Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā

(Reģ. nr. 379)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Atbild.

kom. atzin.

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

 

4

5

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (L.V., 15.aug., nr.121; Ziņotājs 1995, nr.18 L.V.,21.nov.,nr.199; Ziņotājs, 1996, nr.23 L.V., 20.maijs, nr.142/143; Ziņotājs, 1998, nr.12; L.V., 30.jūn., nr.213/215; Ziņotājs, 1999, nr.14) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

18. pants. Dienests valsts drošības iestādēs

................................................

(2) Par valsts drošības iestāžu amatpersonu vai darbinieku nevar būt persona:

1) kura nav Latvijas pilsonis;

2) Kurai nav vismaz vidējā izglītība;

3) kura neprot latviešu valodu atbilstoši nepieciešamajai valsts valodas prasmes pakāpei un vismaz vienu svešvalodu;

4) kura jaunāka par 18 gadiem;

5) kura ir saukta pie kriminālatbildības un bijusi sodīta par tīšiem noziegumiem, izņemot reabilitētās personas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) kura ir atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

7) kuras rīcībspēja ierobežota likumā noteiktajā kārtībā;

8) kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kāda ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs;

9) kura pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā.

................................................

(8) Valsts drošības iestāžu amatpersonas nav saucamas pie administratīvās atbildības, bet ir sodāmas disciplināri saskaņā ar likumiem par attiecīgajām valsts drošības iestādēm un to nolikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 18. panta (8) daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas deputāts J. Dalbiņš

Izteikt likuma 18. panta 2. daļas 5. punktu šādā redakcijā:

,,5) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt 18. panta otro daļu ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

,,6) kurai liegta pieeja valsts noslēpumam;”

mainīt pārējo otrās daļas punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 18.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”;

papildināt otro daļu ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

“6) kurai liegta pieeja valsts noslēpumam;”;

uzskatīt līdzšinējo 6., 7., 8. un 9.punktu attiecīgi par 7., 8., 9. un 10.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt astoto daļu.

19. pants. Valsts drošības iestāžu amatpersonu tiesības

Valsts drošības iestāžu amatpersonām ir tiesības:

1) savas kompetences ietvaros saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus materiālus neatkarīgi no to izmantošanas lieguma. Prasītā informācija, dokumenti un materiāli izsniedzami bez maksas;

 

 

 

 

 

 

 

2) savas kompetences ietvaros brīvi iepazīties ar visu veidu valsts un pašvaldību informācijas nesēju , arī ar elektronisko datu banku, kartotēkām, arhīvu materiāliem un citiem dokumentiem neatkarīgi no to izmantošanas lieguma;

 

3.

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt 19.panta 1) un 2) punktu šādā redakcijā:

“1) savas kompetences ietvaros saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, uzņēmējsabiedrībām ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu, kā arī no uzņēmējsabiedrībām, kas veic ar valsts drošību saistītu darbību, kā arī ir Ministru kabineta noteikti kā valstij stratēģiski nozīmīgi uzņēmumi, nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus materiālus neatkarīgi no to izmantošanas lieguma. Informācija, dokumenti un materiāli izsniedzami pieprasītajā formā un bez maksas;

 

 

2) savas kompetences ietvaros brīvi piekļūt un iepazīties ar visu veidu valsts, pašvaldību, uzņēmējsabiedrību ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kas veic ar valsts drošību saistītu darbību, kā arī ir Ministru kabineta noteikti kā valstij stratēģiski nozīmīgi uzņēmumi, informācijas nesēju datiem, tai skaitā elektronisko datu banku, kartotēku, arhīvu materiāliem un citiem dokumentiem neatkarīgi no to izmantošanas lieguma. Piekļūšana un iepazīšanās ar informācijas nesēju datiem jānodrošina pieprasītajā režīmā un bez maksas;”

 

Pieņemt

2. Izteikt 19.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) savas kompetences ietvaros saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām, no uzņēmējsabiedrībām, kurās ir valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, kā arī no tām uzņēmējsabiedrībām, kuras veic ar valsts drošību saistītu darbību un kuras Ministru kabinets atzinis par valstij stratēģiski nozīmīgiem uzņēmumiem, nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus materiālus neatkarīgi no to izmantošanas lieguma. Informācija, dokumenti un materiāli izsniedzami pieprasītajā formā un bez maksas;

2) savas kompetences ietvaros brīvi piekļūt valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmējsabiedrībās, kurās ir valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, kā arī tajās uzņēmējsabiedrībās, kuras veic ar valsts drošību saistītu darbību un kuras Ministru kabinets atzinis par valstij stratēģiski nozīmīgiem uzņēmumiem, informācijas nesēju datiem, tai skaitā elektronisko datu banku, kartotēku, arhīvu materiāliem un citiem dokumentiem neatkarīgi no to izmantošanas lieguma un iepazīties ar tiem. Piekļūšana un iepazīšanās ar informācijas nesēju datiem jānodrošina pieprasītajā režīmā un bez maksas;”.

21. pants. Valsts drošības iestāžu amatpersonu atbildība

(1) Valsts drošības iestāžu amatpersonas par prettiesisku rīcību ir atbildīgas likumos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā likuma 18. panta piektās un sestās daļas prasības.

2. Aizstāt 21. panta (1) daļā vārdus ,,...piektās un sestās...” ar vārdu ,,septītās”.

 

 

 

 

 

 

   

 

3. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “piektās un sestās” ar vārdu “septītās”;

(2) Par likumpārkāpumu netiek atzīta tāda rīcība, kas pildot dienesta uzdevumu, izdarīta attaisnota profesionāla riska situācijā, nepārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās vai galējās nepieciešamības robežu.

3. Izteikt 21. panta (2) daļu šādā redakcijā:

,,(2) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona ir konstatējusi, ka valsts drošības iestāžu amatpersona ir izdarījusi likuma pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstiskā formā ir jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram trīs dienu laikā jāsniedz atzinums vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”

4.

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekta 3. pantu izteikt šādā redakcijā:

,,Papildināt 21. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona konstatējusi, ka valsts drošības iestādes amatpersona ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstveidā jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram triju dienu laikā jāsniedz atzinums, vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”;”

 

Pieņemt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona konstatējusi, ka valsts drošības iestādes amatpersona ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstveidā jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram triju dienu laikā jāsniedz atzinums, vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”

 

 

 

............................................

 

 

 

 

 

...........................................

4. Papildināt 21. pantu ar (3) un (4) daļām šādā redakcijā:

,,(3) Valsts drošības iestādes amatpersona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības tika tad, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, pildot dienesta uzdevumu attaisnojama profesionālā riska situācijā un nepārkāpjot galējās nepieciešamības robežu.

(4) Valsts drošības dienesta amatpersonas saukšana pie administratīvās atbildības neizslēdz iespēju saukt viņu pie disciplinārās atbildības.”

5.

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojekta 4. pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt