Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Alkohola aprites likumā » otrajam lasījumam (Steidzams)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 376)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Alkohola aprites likumā

     

Grozījumi Alkohola aprites likumā

           
 

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.pants

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) alkoholiskie dzērieni - visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturošie dzērieni ar absolūtā spirta daudzumu virs 1,2 procentiem;

 

 

1

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 1. punktu kā 3. punktu šādā redakcijā:

“3) alkoholiskie dzērieni - visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturošie produkti ar absolūtā spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem;”

 

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu kā 3.punktu šādā redakcijā:

“3) alkoholiskie dzērieni — visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturošie produkti ar absolūtā spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem;”;

2) alkohola aprite - visas stadijas, ko iziet alkohols (sagatavošana

pārstrādei, pārstrāde, ražošana, iepildīšana tarā, marķēšana, uzglabāšana, iekraušana, izkraušana, pārvietošana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, iegāde, pārdošana, iznīcināšana un citas stadijas) līdz patērēšanai;

         

3) alkohols - šā likuma izpratnē: spirts, jēlspirts, alkoholiskie

dzērieni un spirtu saturošas alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas;

 

 

2

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 3. punktu kā 1. punktu šādā redakcijā:

“1) alkohols - šā likuma izpratnē: jēlspirts, etilspirts, spirts, jēlspirta, etilspirta vai spirta ūdens šķīdumi, alkoholiskie dzērieni un alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas;”

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 3.punktu kā 1.punktu šādā redakcijā:

“1) alkohols — šā likuma izpratnē: jēlspirts, etilspirts, spirts, jēlspirta, etilspirta vai spirta ūdens šķīdumi, alkoholiskie dzērieni un alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas;”;

4) [izslēgts ar 21.01.99. likumu];

         

5) alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas - spirtu saturošas

alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli,

vīnmateriālu destilāti u.tml.);

 

 

3

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) alkoholisko dzērienu (izņemot alu) ražošanas izejvielas - spirtu saturošas

alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli,

vīnmateriālu destilāti u.tml.);

”

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) alkoholisko dzērienu (izņemot alu) ražošanas izejvielas — spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriālu destilāti u.tml.);”;

6) atbilstības sertifikācija - trešās puses darbība, kas ar noteiktu

ticamību apliecina, ka produkts, process vai pakalpojums atbilst noteiktam standartam vai cita normatīvā dokumenta prasībām;

7) atbilstības sertifikāts - dokuments, kas izsniegts saskaņā ar

sertifikācijas sistēmas noteikumiem un ar noteiktu ticamību apliecina, ka

spirta un alkoholisko dzērienu kvalitāte atbilst obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

         

8) jēlspirts - nerektificēts etilspirts (etanols), kas iegūts, pārstrādājot fermentatīvi raudzētus ogļhidrātus saturošus produktus, koksnes vai cita augu valsts materiāla hidrolīzes produktus, hidratējot etilēnu ar sērskābes vai cita katalizatora piedevu;

 

 

4

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

“8) jēlspirts - nerektificēts etilspirts, kas iegūts,

pārstrādājot ogļhidrātus saturošus raudzētus produktus, koksnes vai cita augu valsts materiāla hidrolīzes produktus, vai katalītiski hidratējot etilēnu .”

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) jēlspirts — nerektificēts etilspirts, kas iegūts, pārstrādājot ogļhidrātus saturošus raudzētus produktus, koksnes vai cita augu valsts materiāla hidrolīzes produktus vai katalītiski hidratējot etilēnu;”;

9) lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas - ogļhidrātus saturoši

lauksaimniecības produkti (graudi, kartupeļi, cukurbietes utt.), kuru

sarakstu apstiprina Labklājības ministrija;

10) marķēts alkoholiskais dzēriens - dzēriens, kura fasējumam saskaņā ar

noteikumiem par alkoholisko dzērienu marķēšanas kārtību piestiprināta akcīzes nodokļa marka;

11) metroloģiskā atestācija - svaru, mēru un mērinstrumentu atzīšana par

likumīgi lietojamiem;

         

12) spirts - šā likuma izpratnē: etilspirts, kas iegūts, rektificējot

(destilējot) fermentatīvi raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas

vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktām

obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

 

 

5

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 12. punktu šādā redakcijā:

“12) spirts - etilspirts, kas iegūts destilējot vai rektificējot raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktajām

obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;”

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

“12) spirts — etilspirts, kas iegūts, destilējot vai rektificējot raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktajām obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;”;

13) spirta ražošanas blakusprodukti - esteru, aldehīdu, augstāko spirtu

frakcijas un sīveļļas;

         

14) tehniskais spirts - etilspirts (etanols), kas iegūts, rektificējot no tehniskajām izejvielām, arī no nenoskaidrotas izcelsmes etilspirta un

ūdens šķīdumiem, ražotu jēlspirtu;

 

 

6

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 1. panta pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:

“14) denaturētais alkohols - etilspirts, etilspirta - ūdens šķīdumi un alkoholiskie dzērieni, kam pievienoti nepārtikas komponenti, kuri neatgriezeniski izslēdz iespēju izmanot to kā pārtikas preci.”

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

“14) denaturētais alkohols — etilspirts, etilspirta ūdens šķīdumi un alkoholiskie dzērieni, kam pievienoti nepārtikas komponenti, kuri neatgriezeniski izslēdz iespēju izmantot tos kā pārtikas preci;”;

15) [izslēgts ar 21.01.99. likumu].

         
   

7

Finansu ministrs E. Krastiņš

Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

“16) jēlspirta ražošanas blakusprodukti - brāgas šķiedenis, šķiedeņa atūdeņotā daļa un ogļskābā gāze.”

 

Atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16) jēlspirta ražošanas blakusprodukti — brāgas šķiedenis, šķiedeņa atūdeņotā daļa un ogļskābā gāze;

 

 

   

 

8

Finansu ministrs E. Krastiņš

Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17) alus - raudzēts alkoholisks dzēriens ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, un kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2203, vai alus un bezalkoholisko dzērienu maisījums ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2206.”

 

Atbalstīt

“17) alus — raudzēts alkoholisks dzēriens ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, un kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2203, vai alus un bezalkoholisko dzērienu maisījums ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2206.”

(2) Šajā likumā lietotie termini - akcīzes nodokļa marka, vīns un

raudzēti dzērieni - atbilst likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem

dzērieniem" dotajam skaidrojumam.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

3.pants

(1) Ar jēlspirta, spirta, tehniskā spirta ražošanu, kā arī ar alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, alkohola ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā ir tiesīgi nodarboties tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk

- uzņēmumi), kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence).

Šis noteikums neattiecas uz minēto preču pārvietošanu pāri muitas robežai

gadījumos, kad piemērojamas muitas procedūras - tranzīts un ievešana muitas noliktavā.

 

9

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 3. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Ar jēlspirta un spirta, ražošanu, kā arī ar

alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, alkohola ievešanu, izvešanu,

vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā ir tiesīgi

nodarboties tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmumi), kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence).”

 

Atbalstīt

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Ar jēlspirta un spirta ražošanu, kā arī ar alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, alkohola ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā ir tiesīgi nodarboties tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — uzņēmumi), kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk — licence).”;

(2) Tehniskā spirta aprites un uzraudzības kārtību nosaka Ministru

kabinets.

 

10

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām jāievēro šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktā alkohola aprites kārtība.

         

(4) Šis likums neregulē alus apriti.

 

11

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 3. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šis likums nenosaka alus aprites un uzraudzības kārtību. Alus aprites un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šis likums nenosaka alus aprites un uzraudzības kārtību. Alus aprites un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

4.pants

(1) Uzņēmumi un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par

darījumiem ar alkoholu un spirta ražošanas blakusproduktiem kārto tikai ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot

šajā likumā noteiktos gadījumus. Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma arī vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas norēķinu kontā kredītiestādē.

         

(2) Uzņēmumi un citas juridiskās personas, kas saņēmušas licenci

uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā vai atļauju noteikta daudzuma spirta iegādei, paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei un Akcizēto preču pārvaldei norēķinu kontus (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums, kods un citi rekvizīti), kuri tiks izmantoti bezskaidras naudas norēķiniem par darījumiem ar alkoholu un spirta ražošanas blakusproduktiem. Šo norēķinu veikšanai izmantot citus kontus ir

aizliegts.

1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei un Akcizēto preču pārvaldei" ar vārdiem "paziņo Valsts ieņēmumu dienestam".

     

3. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus “paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei un Akcizēto preču pārvaldei” ar vārdiem “paziņo Valsts ieņēmumu dienestam”.

(3) Maksājuma uzdevumus norēķiniem par darījumiem ar alkoholu pēc maksājuma uzdevumu iesniegšanas kredītiestādēm uzņēmumi (arī citas kredītiestādes) ir tiesīgi atsaukt tikai ar Akcizēto preču pārvaldes atļauju.

(4) Maksājuma uzdevumos ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

2. Aizstāt 4.panta trešajā daļā, 5.panta ceturtajā daļā, 13.panta pirmajā daļā, 14.pantā, 22.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 28., 30., 37., 39.pantā, 42.panta otrajā daļā, 48., 62., 66., 72., 75., 76., 77.pantā, 86.panta pirmajā daļā, 92., 93. un 94.pantā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2. pantu pēc vārdiem “5. panta ceturtajā daļā” ar vārdiem “6. panta pirmajā un ceturtajā daļā”.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2. pantu pēc vārdiem “22. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā” ar vārdiem “23. panta pirmajā daļā, 24. panta otrajā daļā”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus “un 94. pantā” ar vārdiem “94. pantā un 96. panta 6. punktā”.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 4.panta trešajā daļā, 5.panta ceturtajā daļā, 6. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 13.panta pirmajā daļā, 22.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 23. panta pirmajā daļā, 24. panta otrajā daļā , 28., 30., 37. un 39.pantā, 42.panta otrajā daļā, 48., 62., 66., 72., 75., 76. un 77.pantā, 86.panta pirmajā daļā, 92., 93. un 94. pantā un 96. panta 6. punktā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 4.panta trešajā daļā, 5.panta ceturtajā daļā, 6.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 13.panta pirmajā daļā, 22.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 23.panta pirmajā daļā, 24. panta otrajā daļā, 28., 30., 37. un 39.pantā, 42.panta otrajā daļā, 48., 62., 66., 72., 75., 76. un 77.pantā, 86.panta pirmajā daļā, 92., 93. un 94. pantā un 96. panta 6.punktā vārdus “Akcizēto preču pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests” (attiecīgā locījumā).

5.pants

(1) Uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, un spirta patērētāji alkohola uzskaiti veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Uzskaites kārtībai jānodrošina iespēja uzņēmuma paziņotajā darba laikā

salīdzināt faktisko alkohola daudzumu ar uzskaites datiem.

(2) Uzņēmumi, kas saskaņā ar licencēm ražo, ieved, izved vai realizē

alkoholu, katrai pārdotajai, realizētajai, realizācijai nodotajai, iegādātajai, pieņemtajai, atpakaļ nosūtītajai vai pārvietotajai (arī viena uzņēmuma ietvaros) alkohola partijai pievieno atbilstošas vienota parauga

stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus.

(3) Preču pavadzīmju-rēķinu noformēšanas kārtību un tajās ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets, ievērojot šā likuma, likuma "Par grāmatvedību" un Autopārvadājumu likuma noteikumus.

(4) Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, sniedz pārskatus Akcizēto preču pārvaldei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Preču pavadzīmju-rēķinu noformēšanas kārtību un tajās ietveramās

ziņas nosaka Ministru kabinets, ievērojot šā likuma un likuma "Par

grāmatvedību" noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Preču pavadzīmju-rēķinu noformēšanas kārtību un tajās ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets, ievērojot šā likuma un likuma “Par grāmatvedību” noteikumus.”

 

6.pants

(1) Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, un spirta patērētāji paziņo reģistrācijai Akcizēto preču pārvaldē alkohola uzglabāšanas vietas un katras alkohola ražotnes, realizācijas un tirdzniecības vietas darba laiku, kā arī administrācijas biroja atrašanās vietu (adresi) un darba laiku.

(2) Uzņēmumi nodrošina Akcizēto preču pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju

uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Akcizēto preču pārvaldei paziņotajā darba laikā.

(3) Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, un spirta patērētāji nodrošina, lai licencētajās alkohola ražošanas, realizācijas un tirdzniecības vietās būtu izvietota labi saskatāma izkārtne, kurā valsts valodā norādīts uzņēmuma un attiecīgās ražotnes, realizācijas vai tirdzniecības vietas nosaukums un darba laiks.

(4) Alkohola ražošanas uzņēmumi reģistrē Akcizēto preču pārvaldē alkohola ražošanas izejvielu, arī graudu, iepirkuma līgumus un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz pārskatus par līgumu izpildi.

(5) Teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, aizliegta uzņēmējdarbība alkohola aprites jomā, izņemot mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem patērēšanai uz vietas (izlejamā veidā).

(6) Alkohola aprites jomā aizliegts nodarbināt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas spēkā no 17.02.99.]

3. 6.pantā:

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā";

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumi nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestam paziņotajā darba laikā."

17

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:” un izslēgt otro un trešo rindkopu.”

 

 

Atbalstīt

6. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumi nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestam paziņotajā darba laikā.”

 

4. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants

     

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants

 

(1) Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar taras pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt) un uzglabāt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru (izņemot sasmalcinātā veidā), kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka), kā arī veikt darbības ar to.

     

(1) Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar taras pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt) un uzglabāt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru (izņemot sasmalcinātā veidā), kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka), kā arī veikt darbības ar to.

 

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru, kurai pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka). Pēc katras alkoholisko dzērienu taras tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

     

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru, kurai pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka). Pēc katras alkoholisko dzērienu taras tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

 

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, izņemot tos, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, aizliegta otrreizēja alkoholisko dzērienu taras izmantošana."

   

Redakcionāli precizēts

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, izņemot tos, kuri saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, aizliegta otrreizēja alkoholisko dzērienu taras izmantošana.”

9.pants

(1) Šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu uzrauga un kontrolē

Akcizēto preču pārvalde, kas atrodas Finansu ministrijas pārraudzībā. Tai

ir juridiskās personas statuss un nošķirts budžeta finansējums. Ministru kabinets ieceļ amatā un atbrīvo no amata Akcizēto preču pārvaldes direktoru, kā arī apstiprina Akcizēto preču pārvaldes nolikumu.

(2) Akcizēto preču pārvalde:

1) [izslēgts ar 21.01.99. likumu];

2) izsniedz, pārreģistrē vai anulē licences šā likuma 3.pantā minētās

uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī izdara grozījumus licencēs;

3) sadarbībā ar citām valsts institūcijām savas kompetences ietvaros veic uzraudzību un kontroli alkohola aprites jomā;

4) izstrādā kārtību, kādā risināmi ar alkohola apriti saistītie jautājumi;

5) pieprasa no citām valsts institūcijām un apkopo ar alkohola apriti saistīto informāciju.

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants Šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests."

     

8. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants

Šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.”

10.pants

Akcizēto preču pārvaldes darbinieki nedrīkst būt to uzņēmumu pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kuri veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā.

[<*> - 1999.gada 21.janvāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

17.02.99.]

6. Izslēgt 10.pantu.

     

9. Izslēgt 10.pantu.

11.pants

Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Labklājības ministrija, valsts un pašvaldību policija un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu alkohola aprites jomā.

7. 11.pantā:

izslēgt vārdus "Valsts ieņēmumu dienests";

izslēgt vārdus "Labklājības ministrija".

   

Redakcionāli precizēts

10. Izslēgt11.pantā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests” un vārdus “Labklājības ministrija”.

III nodaļa. Licencēšana

13.pants

(1) Licenci uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā šajā likumā noteiktajā kārtībā izsniedz Akcizēto preču pārvaldes izveidota licencēšanas komisija.

(2) Licences saņemšanai iesniedzamo dokumentu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

14.pants

Licence tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku. Licence pārreģistrējama Akcizēto preču pārvaldē šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

18

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Izslēgt 14. panta otro teikumu.

 

 

Atbalstīt

11. Izslēgt 14.panta otro teikumu.

18.pants

Licences saņēmējs par saņemto licenci maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Licences pārreģistrācijas gadījumā valsts nodeva netiek iekasēta.

 

19

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Izslēgt 18. panta otro teikumu.

 

 

Atbalstīt

12. Izslēgt 18.panta otro teikumu.

22.pants

(1) Uzņēmums, kas saņēmis licenci uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā, reizi gadā licenci pārreģistrē Akcizēto preču pārvaldē. Licence, kas nav noteiktā termiņā pārreģistrēta, uzskatāma par spēkā neesošu, un

uzņēmējdarbība izbeidzama. Jaunu licenci uzņēmums var saņemt vispārējā kārtībā.

 

20

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Izslēgt 22. panta pirmo daļu.

 

 

 

Atbalstīt

13. 22.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

(2) Licence pārreģistrējama arī tad, ja mainījušies licencē norādītie

uzņēmējdarbības nosacījumi. Šajos gadījumos pieteikums par licences

pārreģistrāciju iesniedzams ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad nosacījumi mainījušies.

 

 

21

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Izslēgt 22. panta otrajā daļā vārdus “arī tad”.

 

 

Atbalstīt

izslēgt otrajā daļā vārdus “arī tad”;

(3) Pieteikumu par licences pārreģistrāciju iesniedz uz pārreģistrācijas veidlapas. Pieteikumam pievieno to dokumentu

kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina, ka uzņēmējdarbības nosacījumi ir mainījušies.

(4) Mainoties uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietai, Akcizēto

preču pārvalde nosaka uzņēmumam termiņu alkohola pārvietošanai uz jauno uzņēmējdarbības vietu.

         

(5) Izbeidzoties licences derīguma termiņam, uzņēmums paziņo Akcizēto

preču pārvaldei par alkohola atlikumiem katrā uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietā. Alkohola atlikumu realizāciju, iznīcināšanu, pārvietošanu un jebkuru cita veida atsavināšanu no licencē norādītās uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietas drīkst veikt tikai ar speciālu Akcizēto preču pārvaldes atļauju.

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Aizstāt 22. panta piektās daļas pirmajā teikumā vārdus “izbeidzoties licences derīguma termiņam ” ar vārdiem “beidzot veikt licencē minēto uzņēmējdarbību”.

Finansu ministrs E. Krastiņš

Aizstāt likuma 22. panta piektās daļas pirmajā teikumā vārdus “derīguma termiņam” ar vārdu “derīgumam”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus “Izbeidzoties licences derīguma termiņam” ar vārdiem “Beidzot veikt licencē minēto uzņēmējdarbību”.

23.pants

(1) Akcizēto preču pārvaldes licencēšanas komisija licenci izsniedz vai pārreģistrē vai arī dod motivētu rakstveida atteikumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Akcizēto preču pārvaldes direktoram, bet Akcizēto preču pārvaldes direktora lēmumu -tiesā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja minētais termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, to pēc sūdzības iesniedzēja lūguma var atjaunot amatpersona, kas ir tiesīga izskatīt sūdzību.

8. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta";

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas."

24

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:” un izslēgt otro un trešo rindkopu.”

 

 

Atbalstīt

14. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.”

24.pants

(1) Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.";

25

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9. panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:” un izslēgt otro un ceturto rindkopu.

 

 

Atbalstīt

15. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

(2) Uzņēmums pēc licences anulēšanas triju dienu laikā paziņo Akcizēto preču pārvaldei par alkohola atlikumiem katrā uzņēmējdarbības vai alkohola uzglabāšanas vietā. Alkohola realizācijas kārtību pēc licences anulēšanas nosaka Akcizēto preču pārvalde.

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

       

28.pants

(1) Jēlspirta un spirta ražošanā izmantojamas Latvijā ražotās

izejvielas. Importētās izejvielas jēlspirta un spirta ražošanā var izmantot tikai ar Akcizēto preču pārvaldes atļauju.

(2) Ja Saeimas apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi noteikumi jēlspirta un spirta ražošanas izejvielu ievešanai valstī,

piemērojami starptautiskā līguma noteikumi un Akcizēto preču pārvaldes lēmums nav vajadzīgs.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

30.pants

(1) Iekšzemes patērētāji jēlspirtu, spirtu un spirta ražošanas

blakusproduktus drīkst iegādāties tikai ar Akcizēto preču pārvaldes atļauju

tieši ražošanas uzņēmumos vai uzņēmumos, kas saņēmuši attiecīgu

vairumtirdzniecības licenci.

(2) Katrs jēlspirta un spirta iekšzemes patērētājs iesniedz Akcizēto

preču pārvaldei pieprasījumu, norādot nepieciešamo jēlspirta, spirta vai spirta ražošanas blakusproduktu daudzumu, to uzglabāšanas vietas, un pieprasījumam pievieno dokumentus un informāciju, kas apliecina iesniegtā pieprasījuma pamatotību.

         
   

26

Finansu ministrs E. Krastiņš

Papildināt 30. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uzņēmumiem, kas noteiktajā kārtībā saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, un kuri pieprasa atļauju spirta iegādei alkoholisko dzērienu ražošanas uzsākšanai, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju spirta iegādei atbilstīgi uzņēmuma iesniegtajiem aprēķiniem alkoholisko dzērienu eksperimentālās partijas ražošanai, bet ne vairāk kā 200 dal.”

 

 

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

16. Papildināt 30.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uzņēmumiem, kuri noteiktā kārtībā saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai un kuri pieprasa atļauju spirta iegādei alkoholisko dzērienu ražošanas uzsākšanai, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju spirta iegādei atbilstoši uzņēmuma iesniegtajiem aprēķiniem alkoholisko dzērienu eksperimentālās partijas ražošanai, bet ne vairāk kā 2000 litriem.”

31.pants

Uzņēmumi un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai

pieprasījumā norādītajām vajadzībām.

 

 

 

27

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izteikt likuma 31. pantu šādā redakcijā:

“31.pants

Uzņēmumi un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai pieprasījumā norādītajā daudzumā un tikai pārtikas rūpniecības, parfimērijas rūpniecības, medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām, kā arī zinātniski pētnieciskajiem nolūkiem.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakcionāli precizēts

17. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants

Uzņēmumi un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai pieprasījumā norādītajā daudzumā un tikai pārtikas rūpniecības, parfimērijas rūpniecības, medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām, kā arī zinātniskās pētniecības nolūkiem.”

37.pants

Spirta ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi realizēt spirtu tikai tiem

iekšzemes patērētājiem, kuri ir saņēmuši vismaz vienu no šādiem

dokumentiem:

1) Akcizēto preču pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

2) licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai;

3) licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

39.pants

Spirta ražošanas uzņēmumiem aizliegts:

1) izmantot jēlspirtu vai spirtu norēķinos par piegādātajām izejvielām, izpildītajiem darbiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, jebkuros citos norēķinos, kā arī maiņas darījumos;

2) pirkt vai pieņemt pārstrādei (rektifikācijai) jēlspirtu vai citus

< P ALIGN="JUSTIFY">spirta ražošanas pusfabrikātus no fiziskajām personām;

3) pārdot jēlspirtu vai nodot to ar citiem nosacījumiem iekšzemes

patērētājiem, ja nav Akcizēto preču pārvaldes atļaujas.

         

42.pants

(1) Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, kā arī nodot realizācijai vai ar citiem nosacījumiem tikai attiecīgajā uzņēmumā ražotus atbilstoši fasētus alkoholiskos dzērienus tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci:

1) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai;

2) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

(2) Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, ir tiesīgi, ikreiz paziņojot Akcizēto preču pārvaldei, ievest (importēt) spirtu saturošas alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

48.pants

Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta

vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai nodot ar citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus un spirtu tikai tiem uzņēmumiem, ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri ir saņēmuši vismaz vienu no šādiem dokumentiem:

1) Akcizēto preču pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

2) licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai;

3) licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

4) licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.

[<*> - 1999.gada 21.janvāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 17.02.99.]

         

51.pants

[<*> - Izslēgts ar 21.01.99. likumu, kas stājas spēkā no 17.02.99.]

 

 

 

28

Dep. P. Apinis

Papildināt likumu ar jaunu 51. pantu šādā redakcijā:

“Alkohola mazumtirdzniecība veikalos un citās mazumtirdzniecībai paredzētās vietās atļauta tikai no plkst. 10.00. līdz plkst. 22.00., izņemot gadījumos, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos un Ministru kabineta noteiktā kārtībā saskaņoti ar pašvaldību. Laikā no plkst. 22.00. līdz plkst. 10.00. alkohola tirdzniecība atļauta tikai kafejnīcās, bāros, restorānos likumdošanā noteiktajā kārtībā. ”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

62.pants

Ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā jauktā satiksmē spirta

tranzītkravas, tās izkrauj un iekrauj citā transportlīdzeklī Akcizēto preču

pārvaldes pārstāvja klātbūtnē, kurš konteinerus apzīmogo ar savu zīmogu.

         

64.pants

Valsts ieņēmumu dienests apkopo informāciju par ievesto un izvesto

alkoholu, kā arī par tranzīta pārvadājumiem un reizi mēnesī to iesniedz Akcizēto preču pārvaldei.

10. Izslēgt 64.pantu.

     

18. Izslēgt 64.pantu.

66.pants

Jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi nodarboties ar attiecīgo uzņēmējdarbību, ja:

1) saņemts atbilstības sertifikāts;

2) veikta spirta skaitītāju un citu tehnoloģiskā procesa kontroles

mērinstrumentu, kā arī gatavās produkcijas uzskaites un ražošanas procesā lietoto svaru, mēru un mērinstrumentu metroloģiskā pārbaude un atestācija.

Ražošana bez Akcizēto preču pārvaldes reģistrētā un noplombētā spirta skaitītāja ir aizliegta;

3) normatīvi tehniskie dokumenti ir reģistrēti Nacionālajā

standartizācijas un metroloģijas centrā.

         

72.pants

Alkohola kvalitātes kontroli un uzraudzību ražošanas, uzglabāšanas,

tirdzniecības un citās ar alkohola apriti saistītās vietās veic Akcizēto

preču pārvaldes un citu šīm darbībām pilnvarotu institūciju amatpersonas,

kurām ir tiesības kontroles veikšanā iesaistīt attiecīgus speciālistus.

         

XV nodaļa. Uzraudzība un kontrole

75.pants

Uzraudzību un kontroli pār šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu

nodrošina Akcizēto preču pārvalde sadarbībā ar citām valsts institūcijām.

         

76.pants

Valsts institūcijas, kas nodarbojas ar alkohola aprites kontroli, pēc

Akcizēto preču pārvaldes pieprasījuma sniedz tai informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām.

         

77.pants

Par spirta un alkoholisko dzērienu izņemšanas un konfiskācijas gadījumiem valsts institūcijas, kas veikušas šīs darbības, informē Akcizēto preču pārvaldi triju dienu laikā no izņemšanas vai konfiskācijas darbību dokumentārās fiksēšanas dienas.

         

78.pants

Akcizēto preču pārvaldes amatpersonām ir šādas tiesības:

1) brīvi iekļūt un veikt kontroli uzņēmumos un tirdzniecības vietās,

transportlīdzekļos, noliktavās, ražošanas telpās, kuras saistītas ar alkohola apriti un kurās tiek veikta šā likuma 3.pantā minētā uzņēmējdarbība;

2) savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no uzņēmumiem jebkuru informāciju, izņemt pārbaudei vai kā lietiskos pierādījumus jebkurus dokumentus, kuri saistīti ar alkohola apriti;

3) izņemt un konfiscēt alkoholu šādos gadījumos:

a) ja tas atrodas Akcizēto preču pārvaldē nereģistrētās uzglabāšanas vietās,

b) ja tas atzīts par lietisko pierādījumu, bezsaimnieka mantu vai

par viltotu,

c) ja tam nav atbilstības sertifikāta vai ir nelegāli ražota vai nelegāli ievesta alkohola pazīmes;

4) šajā likumā minētajos gadījumos apturēt vai aizliegt alkohola ražošanu, realizāciju vai pārvietošanu, kā arī nodot izņemto alkoholu atbildīgā glabāšanā to uzņēmumu amatpersonām, kuros konstatēti pārkāpumi;

5) izņemto alkoholu nodot laboratoriskai pārbaudei un nekavējoties saņemt attiecīgu atzinumu;

6) piemērot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās sankcijas.

Izslēgt 78.pantu.

     

Izslēgt 78.pantu.

81.pants

Valsts institūcijas, kas veic uzraudzību un kontroli pār šā likuma ievērošanu, ir tiesīgas:

1) nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas

(pārstrādes) vietām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā, saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi;

2) iznīcināt konfiscēto alkoholu apjomā līdz 10 litriem pārkāpuma vietā.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas spēkā no 17.02.99.]

11. Izslēgt 81.panta 1.punktā vārdus "saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi".

     

19. Izslēgt 81.panta 1.punktā vārdus “saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi”.

86.pants

(1) Par alkohola uzglabāšanu Akcizēto preču pārvaldē nereģistrētās vietās vai tā pārvadāšanu bez iegādi apliecinošiem dokumentiem juridiskajai personai, kura neveic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, uzliek naudas sodu 1000 latu apmērā un konfiscē nelikumīgi glabāto vai pārvadāto alkoholu.

(2) Par alkohola uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem

tirgū (tirdzniecības namā), gadatirgū, izbraukuma tirdzniecības vai citā publiskā vietā attiecīgās tirdzniecības vietas nomniekam, lietotājam vai valdītājam uzliek naudas sodu 2000 - 10 000 latu apmērā, konfiscē nelikumīgā apritē esošu alkoholu un atņem tiesības veikt uzņēmējdarbību attiecīgajā tirgū (tirdzniecības namā), gadatirgū, izbraukuma tirdzniecības vai citā publiskā vietā uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

         

92.pants

Par konfiscētā alkohola nenogādāšanu Akcizēto preču pārvaldes norādītajā vietā uzliek naudas sodu 500 - 1000 latu apmērā.

         

93.pants

Par uzņēmuma īpašnieku (kapitāla daļu turētāju), darbinieku vai trešo personu darbībām, kas traucē Akcizēto preču pārvaldes pilnvarotajām amatpersonām piekļūt alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām un dokumentācijai, uzņēmumam uzliek naudas sodu 500 - 2000 latu apmērā.

         

94.pants

Par šajā likumā noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu Akcizēto

preču pārvaldei, kā arī par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu uzņēmumam uzliek naudas sodu 100 - 500 latu apmērā.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

         

96.pants

Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga anulēt uzņēmējdarbības licenci, ja:

1) uzņēmumi savstarpējos norēķinus par darījumiem ar alkoholu kārto bez

kredītiestāžu starpniecības vai nepaziņo norēķinu kontus;

2) gada laikā pēc soda uzlikšanas pārkāpums izdarīts atkārtoti;

3) alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts nemarķēts, viltots vai citādi obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošs alkohols;

4) uzņēmums licences saņemšanai vai licences derīguma termiņa laikā sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

5) uzņēmums nav nomaksājis naudas sodu vai nav izpildījis rīkojumu par konfiscētā alkohola nogādi norādītajā vietā;

12. 96.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs";

     

20. 96.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus “Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs”;

6) uzņēmuma īpašnieki, darbinieki vai trešās personas traucē Akcizēto preču pārvaldes pilnvarotajām amatpersonām piekļūt alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām un dokumentācijai.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.99. likumu, kas stājas

spēkā no 17.02.99.]

aizstāt 6.punktā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta";

29

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 12. panta trešo rindkopu.

 

Atbalstīt

Iestrādāts 15. priekšlik.

 
 

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

     

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"7) uzņēmums pēc licences saņemšanas nav uzsācis vai ir pārtraucis attiecīgo licencēto darbību un ilgāk par trīs mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai ilgāk par trīs mēnešiem nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

     

“7) uzņēmums pēc licences saņemšanas nav uzsācis vai ir pārtraucis attiecīgo licencēto darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai ilgāk par trim mēnešiem nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

 

8) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas;

     

8) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas;

 

9) par uzņēmuma vadītāju vai dalībnieku kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu par pārkāpumiem alkohola aprites jomā vai kura bijusi vai ir tāda uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, kuram par šā likuma pārkāpumiem anulēta licence vai kurš nav samaksājis šajā likumā paredzēto naudas sodu."

     

9) par uzņēmuma vadītāju vai dalībnieku kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu par pārkāpumiem alkohola aprites jomā vai kura bijusi vai ir tāda uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, kuram par šā likuma pārkāpumiem anulēta licence vai kurš nav samaksājis šajā likumā paredzēto naudas sodu.”

   

 

30

Finansu ministrs E. Krastiņš

Papildināt likumu ar 96.¹ pantu šādā redakcijā:

“96.¹ pants

Valsts ieņēmumu dienests anulē uzņēmējdarbības licenci vai atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakus produktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis licenci, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu, vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

2) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis neierodas Valsts ieņēmumu dienestā pēc uzaicinājuma saņemšanas.”

 

 

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

21. Papildināt likumu ar 96.1 pantu šādā redakcijā:

“96.1 pants

Valsts ieņēmumu dienests anulē uzņēmējdarbības licenci vai atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakus produktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis licenci, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

2) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis neierodas Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas.”

XVII nodaļa. Pārkāpumu lietu izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes kārtība

         

97.pants

(1) Lietas par šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas juridiskās personas, izskata Akcizēto preču pārvaldes direktors vai viņa pilnvarota amatpersona un citas amatpersonas citos likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Šajā likumā paredzēto sankciju (naudas sods, licences anulēšana un citas sankcijas) piemērošana juridiskajai personai neatbrīvo fiziskās personas un amatpersonas no likumā noteiktās kriminālās, administratīvās vai citas atbildības.

13. Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes direktors" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors".

     

22. Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus “Akcizēto preču pārvaldes direktors” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors”.

103.pants

(1) Akcizēto preču pārvaldes darbības pilnveidošanai un darbinieku materiālajai stimulēšanai izmantojami 80 procenti no summas, kas saņemta, realizējot ar Akcizēto preču pārvaldes lēmumu tās kompetences ietvaros konfiscēto alkoholu un iekasējot naudas sodus par juridisko personu izdarītajiem pārkāpumiem, attiecībā uz kuriem lēmumus pieņēmusi Akcizēto preču pārvalde, bet 20 procenti ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(2) Ja alkohola izņemšanu veikušas citas pilnvarotas valsts institūcijas, šā panta pirmajā daļā minētie ienākumi tiek sadalīti proporcionāli Akcizēto preču pārvaldei un attiecīgajai institūcijai, ievērojot šajā likumā un attiecīgās institūcijas darbību reglamentējošā normatīvajā aktā noteikto ienākumu sadali.

14. Izslēgt 103.pantu.

     

23. Izslēgt 103.pantu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma XVI un XVII nodaļa ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā likuma normas, kas reglamentē juridisko personu administratīvo atbildību par pārkāpumiem alkohola aprites jomā.

2. [<*> - Izslēgts ar 21.01.99. likumu, kas stājas spēkā no 17.02.99.].

 

 

     
 

15. Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Akcizēto preču pārvaldes izsniegtās licences pārreģistrējamas licencē norādītajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestā. Licences, kuras norādītajā termiņā netiks pārreģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā, saskaņā ar likuma 22.panta pirmo daļu tiks uzskatītas par spēkā neesošām."

31

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 15. pantu.

Atbalstīt

 

 

 
   

 

32

 

 

 

 

 

 

33

Finansu ministrs E. Krastiņš

Pārejas noteikumi

“Šā likuma 31. pants stājas spēkā ar 2000. gada 1. jūniju.”

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 31. pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz atsevišķām nozarēm stājas spēkā 2000. gada 1. jūnijā.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

24. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 31.pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz atsevišķām nozarēm stājas spēkā 2000. gada 1.jūnijā.”

   

 

34

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Vītols

Izteikt normu par likuma “Grozījumi Alkohola aprites likumā” spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.”

 

 

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.