Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam (steidzams)

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (reģ. nr. 364),

Likums “Par valsts pensijām”” ar 1999.gada 5.augustā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem

(atsevišķi panti)

1.lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””(reģ. nr. 364) (dok. nr. 1111, 1111 A)

nr

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Tiesības uz vecuma pensiju

(1) Tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 62 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.

(2) Izslēgts.

 

1.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “Latvijas ceļš”

Tautas partijas frakcija

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu, ir tiesības priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju, ja to apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.”

Atbalstīt.

Precizēt panta redakciju.

1.Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu, ir tiesības priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju, ja to apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.”

 

 

12.pants

"(2) Apdrošinātajām personām, kurām piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem."

  1. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Obligāti sociāli apdrošinātajām perso-nām, kurām piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu”.

2.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “Latvijas ceļš”

Tautas partijas frakcija

Papildināt 12.panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai pensijas izmaksas apmērs ir 80 procentu no piešķirtās vecuma pensijas, taču tas nedrīkst būt mazāks par 80 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.”

Atbalstīt.

Precizēt panta redakciju.

2. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai pensijas izmaksas apmērs ir 80 procentu no piešķirtās vecuma pensijas, taču tas nedrīkst būt mazāks par 80 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Personām, kurām piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. ”

32.pants. Valsts pensijas izmaksāšanas kārtība

(1) Valsts pensija izmaksājama katru mēnesi. Pamatojoties uz valsts pensijas saņēmēja pieprasījumu, valsts pensija pārskaitāma viņa norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā vai piegādājama viņa dzīvesvietā. Pieprasījums par pensijas pārskaitīšanu Latvijas Republikas kredītiestādes kontā atjaunojams reizi divpadsmit mēnešos.

(2) Pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt pensiju. Nepārtraukti pēc vienas pilnvaras pensija izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(3) Izslēgts.

 

3.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “Latvijas ceļš”

Tautas partijas frakcija

Izteikt 32.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personas, kuras izmanto tiesības priekšlaicīgi saņemt vecuma pensiju, kļūst par obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātājiem), tām neatkarīgi no valsts pensijas apmēra pārtraucama valsts pensijas izmaksa līdz 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasnieg-šanai.”

Atbalstīt.

Precizēt panta redakciju.

3. Papildināt 32.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja personas, kuras izmanto tiesības priekšlaicīgi saņemt vecuma pensiju, kļūst par obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātājiem), tām neatkarīgi no valsts pensijas apmēra pārtraucama valsts pensijas izmaksa līdz 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai.”

Pārejas noteikumi

1. Latvijas pilsoņiem, repatriantiem, viņu ģimenes locekļiem un pēcnācējiem līdz 1991.gada 1.janvārim Latvijā un ārpus Latvijas uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi veido apdrošināšanas stāžu, kas nepieciešams valsts pensijas piešķiršanai (pārrēķināšanai), neatkarīgi no sociālās apdrošināšanas iemaksu izdarīšanas. Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991.gada 1.janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu veido Latvijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, kā arī ārpus Latvijas uzkrātie darbam pielīdzinātie periodi, kuri minēti šā punkta 4., 5. un 10. apakšpunktā. Līdz 1991.gada 1.janvārim, bet šā punkta 11.apakšpunktā minētajā gadījumā - līdz 1996.gada 1.janvārim apdrošināšanas stāžu veido šādi darbam pielīdzinātie periodi:

10) politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos - pieckārtīgā apmērā. Rajonus, kas uzskatāmi par Galējo Ziemeļu un tiem pielīdzinātajiem rajoniem, nosaka Ministru kabinets. Tām personām, kurām šis stāžs noteikts seškārtīgā apmērā, aprēķinātais stāžs tiek saglabāts;

 

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumu 1.punkta 10.apakšpunktu pēc vārdiem “ieslodzījuma vietās, nometinājumā” ar vārdiem “tajā skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās rūpniecības uzņē-mumu būves pārvaldes celtniecības nr. 907 pārzinātajos darbos.”

Neatbalstīt.

 

8. Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, kāds līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai bija noteikts 1990.gada 29.novembra likuma "Par valsts pensijām" 8.panta otrajā punktā un 9.- 12.pantā, 1996.gadā ir paaugstināms par vienu gadu, un ar katru nākamo gadu tas pieaug par sešiem mēnešiem, līdz tiek sasniegts 62 gadu vecums.

Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vīriešiem, sākot ar 2000.gada 1.janvāri, ir 61 gads, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, — 61 gads 6 mēneši, sākot ar 2002.gada 1.janvāri, — 62 gadi. Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sievietēm, sākot ar 2000.gada 1.janvāri, ir 59 gadi, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, — 59 gadi 6 mēneši, sākot ar 2002.gada 1.janvāri, — 60 gadi, sākot ar 2003.gada 1.janvāri, — 60 gadi 6 mēneši, sākot ar 2004.gada 1.janvāri, — 61 gads, sākot ar 2005.gada 1.janvāri, — 61 gads 6 mēneši, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, — 62 gadi.

2. Izteikt pārejas noteikumu 8.punkta otro daļu šādā redakcijā:

“Pensionēšanās vecums vīriešiem no 60 līdz 62 gadiem ar 2000.gada 1.janvāri pieaug pakāpeniski – ar katra gada 1.janvāri par sešiem mēnešiem”.

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā vārdus “pensionēšanās ve-cums” aizstāt ar vārdiem “vecuma pensijas piešķir-šanai nepieciešamais ve-cums”.

Atbalstīt.

4.Pārejas noteikumos:

Izteikt 8.punkta otro daļu šādā redakcijā:

“Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vīriešiem - no 60 līdz 62 gadiem - ar 2000.gada 1.janvāri pieaug pakāpeniski – ar katra gada 1.janvāri par se-šiem mēnešiem.”;

25. Ar 2000. gada 1. janvāri vecuma pensiju nepiešķir sievietēm, kuras nav sasniegušas šā likuma 11. panta pirmajā daļā noteikto vecumu (ievērojot pārejas noteikumu 8. punktu).”

 

6.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “Latvijas ceļš”

Tautas partijas frakcija

Izteikt pārejas noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Sievietēm, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasnieg-šanas (ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu) ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi.

Atbalstīt.

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Sievietēm, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu) ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi.”;

26. No 2000.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar nākošā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama valsts pensijas un saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” un nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirtās izdienas pensijas izmaksa, ja tā pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensija, kas piešķirta pēc 2000.gada 1.janvāra, neatkarīgi no tās apmēra sociāli apdrošināmām personām netiek izmaksāta. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss.

3. Izteikt pārejas noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:

“26.No 2000. gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs, kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama tās pensijas daļas izmaksa, kas pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

7.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Papildināt pārejas noteikumu 26.punktu aiz vārdiem “darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem.” ar vārdiem “izņemot politiski represētām personām.”

Neatbalstīt.

izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

“26. No 2000.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama tās pensijas daļas izmaksa, kas pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensijas izmaksa atjaunojama ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss.";

 

27. Obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) — sievietēm, kuras izmanto tiesības priekšlaicīgi saņemt vecuma pensiju un nav sasniegušas šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu (ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu), pārtraucama valsts pensijas izmaksa neatkarīgi no tās apmēra. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss.”

 

8.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “Latvijas ceļš”

Tautas partijas frakcija

Izslēgt pārejas noteikumu 27.punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 27.punktu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 1999. gada 5.augustā Saeimā pieņemtā liku-ma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” spēkā stāšanās.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 1999. gada 5.augustā Saeimā pieņemtā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” spēkā stāšanās.