Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

,,Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”

(Reģ. nr. 379)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā

redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (L.V., 15.aug., nr.121; Ziņotājs, 1995, nr.18; L.V.,21.nov., nr.199; Ziņotājs, 1996, nr.23; L.V., 20.maijs, nr.142/143; Ziņotājs, 1998, nr.12; L.V., 30.jūn., nr.213/215; Ziņotājs, 1999, nr.14) šādus grozījumus:

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (L.V., 15.aug., nr.121; Ziņotājs, 1995, nr.18; L.V.,21.nov., nr.199; Ziņotājs, 1996, nr.23; L.V., 20.maijs, nr.142/143; Ziņotājs, 1998, nr.12; L.V., 30.jūn., nr.213/215; Ziņotājs, 1999, nr.14) šādus grozījumus:

18.pants. Dienests valsts drošības iestādēs

(8) Valsts drošības iestāžu amatpersonas nav saucamas pie administratīvās atbildības, bet ir sodāmas disciplināri saskaņā ar likumiem par attiecīgajām valsts drošības iestādēm un to nolikumiem.

 

Izslēgt 18. panta (8) daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt 18. panta (8) daļu.

21. pants. Valsts drošības iestāžu amatpersonu atbildība

(1) Valsts drošības iestāžu amatpersonas par prettiesisku rīcību ir atbildīgas likumos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā likuma 18. panta piektās un sestās daļas prasības.

 

 

 

 

Aizstāt 21. panta (1) daļā vārdus ,,...piektās un sestās...” ar vārdu ,,septītās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumu

nav

 

 

 

 

 

Aizstāt 21. panta (1) daļā vārdus ,,...piektās un sestās...” ar vārdu ,,septītās”.

(2) Par likumpārkāpumu netiek atzīta tāda rīcība, kas pildot dienesta uzdevumu, izdarīta attaisnota profesionāla riska situācijā, nepārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās vai galējās nepieciešamības robežu.

Izteikt 21. panta (2) daļu šādā redakcijā:

,,(2) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona ir konstatējusi, ka valsts drošības iestāžu amatpersona ir izdarījusi likuma pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstiskā formā ir jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram trīs dienu laikā jāsniedz atzinums vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”

     

Izteikt 21. panta (2) daļu šādā redakcijā:

,,(2) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona ir konstatējusi, ka valsts drošības iestāžu amatpersona ir izdarījusi likuma pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstiskā formā ir jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram trīs dienu laikā jāsniedz atzinums vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

Papildināt 21. pantu ar (3) un (4) daļām šādā redakcijā:

,,(3) Valsts drošības iestādes amatpersona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības tikai tad, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, pildot dienesta uzdevumu attaisnojama profesionālā riska situācijā un nepārkāpjot galējās nepieciešamības robežu.

(4) Valsts drošības dienesta amatpersonas saukšana pie administratīvās atbildības neizslēdz iespēju saukt viņu pie disciplinārās atbildības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 21. pantu ar (3) un (4) daļām šādā redakcijā:

,,(3) Valsts drošības iestādes amatpersona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības tikai tad, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, pildot dienesta uzdevumu attaisnojama profesionālā riska situācijā un nepārkāpjot galējās nepieciešamības robežu.

(4) Valsts drošības dienesta amatpersonas saukšana pie administratīvās atbildības neizslēdz iespēju saukt viņu pie disciplinārās atbildības.”