Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas kapitāls un peļņas sadale".

2. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Latvijas Banka ieskaita valsts ieņēmumos pārskata gadā iegūtās peļņas daļu, kura aprēķināta, piemērojot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" rezidentiem noteikto nodokļa likmi."

3. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Rīcības kapitālu veido Latvijas Bankas peļņas atlikums pēc šajā nodaļā minēto atskaitījumu izdarīšanas. Rīcības kapitālu Latvijas Banka izlieto kapitālajai celtniecībai un pamatlīdzekļu iegādei saskaņā ar Latvijas Bankas padomes apstiprināto tāmi. Rīcības kapitālā neieskaitītais peļņas atlikums ieskaitāms pamatkapitālā, līdz tas sasniedz šā likuma 18.pantā noteikto apjomu. Pēc šā nosacījuma izpildes peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā."