Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

 

 

,,Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā.”

 

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (L.V., 15.aug., nr.121; Ziņotājs, 1995, nr.18; L.V.,21.nov., nr.199; Ziņotājs, 1996, nr.23; L.V., 20.maijs, nr.142/143; Ziņotājs, 1998, nr.12; L.V., 30.jūn., nr.213/215; Ziņotājs, 1999, nr.14) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 18. panta (8) daļu.

2. Aizstāt 21. panta (1) daļā vārdus ,,...piektās un sestās...” ar vārdu ,,septītās”.

3. Izteikt 21. panta (2) daļu šādā redakcijā:

,,(2) Ja kompetenta valsts institūcija vai tās amatpersona ir konstatējusi, ka valsts drošības iestāžu amatpersona ir izdarījusi likuma pārkāpumu, par to 24 stundu laikā rakstiskā formā ir jāinformē attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs, kuram trīs dienu laikā jāsniedz atzinums vai nepastāv apstākļi, kas izslēdz pakļautās amatpersonas atbildību.”

 

4. Papildināt 21. pantu ar (3) un (4) daļām šādā redakcijā:

,,(3) Valsts drošības iestādes amatpersona tiek atbrīvota no administratīvās atbildības tikai tad, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, pildot dienesta uzdevumu attaisnojama profesionālā riska situācijā un nepārkāpjot galējās nepieciešamības robežu.

(4) Valsts drošības dienesta amatpersonas saukšana pie administratīvās atbildības neizslēdz iespēju saukt viņu pie disciplinārās atbildības.”