Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts

 

 

 

GROZĪJUMI LATVIJAS KRIMINĀLPROCESA KODEKSĀ

 

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 68.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja ir pietiekams pamats varbūtībai, ka apsūdzētais vai tiesājamais, būdams brīvībā, izvairīsies no izmeklēšanas un tiesas, traucēs patiesības noskaidrošanu krimināllietā, apdraudēs vai ietekmēs krimināllietā liecinošās personas vai izdarīs noziedzīgu darbību, kā arī lai nodrošinātu sprieduma izpildīšanu, izziņas izdarītājam, prokuroram un tiesai (tiesnesim) ir tiesības piemērot apsūdzētajam vai tiesājamam vienu no šajā kodeksā paredzētajiem drošības līdzekļiem.”

2. Izteikt 72.panta tekstu šādā redakcijā:

“ Izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu un izraugoties vienu no drošības līdzekļiem, izziņas izdarītājs, prokurors un tiesa (tiesnesis) ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, apsūdzētā vai tiesājamā personību, varbūtību, ka apsūdzētais vai tiesājamais izvairīsies no izmeklēšanas un tiesas, traucēs patiesības noskaidrošanu, apdraudēs vai ietekmēs krimināllietā liecinošās personas, kā arī apsūdzētā vai tiesājamā nodarbošanos, vecumu, veselības stāvokli, ģimenes stāvokli un citus apstākļus.”

3. Papildināt 104.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja lietā aizdomās turētais, apsūdzētais, tiesājamais ir kāds no nepilngadīgā cietušā vecākiem, audžu vecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem, vai cita persona, kura var ietekmēt likumiskā pārstāvja objektivitāti, nepilngadīgā cietušā intereses kriminālprocesā pārstāv zvērināts advokāts vai viņa palīgs. Pēc bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai sabiedriskās organizācijas pārstāvja motivēta lūguma procesa virzītājam jālemj par advokāta pieaicināšanu arī citos gadījumos, kad nepilngadīgā cietušā interešu aizsardzība ir apgrūtināta.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

4. Papildināt 105.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja par likumisko pārstāvi atzīta persona neievēro pārstāvamā likumiskās intereses, procesa virzītājs atceļ lēmumu par šīs personas atzīšanu par likumisko pārstāvi un pieņem lēmumu par citas personas atzīšanu par likumisko pārstāvi.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

5. Izteikt 106.2 pantu šādā redakcijā:

,, 106.2 pants. Personas, kurām ir tiesības uz speciālo procesuālo aizsardzību

Tiesības uz speciālo procesuālo aizsardzību ir cietušajam, lieciniekam, aizdomās turētajam, apsūdzētajam, tiesājamajam un notiesātajam, kas liecina krimināllietās par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, un personām, kuru apdraudējums var ietekmēt speciāli procesuāli aizsargājamo personu liecības.”

6. Izteikt 106.9 pantu šādā redakcijā:

,, 106.9 pants. Speciāli procesuāli aizsargājamās personas tiesības

Aizsargājamajai personai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no aizsardzības, kā arī pieaicināt pārstāvi - advokātu, kuram ir tiesības pārstāvēt aizsargājamās personas intereses, kopā ar to piedalīties pirmstiesas izmeklēšanas darbībās, iztiesāšanā, apelācijas un kasācijas instances tiesās, pieteikt noraidījumus, iesniegt lūgumus un sūdzības.”

7. Izteikt 122.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“ Nepilngadīgā aizturēšanas gadījumā procesa virzītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, par aizturēšanu jāpaziņo vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj. Gadījumos, ja aizturētā nepilngadīgā vecāki vai personas, kas vecākus aizstāj, ir noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieces, par nepilngadīgā aizturēšanu ir jāpaziņo bāriņtiesai/pagasttiesai pēc nepilngadīgā dzīvesvietas. Ja nepilngadīgais aizturētais ir ārvalsts pilsonis, tad par to paziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai.”

8. Papildināt 160. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“ Ja psihologs vai pedagogs, kas pieaicināts 14 gadus nesasniegušas liecinošās personas nopratināšanā, atzīst atkārtotu nopratināšanu par to pašu faktu par kaitīgu mazgadīgā psihei, viņš par to informē procesa virzītāju. Šādā gadījumā atkārtota nopratināšana iespējama tikai uz tiesneša lēmuma pamata.

Šā panta piektajā daļā paredzētā kārtība attiecināma arī uz nepilngadīgo, kas atzīts par cietušo no vardarbības vai seksuālās izmantošanas.”

9. Papildināt 163.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“160.panta piektās un sestās daļas nosacījumi attiecās arī uz nopratināšanu konfrontēšanas laikā”.

10. Papildināt 285.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“ 5) ja ar psihologa atzinumu šā kodeksa 160.panta piektajā un sestajā daļā minētās personas nevar piedalīties vai tikt nopratinātas tiesas sēdē.”