Likumprojekts “Grozījums likumā "Par tiesu varu"”

Likumprojekts “Grozījums likumā "Par tiesu varu"”

(Reģ.Nr.352)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.) grozījumu un

117.pants. Tiesu sistēmas finansēšana

(1) Tiesu sistēmu finansē no valsts budžeta.

(2) 20 procentus no valsts nodevas par lietu izskatīšanu tiesās un naudas sodiem, ko uzliek tiesa, ieskaita valsts pamatbudžetā Tieslietu ministrijas pašu ieņēmumos un izmanto tiesu sistēmas darbības attīstīšanai un veicināšanai. Līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka tieslietu ministra apstiprināts nolikums.

izslēgt 117.panta otro daļu.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.