Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 297./299.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants

Cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir līgums, kuru slēdz katru gadu, ievērojot šā likuma prasības un cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) noteiktos maksimālos cukura ražošanas apjomus (kvotas).

Cukura ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību, kā arī kvotu veidus nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā šādus principus:

1) cukura ražošanas kvotas Ministru kabinets nosaka katru gadu, pamatojoties uz iepriekšējā gada valsts cukura ražošanas un patēriņa bilanci un iespējamā patēriņa prognozēm;

2) cukura ražošanas kvotas starp cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) sadala zemkopības ministrs;

3) ja cukura ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atzīst par maksātnespējīgu vai likvidē, zemkopības ministrs daļu vai visu šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) cukura ražošanas kvotu nākamajā gadā sadala starp pārējiem cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ievērojot cukurbiešu audzētāju intereses;

4) cukurbiešu audzētājs ir tiesīgs savas līguma saistības par cukurbiešu piegādes apjomiem nodot citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

Cukurbiešu piegādes apjomus cukurbiešu audzētājiem nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

2. Izslēgt 5.pantu.

3. Izteikt 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

"8.pants

Visu veidu ievesto (importēto) cukuru apliek ar ievedmuitas nodokli, izņemot:

1) cukura diabēta slimniekiem paredzētās saldvielas;

2) jēlcukuru, ko ieved baltā cukura ražošanai valsts iekšējam patēriņam (ja ir nepietiekami cukura tirgus resursi) Ministru kabineta noteiktajā daudzumā un kārtībā saskaņā ar apstiprināto valsts cukura ražošanas un patēriņa gada bilanci.

9.pants

Cukuru, ko cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) attiecīgā gada laikā saražojis virs noteiktās cukura ražošanas kvotas, nedrīkst pārdot valsts iekšējā tirgū, un tas līdz 1.septembrim jāizved (jāeksportē), izņemot Ministru kabineta noteiktos gadījumus. Ja šis nosacījums ir pārkāpts, par neizvesto baltā cukura daudzumu saskaņā ar Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju Valsts ieņēmumu dienests no ražotāja iekasē soda naudu, kas līdzvērtīga muitas nodokļa pamatlikmei, kas muitas tarifos norādīta baltajam cukuram."

4. Izteikt 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants

Mazumtirdzniecībā drīkst realizēt tikai atzītos pārtikas uzņēmumos rūpnieciski patēriņa tarā fasētu balto cukuru, kura masa nepārsniedz 10 kg vienā cukura fasējuma vienībā. Uz iepakojuma jābūt norādei par cukura ražotāju un fasētāju."

5. Papildināt likumu ar 11.2, 11.3 un 11.4 pantu šādā redakcijā:

"11.2 pants

Visu veidu cukura ievešana (imports) (arī ievešana pārstrādei) tiek licencēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

11.3 pants

Atļaujas saņemšanai cukura ievešanai pārstrādei piemēro Ministru kabineta noteikto vispārīgo kārtību muitas procedūrai - ievešana pārstrādei.

11.4 pants

Cukura ražošanas un pārstrādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde sniedz Zemkopības ministrijai cukura tirgus analīzei un bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju. Valsts cukura ražošanas un patēriņa gada bilanci katru gadu līdz 1.martam apstiprina Ministru kabinets.

Informācijas iesniegšanas kārtību un saturu nosaka Ministru kabinets."

 

6. Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants

Ja, pēc valsts cukura ražošanas un patēriņa bilances un iespējamā patēriņa prognozes datiem, cukura uzkrājumi pārsniedz 10 % no valstī noteiktās gada pamatkvotas, zemkopības ministrs iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek veikta tirgus intervence cukura ražošanas nozarē attiecīgajā gadā.

Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē veic Zemkopības ministrijas pārziņā esoša valsts bezpeļņas akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra"."