meža bojājumiem.

3) veikt darbības, kas ierobežo meža bojājumu izplatību.

111.

(Dep. Anna Seile)

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izslēgt 27. panta trešo punktu.

Atbalstīt

 
 

112.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 27. pantu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3) meža īpašniekam (lietotājam) noslēgt līgumus par meža aizsardzību pret ugunsgrēkiem.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

28.pants

     

28.pants.

Ārkārtas situācijās (piemēram, meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanās) Valsts meža dienests var uzdot šā likuma 27.pantā minētajām personām:

1) pārtraukt vai atlikt koku visu veidu ciršanu, izņemot ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai;

2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai apturētu to izplatīšanos;

3) iznīcināt slimību inficēto vai kukaiņu invadēto meža reproduktīvo materiālu.

113.

 

 

 

 

114.

 

 

 

 

115.

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 28. panta pirmajā teikumā vārdus, kas minēti iekavās.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 28. panta iekavās minēto vārdu “piemēram”.

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 28. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ārkārtas situācijās sakarā ar meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanos, Valsts meža dienests var uzdot šā likuma 27. pantā minētajām personām:”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Ārkārtas situācijās sakarā ar meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanos, Valsts meža dienests var uzdot šā likuma 27. pantā minētajām personām:

1) pārtraukt vai atlikt koku visu veidu ciršanu, izņemot ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai;

2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai apturētu to izplatīšanos;

3) iznīcināt slimību inficēto vai kukaiņu invadēto meža reproduktīvo materiālu.

29.pants

Ārkārtas situācijas (piemēram, meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanās) izsludināšanas kārtību un meža aizsardzības pasākumus, kā arī to izpildes kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

116.

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 29. panta teksta sākumu šādā redakcijā:

“Ārkārtas situācijas, sakarā ar meža ugunsgrēku, meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanās gadījumos, izsludināšanas kārtību.....” (tālāk kā tekstā)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 29. pantā iekavās minētos vārdus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

29.pants.

Ārkārtas situācijas, sakarā ar meža ugunsgrēku, meža kaitēkļu un slimību masveida savairošanās gadījumos, izsludināšanas kārtību un meža aizsardzības pasākumus, kā arī to izpildes kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

VIII nodaļa. Informācija par mežu un meža apsaimniekošanas plāns

     

VIII nodaļa. Informācija par mežu un meža apsaimniekošanas plāns

30.pants

     

30.pants.

(1) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā gada laikā attiecīgajā īpašumā (valdījumā) esošajā meža zemē notikušajām izmaiņām:

1) par darbībām, kuru veikšanai nepieciešams apliecinājums;

2) par meža bojājumiem;

3) par meža atjaunošanu;

4) par meža ieaudzēšanu;

5) par atjaunoto mežaudžu kopšanu.

118.

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 30. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) par jaunaudžu kopšanu.”

 

Atbalstīt

(1) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā gada laikā attiecīgajā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā meža zemē notikušajām izmaiņām:

1) par darbībām, kuru veikšanai nepieciešams apliecinājums;

2) par meža bojājumiem;

3) par meža atjaunošanu;

4) par meža ieaudzēšanu;

5) par jaunaudžu kopšanu.

(2) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir tā īpašumā (valdījumā) esošajos mežos vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un meža īpašumam (valdījumam), kas ir lielāks par 10 hektāriem, izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu – dokumentu, kurā definēti konkrētā meža īpašuma (valdījuma) apsaimniekošanas mērķi un paredzētas meža apsaimniekošanas darbības, - un šos materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

119.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

 

 

 

121.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Meža īpašnieka vai lietotāja pienākums ir tā īpašumā esošajos mežos reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un meža īpašumam, kas ir lielāks par 5 hektāriem viena pagasta teritorijā, izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu- dokumentu, kurā definēti konkrētā meža īpašuma apsaimniekošanas mērķi un paredzētas meža apsaimniekošanas darbības, - un šos materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

(Dep. Gundars Bojārs)

Izslēgt 30. panta otrajā daļā vārdus un skaitli “kas ir lielāks par 10 hektāriem.”

 

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir tā īpašumā (valdījumā) esošajos mežos vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un meža inventarizācijas materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(2) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajos mežos vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un meža inventarizācijas materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

(3) Par šā panta pirmajā daļā noteiktās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks (valdītājs).

122.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 30. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks (valdītājs).”

Atbalstīt

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

31.pants

Meža īpašniekam (valdītājam) ir tiesības saņemt no Meža reģistra visu informāciju, kas attiecas uz tā īpašumā (valdījumā) esošo mežu.

123.

 

 

 

 

 

 

 

 

124.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 31. pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“Pārējās juridiskās un fiziskās personas var izmantot Meža reģistra informāciju tikai ar īpašnieka (valdītāja) rakstisku piekrišanu, un par samaksu.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31. pants.

Meža īpašniekam (valdītājam) ir tiesības saņemt no Meža resursu valsts reģistra visu informāciju, kas attiecas uz tā īpašumā (valdījumā) esošo mežu.”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31. pants.

“Meža īpašniekam un tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža resursu valsts reģistra visu informāciju, kas attiecas uz tā īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo mežu.

Pārējās juridiskās un fiziskās personas, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, var izmantot Meža resursu valsts reģistra informāciju tikai ar īpašnieka un tiesiskā valdītāja rakstisku piekrišanu, un par samaksu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

31. pants.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža resursu valsts reģistra visu informāciju, kas attiecas uz tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo mežu.

Pārējās juridiskās un fiziskās personas, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, var izmantot Meža resursu valsts reģistra informāciju tikai ar īpašnieka un tiesiskā valdītāja rakstisku piekrišanu, un par samaksu.

32.pants

     

32.pants.

Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem. Meža īpašnieks (valdītājs) ir tiesīgs meža apsaimniekošanas plānā iekļaut papildu informāciju. Plānojot meža apsaimniekošanu, meža īpašniekam (valdītājam) jāievēro:

1) koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga pieejamība;

2) šā likuma 36.pantā noteiktās prasības;

3) meža ražības un vērtības saglabāšana un paaugstināšana.

126.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 32. panta 1. un 3. punktus šādā redakcijā:

“1) meža resursu nepārtrauktas un vienmērīgas izmantošanas princips;”

“3) meža stabilitātes un ražības saglabāšana un palielināšana.”

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 32. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem. Meža īpašnieks un tiesiskais valdītājs ir tiesīgs meža apsaimniekošanas plānā iekļaut papildu informāciju. Plānojot meža apsaimniekošanu, meža īpašniekam un tiesiskajam valdītājam jāievēro:

1) koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga pieejamība;

2) šā likuma 36.pantā noteiktās prasības;

3) meža ražības un vērtības saglabāšana un paaugstināšana;

4) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

33.pants

Meža īpašniekam (valdītājam) meža apsaimniekošanas plāns ir priekšnoteikums valsts subsīdiju saņemšanai.

128.

 

 

 

 

129.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 33. pantu.

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

“33. pants

Meža īpašniekam un tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts subsīdiju saņemšanai.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

33. pants

Meža īpašniekam un tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts subsīdiju saņemšanai.

34.pants

Valsts subsidējamās mežsaimnieciskās darbības un to ikgadējo programmu budžeta ietvaros nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

     

34.pants

Valsts subsidējamās mežsaimnieciskās darbības un to ikgadējo programmu budžeta ietvaros nosaka Ministru kabinets.

35.pants

     

35.pants.

(1) Meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu var veikt personas, kam ir noteikta profesionālā kvalifikācija.

130.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas projektēšanu veic:

1) juridiskās personas, kas saņēmušas Valsts meža dienesta licenci;

2) fiziskās personas, kas saņēmušas Latvijas meža darbinieku biedrības sertifikātu.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu var veikt personas, kam ir noteikta profesionālā kvalifikācija vai atļauja veikt šo uzņēmējdarbību.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(1) Meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu var veikt personas, kam ir noteikta profesionālā kvalifikācija.

(2) Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas nepieciešamas meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai, nosaka Ministru kabinets.

132.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas nepieciešamas meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānošanas veikšanai, kā arī kārtību atļaujas saņemšanai šo darbību veikšanai nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

(2) Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas nepieciešamas meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai, nosaka Ministru kabinets.

(3) Meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānošanas saturu un veikšanas kārtību, Meža reģistra uzturēšanas kārtību un meža īpašnieka (valdītāja) sniedzamās informācijas apjomu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

133.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 35. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Meža inventarizācijas veikšanas kārtību, Meža resursu valsts reģistra uzturēšanas kārtību un meža īpašnieka (valdītāja) sniedzamās informācijas apjomu un kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

(3) Meža inventarizācijas veikšanas kārtību, Meža resursu valsts reģistra uzturēšanas kārtību un meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamās informācijas apjomu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

IX nodaļa. Dabas aizsardzība mežā

     

IX nodaļa. Dabas aizsardzība mežā

36.pants

     

36.pants.

 

134.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 36. pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Meža saimnieciskās, ekoloģiskās vai sociālās nozīmes prioritāro apsaimniekošanas mērķi un apsaimniekošanas režīmu nosaka šis likums un citi normatīvie akti. Apsaimniekošanas mērķis jānosaka teritorijas attīstības plānos (Latvijas Republikas Nacionālajā plānojumā, vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldību attīstības plānos).”

Atbalstīt

(1) Meža saimnieciskās, ekoloģiskās vai sociālās nozīmes prioritāro apsaimniekošanas mērķi un apsaimniekošanas režīmu nosaka šis likums un citi normatīvie akti. Apsaimniekošanas mērķis jānosaka teritorijas attīstības plānos (Latvijas Republikas Nacionālajā plānojumā, vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldību attīstības plānos).

Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir:

1) nodrošināt meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

2) saglabāt meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

3) pasargāt virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

4) saglabāt būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā.

135.

 

 

 

 

136.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 36. panta 1. lasījuma pirmo daļu kā otro daļu.

(Dep. Ilmārs Geige)

Papildināt 36. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) piedalīties meža ugunsgrēka likvidēšanā.”

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

(2) Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja pienākums ir:

1) nodrošināt meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

2) saglabāt meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

3) pasargāt virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

4) saglabāt būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā.

 

137.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt IX nodaļu ar jaunu 37. pantu šādā redakcijā mainot tālāko pantu numerāciju”

“37. pants. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 300 metru aizsargjoslā, īpaši aizsargājamos meža iecirkņos (mikroliegumos), kā arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegta galvenā cirte, ja to nepieļauj individuālie apsaimniekošanas noteikumi vai dabas aizsardzības plāni.”

Atbalstīt

37. pants.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 300 metru aizsargjoslā, īpaši aizsargājamos meža iecirkņos (mikroliegumos), kā arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegta galvenā cirte, ja to nepieļauj individuālie apsaimniekošanas noteikumi vai dabas aizsardzības plāni.

37.pants.

Vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā un saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā nosaka Ministru kabinets.

     

38.pants.

(1) Vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā un saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā nosaka Ministru kabinets.

 

138.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja nepieciešams, papildus vispārējām prasībām Valsts meža dienests var noteikt īpaši aizsargājamas teritorijas vai objektus - mikroliegumus -, kuru izdalīšanas kritērijus un kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

(2) Ja nepieciešams, papildus vispārējām prasībām Valsts meža dienests var noteikt īpaši aizsargājamas teritorijas vai objektus - mikroliegumus -, kuru izdalīšanas kritērijus un kārtību nosaka Ministru kabinets.

38.pants

     

39.pants.

(1) Meža fizioloģiskā stāvokļa un vides stāvokļa uzraudzībai mežā visā valsts teritorijā veicams meža monitorings. Meža monitoringu finansē no valsts budžeta.

139.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Aizstāt 38. panta pirmajā daļā vārdu “fizioloģiskā” ar vārdu “veselības”.

Atbalstīt

(1) Meža veselības stāvokļa un vides stāvokļa uzraudzībai mežā visā valsts teritorijā veicams meža monitorings. Meža monitoringu finansē no valsts budžeta.

(2) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(2) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

39.pants

140.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 39. pantu

Neatbalstīt

40.pants.

(1) Ikvienam meža īpašniekam (valdītājam) ir tiesības saņemt kompensāciju par tā īpašumā (valdījumā) neiegūtajiem labumiem, ja neiegūšanas cēlonis ir meža lietošanas tiesību aprobežojumi, kas nav noteikti šajā likumā.

141.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs N. Pēterkops)

 

Izteikt 39. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienam meža īpašniekam (valdītājam) ir tiesības saņemt kompensāciju par tā īpašumā (valdījumā) neiegūtajiem labumiem, ja neiegūšanas cēlonis ir meža lietošanas tiesību aprobežojumi.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 39. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienam meža īpašniekam (valdītājam) ir tiesības saņemt kompensāciju par neiegūtajiem labumiem tā īpašumā (valdījumā), ja neiegūšanas cēlonis ir šā likuma 37. panta otrajā daļā noteiktie meža lietošanas tiesību aprobežojumi.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Ikvienam meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt kompensāciju par neiegūtajiem labumiem tā īpašumā un tiesiskajā valdījumā, ja neiegūšanas cēlonis ir šā likuma 38. panta otrajā daļā noteiktie meža lietošanas tiesību aprobežojumi.

(2) Kompensācijas apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

     

(2) Kompensācijas apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

X nodaļa. Apliecinājuma izsniegšana

     

X nodaļa. Apliecinājuma izsniegšana

40.pants

     

41.pants

(1) Meža īpašniekam (valdītājam) no Valsts meža dienesta vai (ja attiecīgais īpašums (valdījums) atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kuras uzraudzībai ir izveidota administrācija) no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas, kuras uzraudzībā atrodas konkrētais īpašums (valdījums), jāsaņem apliecinājums šādām darbībām:

1) koku ciršanai;

2) meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvei vai rekonstrukcijai, ja tā var ietekmēt mežu;

3) uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei;

4) meža reproduktīvā materiāla iegūšanai;

5) minerālmēslu, herbicīdu un pesticīdu lietošanai meža zemēs un plantāciju mežos.

143.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.

 

 

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 40. panta pirmās daļas sākuma tekstu šādā redakcijā:

“(1) Meža īpašniekam (valdītājam) no Valsts meža dienesta vai (ja attiecīgais īpašums (valdījums) atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kuras uzraudzībai ir izveidota administrācija, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas, kuras uzraudzībā atrodas konkrētais īpašums (valdījums), jāsaņem apliecinājums šādām darbībām:” (tālāk kā tekstā)

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 40. panta pirmajā daļā vārdu “uzraudzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārraudzība” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam no Valsts meža dienesta vai (ja attiecīgais īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kuras pārraudzībai ir izveidota administrācija, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas, kuras pārraudzībā atrodas konkrētais īpašums vai tiesiskais valdījums, jāsaņem apliecinājums šādām darbībām:

1) koku ciršanai;

2) meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvei vai rekonstrukcijai, ja tā var ietekmēt mežu;

3) uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei;

4) meža reproduktīvā materiāla iegūšanai;

5) minerālmēslu, herbicīdu un pesticīdu lietošanai meža zemēs un plantāciju mežos.

(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācija saņem apliecinājuma veidlapas Valsts meža dienestā un līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā informāciju par izsniegtajiem apliecinājumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācija saņem apliecinājuma veidlapas Valsts meža dienestā un līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā informāciju par izsniegtajiem apliecinājumiem.

(3) Apliecinājums izsniedzams mēneša laikā pēc meža īpašnieka (valdītāja) rakstiskā pieteikuma saņemšanas. Pieteikumā iekļaujama Ministru kabineta noteiktā informācija plānotās darbības veikšanai.

     

(3) Apliecinājums izsniedzams mēneša laikā pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiskā pieteikuma saņemšanas. Pieteikumā iekļaujama Ministru kabineta noteiktā informācija plānotās darbības veikšanai.

(4) Apliecinājums ir derīgs līdz kārtējā gada 31.decembrim.

     

(4) Apliecinājums ir derīgs līdz kārtējā gada 31.decembrim.

(5) Apliecinājuma izsniegšanas kārtību un pieteikumā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

     

(5) Apliecinājuma izsniegšanas kārtību un pieteikumā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

41.pants

     

42.pants.

(1) Apliecinājumu neizsniedz šādos gadījumos:

1) ja plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;

2) ja meža īpašnieks (valdītājs) pieteikumā nav uzrādījis Valsts meža dienestam nepieciešamo informāciju plānotās darbības veikšanai;

3) ja meža īpašnieks (valdītājs) nav iesniedzis šā likuma 30.pantā minēto informāciju;

4) ja meža īpašnieks (valdītājs) nav iesniedzis inventarizācijas informāciju par tā īpašumā (valdījumā) esošo mežu attiecīgās mežniecības teritorijā.

145.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 41. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja meža īpašnieks (valdītājs) pieteikumā nav uzrādījis šā likuma 40. panta trešajā daļā noteikto informāciju;”

Atbalstīt

(1) Apliecinājumu neizsniedz šādos gadījumos:

1) ja plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;

2) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pieteikumā nav uzrādījis šā likuma 40. panta trešajā daļā noteikto informāciju;

3) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis šā likuma 30.pantā minēto informāciju;

4) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis inventarizācijas informāciju par tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo mežu attiecīgās mežniecības teritorijā.

(2) Ja apliecinājums netiek izsniegts, Valsts meža dienests vai attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija, kuras uzraudzībā atrodas konkrētais īpašums (valdījums), meža īpašniekam (valdītājam) to paziņo rakstiski mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, norādot atteikuma iemeslus.

146.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 41. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apliecinājuma neizsniegšanas gadījumā sniedzams rakstveida motivēts atteikums mēneša laikā no pieteikuma saņemšanās dienas.”

Atbalstīt

(2) Apliecinājuma neizsniegšanas gadījumā sniedzams rakstveida motivēts atteikums mēneša laikā no pieteikuma saņemšanās dienas.

XI nodaļa. Meža zemes transformācija

     

XI nodaļa. Meža zemes transformācija

42.pants

Meža zemes transformācijai nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja.

147.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 42. pantu šādā redakcijā:

“42. pants.

Meža zemes transformācijai citos zemes lietojuma veidos nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja.”

Atbalstīt

43. pants.

Meža zemes transformācijai citos zemes lietojuma veidos nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja.

43.pants

     

44.pants.

(1) Ja meža zemi transformē, meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir atlīdzināt zaudējumus par dabīgās meža vides iznīcināšanu.

     

(1) Ja meža zemi transformē, meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus par dabīgās meža vides iznīcināšanu.

(2) Meža zemes transformācijas nosacījumus un atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Meža zemes transformācijas nosacījumus un atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

148.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 43. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek likuma “Par zemes dzīlēm” noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

(3) Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek likuma “Par zemes dzīlēm” noteiktajā kārtībā.

XII nodaļa. Meža valsts pārvalde

     

XII nodaļa. Meža valsts pārvalde

44.pants

     

45.pants.

(1) Meža nozarē valsts funkcijas veic:

     

(1) Meža nozarē valsts funkcijas veic:

1) Zemkopības ministrija - izstrādā meža politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību un iespējamo līdzdalību;

149.

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Svītrot 44. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “ un iespējamo līdzdalību”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

1) Zemkopības ministrija - izstrādā meža politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību;

2) Valsts meža dienests - piemēro normatīvos aktus un nodrošina to ievērošanas kontroli visos mežos neatkarīgi no to īpašnieka (valdītāja);

150.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 44. panta otro punktu šādā redakcijā:

“2) Valsts meža dienests uzrauga visos Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;”

Atbalstīt

2) Valsts meža dienests uzrauga visos Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

3) valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" - Zemkopības ministrijas uzdevumā apsaimnieko valsts mežu un nodrošina sabiedrības akceptēto valsts meža ekoloģisko un sociālo funkciju veikšanu, valsts meža vērtības saglabāšanu un vairošanu, kā arī ienākumus meža īpašniekam – valstij.

151.

 

 

 

 

 

 

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 44. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) neprivatizējama valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”......(tālāk kā tekstā).

Neatbalstīt

3) valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" - Zemkopības ministrijas uzdevumā apsaimnieko valsts mežu un nodrošina sabiedrības akceptēto valsts meža ekoloģisko un sociālo funkciju veikšanu, valsts meža vērtības saglabāšanu un vairošanu, kā arī ienākumus meža īpašniekam – valstij;

 

152.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 44. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic dabas aizsardzības normu ievērošanas kontroli visos mežos, kā arī apstiprina meža apsaimniekošanas plānus aizsargājamās dabas teritorijās.”

Atbalstīt

4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic dabas aizsardzības normu ievērošanas kontroli visos mežos, kā arī apstiprina meža apsaimniekošanas plānus aizsargājamās dabas teritorijās.

(2) Valsts ar tās institūcijām un finansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un sekmē privātās mežsaimniecības attīstību.

153.

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt 44. panta otrajā daļā vārdus “sekmē privātās”.

Atbalstīt

(2) Valsts ar tās institūcijām un finansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un mežsaimniecības attīstību.

 

154.

(Dep. Anna Seile)

Papildināt 44. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts atbalsta funkcijas nodrošināšanai tiek izveidots “Meža attīstības fonds” (turpmāk - fonds). Fonda līdzekļus veido valsts nodeva par darījumu ar kokmateriāliem. Fonda līdzekļus izmanto mežsaimniecības valsts atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajiem pētījumiem, meža izglītībai un meža īpašnieku apmācībai. Valsts nodevas lielumu, tās iekasēšanas kārtību, fonda pārvaldes un līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

45.pants

     

46.pants.

(1) Valsts meža zeme ir:

1) Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa uz 1940.gada 21.jūliju;

2) pārējā valsts meža zeme, uz kuru nav atjaunotas īpašuma tiesības vai kura nav nodota lietošanā fiziskajām personām pēc 1990.gada 21.novembra zemes reformas likumos noteiktajā kārtībā.

155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa uz 1940. gada 21. jūliju, kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tā meža zeme, kura ir nodota vai piekrīt valstij Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izslēgt 45. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(1) Valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa uz 1940. gada 21. jūliju, kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tā meža zeme, kura ir nodota vai piekrīt valstij Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

(2) Valsts meža īpašums saglabājams veidā, kas nodrošina tā efektīvu apsaimniekošanu.

157.

 

 

 

 

 

 

 

158.

 

(Dep. Anna Seile)

Izteikt 45. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Valsts meža zemes atsavināšana pēc Ministru kabineta priekšlikuma pieļaujama tikai ar ikreizēju Saeimas lēmumu.”

(Dep. Kārlis Leiškalns)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 45. panta otro daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(3) Valsts meža zemes atsavināšana atļauta tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.

159.

(Dep. A. Kalniņš, P. Salkazanovs)

Izteikt 45. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts meža zeme saglabājama valsts īpašumā un tās atsavināšanas kārtību nosaka Saeima.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(2) Valsts meža zemes atsavināšana atļauta tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.

46.pants

     

47.pants.

(1) Koku ciršanas maksimālo apjomu (kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem nosaka Saeima.

160.

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

 

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 46. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksimālo piecu gadu periodā valsts mežos galvenajā cirtē (neskaitot neproduktīvo audžu novākšanu) nocērtamo platību sadalījumā pa valdošajām koku sugām nosaka Ministru kabinets.”

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

Izteikt 46. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Koku ciršanas maksimālo apjomu (hektāros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem aprēķina Valsts meža dienests un apstiprina Ministru kabinets.”

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 46. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un kubikmetros sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem aprēķina Valsts meža dienests un apstiprina Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un kubikmetros sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem aprēķina Valsts meža dienests un apstiprina Ministru kabinets.

(2) Pārējiem meža īpašniekiem (valdītājiem) koku ciršanas apjomu regulē Ministru kabineta noteiktā koku ciršanas kārtība.

 

 

 

 

 

163.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izslēgt 46. panta otro daļu.

Atbalstīt

 

XIII nodaļa. Zinātniskie meži

164.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

(Juridiskais birojs)

Izteikt XIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XIII nodaļa. Zinātniskās izpētes meži”

Atbalstīt

XIII nodaļa. Zinātniskās izpētes meži

47.pants

165.

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis)

(Juridiskais birojs)

Visā tekstā aizstāt vārdus “zinātniskie meži” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zinātniskās izpētes meži” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

(1) Zinātniskie meži ir meži ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu izveidošanai un uzturēšanai.

166.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 47. panta pirmajā daļā vārdus “ir meži” ar vārdu “izmantojami”.

Atbalstīt

48.pants.

(1) Zinātniskās izpētes meži ir izmantojami ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu izveidošanai un uzturēšanai.

(2) Ieņēmumi no zinātniskajiem mežiem tiek izmantoti šo mežu apsaimniekošanas mērķa nodrošināšanai saskaņā ar Valsts meža dienesta budžetu.

     

(2) Ieņēmumi no zinātniskajiem izpētes mežiem tiek izmantoti šo mežu apsaimniekošanas mērķa nodrošināšanai saskaņā ar Valsts meža dienesta budžetu.

48.pants

Zinātniskos mežus pārvalda un apsaimnieko Valsts meža dienests.

     

49.pants.

Zinātniskos izpētes mežus pārvalda un apsaimnieko Valsts meža dienests.

49.pants

Uz zinātniskajiem mežiem neattiecas:

1) koku ciršanas noteikumi;

2) meža reproduktīvā materiāla izmantošanas noteikumi;

3) jaunas mežaudzes izveidošanas noteikumi;

4) meža aizsardzības noteikumi.

     

50.pants.

Uz zinātniskajiem izpētes mežiem neattiecas:

1) koku ciršanas noteikumi;

2) meža reproduktīvā materiāla izmantošanas noteikumi;

3) jaunas mežaudzes izveidošanas noteikumi;

4) meža aizsardzības noteikumi.

50.pants

Valsts meža zemi zinātniskām vajadzībām piešķir un zinātnisko mežu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Zinātniskie meži tiek reģistrēti Meža reģistrā.

     

51.pants.

Valsts meža zemi zinātniskām vajadzībām piešķir un zinātnisko izpētes mežu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Zinātniskie izpētes meži tiek reģistrēti Meža reģistrā.

XIV nodaļa. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

167.

 

 

 

 

 

 

 

168.

(Juridiskais birojs)

Izteikt XIV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XIV nodaļa. Atbildība par normatīvo aktu, kas regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanas pārkāpumiem”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt XIV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XIV nodaļa. Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

XIV nodaļa.

Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem

51.pants

Meža īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, izņemot gadījumu, ja cita persona uzņēmusies atbildību ar līgumu vai veikusi darbības pretēji meža īpašnieka (valdītāja) gribai.

169.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. pants.

Meža īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi. Meža īpašnieks (valdītājs) nav atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto tiesību pārkāpšanu, ja to veikusi cita persona pretēji meža īpašnieka (valdītāja) gribai.”

(Dep. Gundars Bojārs)

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. pants.

Šā likuma izpratnē meža pārkāpumi ir:

1) nelikumīga koku un krūmu izciršana (izrakšana) vai bojāšana;

2) meža ugunsdrošības noteikumu neievērošana;

3) meža iznīcināšana vai bojāšana, to dedzinot, applūdinot vai pārpurvojot;

4) meža iznīcināšana vai bojāšana ar notekūdeņiem, toksiskām vielām, rūpniecības un sadzīves atkritumiem, atliekām un sārņiem;

5) meža fonda zemju patvaļīga izmantošana, ceļot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus;

6) medību noteikumu pārkāpumi;

7) meža augu un to biotopu, meža dzīvnieku un to mitekļu patvaļīga iznīcināšana;

8) meža inženierbūvju iznīcināšana vai bojāšana;

9) meža robežzīmju un norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana;

10) citi mežpārkāpumi, kas noteikti likumdošanas aktos.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

171.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. pants.

(1) Par šā likuma un citu normatīvo aktu, kas regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu pārkāpšanu personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(2) Personu saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo šīs personas no pienākuma atlīdzināt normatīvo aktu pārkāpumu rezultāta nodarītos zaudējumus.

(3) Zaudējumu noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

52. pants.

(1) Par šā likuma un citu normatīvo aktu, kas regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu pārkāpšanu personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(2) Personu saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo šīs personas no pienākuma atlīdzināt normatīvo aktu pārkāpumu rezultāta nodarītos zaudējumus.

(3) Zaudējumu noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

52.pants

172.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 52. pantu.

Neatbalstīt

53.pants.

(1) Zaudējumu apjoma noteikšanas kārtību, ja tie radušies, pārkāpjot šajā likumā noteikto, nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Zaudējumu apjoma noteikšanas kārtību, ja tie radušies, pārkāpjot šajā likumā noteikto, nosaka Ministru kabinets.

(2) Ja vainīgā persona ir meža īpašnieks (valdītājs), no tās piedzen zaudējumus par labu valstij. Piedzītie naudas līdzekļi izmantojami kaitējuma seku novēršanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

173.

(Dep. Kārlis Leiškalns)

Izteikt 52. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja vainīgā persona ir meža īpašnieks (valdītājs), no tās piedzen zaudējumus par labu valstij.”

Atbalstīt

(2) Ja vainīgā persona ir meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, no tās piedzen zaudējumus par labu valstij.

(3) Ja vainīgā persona nav meža īpašnieks (valdītājs), no tās piedzen zaudējumus par labu meža īpašniekam (valdītājam).

174.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 52. panta trešo daļu

Atbalstīt

 
 

175.

(Dep. Gundars Bojārs)

Papildināt likumprojektu ar XV nodaļu šādā redakcijā:

“XV nodaļa. Atbildība par likuma pārkāpumiem

Personas, kas pārkāpušas meža apsaimniekošanas vai izmantošanas noteikumus, saucamas pie administratīvās atbildības, civiltiesiskās atbildības vai kriminālatbildības, bet amatpersonas - arī pie disciplinārās atbildības saskaņā ar likumiem.

Meža likumdošanas un normatīvo aktu noteikumu pārkāpējus pie administratīvās atbildības sauc Valsts meža dienesta darbinieki atbilstoši to kompetencei.

Meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesību patvaļīga piesavināšanās vai tālāknodošana, kā arī citi darījumi, ar kuriem atklātā vai slēptā veidā pārkāpta meža apsaimniekošanai vai izmantošanai noteiktā kārtība, tiek atzīti par spēkā neesošiem.”

Neatbalstīt

 
 

176.

(Dep. Gundars Bojārs)

Papildināt likumprojektu ar XVI nodaļu šādā redakcijā:

“XVI nodaļa. Atlīdzība par kaitējumu, kas nodarīts meža pārkāpuma rezultātā

Personu un amatpersonu saukšana pie disciplinārās, civiltiesiskās un administratīvās atbildības vai kriminālatbildības neatbrīvo tās no pienākuma atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts mežam, fizisko un juridisko personu interesēm un īpašumam.

Valsts meža dienests un tā institūcijas ir atbrīvotas no valsts nodevas par tām prasībām, kas iesniegtas tiesu iestādēm, lai piedzītu soda naudas un zaudējumu atlīdzību saskaņā ar meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.”

Neatbalstīt

 
 

177.

(Dep. Gundars Bojārs)

Papildināt likumprojektu ar XVII nodaļu šādā redakcijā:

“XVII nodaļa. Nelikumīgi iegūto kokmateriālu un citas meža produkcijas atsavināšanas kārtība

Nelikumīgi iegūtie kokmateriāli un cita meža produkcija ir atņemama. Atņemto kokmateriālu un citas meža produkcijas realizācijas kārtību nosaka pašvaldība.

Ja meža produkcijas atņemšana nav iespējama, no mežpārkāpuma izdarītāja piedzenama nelikumīgi iegūtās produkcijas vērtība.”

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma stāšanos spēkā spēku zaudē:

     

1. Ar šā likuma stāšanos spēkā spēku zaudē:

1) likums "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 11., 22.nr.; 1996, 13., 19.nr.; 1997, 7., 14.nr.);

     

1) likums "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 11., 22.nr.; 1996, 13., 19.nr.; 1997, 7., 14.nr.);

2) likums "Par valsts meža izmantošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1998, 5.nr.);

     

2) likums "Par valsts meža izmantošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1998, 5.nr.);

3) likums "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1998, 3.nr.).

     

3) likums "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1998, 3.nr.).

2. Līdz 2000.gada 1.septembrim zemkopības ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādi un iesniedz tos Ministru kabinetā.

     

2. Līdz 2000.gada 1.septembrim zemkopības ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādi un iesniedz tos Ministru kabinetā.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

     

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1994.gada 14.jūnija noteikumi Nr.132 "Par mežu ieskaitīšanu kategorijās un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izdalīšanu";

     

1) 1994.gada 14.jūnija noteikumi Nr.132 "Par mežu ieskaitīšanu kategorijās un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izdalīšanu";

2) 1995.gada 24.janvāra noteikumi Nr.25 "Meža atjaunošanas noteikumi";

     

2) 1995.gada 24.janvāra noteikumi Nr.25 "Meža atjaunošanas noteikumi";

3) 1995.gada 21.marta noteikumi Nr.58 "Meža apsaimniekošanas un izmantošanas sanitārie noteikumi";

     

3) 1995.gada 21.marta noteikumi Nr.58 "Meža apsaimniekošanas un izmantošanas sanitārie noteikumi";

4) 1995.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.98 "Noteikumi par īpaši aizsargājama meža iecirkņa "Ziemassvētku kauju vietas" izveidošanu";

     

4) 1995.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.98 "Noteikumi par īpaši aizsargājama meža iecirkņa "Ziemassvētku kauju vietas" izveidošanu";

5) 1995.gada 25.jūlija noteikumi Nr.241 "Noteikumi par materiālo atbildību par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem";

     

5) 1995.gada 25.jūlija noteikumi Nr.241 "Noteikumi par materiālo atbildību par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem";

6) 1996.gada 13.augusta noteikumi Nr.325 "Noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu mežsaimniecībai sakarā ar meža zemes transformēšanu vai kvalitātes pasliktināšanos";

     

6) 1996.gada 13.augusta noteikumi Nr.325 "Noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu mežsaimniecībai sakarā ar meža zemes transformēšanu vai kvalitātes pasliktināšanos";

7) 1996.gada 13.augusta noteikumi Nr.326 "Noteikumi par maksu, kāda nosakāma par meža resursu ieguves un izvešanas atļaujām";

     

7) 1996.gada 13.augusta noteikumi Nr.326 "Noteikumi par maksu, kāda nosakāma par meža resursu ieguves un izvešanas atļaujām";

8) 1996.gada 20.augusta noteikumi Nr.332 "Valsts mežierīcības organizācijas kārtība";

     

8) 1996.gada 20.augusta noteikumi Nr.332 "Valsts mežierīcības organizācijas kārtība";

9) 1996.gada 20.augusta noteikumi Nr.334 "Meža monitoringa organizācijas kārtība";

     

9) 1996.gada 20.augusta noteikumi Nr.334 "Meža monitoringa organizācijas kārtība";

10) 1996.gada 9.decembra noteikumi Nr.449 "Galvenās cirtes noteikumi";

     

10) 1996.gada 9.decembra noteikumi Nr.449 "Galvenās cirtes noteikumi";

11) 1996.gada 9.decembra noteikumi Nr.450 "Starpcirtes noteikumi";

     

11) 1996.gada 9.decembra noteikumi Nr.450 "Starpcirtes noteikumi";

12) 1998.gada 24.novembra noteikumi Nr.440 "Meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanas noteikumi".

     

12) 1998.gada 24.novembra noteikumi Nr.440 "Meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanas noteikumi".

4. Valsts meža dienestam līdz 2002.gada 1.janvārim izveidot Meža reģistru. Līdz tā izveidošanai attiecīgās informācijas sistēmas funkcijas pilda datu bāze "Meža fonds".

     

4. Valsts meža dienestam līdz 2002.gada 1.janvārim izveidot Meža reģistru. Līdz tā izveidošanai attiecīgās informācijas sistēmas funkcijas pilda datu bāze "Meža fonds".

5. Ar šā likuma stāšanos spēkā Valsts meža dienesta pienākumu pārmantotāja attiecībā uz valsts mežu apsaimniekošanu, meža resursu realizāciju valsts mežos un meža atjaunošanu valsts mežos ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži".

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" kļūst par Valsts meža dienesta saistību pārmantotāju:

178.

(Dep. Anna Seile)

Izslēgt Pārejas noteikumu 5. punktu.

Atbalstīt

 

1) mežizstrādes līgumiem, kas noslēgti līdz 1998.gada 28.maijam saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumiem Nr.335 "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdzami ilgtermiņa mežizstrādes līgumi";

       

2) pirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumiem Nr.319 "Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi";

       

3) meža atjaunošanas darbiem, kas garantēti ar drošības naudu saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.25 "Meža atjaunošanas noteikumi";

       

4) medību platības nomas līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 8.augusta noteikumiem Nr.251 "Medību noteikumi".

       

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

         

 

Tabula

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes

 

1.a- 3.bonitāte

4. un 5.bonitāte

Ozols

121

121

Priede un lapegle

101

121

Egle, osis un liepa

81

81

Bērzs

71

51

Melnalksnis

71

71

Apse un papele

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. Kārlis Leiškalns) Neatbalstīt

Tabula

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes

 

1.a- 1.bonitāte

2. - 3. bonitāte 4. - 5a. bonitāte

Ozols

120

120 120

Priede un lapegle

90

100 110

Egle, osis un liepa

70

80 80

Bērzs un melnalksnis

60

70 50

Apse un papele

40

40 40

 

 

(Dep. Gundars Bojārs) Neatbalstīt

Tabula

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes

 

1.a- 3.bonitāte

4. un 5.bonitāte

Ozols

121

121

Priede un lapegle

101

101

Egle, osis un liepa

81

81

Bērzs

71

51

Melnalksnis

71

71

Apse un papele

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zemkopības ministrs Aigars Kalvītis) Atbalstīt

Tabula

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes

 

I un augstāka

II - III bonitāte IV un zemāka

Ozols

101

121 121

Priede un lapegle

101

101 121

Egle, osis un liepa

81

81 81

Bērzs

71

71 51

Melnalksnis

71

71 71

Apse

41

41 41