Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

15.pantā:

papildināt 8.punktu aiz vārda "lietas" ar vārdiem "kā arī ar audžuģimenēm saistītos jautājumus";

papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22) veikt pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.";

aizstāt panta otrajā daļā vārdus "Šā panta 1.- 18.punktā" ar vārdiem "Šā panta 1.- 18., 22. un 23.punktā".