Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Alkohola aprites likumā

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei un Akcizēto preču pārvaldei" ar vārdiem "paziņo Valsts ieņēmumu dienestam".

2. Aizstāt 4.panta trešajā daļā, 5.panta ceturtajā daļā, 13.panta pirmajā daļā, 14.pantā, 22.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 28., 30., 37., 39.pantā, 42.panta otrajā daļā, 48., 62., 66., 72., 75., 76., 77.pantā, 86.panta pirmajā daļā, 92., 93. un 94.pantā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

3. 6.pantā:

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumi nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestam paziņotajā darba laikā."

4. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants

(1) Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar taras pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt) un uzglabāt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru (izņemot sasmalcinātā veidā), kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka), kā arī veikt darbības ar to.

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru, kurai pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka). Pēc katras alkoholisko dzērienu taras tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, izņemot tos, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, aizliegta otrreizēja alkoholisko dzērienu taras izmantošana."

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants

Šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests."

6. Izslēgt 10.pantu.

7. 11.pantā:

izslēgt vārdus "Valsts ieņēmumu dienests";

izslēgt vārdus "Labklājības ministrija".

8. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas."

9. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

10. Izslēgt 64. un 78.pantu.

11. Izslēgt 81.panta 1.punktā vārdus "saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi".

12. 96.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs";

aizstāt 6.punktā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta";

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) uzņēmums pēc licences saņemšanas nav uzsācis vai ir pārtraucis attiecīgo licencēto darbību un ilgāk par trīs mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai ilgāk par trīs mēnešiem nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

8) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas;

9) par uzņēmuma vadītāju vai dalībnieku kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu par pārkāpumiem alkohola aprites jomā vai kura bijusi vai ir tāda uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, kuram par šā likuma pārkāpumiem anulēta licence vai kurš nav samaksājis šajā likumā paredzēto naudas sodu."

13. Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes direktors" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors".

14. Izslēgt 103.pantu.

15. Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Akcizēto preču pārvaldes izsniegtās licences pārreģistrējamas licencē norādītajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestā. Licences, kuras norādītajā termiņā netiks pārreģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā, saskaņā ar likuma 22.panta pirmo daļu tiks uzskatītas par spēkā neesošām."