Pieņemts 1

Pieņemts 1.lasījumā

 

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un

Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1.,1999, 1.nr.

24.nr. Grozījumi: 06.11.96. likums (L.V., 26.nov., nr.201/202;

  1. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Obligāti sociāli apdrošinātajām personām, kuram piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

2. Izteikt pārejas noteikumu 8.punkta otro daļu šādā redakcijā:

“Pensionēšanās vecums vīriešiem no 60 līdz 62 gadiem ar 2000.gada 1.janvāri pieaug pakāpeniski – ar katra gada 1.janvāri par sešiem mēnešiem."

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:

“26.No 2000. gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs, kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama tās pensijas daļas izmaksa, kas pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 1999. gada 5.augustā Saeimā pieņemtā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” izsludināšanas.

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””

 

A N O T Ā C I J A

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Jaunie grozījumi atceļ dažas 1999. gada 5. augustā Saeimā pieņemtās likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” normas. Likums paredz pakāpenisku pensionēšanas vecuma paaugstināšanu vīriešiem, saglabā iespēju saņemt pensiju vismaz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, neatkarīgi no apdrošināšanas stāža, kā arī ļauj strādājošajiem pensionāriem saņemt pensijas daļu, kas nepārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu ampēru.

 

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību

Samazināsies bezdarbnieku skaits pirmspensijas vecumā, samazināsies “slēptā nodarbinātība”.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu

Jaunie grozījumi likumā “Par valsts pensijām” 1999. gadā paredz speciālā sociālā budžeta izdevumu samazinājumu 2,5 milj. latu apmērā, bet 2000. gadā - 19 milj. latu.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos

Papildu normatīvie akti, kā arī grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

Likums nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta uz esošo institūciju bāzes.

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisijas

priekšsēdētājas biedrs R.Ražuks