Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Likumā par ostām

Izdarīt Likumā par ostām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) ostā ņemamās maksas;".

2. Aizstāt 7.panta otrās daļas 2. un 3.punktā un 12.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt ceturtās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Ceturtā nodaļa

Ostas maksas un valsts nodeva, to sadalījums".

4. Izteikt 13. un 14.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Ostas maksas

(1) Latvijas ostās var noteikt šādas ostas maksas:

1) tonnāžas maksu;

2) kanāla maksu;

3) sanitāro maksu;

4) mazo kuģu maksu;

5) enkura maksu;

6) ledus maksu.

(2) Ostas maksu tarifus nosaka ostas pārvalde, saskaņojot ar pašvaldību. Ostas pārvalde var apvienot ostas maksas vienā maksā. Ostas pārvaldes pieņemtos lēmumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14.pants. Ostas maksu sadalījums

(1) Ostas maksas ieņēmumi tiek sadalīti šādā kārtībā:

1) tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura un ledus maksu saņem ostas pārvalde, bet tonnāžas maksu ostas, izņemot Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu, nosaka saskaņā ar šā likuma 27.pantu;

2) sanitāro maksu saņem ostas teritorijā esošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

(2) Desmit procenti no tonnāžas, kanāla, mazo kuģu un enkuru maksas tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā un izmantojami ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai.

(3) Trīs procenti no visām ostas maksām tiek ieskaitīti ostu attīstības fondā un izmantojami maksājumiem starptautiskajām jūrniecības un zvejniecības organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija, bet pēc šo saistību izpildīšanas - arī citiem mērķiem atbilstoši ostu attīstības fonda nolikumam."

5. Papildināt 15.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) maksu pa loča pakalpojumiem."

6. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Valsts nodeva

Kuģošanas drošības nodrošināšanai Latvijas Republikā noteikta valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva), kuras likmes nosaka Ministru kabinets. Šo nodevu iemaksā valsts pamatbudžetā. Latvijas Jūras administrācija saņem dotāciju no valsts pamatbudžeta valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai."

7. Aizstāt 21.panta 1.punktā un 27.panta nosaukumā un tekstā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.