Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidente izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par valsts

budžetu 1999.gadam”

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 7.,17.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 4.pantu šādā redakcijā:

“ 1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam ieņēmumos 1 288 767 379 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 467 087 103 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 9 123 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 103 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 170 000 latu apmērā.

3) iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai 2 850 000 latu apmērā, izņemot pašvaldībām, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību pašvaldības teritorijā un kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi nosaka saskaņā ar pašvaldību un Finansu ministrijas vienošanās protokolu.”

2. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Paskaidrojums likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam””

 

 

Saskaņā ar likumā “Par budžetu un finansu vadību“ noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.

Pamatojoties uz atsevišķu budžeta ieņēmumu prognozējamo samazinājumu 1999.gadam (ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumu), kā arī ņemot vērā valsts budžeta izdevumu palielinājumu tautas referenduma sakarā - atbilstoši likuma “Par budžetu un finansu vadību“ 25.pantā noteiktajam Finansu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam””, kurā ietvertas šādas izmaiņas:

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas, valsts konsolidētā budžeta fiskālā deficīta līmenis pieaug, sasniedzot 178,3 milj.latu vai 4.6 % no IKP.

Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 1288,8 milj.latu, bet izdevumi - 1467,1 milj.latu.

Likumprojektā plānotie grozījumi valsts budžetā paredz, ka:

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 631,2 milj.latu apmērā, samazinot tos par 33,7 milj.latu, valsts pamatbudžeta izdevumi plānoti 791,0 milj.latu (ieskaitot tīros aizdevumus), palielinot tos par 3,7 milj.latu. Tādējādi valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts palielinās par 37,4 milj.latu, sasniedzot 159,8 milj.latu.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 732,5 milj.latu apjomā, samazinot tos par 33,7 milj.latu, valsts speciālā budžeta izdevumi plānoti 829,0 milj.latu, samazinot tos par 33,7 milj.latu (pārskaitījums valsts pamatbudžetam). Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts paliek bez izmaiņām 96,5 milj.latu apmērā.

 

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam””

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 
 1. pašreizējā situācija-
 2. (pamato, kādēļ neapmierina spēkā

  esošais tiesiskais

  regulējums)

Saskaņā ar likumā “Par budžetu un finansu vadību“ noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.

Pamatojoties uz atsevišķu budžeta ieņēmumu prognozējamo samazinājumu 1999.gadam (ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumu), kā arī ņemot vērā valsts budžeta izdevumu palielinājumu tautas referenduma sakarā, ir nepieciešams grozīt likumu “Par valsts budžetu 1999.gadam”.

 • likumprojekta
 • koncepcija –

  (paskaidro, kāpēc šis likums ir

  nepieciešams)

  Atbilstoši likuma “Par budžetu un finansu vadību “ 25.pantā noteiktajam Finansu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam”, kurā ietvertas šādas izmaiņas:

  • ņemot vērā, ka valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas pirmās kārtas ieņēmumi tiks gūti tikai 2000.gadā un līdz š.g. 1.oktobrim nav veikti paredzētie darījumi ar valsts akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcijām , Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta programmas “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” ieņēmumi ir jāsamazina par

  33,7 milj.latu, vienlaicīgi par šo summu samazinot iemaksas valsts pamatbudžetā.

  • jāpalielina valsts pamatbudžeta izdevumu daļa par

  2,85 milj.latu, paredzot pašvaldībām (izņemot Rīgas un Ventspils pilsētu, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību pašvaldības teritorijā un kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi nosaka saskaņā ar pašvaldību un Finansu ministrijas vienošanās protokolu) kompensāciju par ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozējamo samazinājumu 1999.gadam, salīdzinot ar likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam” (ņemot vērā grozījumus) noteikto.

  • Pamatojoties uz likumā “Par budžetu un finansu vadību” noteikto, ka valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt vienīgi ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju, tiek palielināti valsts pamatbudžeta izdevumi par 822750 latiem, paredzot šos līdzekļus tautas nobalsošanai likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” sakarā.

   

  1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības

  attīstību?

  Valsts konsolidētā budžeta fiskālā deficīta līmenis plānots 178,3 milj.latu vai 4.6 % apmērā no IKP.

  Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 1288,8 milj.latu, bet izdevumi - 1467,1 milj.latu.

  Likumprojektā plānotie grozījumi valsts budžetā paredz, ka:

  • valsts budžeta fiskālais deficīts palielināsies par 37,4 milj.latu;
  • valsts budžeta fiskālais deficīts sasniegs 4,6%

  no IKP t.i. par 1 % punktu vairāk kā tas ir pašreiz;

   

  1. tautsaimnie-

  cības konkurētspēju;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  b) eksporta attīstību;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  c) nodarbinātību;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  d) investīciju pieplūdi;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  e) uzņēmējdarbību;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  f) vidi;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

  Likumprojektā plānotie grozījumi valsts budžetā paredz, ka:

  • valsts budžeta fiskālais deficīts palielināsies par 37,4 milj.latu;
  • valsts budžeta fiskālais deficīts sasniegs 4,6%

  no IKP t.i. par 1 % punktu vairāk kā tas ir pašreiz;

  a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

  Likumprojektā plānoti iepriekš neparedzēti izdevumi tautas referenduma organizēšanas sakarā 0,82 milj.latu

  b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

  Likumprojektā plānots samazināt valsts budžeta ieņēmumus 33,7 milj.latu apmērā

  1. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielinās valsts budžeta ienākumi;

   

  Likumprojekts šo jomu neskar

  4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

  Likumprojekts šo jomu neskar

  5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

   

  a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  b) atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

  Likumprojekts šo jomu neskar

  d)atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

  Likumprojekts šo jomu neskar

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

   
  1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
  2.  

    

  3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

  Likumprojekts šo jomu neskar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Likumprojekts šo jomu neskar

   

   

   

  Finansu ministrs E.Krastiņš